Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

yma, y byddom byw i'th wasan serve thee, and to glorify thy aethudi, ac i foliannu dy Name all the days of our life. Enw holl ddyddiau'n bywyd. Hear, Lord, and save us, for Gwrando, Arglwydd, ac achub ni, the infinite merits of our blesser anfeidrol ryglyddon ein gwŷn- ed Saviour, thy Son, our Lord fydedig lachawdwr dy Fab, ein Jesus Christ. Amen. Harglwydd Iesu Grist. Amen. TY Weddi a ddywedir o flaen The Prayer to be said before a

Brwydr ar Fór, yn erbyn pob Fight at Sea against any Enerhyw Elyn.

my. Alluoccaf ac ardderchoccaf

ous Lord God, the Lord y lluoedd, yr hwn wyt yn of hosts, that rulest and comllywodraethu ac yn rheoli pob mandest all things; Thou sitpeth; Tydi wyt yn eistedd ar yr test in the throne judging right, orseddfaingc, yn barnu yn gyf- and therefore we make our adiawn. Am hynny y dyneswn dress to thy Divine Majesty in at dy Ddwyfol Fawredd yn this our necessity, that thou ein hangenoctid hyn, ar fod i ti wouldest take the cause into gymmeryd yr achos i’th law dy thine own hand, and judge behun, a barnu rhyngom a'n gel tween us and our enemies. Stir ynion. Cyfod dy nerth, 0 Ar- up thy strength, O Lord, and glwydd, a thyred i'n cymmorth: come and help us ; for thou canys nid wyt bob amser yn givest not alway the battle to rhoddi y rhyfel i'r cedyrn; eithr the strong, but canst save by ti a ddichon achub gydâ lla- many or by few. Olet not wer, neu gydag ychydig. Och, our sins now cry against us na fydded i'n pechodau lefain for vengeance; but hear us thy yr awrhon i'n herbyn am ddïal; poor servants begging mercy, eithr gwrando' ni dy weision and imploring thy help, and truain, yn ymbil am dy drugar that thou wouldest be a defence edd, ac yn eiriol am dy borth, unto us against the face of the ac am fod o honot yn ymddiff- enemy. Make it appear that yn i ni rhag wyneb y gelyn. thou art our Saviour and mighGwna yn hyspys mai tydi yw ty. Deliverer, through Jesus ein Hachubwr, a'n cadarn War. Christ our Lord. Amen. edwr ni, trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Gweddïau byrion i rai neillduol, Short Prayers for single persons, nad allant ymgyfarfod i gyssylltu that cannot meet to join in Prayer mewn Gweddi ag eraill, o herwydd with others, by reason of the Fight, y Frwydr, neu'r Dymmestl.

or Storm. Gweddiau cyffredinol.

General Prayers. RGLWYDD, trugarhâ ORD, be merciful to us

us for ac achub ni er mwyn dy dru- thy mercy's sake. gareddau.

Ti yw y Duw mawr, yr hwn Thou art the great God, that a wnaethost ac a wyt yn llywio hast made and rulest all things: pob peth : O gwared ni er mwyn o deliver us for thy Name's dy Enw.

sake.

A

Linners, and save

1

Ti yw y Duw mawr, i'w ofni Thou art the great God to be wchlawoll : 0. achub ni, fel feared above all : 0 save us, that moliannom di.

we may praise thee. -weddiau hyspysol o herwydd y Special Prayers with respect to Gelyn.

the Enemy.

O Lord, gyfiawn a galluog: Ó ym powerful : 0 diffyn ein hachos yn erbyn cause against the face of the wyneb y gelyn.

enemy: O Dduw, tydi wyt gadarn O God, thou art a strong ŵr ymddiffyn i bawb a ffoant tower of defence to all that flee ttat: O achub ni rhag traha unto thee : 0 save us from the gelyn.

violence of the enemy. o Arglwydd y lluoedd, ym O Lord of hosts, fight for us, add drosom, fel y gogoneddom that we may glorify thee. li.

Ona ad i ni suddo dan O suffer us not to sink under wys ein pechodau, na thraha the weight of our sins, or the gelyn.

violence

of the enemy: Arglwydd, cyfod, cymmorth ni, O Lord, arise, help us, and gwared ni er mwyn dy Enw. deliver us for thy Name's sake. Gweddiau byrion o ran y Dym

Short Prayers in respect of a mestl.

Storm. TYDI, O Arglwydd, yr hwn T HOU, O Lord, that stillest T

wyt yn dyhuddo terfysg y mộr, gwrando, gwrando ni, ac hear us, and save us, that we achub

ni, fel na'n cyfrgoller. perish not. O fendigedig Iachawdwr, yr O blessed Saviour, that didst hwn a achubaist dy ddisgyblion, save thy disciples ready to perish pan oeddynt ar ddibyn cyfrgolli in a storm, hear us, and save us, gan dymmest), gwrando ni, ac we beseech thee. achub ni, ni a attolygwn i ti.

Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us. Crist, trugarhâ wrthym.

Christ, have mercy upon us. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us. o Arglwydd, clyw nyni. O Lord, hear us. O Crist, clyw nyni.

O Christ, hear us. Duw Dad, Duw Fab, Duw God the Father, God the Son, Yspryd Glân, trugarhâ wrthym, God the Holy Ghost, have merachub ni yr awrhon, ac yn dra- cy upon us, save us now and gywydd. Amen.

evermore. Amen. EIN VIN Tad, yr hwn wyt yn y Ohe

UR Father, which art in nefoedd, Sancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name. Thy, kingdom come. ed dy ewyllys ar y ddaear, Meg- Thy. will be done in earth, As is y mae yn y nefoedd. Dyro i it is in heaven. Give us this ni heddyw ein bara beunyddiol. day, our daily bread. And forA maddeu i ni ein dyledion, Fel give us our trespasses, As we fory maddeuwn ni i'n dyledwyr. give them that trespass against

z

THhe raging of the sea, hear

[ocr errors]

Harglwydd Iesu Grist

, ALMIGHTY God, Father

Ac nac arwain ni i brofedigaeth; us. And lead us not into tempEithr gwared ni rhag drwg: tation ; But deliver us from evil: Canys eiddot ti yw'r deyrnas, For thine is the kingdom, The A'r gallu, A'r gogoniant, Yn oes power, and the glory, For ever oesoedd. Amen.

and ever. Amen. 9 Pan fo enbydrwydd yn gyfagos, When there shall be imminent

cynnifer ag u aller eu hepcor oddi danger, as many as can be spared wrth" wusanaeth angenrheidiol yn from necessary service in the Ship y Llong, a elwir y'nghúd, a hwy a shall be called together, and make wnant Gyfjes ostyngedig i Dduw ani humble Confession of their sin o'u pechodau : yn yr hon dylai to God: In which every one ought pob un gymmeryd atto ei hun yn seriously to reflect upon those par. ddifrifol bob un o'r pechodau hynny ticular sins of which his conscience am y rhai

bo ei gydwybod yn ei shall accusehim ; saying as fol gyhuddo ; gan ddywedyd fel y mae loweth, yn canlyn, Y Gyffes.

The Confession
COLL-alluog Dduw, Tad ein

of our Lord Jesus Christ, Gwneuthurwr pob dim, Barnwr Maker of all things, Judge of pob dyn; Yr ým ni yn cydnabod all men ; We acknowledge and ac yn ymofidio dros ein hamryw bewail our manifold sins and bechodau a'n hanwiredd, Y rhai wickedness, Which we, from o ddydd i ddydd yn orthrymmaf time to time, most grievously a wnaethom, Ar feddwl, gair, a have committed, By thought, gweithred, Yn erbyn dy Dduw- word, and deed, Against thy iol Fawredd, Gan annog yn gyf- Divine Majesty, Provoking most iawnaf dy ddigofaint a'th fâr i’n justly thy wrath and indignaherbyn. Yr ydym yn ddifrifol yn tion against us. We do earnestedifarhâu, Ac yn ddrwg gan ein ly repent, And are heartily sorry calonnau dros ein cam-weithred- for these our misdoings; The oedd hyn: Eu coffa sy drwm remembrance of them is griergennym; Eu baich sydd an

ous unto us; The burden of rhaith ei oddef. Trugarhà wrth- them is intolerable. Have mercy ym, Trugarhâ wrthym, drúgar- upon us, Have mercy upon us

, occaf Dad; Er mwyn dy un most merciful Father; For thy Mab ein Harglwydd Iesu Grist, Son our Lord Jesus Christ's Maddeu i ni yr hyn oll a aeth sake, Forgive us all that is heibio; A chaniattâ i ni allu past; And grant that we may byth o hyn allan dy wasanaethu ever hereafter Serve and please a'th foddloni mewn newydd-deb thee In newness of life, To the buchedd, Er anrhydedd a go- honour and glory of thy Name; goniant dy Enw; Trwy lesu Through Jesus Christ our Lord. Grist ein Harglwydd. Amen. Amen.

Yna y datgan yr Offeiriad, os 9 Then shall the Priest, if there de bydd un yn y Llong, y Gollyngdod any in the Ship, pronounce this hwn.

Absolution.
HOLLI

COLL-alluog Dduw, ein Tad
nefol, yr hwn o'i fawr dru-

venly Father, who of his garedd a addawodd faddeuant great mercy hath promised forpechodau i bawb gan edifeirwch giveness of sins to all them that calon a gwîr ffydd a ymchwel with hearty repentance and true

co; A drugarhâo wrthych, a faith turn unto him ; Have ddeuo i chwi, ac a'ch gwaredo mercy upon you ; pardon and diwrth eich holl bechodau, deliver you from all your sins ; h cadarnhâo ac a'ch cryfhão confirm and strengthen you in a mhob daioni, ac a'ch dygo i all goodness, and bring you to wyd tragywyddol; trwy Iesu everlasting life; through Jesus rist ein Harglwydd. Amen. Christ our Lord. Amen. Diolwch ar ol Tymmestl. Thanksgiving after a Storm. Jubilate Deo. Psalm lxvi.

Jubilate Deo. Psalın lxvi. LAWEN-FLOEDDIWCH

O

Be joyful in God, all ye i Dduw, yr holl ddaear.

lands : sing praises unto Datgenwch ogoniant ei Enw: the honour of his Name, make vnewch ei foliant yn ogon- his praise to be glorious, fc. Idus, &c. Gogoniant i'r Tad, &c.

Glory be to the Father, &c. Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning,

fc. Confitemini Domino. Psal. cvii. Confitemini Domino. Psal. cvii. TLODFORWCH

yr
Ar-

O uglwydd; canys da yw: 0 for he is gracious : and his erwydd ei drugaredd sydd yn mercy endureth for ever, &c. ragywydd, &c. Gogoniant i'r Tad, &c.

Glory be to the Father, fc. Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning,

&c. Colectau o Ddiolch.

Collects of Thanksgiving: Dra-bendigedig 1. gogon. O Most blessed and gloriiwn wyt o anfeidrol ddaioni a of infinite goodness and mercy; hrugaredd ; Nyni dy greadur- We thy poor creatures, whom aid truain, y rhai a luniaist ac a thou hast made and preserved, synheliaist ti, gan gadw yn fyw holding our souls in life, and in heneidiau, a'n hachub yr now rescuing us out of the {wrhon allan ó safn angau, ým jaws of death, humbly present ilwaith yn ein cyflwyno ein hun. ourselves again before thy Diuin o flaen dy Dduwiol Fawr- vine Majesty, to offer a sacriedd, i offrymmu i ti aberth o fice of praise and thanksgivfoliant a díolwch, o herwydd ti ing, for that thou heardest us ein gwrando pan yn ein prinder when we called in our trouy galwasom arnat, ac ni fwriaist ble, and didst not cast out our ymaith ein gweddi a wnaethom prayer, which we made beger dy fron di yn ein caeth gyf- fore thee in our great disyngder : ïe, pan gyfrifem bob tress: Even when we gave all peth yn golledig, ein llong, ein for lost, our ship, our goods, dâ, ein bywyd; yna tydi a our lives, then didst thou meredrychaist yn drugarog arnom, cifully look upon us, and wonac a orchymmynaist ymwared derfully command a deliverrhyfeddol; am yr hon yr ým ance; for which we, now beni, gwedi ein gosod yr awrhoning in safety, do give all praise

1

mewn drogelwch, yn rhoddi yr and glory to thy holy Name;
holl foliant a'r gogoniant i'th through Jesus Christ our Lord.
Enw bendigedig; trwy lesu Amen.
Grist ein Harglwydd. Amen.
Neu hon :

Or this :
O Alluoccaf
Dduw, grasusol a O

Most mighty and gracious daionus, y mae dy drugar

good God, thy mercy

is edd goruwch dy holl weithred- over all thy works, but in speoedd; ond hi a estynwyd allancial manner hath been extendmewn modd hynod tuagattomed toward us, whom thou has ni, y rhai mor alluog ac mor rhy- so powerfully and wonderfully feddol a ymddiffynaist. Ti a

defended. Thou hast shewed ddangosaist i ni bethau ofnadwy, as terrible things, and wona rhyfeddodau yn y dyfnder; ders in the deep, that we might fel y gwelem pa Dduw galluog a see how powerful and gracious grasol ydwyt ti; mor ddigonol a God thou art ; how able and a pharod i gymmorth y sawl a ready to help them that trust ymddiriedant ynot. Tí a ddan- in thee. Thou hast shewed us gosaist i ni ý modd y mae'r how both winds and seas obey gwŷntoedd a'r moroedd yn uf- thy command ; that we may uddhau i'th orchymmyn; fel y learn, even from them, hereafdysgom, hyd yn oed ganddynt ter to obey thy voice, and to do hwy, fod o hyn allan yn ostyng- thy, will. We therefore bles edig i'th lais, a gwneuthur dy and glorify thy Name, for this ewyllys. Oherwydd paham nyni thy mercy in saving us

, when a fendigwn ac á ogoneddwn dy we were ready to perish. And, Enw, am y cyfryw dy drugaredd. we beseech thee, make us as au yn ein hachub, pan oeddym truly sensible now of thy merar ddibyn cyfrgoll. Ac yr ym yn cy, as we were then of the attolwg i ti, gwna ni yr awrhon danger: And give us hearts almor wir ystyriol o’th drugaredd, ways ready to express our thanks megis yr oeddym y pryd hwnnw fulness, not only by words, but o'r enbydrwydd; a dyro i ni also by our lives, in being more galonnau parod bob amser i obedient to thy holy commandddatgan ein dïolchgarwch, nid ments. Continue, we beseech ar air yn unig, eithr trwy ein thee, this thy goodness to us; buchedd hefyd, gan fod yn

that we, whom thou hast safufuddach i'th orchymmynion ed, may serve thee in holibendigedig. Estyn, attolwg, dy ness and righteousness all the ddaioni hwn i ni; fel y bo i ni, days of our life; through Je y rhai a achubaist, dy wasan

sus Christ our Lord and Savi. aethu mewn sancteiddrwydd ac

Amen. uniondeb holl ddyddiau ein bywyd ; trwy Iesu Grist ein Harglwydd a'n Iachawdwr. Amen. Emyn o Fawl a Diolchgarwch ar

An Hymn of Praise and Thanks ol Tymmestl beryglus.

giving after a dangerous T'epest.

our.

D

Arglwydd; canys da yw :

[ocr errors]

unto the Lord, for he is

« FöregåendeFortsätt »