Sidor som bilder
PDF
ePub

y byd hefyd a sicrhawyd, fel na • 2 He hath made the round syflo.

world so sure : that it cannot

be moved. 2 Darparwyd dy orseddfainge 3 Ever since the world began erioed : ti wyt er tragywydd. hath thy seat been prepared : oldeb.

thou art from everlasting 3 Y llifeiriaint, O Arglwydd, 4 The floods are risen, O a ddyrchafasant, y llifeiriaint a Lord, the floods have lift up ddyrchafasant eu twrf; y llifeir- their voice : the floods lift up iaint a ddyrchafasant eu tonnau. their waves.

4 Yr Arglwydd yn yr uch 5 The waves of the sea are elder sydd gadarnach nâ thwrf mighty, and rage horribly : but dyfroedd lawer, nâ chedyrn yet the Lord, who dwelleth on donnau y môr.

high, is mightier. 5 Sicr iawn yw dy dystiol 6 Thy testimonies, O Lord, aethau: sancteiddrwydd a wedd- are very sure : holiness becomai i'th dy, 0 Arglwydd, byth. eth thine house for ever. Psal. xciv. Deus ultionum.

Psal. xciv. Deus ultionum. O Arglwydd Dduw'r dĩal, O Lord God, to whom venDduw'r dĩal, ymddisgleir

O

geance belongeth : thou ia.

God, to whom vengeance be

longeth, shew thyself. 2 Ymddyrcha, Farnwr y byd: 2 Arise, thou Judge of the tâl eu gwobr i'r beilchion. world : and reward the proud

after their deserving. 3 Pa hyd, Arglwydd, y caiff 3 Lord, how long shall the yr annuwiolion, pa hyd y caiff ungodly : how long shall the yr annuwiol orfoleddu ?

ungodly triumph ? 4 Pa hyd y siaradant ac y dy 4 How long shall all wicked wedant yn galed? yr ymfawryga doers speak so disdainfully : and holl weithredwyr anwiredd ? make such proud boasting?

5 Dy bobl, Arglwydd, a 5 They smite down thy peoddrylliant; a'th etifeddiaeth a . ple, O Lord : and trouble thine gystuddiant.

heritage. 6 Y weddw a'r dïeithr a 6 They murder the widow, laddant, a'r ymddifad a ddïen- and the stranger : and put the eidiant.

fatherless to death. 7 Dywedant hefyd, Ni wêl yr 7 And yet they say, Tush, the Arglwydd; ac nid ystyria Duw Lord shall not see : neither shall Iacob hyn.

the God of Jacob regard it. 8 Ystyriwch, chwi rai annoeth 8 Take heed,

ye unwise among ym mysg y bobl : ac ynfydion, the people : Ö ye fools, when pa bry d y deallwch?

will ye understand ? 9 Oni chlyw'r hwn a blan 9 'He that planted the ear, nodd y glust? oni wêl yr hwn shall he not hear : or he that a luniodd y llygad ?

made the eye, shall he not see? 10 Oní cherydda'r hwn a 10 Or he that nurtureth the gospa'r cenhedloedd ? oni wyr heathen : it is he that teacheth yr hwn sydd yn dysgu gwybod. man knowledge, shall not he aeth i ddyn?

punish ? 11 Gwyr yr Arglwydd feddyl 11 The Lord knoweth the

U

iau dyn, mai gwagedd yd- thoughts of man

: that they ynt.

are but vain. 12 Gwŷn ei fyd y gwr a

12 Blessed is the man whom geryddi di, O Arglwydd, ac a thou chastenest, O Lord : and ddysgi yn dy gyfraith:

teachest him in thy law; 13 I beri iddo lonydd oddi 13 That thou mayest give wrth ddyddiau drygfyd, hyd him patience in time of adveroni chloddier ffos ir annuw- sity : until the pit be digged up iol.

for the ungodly. 14 Canys ni ád yr Arglwydd 14 For the Lord will not fail ei bobl, ac ni wrthyd efe ei his people : neither will he foretifeddiaeth.

sake his inheritance; 15 Eithr barn a ddychwel at 15 Until righteousness turn agyfiawnder : a'r holl rai uniawn gain unto judgement: all such as o galon a ant ar ei ol.

are true in heart shall follow it. 16 Pwy a gyfyd gydâ mi yn 16 Who will rise up with me erbyn y rhai drygionus ? pwy a against the wicked : or who will saif gydâ mi yn erbyn gweith- take my part against the evil. redwŷr anwiredd ?

doers? 17 Oni buasai'r Arglwydd yn

17 If the Lord had not helped gymmorth i mi, braidd na thrig. me : it had not failed but my asai fy enaid mewn distawrwydd. soul had been put to silence.

18 Pan ddywedais, Llithrodd 18 But when I said, My foot fy nhroed: dý drugaredd di, o hath slipt : thy mercy, O Lord, Arglwydd, a'm cynhaliodd. 19 Yn amlder fy meddyliau

19 In the multitude of the soro'm mewn, dy ddiddanwchodi a rows that I had in my heart : thy lawenycha fy enaid.

comforts have refreshed my soul. 20 A fydd cyd-ymdeithas i 20 Wilt thou have any thing ti â gorseddfaingc anwiredd yr to do with the stool of wicked hon à lunia anwiredd yn le ness : which imagineth mischief cyfraith?

as a law? 21 Yn finteioedd

у

deuant 21 They gather them together yn erbyn enaid y cyfiawn, against the soul of the fighteå gwaed gwirion a farnant yn ous : and condemn the innocent euog.

blood. 22 Eithr yr Arglwydd sydd 22 But the Lord is my refuge: yn ymddiffynfa i mi; 'a'm Duw and my God is the strength of yw craig fy nodded.

my confidence. 23 Ac efe a dâl iddynt

23 He shall recompense them eu hanwiredd, ac a'u tyr ym- their wickedness, and destroy aith yn eu drygioni: yr Ar- them in their own malice : yea, glwydd ein Duw a'u tyr hwynt the Lord our God shall destroy ymaith.

them.

held me up

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. xcv. Venite, exultemus. Psal. xcv. Venite, exultemus. DE

glwydd: ymlawenhâwn yn

wap, canwen hämmar O Come, let us sing into the nerth ein hiechyd.

in the strength of our salvation.

all gods.

[ocr errors]
[ocr errors]

Londye defaid ei law.

2 Deuwn ger ei fron ef â 2 Let us come before his prediolch : canwn yn llafar iddo sence with thanksgiving : and saâ psalmau.

shew ourselves glad in him with

psalms. 3 Canys yr Arglwydd sydd 3 For the Lord is a great Dduw mawr, a Brenhin mawr God : and a great King above goruwch yr holl dduwiau.

4 Yr hwn y mae gorddyfnder 4 In his hand are all the corau'r ddaear yn ei law, ac uchel, ners of the earth : and the derau'r mynyddoedd yn eiddo. strength of the hills is his also.

5 Y môr sydd eiddo, ac efe 5 The sea is his, and he made a'i gwnaeth: a'i ddwylaw a lun- it : and his hands prepared the iasant y syehdir.

dry land. 6 Deuwch, addolwn, ac ym 6 O come, let us worship and her grymmwn: gostyngwn ar ein fall down : and kneel before the gliniau ger bron yr Arglwydd Lord our Maker. ein Gwneuthurwr.

7 Canys efe yw ein Duw ni: 7 For he is the Lord our God : a ninnaú ým bobl ei borfa, a and we are the people of his

Heddyw, os pasture, and the sheep of his gwrandewch ar ei leferydd, hand.

8 Na ahaledwch eich calon 8 To-day if ye will hear his nau, megis yn yr ymrysonfa, voice, harden not your hearts : fel yn nydd profedigaeth yn yr as in the provocation, and as anialwch:

in the day of temptation in the

wilderness; 9 Pan demtiodd eich tadau fi, 9 When your fathers tempted y profasant fi, ac y gwelsänt fy me : proved me, and saw my ngweithredoedd.

works. 10 Deugain mlynedd yr ym 10 Forty years long was I rysonais â'r genhedlaeth hon, a grieved with this generation, dywedais, Pobl gyfeiliornus yn and said : It is a people that do eu calon ydynt hwy, ac nid err in their hearts, for they have adnabuant fy ffyrdd:

not known my ways;
11 Wrth y
rhai y tyngais yn

11 Unto whom Í sware in my fyllid, na

ddelent i'm gor- wrath : that they should not phwysfa.

enter into my rest.
Psal. xcvi. Cantate Domino.

Psal. cxvi. Cantate Domino.
CE
ENWCH i'r Arglwydd

song : sing unto the Lord, Arglwydd, yr holl ddaear. all the whole earth.

2 Cenwch i'r Arglwydd, ben 2 Sing unto the Lord, and digwch ei Enw; cyhoeddwcho praise his Name : be telling ddydd i ddydd ei iachawdwr- of his salvation from day to

day. 3 Datgenwch ym mysg y cen 3 Declare his honour unto the hedloedd ei ogoniant ef, ym heathen : and his wonders unto

yr

holl bobloedd ei ry- all people. 4 Canys mawr yw'r Arglwydd, 4 For the Lord is great, and

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ganiad newydd: cenwch it O Sing unto the Lord a new

iaeth ef.

PRAJTE

mhlith feddodau.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

U2

[ocr errors]

a chanmoladwy iawn: ofnadwy cannot worthily be praised : he is yw efe goruwch yr holl dduwiau. more to be feared than all gods.

5 Canys holl dduwiau'r bobl 5 As for all the gods of the oedd ydynt eilunod: ond yr heathen, they are but idols : but Arglwydd a wnaeth y nef- it is the Lord that made the oedd.

heavens. 6 Gogoniant a harddwch sydd 6 Glory and worship are beo'i flaen ef; nerth a hyfrydwch fore him : power and honour are sydd yn ei gyssegr.

in his sanctuary. 7 Tylwythau'r bobl, rhodd 7 Ascribe unto the Lord, O ye wch i'r Arglwydd, rhoddwch i'r kindreds of the people : ascribe Arglwydd ogoniant a nerth. unto the Lord worship and power.

8 Rhoddwch i'r Arglwydd 8 Ascribe unto the Lord the ogoniant ei Enw: dygwch off- honour due unto his Name : rwm, a deuwch i'w gyntedd- bring presents, and come into oedd.

his courts, 9 Addolwch yr Arglwydd 9 0 worship the Lord in the mewn prydferthwch sancteidd- beauty of holiness : let the whole rwydd: yr holl ddaear, ofnwch earth stand in awe of him. ger ei fron ef.

10 Tell it out among the hea10 Dywedwch ym mysg y then that the Lord is King : and cenhedloedd, Yr Arglwydd sydd that it is he who hath made the yn teyrnasu; a'r byd a sicrha- round world so fast that it canodd efe, fel nad ysgogo: efe a not be moved; and how that he farna'r bobl yn uniawn.

shall judge the people righte

ously. 11 Llawenhàed y nefoedd, a 11 Let the heavens rejoice, gorfoledded y ddaear; rhued y and let the earth be glad : let môr a'i gyflawnder.

the sea make a noise, and all

that therein is. 12 Gorfoledded y maes, a'r 12 Let the field be joyful, hyn oll y sydd ynddo: yna holl and all that is in it : then shali breniau'r coed a ganant,

all the trees of the wood rejoice 13 ( flaen yr Arglwydd: before the Lord. canys y mae yn dyfod, canys y 13 For he cometh, for he mae'n dyfod i farnu'r ddaear: cometh to judge the earth : and efe a farna'r byd trwy gyfiawn- with righteousness to judge the der, a'r bobloedd a'i wirion- world, and the people with his edd.

truth. Psal. xcvii. Dominus regnavit. Psal. xcvii. Dominus regnavit. Y TR Arglwydd sydd yn teyr- THE Lord is King, the earth ar : llawenyched ynysoedd la- the multitude of the isles may

be glad thereof. 2 Cymmylau a thywyllwch 2 Clouds and darkness are sydd o'i amgylch ef: cyfiawnder round about him : righteousa barn yw trigfa ei orseddfaingo ness and judgement are the haef.

bitation of his seat. 3 Tân a â allan o'i flaen ef, 3.There shall go a fire before

a lysg ei elynion o am- him : and burn up his enemies gylch.

on every side.

wer.

ac

sem ynodalynyddoedd a doddas

4. Ei fellt a lewyrchasant y 4 His lightnings gave shine oyd: y ddaear a welodd, ac unto the world : the earth saw

it, and was afraid.

5 The hills melted like wax ant fel cwyr o flaen yr Ar- at the presence of the Lord : at glwydd, o flaen Arglwydd yr the presence of the Lord of the holl ddaear.

whole earth. 6 Y nefoedd a fynegant ei 6 The heavens have declared gyfiawnder ef, a'r holl bobl a his righteousness : and all the welant ei ogoniant.

people have seen his glory. 7 Gwaradwydder y rhai oll a Confounded be all they that wasanaethant ddelw gerfiedig, ý worship carved images, and that rhai a ymffrostiant mewn eilun- delight in vain gods : worship od : addolwch ef, yr holl dduw- him, all ye gods. iau.

8 Sïon a glywodd, ac a lawen 8 Sion heard of it, and reychodů; a merched Iudah a or- joiced : and the daughters of foleddasant, o herwydd dy farn- Judah were glad, because of thy edigaethau di, O'Arglwydd. judgements, O Lord.

9 Canys ti, Arglwydd, wyt 9 For thou, Lord, art higher oruchel goruwch yr holl ddaear: than all that are in the earth : dirfawr y'th ddyrchafwyd gor- thou art exalted far above all uwch yr holl dduwiau.

gods. 10 Y rhai a gerwch yr Ar 10 O ye that love the Lord, glwydd, casêwch ddrygioni: efe see that ye hate the thing which sydd yn cadw eneidiau ei saint; is evil : the Lord preserveth the efe a'u gwared o law y rhai souls of his saints; he shall deannuwiol.

liver them from the hand of the

ungodly. 11 Hauwyd goleuni i'r cyf 11 There is sprung up a light iawn, a llawenydd i'r rhai un- for the righteous : and joyful iawn o galon.

gladness for such as are true12 Y rhai cyfiawn, llawenych- hearted. wch yn yr Arglwydd; a mol 12 Rejoice in the Lord, ye iennwch wrth goffadwriaeth ei righteous : and give thanks for a sancteiddrwydd ef.

remembrance of his holiness.

[ocr errors]

PRYDNHAWNOL WEDDI.
Psal. xcviii. Cantate Domino.

EVENING PRAYER. Psal. xcviii. Cantate Domino.

[ocr errors]

song : for he hath done a wnaeth bethau rhyfedd: ei marvellous things. $ ddeheulaw a'i fraich sanctaidd 2 With his own right hand, a barodd iddo fuddugoliaeth. and with his holy arm : hath

he gotten himself the victory. 2 Hyspysodd yr Arglwydd ei 3 The Lord declared his saliachawdwriaeth: datguddiodd ei vation : his righteousness hath

gyfiawnder y'ngolwg y cenhedl- he openly shewed in the sight en oedd.

of the heathen. 3 Cofiodd ei drugaredd a'i 4. He hath remembered his

« FöregåendeFortsätt »