Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

am I.

ied mewn un weithred a wnelom; thing that we do; Mercifully Caniattâ yn drugarog fod i ni, grant that by thy power we trwy dynerth,gael ein hymddiffyn may be defended against all adrhag pob gwrthwyneb; trwy Iesu versity; through Jesus Christ Grist ein Harglwydd. Amen. our Lord. Amen. Yr Epistol. 2 Cor. xi. 19.

The Epistle. 2 Cor. xi. 19. Y Rydych yn goddef ffyliaid

E E ain yn synhwyrol. Canys yr yd

are wise. ych yn goddef os bydd un i'ch For ye suffer if'a man bring caethiwo, os bydd un i'ch llwyr you into bondage, if a man defwytta, os bydd un yn cymmerýdvour you, if à man take of gennych, os bydd un yn ym- you, if a man exalt himself, ddyrchafu, os byddun yn eich tar- if a man smite you on the o chwi ar eich wyneb. Am am- face. I speak as concerning mharch yr ydwyf yn dywedyd, reproach, as though we had megis pe buasem ni weiniaid: been weak: howbeit, whereineithr ym

mha beth bynnag y mae soever any is bold, (I speak neb yn hý (mewn ffolineb yr wyf foolishly,) I am bold also. Are yn dywedyd) hý wyf finnau hef- they Hebrews ? so am I. Are yd. Ai Hebreaid ydynt hwy? they Israelites ? m I. Are felly finnau. Ai Israeliaid ydynt they the seed of Abraham? so hwy? felly finnau. Ai hảd A

Are they ministers of braham ydynt hwy? felly finnau. Christ? (I speak as a fool,) I Ai gweinidogion Crist ydynt am

in labours more hwy? (yr ydwyf yn dywedyd yn abundant; in stripes above ffol) mwy wyf fi. Mewn blin- measure ; in prisons more frederau yn helaethach, mewn gwïal- quent; in deaths oft. Of the ennodiau tros fesur, mewn carch- Jews five times received I forarau yn amlach, mewn marwol- ty stripes save one; thrice was aethau yn fynych. Gan yr Iudd- I beaten with rods; once was ewon bumwaith y derbyniais I stoned; thrice I suffered shipddeugain gwïalennod onid un. wreck; a night and a day. I Teirgwaith y’m curwyd â gwïail; have been in the deep; in unwaith y’m llabyddiwyd; teir- journeying often; in perils of gwaith y torrodd llongarnaf; nos waters; in perils of robbers ; waith a diwrnod y bûm yn y dyfn- in perils by mine own countryfor: mewn teithiau yn fynych, men; in perils by the heaym mheryglon llif-ddyfroedd; then; in perils in the city; ym mheryglon lladron; ym mher- in perils in the wilderness; yglon fy nghenedl fy hun ; ym in perils in the sea; in perils mherygion gan y cenhedloedd; among false brethren; in weariym mheryglon yn y ddinas; ym ness and painfulness; in watchmheryglonary môr; ym mherygl- ings often ; in hunger and thirst; on ym mhlith brodyr gau: ym in fastings often; in cold and mheryglon yn yr anialwch ; nakedness; besides those things mewn llafur alludded, mewn an that are without, that which hunedd yn fynych; mewn newyn cometh upon me daily, the care a syched; mewn ymprydiau yn of all the churches. Who is fynych; mewn anwyd a noethni. weak, and I am not weak? who Heblaw y pethau sy yn digwydd is offended, and I burn not?

more:

WEDY i lawer o bobl ymu W gathered together, and

oddiallan, yr ymosod yr hwn sydd If I must needs glory, I will arnaf beunydd, y gofal tros yr holl glory of the things which coneglwysi. Pwy sy wan, nad wyf cern mine infirmities. The finnau wan? pwya dramgwyddír, God and Father of our Lord nad wyf finnau yn llosgi? Os Jesus Christ, which is blessed rhaid ymffrostio, mi a ymffrostiaf for evermore, knoweth that I am y pethau sy yn perthyn i'm lie not. gwendid. Duw a Thad ein Harglwydd ni Iesu Grist, yr hwn sydd fendigedig yn oes oesoedd, a ŵyr nad wyf yn dywedyd celwydd.

Yr Efengyl. St. Luc viii. 4. The Gospel. St. Luķe viii. 4. G"

gynnull ynghyd, a chyrchu atto o bob dinas, efe a ddywed- were come to him out of every odd ar ddammeg, Yr hauwr a city, he spake by a parable: Å aeth allan i hau ei hâd : ac wrth sower went out to sow his seed; hau, peth a syrthiodd ar ymyl y and as he sowed, some fell by ffordd, ac a sathrwyd, ac ehed- the way-side, and it was trodden iaid

y nêf a'i bwyttäodd. A down, and the fowls of the air pheth arall a syrthiodd ar y devoured it. And some fell graig; a phan eginodd, y gwyw- upon a rock, and as soon as it odd, am nad oedd iddo wlybwr. was sprung up, it withered aA pheth arall a syrthiodd ym way, because it lacked moisture. mysg drain ; a'r drain a gydtyf- And some fell among thorns, asant, ac a'i tagasant ef. A and the thorns sprang up with pheth arall a syrthiodd ar dîr it, and choked it. And other da, ac à eginodd, ac a ddug fell on good ground, and sprang frwyth ar ei ganfed. Wrth up, and bare fruit an hundredddywedyd y pethau hyn efe a fold. And when he had said lefodd, Y neb sydd â chlustiau these things, he cried, He that ganddo i wrando, gwrandawed. háth ears to hear, let him hear. A'i ddisgyblion a ofynasant iddo, And his disciples asked him, gan ddywedyd, Pa ddammeg saying, What might this paraoedd hon ? Yntau a ddywedodd, ble be? And he said, Unto you I chwi y rhoddwyd gwybod dir- it is given to know the mystegeloedd' teyrnas Duw: eithr i ries of the kingdom of God: but eraill ar ddamhegion ; fel yn to others in parables ; that seegweled na welant, ac yn clywed ing they might not see, and na ddeallant. A dyma'r ddam- hearing they might not undermeg; Yr hâd yw gair Duw; a'r stand. Now the parable is this : rhai ar ymyl 'y ffordd, ydyw y The seed is the Word of God. rhai sy yn gwrando; wedi hynny Those by the way-side are they

mae diafol yn dyfod, ac yn that hear; then cometh the dwyn ymaith y gair o'u calon devil

, and taketh away the word hwynt, rhag iddynt gredu, a bod out of their hearts, lest they yn gadwedig. A'r rhai ar y graig should believe, and be saved. yw y rhai, pan glywant, a dder. They on the rock are they, byniant y gair yn llawen; a'r which, when they hear, receive rhai hyn nid oes ganddynt the word with joy; and these wreiddyn, y rhai sydd yn credu have no root, which for a while

tros amser, ac yn amser profed. believe, and in time of temptaigaeth yn cilio. A'r hwn a syrth- tion fall away. And that which iodd ym mysg drain, yw y rhai fell among thorns, are they, a wrandawsant, ac wedi iddynt which, when they have heard, fyned ymaith, hwy a dagwyd go forth, and are choaked with gan ofalon, a golud, a meluswedd cares, and riches, and pleasures buchedd, ac nid ydynt yn dwyn of this life, and bring no fruit ffrwyth i berffeithrwydd. A'r to perfection. But that on the hwn ar y tîr da yw y rhai hyn, good ground, are they, which y rhai â chalon hawddgar a da, in an honest and good heart, ydynt yn gwrando'r gair, ac yn having heard the word, keep ei gadw, ac yn dwyn ffrwyth it, and bring forth fruit with trwy amynedd.

patience. Y Sul a elwir Cwincwagesima, The Sunday called Quinquage

neu'r Sul nesaf o flaen y Ga sima, or the next Sunday berawys.

fore Lent. Y Colect.

The Collect. O O

aist, na thâl dim ein holl us that all our doings weithredoedd a wnelom, heb without charity are nothing gariad perffaith ; Anfon dy Ys worth ; Send thy Holy Ghost

, pryd Glân, a thywallt yn ein and pour into our hearts that calonnau ragorol ddawn cariad most excellent gift of charity, perffaith, gwîr rwymyn tangnef- the very bond of peace and of edd, a holl rinweddau da, heb all virtues, without which whoyr hwn pwy bynnag sydd yn soever liveth is counted dead byw, a gyfrifir yn farw ger dy before thee : Grant this for fron di : Caniattâ hyn er mwyn thine only Son Jesus Christ's dy un Mab Iesu Grist. Amen. sake. Amen.

Yr Epistol. 1 Cor. xiii. 1. The Epistle. 1 Cor. xiii. 1. E

THOUGH I speak with the ac angylion, ac heb fod gen

TH

tongues of men and of nyf gariad, yr wyf fel efydd yn angels, and have not charity, I seinio, neu symbal yn tincian. am become as sounding brass, A phe byddai gennyf brophwyd- or a tinkling cymbal. And oliaeth, 'a gwybod o honof y dir- though I have the gift of progelion oll, a phob gwybodaeth; phecy, and understand all mys, a phe bai gennyf yr holl ffydd, teries, and all knowledge; and fel y gallwn symmudo mynydd- though I have all faith, so that oedd, ac heb fod gennyf gariad, I could remove mountains, and nid wyf fi ddim. A phe porthwn have no charity, I am nothing. y tlodion a'm holl ddı, a phe And though I bestow all my rhoddwn fy nghorph i'm llosgi, goods to feed the poor, and ac heb gariad gennyf, nid yw though I give my body to be ddim llesâd i mi. Y mae cariad burned, and have not charity, it yn hir-ymaros, yn gymmwyn- profiteth me nothing. Charity asgar; cariad nid yw yn cenfig- suffereth long, and is kind; ennu, nid

yw

cariad yn ymffrost- charity envieth not; charity io, nid yw yn ymchwyddo, nid vaunteth not itself, is not puffed yw yn gwneuthur yn anwedd- up, doth not behave itself un

ran y

yr

aidd, nid yw yn ceisio yr eiddo seemly, seeketh not her own, is ei hun, ni chythruddir, ni feddwl not easily provoked, thinketh no ddrwg, nid yw lawen am an- evil, rejoiceth not in iniquity, ghyfiawnder, ond cyd-lawenhâu but rejoiceth in the truth ; beary mae â'r gwirionedd ; y mae yn eth all things, believeth all dioddef pob dim, yn credu pob things, hopeth all things, endim, yn gobeithio pob dim, yn dureth all things. Charity never ymaros â phob dim. Cariad byth faileth: but whether there be ni chwymp ymaith: eithr pa un prophecies, they shall fail; whebynnag ai prophwydoliaethau, ther there be tongues, they shall hwy a ballant; ai tafodau, hwy cease ; whether there be knowa beidiant; ai gwybodaeth, hi ledge, it shall vanish away. For a ddiflanna. Canys o

we know in part, and we progwyddom, ac o ran yr ydym yn phesy in part. But when that prophwydo. Eithr

pan
ddelo

which is perfect is come, then hyn sydd berffaith, yna yr hyn that which is in part shall be sydd o ran, a ddilëir. Pan oedd- done away. When I was a child, wn fachgen, fel bachgen y llef- I spake as a child, I understood arwn, fel bachgen y deallwn, fel as a child, I thought as a child ; bachgen y meddyliwn; ond pan but when I became a man, I put aethum yn wr, mi a roes heibio away childish things. For now bethau bachgennaidd. Canys we see through a glass darkly; gweled yr ydym yr awrhon trwy but then face to face: now i ddrych mewn dammeg; ond yna, know in part; but

then shall i wyneb yn wyneb: yn awr yr know even as also I am known. adwaen o ran; ond yna yr ad. And now abideth faith, hope, nabyddaf megis y'm hadwaenir. charity, these three ; but the Yr awrhon y mae yn aros ffydd, greatest of these is charity. gobaith, cariad, y tri hyn; a'r The Gospel. St. Luke xviii. 31. mwyaf o'r rhai hyn yw cariad. THEN Jesus took unto him Yr Efengyl. St. Lúc xviii. 31.

THE

the twelve, and said unto R

, up ddeg atto, ac a ddywedodd rusalem, and all things that are wrthynt, Wele, yr ydym ni yn written by the prophets conmyned i fynu i Ierusalem ;' a cerning the Son of Man shall chyflawnir pob peth a'r y sydd be accomplished. For he shall yn ysgrifenedig trwy'r prophwydi be delivered unto the Gentiles, am Fab y dyn. Canys efe a and shall be mocked, and spitedraddodir'i'r Cenhedloedd, ac a fully entreated, and spitted on: watworir, ac a ammherchir, ac a and they shall scourge him, and boerir arno: ac wedi iddynt ei put him to death; and the third filan-gellu, y lladdant eť; a'r day he shall rise again. And trydydd dydd efe a adgyfyd. A they understood none of these hwy ni ddeallasant ddim o'r things: and this saying was hid pethau hyn: a'r gair hwn oedd from them, neither knew they guddiedig oddiwrthynt, ac ni the things which were spoken. wybuant y pethau a ddywedwyd. And it came to pass

, that as he A bu, ac efe yn nesâu at Iericho, was come nigh unto Jericho, a i ryw ddyn dall fod yn eistedd certain blind man sat by the yn ymyl y ffordd, yn cardotta. way-side begging: and hearing A phan glybu efe y dyrfa yn the multitude pass by, he asked

ryfeddasant, gan ddywedyd, Pa that even the winds and the ryw un yw hwn, gan fod y sea obey him! And when he was gwŷntoedd hefyd a'r môr yn come to the other side into the ufuddhâu iddo? Ac wedi ei country of the Gergesenes, there ddyfod ef i'r lan arall, i wlad y met him two possessed with deGergesiaid, dau ddieflig a gyf- vils, coming out of the tombs, arfuant âg ef, y rhai a ddeuent exceeding, fierce, so that no o'r beddau, yn dra ffyrnig, felman might pass by that way. na allai neb fyned y ffordd And. behold, they cried out, honno. Ac wele, hwy a lefas- saying, What have we to do ant, gan ddywedyd, Tesu Fab with thee, Jesus, thou Son of Duw, beth sydd i ni a wnelom God? art thou come hither to à thi ? a ddaethost ti yma i'n torment us before the time? poeni ni cyn yr amser? Ac yr And there was a good way off oedd

ym mhell oddiwrthynt from them an herd of many genfaint o foch lawer yn pori. swine, feeding. So the devils beA'r cythreuliaid a ddeisyfiasant sought him, saying, If thou cast arno, gan ddywedyd, Os bwri ni us out, suffer us to go away inallan, caniattâ i ni fyned ymaith to the herd of swine. And he i'r genfaint foch. Ac efe a said unto them, Go. And when ddywedodd wrthynt, Ewch. A they were come out, they went hwy, wedi myned allan, a aeth- into the herd of swine: and beant i'r genfaint foch. Ac wele, hold, the whole herd of swine yr holl genfaint foch a ruthrodd ran violently down a steep place tros y dibyn i'r môr, ac a fuant into the sea, and perished in the feirw yn y dyfroedd. A'r meich- waters. And they that kept iaid å ffoisant ; ac wedi eu them fled, and went their ways dyfod hwy i'r ddinas, hwy a into the city, and told every fynegasant bob peth, a pha beth thing, and what was befallen a ddarfuasai i'r rhai diefig. Ac to the possessed of the devils

. wele, yr holl ddinas a ddaeth And behold, the whole city allan i gyfarfod â'r Iesu. A came out to meet Jesus: and phan ei gwelsant, attolygasant when they saw him, they beiddo ymadael o'u cyffiniau sought him, that he would dehwynt.

part out of their coasts. Y pummed Sul gwedi'r Ys The fifth Sunday after the twyll.

Epiphany.
Y Colect.

The Collect.
Arglwydd, ni a attolygwn

keep thy Church and housdeulu yn wastad yn dy wîr hold continually in thy true regrefydd; fel y gallont hwy oll, ligion; that they who do lean y sawl sydd yn ymgynnal yn only upon the hope of thy heaunig wrth obaith dy nefol rầs, venly grace may evermore be byth gael nawdd dy ddiogel defended by thy mighty power; ymddiffyn; trwy Iesu Grist ein through Jesus Christ our Lord. Harglwydd. Amen.

Amen. Yr Epistol. Col. iii. 12.

The Epistle. Col. ii. 12. MEGISE

. PUT sanctaidd ac anwyl, gwisgPelect of God, holy and be

the

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »