Sidor som bilder
PDF
ePub

33 Ond ni thorraf fy nhrugar 33 Nevertheless, my loving. edd oddiwrtho, ac ni phallaf kindness will I not utterly take o'm gwirionedd.

from him ; nor suffer my truth 34 Ni thorraf fy nghyfammod, to fail. ac ni newidiaf yr hyn a ddaeth 34 My covenant will I net allan o'm genau.

break, nor alter the thing that 35 Tyngais unwaith i'm sanct- is gone out of my lips : I have eiddrwydd, na ddywedwn gel- sworn once by my holiness, that wydd i Ddafydd.

I will not fail David. 36 Bydd ei had ef yn dragy 35 His seed shall endure for wydd, a'i orseddfaingc fel yr ever : and his seat is like as the haul ger fy mron i.

sun before me. 37 Sicrheir ef yn dragywydd 36 He shall stand fast for everfel

у lleuad, ac fel tyst ffydd- more as the moon : and as the lawn yn y nef.

faithful witness in heaven. 38 Ond ti a wrthodaist ac a 37 But thou hast abhorred ffieiddiaist, ti a ddigiaist wrth and forsaken thine Anointed : dy Enneiniog

and art displeased at him. 39 Diddymmaist gyfammod dy 38 Thou hast broken the cowas; halogaist ei goron gan ei venant of thy servant : and cast thaflu i lawr.

his crown to the ground. 40 Drylliaist ei holl gaeau ef; 39 Thou hast overthrown all gwnaethost ei ymddiffynfeydd his hedges : and broken down yn adwyau.

his strong holds. 41 Yr holl fforddolion a'i hys 40 All they that go by spoil peiliant ef : aeth yn warthrudd him ; and he is become a re'w gymmydogion.

proach to his neighbours. 42 Dyrchefaist ddeheulaw ei 41 Thou hast set up the right wrthwynebwŷr; llawenheaist ei hand of his enemies : and made holl elynion.

all his adversaries to rejoice. 43 Troaist hefyd fin ei gledd 42 Thou hast taken away the yf, ac ni chadarnheaist ef mewn edge of his sword : and givest rhyfel.

him not victory in the battle. 44 Peraist i'w harddwch ddar 43 Thou hast put out his fod, a bwriaist ei orseddfaingc i glory : and cast his throne down lawr.

to the ground. 4.5 Byrheaist ddyddiau ei 44 The days of his youth hast ieungctid: toaist gywilydd dros- thou shortened : and covered to ef.

him with dishonour. 46 Pa hŷd, Arglwydd, yr 45 Lord, how long wilt thou ymguddi? ai yn dragywydd?' a hide thyself, for ever : and shall lysg dy ddigofáint di fel tân? thy wrath burn like fire?

47 Cofia pa amser sydd i mi: 46 O remember how short my paham y creaist holl blant dyn- time is : wherefore hast thou ion yn ofer?

made all men for nought? 48 Pa wr a fydd byw, ac ni 47 What man is he that live wel farwolaeth a wared efe eth, and shall not see death : ei enaid o law'r bedd ?

and shall he deliver his soul

from the hand of hell? 49 Pa le y mae dy hen dru 48 Lord, where are thy old gareddau, O Arglwydd, y rhai loving-kindnesses : which thou

a dyngaist i Ddafydd yn dy swarest unto David in thy wirionedd ?

truth? 50 Cofia, 0 Arglwydd, war 49 Remember, Lord, the readwydd dy weision, yr hwn a buke that thy servants have : ddygais yn fy mynwes gan yr and how I do bear in my bosom holl bobloedd fawrion ;

the rebukes of many people; 51 A'r hwn y gwaradwyddodd 50 Wherewith thine enemies dy elynion, 0 Arglwydd ; â'r have blasphemed thee, and hwn y gwaradwyddasant ôl troed slandered the footsteps of thine dy Enneiniog

Anointed : Praised be the Lord 52 Bendigedig fyddo'r Ar- for evermore. Amen, and Aglwydd yn dragywydd. Amen, men. ac Ámen.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. xc. Domine, refugium.

Psal. xc. Domine, refugium. T1, Arglwydd, fluostyn bres. LORD, thou hast been our

mhob refuge : from one generahedlaeth.

tion to another. 2 Cyn gwneuthur y mynydd 2 Before the mountains were oedd, a llunio o honot y ddaear, brought forth, or ever the earth a'r byd ; ti hefyd wyt Dduw, and the world were made : thou o dragywyddoldeb hyd dragy- art God from everlasting, and wyddoldeb.

world without end. 3 Troi ddyn i ddinystr ; á 3 Thou turnest man to dedywedi, Dychwelwch, feibion struction : again thou sayest, dynion.

Come again, ye children of men. * 4 Canys mil o flynyddoedd 4 For a thousand years in thy ydynt yn dy olwg di fel doe: sight are but as yesterday : seewedi'r el heibio, ac fel gwyliad- ing that is past as a watch in wriaeth nos.

the night. 5 Dygi hwynt ymaith megis 5 As soon as thou scatterest â llifeiriant; y maent fel hûn them they are even as a sleep: y bore; y maent fel llysieuyn a and fade away suddenly like the newidir.

grass. 6 Y bore y blodeua, ac y tyf; 6 In the morning it is green, prydnawn y torrir ef ymaith, and groweth up : but in the cy gwywa.

evening it is cut down, dried

up, and withered. 7 Canys yn dy ddig y difeth 7 For we consume away in wyd ni, ac yn dy lidiogrwydd thy displeasure : and are afraid y'n brawychwyd.

at thy wrathful indignation. 8 Gosodaist ein hanwiredd ger 8 'Thou hast set our misdeeds dy fron, ein dirgel bechodau before thee : and our secret sins y'ngoleuni dy wyneb,

in the light of thy countenance. 9 Canys ein holl ddyddiau ni 9 For when thou art angry all a ddarfuant gan dy ddigofaint our days are gone : we bring di : treuliasom ein blynyddoedd our years to an end, as it were fel chwedl.

a tale that is told. 10 Yn nyddiau ein blynydd 10 The days of our age are oedd y mae deng mlynedd a threescore years and ten ; and

ac 5

thrugain : ac os o gryfder y though men be so strong that cyrhaeddir pedwar ugain mlyn- they come to fourscore years : edd, etto eu nerth sydd boen yet is their strength then bar a blinder ; canys ebrwydd y labour and sorrow; so soon passderfydd, a ni a ehedwn ymaith. eth it away, and we are gone.

11 Pwy a edwyn nerth dy 11 But who regardeth the soriant? 'canys fel y mae dy power of thy wrath : for even ofn, y mae dy ddigter.

thereafter as a man feareth, so

is thy displeasure. 12 Dysg i ni felly gyfrif ein 12 0 teach us to number our dyddiau, fel y dygom ein calon days : that we may apply ou i ddoethineb.

hearts unto wisdom. 13 Dychwel, Arglwydd, pa 13 Turn thee again, O Lord, hŷd ? ac edifarhâ o ran dy at the last : and bé gracious weision.

unto thy servants. 14 Diwalla ni yn fore â'th 14 0 satisfy us with thy drugaredd ; fel y gorfoleddom mercy, and that soon : so shall ac y llawenychom dros ein holl we rejoice and be glad all the ddyddiau.

days of our life. i5 Llawenhâ ni yn ol

у 15 Comfort us again now after dyddiau y cystuddiaist ni, a'r the time that thou hast plagued blynyddoedd y gwelsom ddryg- us : and for the years wherein fyd.

we have suffered adversity. 16 Gweler dy waith tuagat dy 16 Shew thy servants thy weision, a'th ogoniant tuagat work : and their children this eu plant hwy.

glory. 17 A bydded prydferthwch yr 17 And the glorious Majesty Arglwydd ein Duw arnom ni: of the Lord our God be upon us : a threfna weithred ein dwylaw prosper thou the work of our ynom ni; ïe, trefna waith ein hands upon us, 0 prosper thou dwylaw.

our handy-work. Psal. xci.

Psal. xci. Qui habitat.

under Y

nirgelwch y Goruchaf, a erys y'nghysgod yr Holl-allu- High : shall abide under the og.

shadow of the Almighty. 2 Dywedaf am yr Arglwydd, 2 I will say unto the Lord, Fy noddfa a'm hymddiffynfa Thou art my hope, and my ydyw: fy Nuw; ynddo yr strong hold : my God, in hitu ymddiriedaf.

will I trust. 3 Canys efe a'th wareda di 3 For he shall deliver thee o fagl yr heliwr, ac oddiwrth from the snare of the hunter : haint echryslawn.

and from the noisome pestilence

. ! 4 A'i asgell y cysgoda efe 4 He shall defend thee under trosot, a than ei adenydd y his wings, and thou shalt be byddi dïogel : ei wirionedd fydd safe under his feathers : his darian ac astalch i ti.

faithfulness and truth shall be

thy shield and buckler. 5 Nid ofni rhag dychryn 5 Thou shalt not be afraid for nos; na rhag y saeth a ehedo'r any terror by night: nor for the dydd:

arrow that flieth by day;

Rhwn sydd yn trigo yn W the defence of the me

6 Na rhag yr haint a rod 6 For the pestilence that io yn y tywyllwch; na rhag walketh in darkness : nor for y dinystr a ddinystrio ganol the sickness that destroyeth in dydd.

the noon-day. Wrth dy ystlys y cwymp

7 A thousand shall fall beside mîl, a dengmil wrth dy dde- thee, and ten thousand at thy heulaw: ond ni ddaw yn agos right hand : but it shall not attat ti.

come nigh thee. 8 Yn unig ti a ganfyddi 8 Yea, with thine eyes shalt â'th lygaid, ac a weli dâl y thou behold : and see the ro rhai annuwiol.

ward of the ungodly. 9 Am i ti wneuthur yr Ar 9 For thou, Lord, art my glwydd fy noddfa, sef y Gor- hope: thou hast set thine house uchaf, yn breswylfa i ti; of defence very high.

10 Ni ddigwydd i ti niwaid, 10 There shall no evil happen ac ni ddaw pla yn agos i’th unto thee : neither shall any babell.

plague come nigh thy dwelling. 11 Canys efe a orchymmyn 11 For he shall give his ani'w angylion am danatti, dy gels charge over thee : to keep gadw yn dy holl ffyrdd.

thee in all thy ways. 12 År eú dwylaw y'th ddyg 12 They shall bear thee in ant, rhag taro dy droed wrth their hands : that thou hurt not garreg.

thy foot against a stone. 13 Ar y llew a'r asp y cer 13 Thou shalt go upon the ddi: y cenaw llew a'r ddraig a lion and adder : the young lion fethri.

and the dragon shalt thou tread under

thy feet. 14 Am iddo roddi ei serch 14 Because he hath set his love arnaf, am hynny y gwared- upon me, therefore will I deliver af ef : am iddo adnabod fy him : I will set him up, because Enw.

he hath known my Name. 15 Efe a eilw arnaf, a mi a'i 15 He shall call

upon me, and gwrandawaf: mewn ing y bydd- I will hear him : yea, I am with af fi gydag ef, y gwaredat, ac him in trouble; I will deliver y gogoneddaf ef.

him, and bring him to honour. 16 Digonaf ef à hir ddydd 16 With long life will I sa iau; a dangosaf iddo fy iach- tisfy him : and shew him my awdwriaeth.

salvation. Psal. xcii. Bonum est confiteri. Psal. xcii. Bonum est confiteri. DA yw moliannu'r Arglwydd; IT is a good thing to give y Goruchaf:

to sing praises unto thy Name,

O most Highest ; 2 A mynegi'r bore am dy 2 To tell of thy loving-kinddrugaredd, a'th wirionedd y ness early in the morning : and nosweithiau;

of thy truth in the night-season ;

3 Upon an instrument of ten 3 Ar ddegtant, ac ar y nabl; strings, and upon the lute : upac ar y delyn yn fyfyriol. on a loud instrument, and upon

the harp

more.

4 Canys llawenychaist fi, o 4 For thou, Lord, hast made Arglwydd, â'th weithred : me glad through thy works : y'ngwaith dy ddwylaw y gor- and I will rejoice in giving praise foleddaf.

for the operations of thy hands. 5 Mor fawredig, O Arglwydd, 5 O Lord, how glorious are yw dyweithredoedd ! dwfn thy works : thy thoughts are iawn yw dy feddyliau.

very deep. 6 Gwr annoeth ni ŵyr, â'r 6 An unwise man doth not ynfyd ni ddeall hyn.

well consider this : and a fool

doth not understand it. 7 Pan flodeuo'r rhai annuw

7 When the ungodly are green iol fel y llysieuyn, a blaguro as the grass, and when alĩ the holl weithredwŷr anwiredd; workers of wickedness do flouhynny sydd i'w dinystrio byth rish : then shall they be destroybythoedd.

ed for ever; but thou, Lord, 8 Tithau, Arglwydd, wyt art the most Highest for everddyrchafedig yn dragywydd.

9 Canys wele, dy elynion, O 8 For lo, thine enemies, O Arglwydd, wele, dy elynion a Lord, lo, thine enemies shall ddifethir: gwasgerir holl weith- perish : and all the workers of redwŷr anwiredd.

wickedness shall be destroyed. 10°Ond fy nghorn i a ddyr

9 But mine horn shall be chefi fel unicorn : âg olewîr exalted like the horn of an uniy’m henneinir.

corn : for I am anointed with

fresh oil. 11 Fy llygad hefyd a wel 10 Mine eye also shall see his fy ngwynfyd ar fy ngwrthwyn- lust of mine enemies : and mine ebwŷr: fy nghlustiau a glyw- ear shall hear his desire of the ant fy ewyllys am y rhai dryg- wicked that arise up against me. ionus a gyfodant i'm herbyn. 11 The righteous shall flou

12 Y cyfiawn a flodeua fel rish like a palm-tree : and shall palm-wýdden; ac a gynnydda spread abroad like a cedar in fel cedr-wŷdden yn Libanus. Libanus.

13 Y rhai a blannwyd yn 12 Such as are planted in the nhŷ'r Arglwydd, a_flodeuant house of the Lord : shall flouy'nghynteddoedd ein Duw. rish in the courts of the house

of our God. 14 Ffrwythant etto yn eu 13 They also shall bring forth henaint; tirfion ac iraidd fydd- more fruit in their age : and ant:

shall be fat and well-liking. 15 I fynegi mai uniawn yw'r 14 That they may shew how Arglwydd fy nghraig; ac nad true the Lord my strength is : oes anwiredd ynddo.

and that there is no unrighiteousness in him.

[ocr errors]

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. xciii. Dominus regnavit.

Psal. xciii. Dominus regnavit.
R

THE asuardderchogrwydd ; gwisgodd yr Ar- Lord hath put on his apparel, and glwydd nerth, ac ymwregysodd: girded himself with strength.

« FöregåendeFortsätt »