Sidor som bilder
PDF
ePub

graslawn å thrugarog yw efe, is gracious and merciful, slow to hwyrfrydig i ddigofaint, a mawr anger, and of great kindness, ei drugaredd, ac edifeiriol am and repenteth him of the evil. ddrwg. Pwy a ŵyr a dry efe, Who knoweth if he will return, ac edifarhâu, a gweddill bendith and repent, and leave a blessing ar ei ol; sef bwyd-offrwm, a behind him, even meat-offerdïod-offrwm i'r Arglwydd eich ing and a drink-offering unto Duw? Cenwch udgorn yn Si- the Lord your God ? Blow the on, cyssegrwch ympryd, gelwch trumpet in Zion, sanctify a fast, gymanfa, cesglwch y bobl, cys- call a solemn assembly, gather segrwch y gymanfa, cynhullwch the people, sanctify the congregayr henuriaid, cesglwch y plant, tion, assemble the elders, gather a'r rhai yn sugno bronnau: deu- the children, and those that suck ed y prïod-fab allan o'i ystafell, the breasts ; let the bridegroom a'r brïod-ferch allan o’stafell ei go forth of his chamber, and gwely: wyled yr offeiriaid, gwein- the bride out of her closet ; let idogion yr Arglwydd, rhwng the priests, the ministers of the y porth_ a'r allor; a dywedant, Lord, weep between the porch Arbed dy bobl, O Arglwydd, ac and the altar; and let them say, na ddyro dy etifeddiaeth i warth, Spare thy people, O Lord, and i lywodraethu o'r cenhedloedd give not thine heritage to rearnynt. Paham y dywedent ym proach, that the heathen should mhlith y bobloedd, Pa le y mae rule over them: wherefore should eu Duw hwynt?

they say among the people,

Where is their God? Yr Efengyl. St. Matth. vi. 16. The Gospel. St. Matth. vi. 16. PAN ymprydioch, na fyddwch WHEN ye fast, be not as

the hypocrites, of a sad drist: canys anffurfio eu hwyneb- countenance: for they disfigure au y maent, fel yr ymddangosont their faces, that they may api ddynion eu bod yn ymprydio. pear unto men to fast. Verily Yn wir meddaf i chwi, Y maent I say unto you, They have yn derbyn eu gwobr. Eithr pan their reward. But thou, when ymprydiech di, enneinia dy ben, thou fastest, anoint thine head, á golch dy wyneb; fel nad ym and wash thy face, that thou ddangosech i ddynion dy fod yn appear not unto men to fast, ymprydio, ond i’th Pad yr hwn but unto thy Father which is sy yn y dirgel : a'th Dad, yr in secret; and thy Father, which hwn sydd yn gweled yn y dirgel, seeth in secret, shall reward a dál i ti yn yr amlwg. Na thee openly. Lay not up for thrysorwch iwch drysorau ar y yourselyes treasures upon earth, ddaear, lle y mae gwyfyn a rhwd where moth and rust doth coryn llygru, a lle y mae lladron rupt, and where thieves break yn cloddio trwodd, ac yn lladr- through and steal: but lay 'up atta. Eithr trysorwch iwch' for yourselves treasures in headrysorau yn y nef; lle nid oes ven, where neither moth nor na gwyfyn na rhwd yn Hygru, a rust doth corrupt, and where lle nis cloddia lladron trwodd, thieves do not break through ac nis lladrattant. Canys lle nor steal: for where your treay mae eich trysor, yno y bydd sure is, there will your heart eich calon hefyd

be also.

[ocr errors]

Y Sul cyntaf yn y Garawys. The first Sunday in Lent. Y Colect.

The Colleet. 0 Arglwydd, yr hwn er ein

mwyn a ymprydiaist ddeu- O didst fast forery days and gain niwrnod a deugain nôs ; forty nights ; Give us grace to Dyro i ni râs i ymarfer o gyfryw use such abstinence, that, our ddirwest ; fel y byddo i ni, gan Aesh being subdued to the ostwng ein cnawd i'r Yspryd, Spirit, we may ever obey thy byth ufuddhâu i’th dduwiol an- godly motions in righteousness, nog mewn iawnder a gwir sanct- and true holiness, to thy hoeiddrwydd, i'th anrhydedd a'th

nour and glory, who livest and ogoniant, yr hwn wyt yn byw reignest with the Father and ac yn teyrnasu gyda'r Tad, a'r the Holy Ghost, one God, world Yspryd Glân, yn un Duw, heb without end. Amen. drangc na gorphen. Amen.

Yr Epistol. 2 Cor. vi. 1. TYNI, gan gyd-weithio, yd

The Epistle. 2 Cor. vi. 1. ym yn attolwg i chwi, na w

TE then, as workers toge(Canys y mae efe yn dywedyd, you also, that ye receive not Mewn amser cymmeradwy y'th the grace of God in vain ; (for wrandewais : ac yn nydd iach- he saith, I have heard thee awdwriaeth y'th gynnorthwyais: in a time accepted, and in the wele yn awr yr amser cymmer- day of salvation have I sucadwy; wele yn awr ddydd yr coured thee : behold, now is iachawdwriaeth) Heb roddi dim the accepted time; behold, now achos tramgwydd mewn dim, fel is the day of salvation ;) givna feier ar y weinidogaeth: eithring no offence in any thing, that gan ein dangos ein hunain ym the ministry be not blamed ; mhob peth, fel gweinidogion but in all things approving Duw, mewn amynedd mawr, ourselves as the ministers of mewn cystuddiau, mewn angh- God, in much patience, in afenion, mewn cyfyngderau, mewn flictions, in necessities, in disgwïalennodiau, mewn carcharau, tresses, in stripes, in imprisonmewn terfysgau, mewn poenau, ments, in tumults, in labours, mewn gwyliadwriaethau, mewn in watchings, in fastings; by ymprydiau, mewn purdeb, mewn pureness, by knowledge, by gwybodaeth, mewn hîr ymaros, Tong-suffering, by kindness, by mewn tiriondeb yn yr Yspryd the holy Ghost, by love unGlân; mewn cariad diragrith, feigned, by the word of truth, y'ngair y gwirionedd, yn nerth by the power of God, by the Duw, trwy arfau cyfiawnder ar armour of righteousness on the ddehau ac ar aswy, trwy barch ac right hand and on the left, ammharch, trwy anglod a chlod; by honour and dishonour, by megis twyllwŷr, ac er hynny yn evil report and good report; as eirwir; megis anadnabyddus, ac deceivers, and yet true; as uner hynny yn adnabyddus; megis known, and yet well known; yn meirw, ac wele byw ydym; as dying, and behold, we live; megis wedi ein ceryddu, ac heb as chastened, and not killed; ein lladd; megis wedi ein tristâu, as sorrowful, yet alway rejoicond yn oestad yn llawen; megis ing; as poor, yet making many

yn dlodion, ond yn cyfoethogi rich; as having nothing, and llawer; megis heb ddim gennym, yet possessing all things. ond etto yn meddiannu pob peth. Yr Efengyl. St. Matth. iv. 1.

The Gospel. St. Matth. iv. 1. V NA yr Iesu a arweiniwyd i THEN was Jesus led up of the

fynu yr yspryd, i'w demtio gan ddiafol. to be tempted of the devil. And Ac wedi iddo ymprydio ddeugain when he had fasted forty days niwrnod a deugain nós, ar ol and forty nights, he was afterhynny efe a newynodd. A'r ward an-hungred. And when the temtiwr, pan ddaeth atto, a ddy- tempter came to him, he said, If wedodd, Os mab Duw wyt ti, thou be the Son of God, comarch i'r cerrig hyn fod yn fara. mand that these stones be made Ac yntau a attebodd ac a ddy- bread. But he answered and wedodd, Ysgrifenwyd, Nid trwy said, It is written, Man shall fara yn unig y bydd byw dyn, not live by bread alone, but by ond trwy bob gair a ddaw allan every word that proceedeth out o enau Duw. Yna y cymmerth of the mouth of God. Then the diafol ef i'r ddinas sanctaidd, devil taketh him up into the ac a'i gosododd ef ar binacl y holy city, and setteth him on a deml; ac a ddy lodd wrtho, pinnacle of the temple, and saith Os Mab Duw wyt ti, bwrw dy unto him, If thou be the Son of hun i lawr : canys ysgrifenwyd, God, cast thyself down; for it is y rhydd efe orchymmyn i'w written, He shall give his angels angylion am danat, a hwy a'th charge concerning thee, and in ddygant yn eu dwylaw, rhag their hands they shall bear thee taro o honot un amser dy droed up, lest at any time thou dash wrth garreg. Yr Iesu a ddy, thy foot against a stone. Jesus wedodd wrtho, ysgrifenwyd said unto him, It is written adrachefn, Na themtia yr Ar- gain, Thou shalt not tempt the glwydd dy Dduw. Trachefn Lord thy God. Again, the devil y cymmerth diafol ef i fynydd taketh him up into an exceeding tra uchel, ac a ddangosodd iddo high mountain, and sheweth him holl deyrnasoedd y byd, a'u go- all the kingdoms of the world, goniant; ac a ddywedodd wrtho, and the glory of them; and Hyn oll a roddaf i ti, os syrthi i saith unto him, All these things lawr a'm haddoli i. Yna yr Iesu will I give thee, if thou wilt fall a ddywedodd wrtho, Ymaith, down and worship me. Then Satan : canys ysgrifenwyd, Yr saith Jesus unto him, Get thee Arglwydd dy Dduw a addoli, ac hence, Satan ; for it is written, ef yn unig a wasanaethi. Yna Thou shalt worship the Lord thy y gadawodd diafol ef; ac wele, God, and him only shalt thou angylion a ddaethant ac a wein

Then the devil leaveth iasant iddo.

him, and behold, angels came

and ministered unto him.
Yr qil Sul yn y Garawys.
Y Colect.

The second Sunday in Lent.
TOLL-alluog Dduw, yr hwn

The Collect. wyt nad oes

that we have no power of ein hunain i'n cymmorth ein ourselves to help ourselves; Keep

serve,

[ocr errors]

gennym ddim meddiant o’n nerech ALMIGHTY God, who seest

Y Sul a elwir Septuagesima, neu The Sunday called Septuagesima, y trydydd Sul cyn y Garawys. or the third Sunday before Lent. Y Colect.

The Collect. O ni a

Arglwyddi nina attolygwn O Lord, we beseech thee weddïau dy bobl, fel y byddo i ni, prayers of thy people; that у rhai a gospir yn gyfiawn am ein we, who are justly punished camweddau, yn drugarog gael ein for our offences, may be merhymwared gan dy ddaioni di; er cifully delivered by thy goodgogoniant dy Enw, trwy lesu ness, for the glory of thy Name; Grist ein Iachawdwr, yr hwn through Jesus Christ our Sasydd yn byw ac yn teyrnasu gydâ viour, who liveth and reigneth thi a'r Yspryd Glân, byth yn un with thee and the Holy Ghost

, Duw heb drange na gorphen, yn 'ever one God, world without oes oesoedd. Amen.

end. Amen. Yr Epistol. 1 Cor. ix. 24. The Epistle. 1 Cor. ix. 24. ONI wyddoch chwi fod y rhai K NOW ye not

, that they gyd yn rhedeg, ond bod un yn all, but one receiveth the prize? derbyn y gamp? Felly rhedwch, So run that ye may obtain. fel y caffoch afael.

Ac y mae

And every man that striveth pob un a'r sydd yn ymdrechu, for the mastery is temperate yn ymgadw ym mhob peth; a in all things : now they do it hwynt-hwy yn wîr, fel y derbyn- to obtain a corruptible crown, iont goron lygredig, eithr nyni, but we an incorruptible. i un anllygredig. Yr wyf fi gan therefore so run, not as un. hynny felly yn rhedeg, nid meg- certainly; so fight I, not as is ar amcan; felly yr wyf yn one that beateth the air: but ymdrechu, nid fel un yn curo yr I keep under my body, and awyr. Ond yr wyf fi yn cospi bring it into subjection, lest fy nghorph, ac yn ei ddwyn yn that by any means, when I gaeth; rhag i mi mewn un modd, have preached to others, I mywedi i mi bregethu i eraill, fod self should be a cast-away. fy hun yn anghymeradwy.

Yr Efengyl. St. Matth. xx. 1. The Gospel. St. Matth. xx. 1. TEX

THE kingdom of yg i wr o berchen tŷ, yr hwn a aeth allan, a hi yn dyddhâu, i housholder, which went gyflogi gweithwŷr i'w winllan early in the morning to hire Ac wedi cyttuno â'r gweithwyr labourers into his vineyard. er ceiniog y dydd, efe a'u hanfon- And when he had agreed with odd hwy i'w winllan. Ac efe a the labourers for a peny a day, aeth allan y'nghylch y drydedd he sent them into his vineawr, ac a welodd eraill yn sefyll yard. And he went out about yn segur yn y farchnadfa ; ac a the third hour, and saw others ddywedodd wrthynt, Ewch chwi- standing idle in the markettháu i'r winllan, a pha beth byn- place, and said unto them, Go nag afyddo cyfiawn, mi a'i rhodd- ye also into the vineyard, and af i chwi. A hwy a aethant ym- whatsoever is right I will give aith. Ac efe a aeth allan drachefn you.

And they went their y'nghylch y chweched ar nawfed way. Again he went out 2

N

ETINAS nefoedd sydd debu T Hike kingo la man that is an

out

odd

was

awr, ac a wnaeth yr un modd. bout the sixth and ninth hour, Ac efe a aeth allan y'nghylch yr and did likewise. And about unfed awr ar ddeg, ac a gafodd the eleventh hour he went out, eraill yn sefyll yn segur, ac a ddy- and found others standing idle, wedodd wrthynt, Paham y sefwch and saith unto them, Why chwi yma ar hyd y dydd yn se stand

ye here all the day idle? gur? Dywedasant wrtho, Ám na They say unto him, Because chyflogodd neb nyni. Dywed- no man hath hired us. He

yntau wrthynt, Ewch chwi- saith unto them, Go ye also thau i'r winllan; a pha beth byn- into the vineyard, and whatnag a fyddo cyfiawn, chwi' a'i soever is right, that shall ye cewch. A phan aeth hi yn hwyr, receive. So when even arglwydd y winllan a ddywedodd come, the lord of the vinewrth ei oruchwyliwr, Galw'r yard saith unto his steward, gweithwŷr, a dyro iddynt eu Call the labourers, and give cyflog, gan ddechreu o'r rhai di- them their hire, beginning from weddaf hyd y rhai cyntaf. A the last unto the first. And phan ddaeth y rhai a gyflogasid when they came

that were y'nghylch yr unfed awr ar ddeg, hired about the eleventh hour, hwy a gawsant bob un geiniog. they received every man a peny. A phan ddaeth y rhai cyntaf, But when the first came, they hwy a dybiasant y caent fwy. supposed that they should have A hwythau a gawsant bob un received more; and they likegeiniog. Ac wedi iddynt gael, wise received every grwgnach a wnaethant yn erbyn peny. And when they had gwr y tŷ, gan ddywedyd, Un awr received it, they murmured gweithiodd y rhai olaf hyn, a against the goodman of the thi a'u gwnaethost hwynt yn house, saying, These last have gystal â ninnau, y rhai a ddyg- wrought but one hour, and asom bwys y dydd a'r gwres. thou hast made them equal Yntau a attebodd ac a ddywed- unto us, which have borne the odd wrth un o honynt, Y cyfaill, burden and heat of the day. nid ydwyf yn gwneuthur cam á But he answered one of them, thi: onid er ceiniog y cyttunaist â and said, Friend, I do thee no mi? Cymmer yr hyn sydd eidd- wrong; didst not thou agree ot, a dos ymaith: yr ydwyf yn with me for a peny? Take ewyllysio rhoddi i'r olaf hwn that thine is, and go thy way; megis i tithau. Ai nid cyfreith. I will give unto this last even lawn i mi wneuthur a fynnwyf as unto thee. Is it not lawful â'r eiddof fy hun? neu a ydyw dy for me to do what I will with lygad ti yn ddrwg, am fy mod i mine own? Is thine eye evil, yn dda. Felly y rhai olaf fydd- because I am good ? So the ant yn flaenaf, a'r rhai blaenaf last shall be first, and the first yn olaf: canys llawer sy wedi eu last: for many be called, but galw, ac ychydig wedi eu dewis. few chosen. Y Sul a elwir Seragesima, neu'r The Sunday called Sexagesima, or ail Sul cyn y Garawys. the second Sunday before Lent. Y Colect.

The Collect.

man

a

weli nad ydynı ni yn ymddir. O Lord God, who seest that

D3

« FöregåendeFortsätt »