Sidor som bilder
PDF
ePub

wch am danoch ymysgaroedd loved, bowels of mercies, kindtragareddau, cymmwynasgar- ness, humbleness of mind, wch, gostyngeiddrwydd, add- meekness, long-suffering ; forfwynder, ymaros ; gan gyd- bearing one another, and forddwyn â'ch gilydd, a maddeu giving one another, if any man i'ch gilydd, os bydd gan neb have a quarrel against any; gweryl yn erbyn neb: megis ag even

as Christ forgave you, y maddeuodd Crist i chwi, felly so also do ye. And above all gwnewch chwithau. Ac am ben these things put on charity, hyn oll, gwisgwch gariad, yr which is the bond of perfecthwn yw rhwymyn perffeith- ness. And let the peace of rwydd. A llywodraethed tang- God rule in your hearts, to the nefedd Duw yn eich calonnau, which also ye are called in one i'r hwn hefyd y’ch galwyd yn body; and be ye thankful. Let un corph ; å byddwch ddiolch- the word of Christ dwell in gar. Preswylied gair Crist yn- you richly in all wisdom, teachoch yn helaeth

ym mhob doeth- ing and admonishing one anineb; gan ddysgu a rhybuddio other in psalms, and hymns, bawb eich gilydd mewn psalm- and spiritual songs, singing au, a hymnau, ac odlau yspryd- with grace in your hearts to ol , gan ganu trwy râs yn eich the Lord. And whatsoever ye calonnau i'r Arglwydd. A pha do, in word or deed, do all in beth bynnag a wneloch, ar air neu the Name of the Lord Jesus, ar weithred, gwnewch bob peth giving thanks to God and the yn enw'r Arglwydd Iesu, gan ddi- Father by him. olch i Dduw a'r Tad trwyddo ef. Yr Efengyl. St. Matth. xiii. 24. TĖ YRNAS nefoedd sydd The Gospel. St. Matth. xiii. 24. gyffelyb i ddyn a hauoda

THE had da yn ei faes: a thra yr

HE kingdom of heaven is

likened unto a man which oedd y dynion yn cysgu, daeth sowed good seed in his field. ei elyn ef ac a hauodd efrau ym But while men slept, his enemy mhlíth y gwenith, ac a aeth came and sowed tares among ymaith. Ac wedi' i'r eginyn the wheat, and went his way. dyfu, a dwyn ffrwyth, yna'r But wþen the blade was sprung ymddangosodd yr efrau hefyd. up, and brought forth fruit, A gweision gwr y tý a ddaeth- then appeared

the tares also. So ant, ac a ddywedasant wrtho, the servants of the housholder Arglwydd, oni hauaist ti had came, and said unto him, Sir,

yn dy faes ? o ba le gan didst not thou sow good seed hynny y mae'r efrau ynddo? in thy field ? from whence then Yntau a ddywedodd wrthynt, Y hath it tares ? He said unto gelyn ddyn a wnaeth hyn. Ar them, An enemy hath done gweision a ddywedasant wrtho, this. The servants said unto A fynni di gan hynny i ni fyned him, Wilt thou then that we go au casglu hwynt?' Ac efe a and gather them up? But he ddywedodd, Na fynnaf ; rhag i said, Nay; lest while ye gather chwi

, wrth gasglu'r efrau, dài- up the tares, ye root up also the foreiddio'r gwenith gydâ hwynt

. wheat with them. Let both Gadewch i'r ddau gyd-tyfu hyd grow together until the harvest; ac yn amser y cyn- and in the time of harvest I

D

da

ý cynhauaf:

as he is

and great

hauaf y dywedaf wrth y medel- will say to the reapers,

Gather wŷr, Cesglwch yn gyntaf yr ye together first the tares, and efrau, a rhwymwch hwynt yn bind them in bundles to burn ysgubau i'w llwyr losgi ; ond them: but gather the wheat cesglwch y gwenith i'm hysgubor. into my barn. Y chweched Sul gwedi'r Ys

The sixth Sunday after the twyll.

Epiphaný.
Y Colect.

The Collect. O Donw. bendigedige plads til O God, whose blessede Son y dattodai weithredoedd diafol, might destroy the works of the ac y gwnae ni yn feibion i devil, and make us the sons of Dduw, ac yn etifeddion bywyd God, and heirs of eternal life; tragywyddol; Caniattá i ni, ni a Grant us, we beseech thee, that, attolygwn i ti, gan fod gennym having this hope, we may puy gobaith hwn, ein puro ein rify ourselves, even hunain, megis y mae yntau yn pure ; that, when he shall apbur; fel, pan yr ymddangoso pear again with power eilwaith gydâ nerth a gogon- glory, we may be made like iant mawr, y'n gwneler yn gy unto him in his eternal and ffelyb iddo ef yn ei dragywyddol glorious kingdom; where with a’i ogoneddus deyrnas; ym mha thee, O Father, and thee, O un, gydâ thi, o Dad, a chydâ thi, Holy Ghost, he liveth and reignO Yspryd Glân, y mae efe yn byw eth, ever one God, world withac yn teyrnasu, byth yn un Duw, out end. Amen. heb drangc na gorphen. Amen.

Yr Epistol. i Ioan iii. 1. The Epistle. 1 St. John üi. 1. GWELWCH pa fath gariad EHOLD, what manner of

love the Father hath begelwid yn feibion i Dduw: stowed upon us, that we should oblegid hyn nid edwyn y byd be called the sons of God: chwi, oblegid nad adnabu efe ef. therefore the world knoweth us Anwylyd, yr awrhon meibion i not, because it knew him not. Dduw ydym, ac nid amlygwyd Beloved, now are we the sons etto beth a fyddwn: eithr ni a of God, and it doth not yet apwyddom pan ymddangoso ef, y pear what we shall be: but we byddwn gyffelyb iddo; oblegid know, that, when he shall apni a gawn ei weled ef megis ag y pear, we shall be like him ; for

Ac y mae pob un a'r sydd we shall see him as he is. And ganddo y gobaith hwn ynddo ef, every man that hath this hope yn ei buro ei hun, megis y mae in him purifieth himself, even yntau yn bur. Pob un a'r sydd as he is pure. Whosoever comyn gwneuthur pechod, sydd hef- mitteth sin transgresseth also yd yn gwneuthur anghyfraith: the law: for sin is the transoblegid anghyfraith yw pechod. gression of the law. And ye A chwi a wyddoch ymddangos know that he was manifested to o hono ef, fel y dilëai ein pech- take away our sins; and in him odau ni; ac ynddo ef nid oes is no sin. Whosoever abideth bechod. Pob un a'r sydd yn in him sinneth not : whosoever aros ynddo ef, nid yw yn pechu; sinneth hath not seen him, nei

a roes y

,

mae.

[ocr errors]
[ocr errors]

ternal E

e mar

T and

made i

[ocr errors]

ohn i blegid fel y daw y fellten o'r east, and shineth even unto the Ot yet tywyllir yr haul, a'r teuad moon shall not give her light, him; defoedd a ysgydwir. Ac yna'r heavens shall be shaken. And

215, 64 pob un a'r sydd yn pechu, nis ther known him. Little chiltare, a gwelodd ef, ac nis adnabu ef. dren, let no man deceive you:

O blant bychain, na thwylled he that doeth righteousness is theneb chwi; yr hwn sydd yn righteous, even as he is right

gwneuthur cyfiawnder, sydd gyf- eous. He that committeth sin iawn, megis y mae yntau yn is of the devil: for the devil gyfiawn. Yr hwn sydd yn sinneth from the beginning: gwneuthur pechod, o ddiafol y For this purpose the Son of

mae ; canys y mae diafol yn God was manifested, that he lesed pechu o'r dechreuad. I hyn yr might destroy the works of the

that ymddangosodd Mab Duw, fel y devil. Grks di dattodai weithredoedd diafol. The Gospel. St. Matth. xxiv. 23. he sol Yr Efengyl. St. Matth. xxiv. 23.

man say YA

ych, Wele, dyma Grist, Christ, or there; believe it not. neu dyna; na chredwch. Can- For there shall arise false Christs,

ys cyfyd gau-gristiau a gau- and false prophets, and shall shell brophwydi, ac a roddant ar- shew great signs and wonders ;

wyddion mawrion a rhyfedd- insomuch that (if it were possi

odau; hyd oni thwyllant, pe ble) they shall deceive the very temal byddai bosibl, ïe, yr etholed- elect. Behold, I have told you the * igion. Wele, rhag-ddywedais i before. Wherefore, if they shall

chwi

. Am hynny os dywed- say unto you, Behold, he is in and tenant wrthych, Wele, y mae the desert; go not forth: be

efe

yn y diffaethwcho; nac hold, he is in the secret chamewch allan : Wele, yn yr ys- bers; believe it not. For as the tafelloedd ; na chredwch. 0- lightning cometh out of the

ac y tywynna hyd west; so shall also the coming 1 gorllewin ; felly hefyd y of the Son of Man be. For ve ble bydd dyfodiad Mab.y dyn. wheresoever the carcase is, there

le bynnag y byddo will the eagles be gathered togelain, yno'r ymgasgi yr gether. Immediately after the eryrod. Ac

yn y fan wedi tribulation of those days shall görihrymder y dyddiau hynny, the sun be darkened, and the ni rydd ei goleuni, a'r ser a and the stars shall fall from syrth o'r nef, a nerthoedd y heaven, and the powers of the ymddengys arwydd Mab y dyn then shall appear the sign of

y nef: ac yna y galara the Son of Man in heaven: and holl lwythau'r ddaear, a hwy then shall all the tribes of the a welant Fab y dyn yn dyfod earth mourn, and they shall see ar gymmylau'r nef gydâ nerth the Son of Man coming in the å gogoniant mawr.

Ac efe a clouds of heaven, with power ddenfyn ei angylion â mawr and great glory. And he shall sain udgorn ; a hwy a gasglant send his angels with a great ei etholedigion ef y'nghyd o'r sound of a trumpet, and they pedwar gwŷnt, o eithafoedd shall gather together his elect

nefoedd hyd eu heithafoedd from the four winds, from one hwynt.

end of heaven to the other.

-orld mit

dwyrain,

nanna hath the

Canys

, pa

of a omretha him

the so

; but *

yn

is. this bepe selt, eriti

ver aut

eth ab

And

testadt

in his abidka

yg i wr o berchen tŷ, yr hwn 1 like unto a man that is an

Y Sul a elwir Septuagesima, neu The Sunday called Septuagesima, y trydydd Sul cyn y Garawys. or the third Sunday before Lent. Y Colecť.

The Collect. O Arglwydd, ni na attolygwn O Lord, we beseech the

favourably to hear the weddïau dy bobl, fel y byddo i ni, prayers of thy people; that у rhai a gospir yn gyfiawn am ein we, who are justly punished camweddau, yn drugarog gael ein for our offences, may be merhymwared gan dy ddaioni di; er cifully delivered by thy goodgogoniant dy Enw, trwy lesu ness, for the glory of thy Name; Grist ein Iachawdwr, yr hwn through Jesus Christ our Sasydd yn byw ac yn teyrnasu gydâ viour, who liveth and reigneth thi a'r Yspryd Glân, byth yn un with thee and the Holy Ghost, Duw heb drangc na gorphen, yn 'ever one God, world without oes oesoedd. Amen.

end. Amen. Yr Epistol. 1 Cor. ix. 24. The Epistle. 1 Cor. ix. 24. ONI

у

NOW sy yn rhedeg mewn , i

which run in a race run gyd yn rhedeg, ond bod un yn all, but one receiveth the prize? derbyn y gamp? Felly rhedwch, So run that ye may obtain. fel y caffoch afael. Ac y mae And every man that striveth pob un a'r sydd yn ymdrechu, for the mastery is temperate yn ymgadw ym mhob peth; á in all things : now they do it hwynt-hwy yn wîr, fel y derbyn- to obtain a corruptible crown, iont goron lygredig, eithr nyni, but we an incorruptible. I un anllygredig. Yr wyf fi gan therefore so run, not as hynny felly yn rhedeg, nid meg- certainly ; so fight I, not as is ar amcan; felly yr wyf yn one that beateth the air : but ymdrechu, nid fel un yn curo yr I keep under my body, and awyr. Ond yr wyf fi yn cospi bring it into subjection, lest fy nghorph, ac yn ei ddwyn yn that by any means, when I gaeth; rhag i mi mewn un modd, have preached to others, I mywedi i mi bregethu i eraill, fod self should be a cast-away. fy hun yn anghymeradwy.

Yr Efengyl. St. Matth. xx. I. The Gospel. St. Matth. xx. 1. TE

EYRNAS nefoedd sydd deb HE kingdom of heaven is a aeth allan, a hi yn dyddhâu, i housholder, which went out gyflogi gweithwŷr i'w winllan. early in the morning to hire Ac wedi cyttuno â'r gweithwŷr labourers into his vineyard. er ceiniog y dydd, efe a'u hanfon- And when he had agreed with odd hwy i'w winllan. Ac efe a the labourers for a peny a day, aeth allan y'nghylch y drydedd he sent them into his vineawr, ac a welodd eraill yn sefyll yard. And he went out about yn segur yn y farchnadfa ; ac a the third hour, and saw others ddywedodd wrthynt, Ewch chwi- standing idle in the marketthau i'r winllan, a pha beth byn- place, and said unto them, Go nag afyddo cyfiawn, mia’i rhodd- ye also into the vineyard, and af i chwi. A hwy a aethant ym- whatsoever is right I will give aith. Ac efe a aeth allan drachefn you. And they went their y'nghylch y chweched ar nawfed way. Again he went oat a

un

was

were

[ocr errors]
[ocr errors]

der at

ed lygad ti yn ddrwg, am fy mod i mine own? Is thine eye evil,

naze awr, ac a wnaeth yr un modd. bout the sixth and ninth hour, for La Ac efe a aeth allan y'nghylch yr and did likewise. And about

unfed awr ar ddeg, ac a gafodd the eleventh hour he went out, ech eraill yn sefyll yn segur, ac a ddy- and found others standing idle, heur wedodd wrthynt, Paham y sefwch and saith unto them, Why ole

: chwi yma ar hyd y dydd yn se- stand ye here all the day idle? perske gur? Dywedasant wrtho, Am na They say unto him, Because

chyflogodd neb nyni. Dywed- no man hath hired us. He hy s odd yntau wrthynt, Ewch chwi- saith unto them, Go ye also brethau i'r winllan; a pha beth byn- into the vineyard, and what

nag a fyddo cyfiawn, chwi a'i soever is right, that shall ye po cewch. A phan aeth hi yn hwyr, receive. So when even farglwydd y winllan a ddywedodd come, the lord of the vine

wrth ei oruchwyliwr, Galw'r' yard saith unto his steward,

gweithwŷr, a dyro iddynt eu Call the labourers, and give ix. $ cyflog, gan ddechreu o'r rhai di- them their hire, beginning from

weddaf hyd y rhai cyntaf. A the last unto the first. And phan ddaeth y rhai a gyflogasid when they came

that y'nghylch yr unfed awr ar ddeg, hired about the eleventh hour, hwy a gawsant bob un geiniog. they received every man a peny. A phan ddaeth

у rhai cyntaf, But when the first came, they hwy a dybiasant' y caent fwy. supposed that they should have A hwythau a gawsant bob un received more; and they likegeiniog. Ac wedi iddynt gael, wise received' every man

grwgnach a wnaethant yn erbyn peny. And when they had 22 gw y.tý, gan ddywedyd, Un awr received it, they murmured

gweithiodd y rhai Olaf hyn, a against the goodman of the
thi a'u gwnaethost hwynt yn house, saying, These last have
gystal â ninnau, y rhai a ddyg- wrought buť one hour, and
som bwys y dydd a'r gwres. thou hast made them equal
Yntau a attebodd ac a ddywed- unto us, which have borne the
odd wrth un o honynt, Y cyfaill, burden and heat of the day.
nid ydwyf yn gwneuthur cam â But he answered one of them,
thi: onid er ceiniog y cyttunaist â and said, Friend, I do thee no
mi? Cymmer yr hyn sydd eidd wrong ; didst not thou agree
of a dos ymaith: yr ydwyf yn with me for a peny? Take
ewyllysio rhoddi i'r olaf' hwn that thine is, and go thy way;
megis i tithau. Ai nid cyfreith- I will give unto this last even
lawn i mi wneuthur a fynnwyf as unto thee. Is it not lawful
å reiddof fy hun?

neu a ydyw dy for me to do what I will with yn dda. Felly y rhai olaf fydd- because I am good ? So the yu

flaenaf, a'r rhai blaenaf last shall be first, and the first ya olaf: canys

llawer wedi eu last: for many be called, but galw, ac ychydig

wedi eu dewis. few chosen.
I Sul a elwir Sexagesima, neu'r The Sunday called Seragesima, or
ail Sul cyn y Garawys. the second Sunday before Lent.
Y Colect.

The Collect.
O Arglwydd Dduw, yr hwn a

D3

а.

tible

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ant

sy

marts

[ocr errors]
[ocr errors]

welí nad ydynı ni yn ymddir. O Lord God, who seest that

« FöregåendeFortsätt »