Sidor som bilder
PDF
ePub

arno Ef a'i Hiliogaeth blodeued thy praise from generation to geei Goron yn dragywydd. Felly neration; through Jesus Christ nyni dy bobl, a defaid dy borfa, our only Saviour and Redeema'th foliannwn di yn dragywydd, er, to whom, with thee, O Faac a ddatganwn dy foliant o gen- ther, and the Holy Ghost, be hedlaeth i genhedlaeth byth, trwy glory in the Church throughIesu Grist ein hunig Iachawdwr out all ages, world without end. a'n Gwaredwr ; i'r hwn gydâ Amen. thydi, o Dad, a'r Yspryd Glan, y byddo gogoniant yn yr Eglwys trwy'r holl genhedlaethau, heb drange na gorphen. Amen.

FFURF GWEDDI GYDA DIOLCH I'R HOLL

ALLUOG DDUW, I'w harfer bob Blwyddyn ym mhob Eglwys a Chapel yn y Deyrn

as hon, ar y Nawfed Dydd ar hugain o Ionawr, sef, y Dydd y dechreuodd y Brenhin ei ddedwyddol Deyrnasiad. Yr un fydd y Gwasanaeth ag a arferir ar Ddyddiau Gwyl yn hollol ; ond lle'r ordeiniwyd yn amgen yn y Ffurf hon. Os digwydd y Dydd hwn ar Ddydd Sul, arferir y Gwasanaeth hwn, fel

y canlyn, yn hollol IY Foreol Weddi a ddechreu â'r | Morning Prayer shall begin with Y madroddion hyn.

these Sentences.

Exhort that first of all, Supmlaen pob peth, fod Ymbil plications, Prayers, Interiau, Gweddïau, Deisyfiadau, a cessions, and giving of Thanks, Thalu Džolch, dros bob dýn: be made for all men ; for Kings, dros Frenhinoedd, a phawb sydd and for all that are in Authomewn Goruchafiaeth; fel y gall- rity; that we may lead a quiet om ni fyw yn llonydd ac yn and peaceable life, in all godheddychol, mewn pob duwioldeb liness and honesty: For this ac onestrwydd: canys hyn sydd is good and acceptable unto dda a chymmeradwy ger bron God our Saviour. i Tim. ii. 1, Duw ein Ceidwad.

1 Tim. ii. 2, 3. 1, 2, 3.

Os dywedwn nad oes ynom If we say that we have no bechod, yr ydym yn ein twyllo sin, we deceive ourselves, and ein hunain, a'r gwirionedd nid the truth is not in us; but, if yw ynom : ond os cyfaddefwn we confess our sins, he is faithein pechodau, ffyddlawn yw efe ful and just to forgive us our a chyfiawn; fel y maddeuo i sins, and to cleanse us from ni ein pechodau, ac y'n glanhao all unrighteousness. 1 St. Joha oddiwrth bob anghyfiawnder. i. 8, 9. I loan i. 8, 9. | Yn lle Venite exultemus y cenir | Instead of Venite exultemus the

neu y dywedir yr Emyn hon sy'n Hymn following shall be said or canlyn ; un Wers gan yr Offeiriad, sung ; one Verse by the Priest, and a phob ail gan y clochydd a'r bobl. another by the Clerk and people.

O

Arglwydd ein Ior ni : mor

excellent is thy Name in yr holl ddaear! Psal. viii. 1. all the world! Psal. viii. 1.

Arglwydd, beth yw dyn, pan Lord, what is man, that thou gydnabyddit ef : neu fab dyn, hast such respect unto him : or van wnait gyfrif o hono? Psal. the son of man, that thou so recxliv. 3.

gardest him? Psal. cxliv. 3. Gwnaeth gofio ei ryfeddodau : The merciful and gracious zraslawn a thrugarog yw'r Ar- Lord hath so done his marvellous zlwydd. Psal. cxi. 4.

works: that they ought to be had

in remembrance. Psal. cxi. 4. O na foliannent yr Arglwydd 10 that men would therefore im ei ddaioni : a'i ryfeddodau į praise the Lord for his goodness : eibion. dynion! Psal. cvii. 21. and declare the wonders that he

doeth for the children of men!

Psal. cvii. 21. O Dduw, ein tarian, gwel :'ac Behold, O God our defender : :drych ar wyneb dy Enneiniog. and look upon the face of thine Psal. lxxxiv. 9.

Anointed. Psal. lxxxiv. 9. Cynnal ei gerddediad ef yn dy O hold thou up his goings in wybrau : fel na lithro ei draed. thy paths : that his footsteps slip Psal. xvii. 5.

not. Psal. xvii. 5. Estyn oes y Brenhin : a lla Grant the King a long life : wenhả ef â llawenydd dy wyn- and make him glad with the joy bpryd. Psal. lxi. 6. a'r xxi. 6. of thy countenance. Psal. lxi. 6.

& xxi. 6. Arhosed byth ger dy fron di : Let him dwell before thee for larpar drugaredd a gwirionedd, ever : 0 prepare thy loving mercy fel y cadwont ef. Psal. lxi. 7. and faithfulness, that they may

preserve him. Psal. lxi. 7. Yn ei ddyddiau ef blodeued y In his time let the righteous cyfiawn : a gwna ein bro ni yn flourish : and let peace be in all heddychol. Psal. lxxii. 7. a'r our borders. Psal. lxxii. 7. & xlvii. 14.

cxlvii. 14. Gwisg ei elynion ef a chywil As for his enemies, clothe them ydd : å blodeued ei goron arno

with shame : but upon himself let yntau. Psal. cxxxii. 18.

his crown flourish. Psal. cxxxii.

19. Bendigedig fyddo'r Arglwydd Blessed be the Lord God, even Dduw, Duw Israel : yr hwn yn the God of Israel : which only inig sydd yn gwneuthur rhy- doeth wondrous things. Psal. feddodau. Psal. lxxii. 18.

lxxii. 18. Bendigedig hefyd fyddo ei Enw And blessed be the Name of his pogoneddus ef yn dragywydd : a'r Majesty for ever : and all the holl ddaear a lanwer o'i ogoniant. earth shall be filled with his MaAmen, ac Amen. Gwers 19. jesty. Amen, Amen. Ver. 19.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, y As it was in the beginning, is mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen.

Psalmau prïod. xx, xxi, ci. Proper Psalms. xx, xxi, ci. Llithiau präod.

Proper Lessons. Y Gyntaf, Josh. i. hyd wers The First, Josh. i. to the end of y ddegfed.

the ninth Verse.
Te Deum.

Te Deum.
Yr Ail, Rhuf. xii.

The Second, Rom. xii.
Jubilate Deo.

Jubilate Deo. Y Gwersiclau nesaf ar ol y Credo (The Suffrages nert after the Creed a sufant fel hyn.

shall stand thus. Offeiriad. Arglwydd, dangos Priest. O Lord, shew thy dy drugaredd arnom.

mercy upon us. Atteb. A chaniattâ i ni dy Answer. And grant us thy saliachaudwriaeth.

vation. Offeiriad. Arglwydd cadw y

Priest. O Lord, save the Brenhin;

King; Atteb. Yr hwn sydd yn ym

Answer. Who putteth his trust ddiried ynot.

in thee. Offeiriad. Anfon iddo borth Priest. Send him help from o'th sancteiddfa.

thy holy place. Atteb. Ac byth yn nerthol Answer. And evermore mighymddiffyn ef.

tily defend him. Offeiriad. Na ad i'w elynion Priest. Let his enemies han gael y llaw uchaf arno.

no advantage against him. Atteb. Na ad i'r enwir nesâu Answer. Let not the wicked iw ddrygu.

approach to hurt him. Offeiriad. Gwisg dy Weinid Priest. Endue thy Ministers ogion âg iawnder.

with righteousness. Atteb. A gwna dy ddewisol Answer. And make thy choses bobl yn llawen.

people joyful. Offeiriad. Arglwydd, cadw dy Priest. O Lord, save thy peobobl.

ple. Atteb. A bendithia dy etifedd

Answer. And bless thine inhe iaeth.

ritance. Offeiriad. Arglwydd, dyro Priest. Give peace in our dangnefedd yn ein dyddiau. time, O Lord.

Atteb. Canys nid oes neb arall Answer. Because there is non a ymladd drosom, ond tydi, o other that fighteth for us, but onla Dduw, yn unig:

thou, O God. Offeiriad. Bydd i ni, O Ar Priest. Be unto us, O Lord, glwydd, yn dŵr cadarn;

a strong tower; Atteb. Rhag wyneb in gel Answer. From the face of ynion.

enemies. Offeiriad. Arglwydd, gwrando Priest. O Lord, hear our ein gweddïau.

prayer; Atteb. A deued ein llef hyd Answer. And let our cry comte attat.

unto thee. Yn lle'r Colect cyntaf ar y Foreol Instead of the first Collect at MoraWeddi, yr arferir y Colect dilynol ing Prayer shall be used this folloz. hwn o Ddiolwch am Ddyfediad y ing Collect of Thanksgiving for H* Brenhin i lywodraethu arnom. Majesty's Accession to the Throne

TOLL-alluog Dduw, yr hwn Alover all the

kingdoms of

nswa.

[ocr errors]

wer.

E. E fel na bont byth yn fyr o’i an21. L Awdurdod : bid hir a llwydd- prosperous, and crown him with

plan.

wyt yn llywodraethu ar Pe holl deyrnasoedd y byd, ac yn the World, and disposest of them Tie Free

eu trefnu wrth dy ewyllys da- according to thy good pleasure ; bu ionus; Nyni a ddïolchwn it yn We yield thee unfeigned thanks,

ddiffuant'am deilyngu, ar gyf- for that thou wast pleased, as on Tkk- enw i heddyw, osod dy Was- this day, to place thy Servant our -anaethwr, ein goruchaf Ar- Sovereign Lord, King GEORGE

glwydd Frenhin GEORGE, ar "he Streaming

upon the throne of this Realm. Orseddfaingo y deyrnas Gyfunol Let thy wisdom be his guide, and hon. Bid dy ddoethineb 'di i'w let thine arm strengthen him;

dywys ef, ac a'th fraich nertha let justice, truth, and holiness, let sy upeo ef'; blodeued yn ei ddyddiau ef peace and love, and all those vir

gyfiawnder, gwirionedd, a sanct tues that adorn the Christian

eiddrwydd, heddwch a chariad, Profession, flourish in his days; riest

. '* a'r holl rinweddau y sy'n hardd- direct all his counsels and endea; u’r Broffes Gristianogol: llywia vours to thy glory, and the welMul ei holl gynghorion a'i lafur ef fare of his people ; and give us

at dy ogoniant di, a daioni ei grace to obey him cheerfully and

bobl; a dyro i ninnau ras i willingly, for conscience sake; als plate ufuddhâu iddo yn siriol ac yn that neither our sinful passions,

ewyllysgar, er mwyn cydwybod: nor our private interests, may end his fel na bo i'n gwyniau pechad- disappoint his cares for the pub

urus, na’n prïodelw ni, warad- lick good ; let him always posantar * wyddo ei ofalon ef am y lles sess the hearts of his people, tel. L cyffredin ; bid iddo yn wastadol that they may never be wanting h to ha' feddiannú calonnau ei bobl ; in honour to his Person, and

dutiful submission to his Authohtete rhydeddu ef, ac ufuddhâu i'w rity; let his Reign be long and eful iannus ei Deyrnasiad, a chorona immortality in the life to come; Oldi ef âg anfarwoldeb yn y byd a through Jesus Christ our Lord.

ddaw; trwy Iesu Grist ein Har- Amen.
glwydd. Amen.

Yn niwedd y Litani (yr hon yn | In the end of the Litany (which
wastad a arferir ar y Dydd hwn) shall always be used upon this Day)
ar ol y Colect [Ni a attolygwn i after the Collect (We humbly be
ti, o Dad, &c.] yr arferir y Weddi seech thee, O Father, &c.) shall the
sy'n canlyn dros y Brenhin a'r following Prayer, for the King
Brenhinoi Deulu.

and Royal Family, be used. O Arglwydd

ein Duw, yr hwn O Lords our God, whose up pob peth yn y nef a'r ddaear; things in heaven and earth ; reDerbyn ein hufudd weddïau, ceive our humble prayers, with gyda'n diffuant ddïolch, am ein our hearty thanksgivings, for goruchaf Arglwydd GEORGE, our Sovereign Lord GEORGE, à osododd dy ras a'th raglu- as on this day, set over us by niaeth, ar gyfenw i heddyw, yn thy grace and providence to Frenhin

arnom ni; ac felly, gyd- be our King; and so together ag ef, bendithia yr holl Frenhin- with him bless all the Royal of Deulu; fel y bo iddynt oll, Family; that they all, ever

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

supreme Governour of this Church

gwrthgais ; fel y gallo'r holl triumph over all opposition; that

so the world may acknowledge achubydd, a'i gadarn wared- thee to be his defender and ydd ef ym mhob cyfeiaeth a mighty deliverer in all difficul

sus Christ our Lord. Amen. Yng Ngwasanaeth y Cymmun, [In the Communion Service, im

the King, and that of the Day, shall

be used this Prayer for the King, as Y Nawfed ar hugain o Ionawr. gan ymddiried yn wastad yn dy trusting in thy goodness, proddaioni, a'u hymddiffyn gan dy tected by thy power, and crownallu, a'u coroni â’th rasol a di- ed with thy gracious and endball ffafr, barhâu ger dy fron less favour, may continue bemewn iechyd, heddwch, llawen- fore thee in health, peace, joy, ydd, ac anrhydedd, hir a ded- and honour, and may live long wydd einioes ar y ddaear, ac ar and happy lives upon earth

, ol

у fuchedd hon, mwynhâu and after death obtain everlastbywyd a gogoniant tragywydd- ing life and glory in the kingof yn Nheyrnas Nef; trwy dom of heaven, by the Merits Haeddedigaethau a Chyfryng- and Mediation of Christ Jesus iad Iesu Grist ein_lachawdwr; our Saviour, who with the Fxyr hwn, gyda'r Tad a'r Ys- ther and the Holy Spirit, liveth pryd Glân, sy yn byw ac yn and reigneth ever one God, world teyrnasu byth yn un Duw, heb without end. Amen. drangc na gorphen. Amen.

Yna y canlyn y Colect hwn, a'r i Then shall follow this Collect, for Dduw ymddiffyn y Brenhin yn God's protection of the King again erbyn ei holl elynion.

all his enemies. Osodalist Tasusa asanaethwa Mbast precious Coletores ein Brenhin GEORGE ar Or- GEORGE our King upon the seddfainge ei Hynafiaid; Yn os Throne of his Ancestors, we tyngeiddiaf attolygwn it' ei ym- most humbly beseech thee 10 ddiffyn ef ar yr unrhyw rhag protect him on the same from pob peryglon y gallo efe fod yn all the dangers to which he may eu hergyd; cudd ef rhag cyf- be exposed; Hide him from the rinach y rhai drygionus, a rhag gathering together of the from terfysg gweithredwyr anwiredd: ward, and from the insurrection llesghà ddwylaw, difwyna fwr- of wicked doers; Do thou weak. iadau, a diffrwytha ymgeisiau ei en the hands, blast the design

, elynion

oll, fel na allo na dirgel and defeat the enterprizes of all fradwriaethau, na thrais cyrch his enemies, that no secret come cyhoeddol, gythryblio ei Lyw- spiracies, nor open violences

, odraeth ; eithr bod iddo, ac efe may disquiet his Reign; bar yn cael ei gadw yn ddïogel dan that, being safely kept under gysgod dy adain, a'i gynnal gan the shadow of thy wing, and dy gadernid, orfoleddu ar bob supported by thy power, he then fyd gydnabod maiti yw ei gwrthwyneb ; 'trwy Iesu Grist ties and adversities ; through Jeein Harglwydd. Amen. q Yna's Weddi dros Uchel Lys y 1 Then the Prayer for the Hind Parliament, os bydd e'n eistedd.

Court of Parliament" (if sitting.)

yn nesaf o flaen darllain yr Epis-
tol, yn lle'r Colect dros y Brenhin,
a Cholect y Dydd, yr arferir y
Weddi yma dros y Brenhin, megis
Pen-llywydd yr Eglwys.

mediately before the reading of the Epistle, instead of the Collect for

« FöregåendeFortsätt »