Sidor som bilder
PDF
ePub

fydded i ti a wnelych â'r cyf- do with that just man: for I iawn hwnnw: canys goddefais have suffered many things this lawer heddyw mewn breudd- day in a dream because of him. wyd o'i achos ef. A'r arch- But the chief priests and elders offeiriaid a'r henuriaid a ber- persuaded the multitude that swadiasant y bobl, fel y gofynent they should ask Barabbas, and Barabbas, ac y difethent yr Iesu. destroy Jesus. The governour A'r rhaglaw a attebodd ac a answered and said unto them, ddywedodd wrthynt, Pa un o'r Whether of the twain will ye ddau a fynnwch i mi ei ollwng that I release unto you? They yn rhydd i chwi? Hwythau said, Barabbas. Pilate saith a ddywedasant, Barabbas. Pi- unto them, What shall I do lat a ddywedodd wrthynt, Pa then with Jesus, which is called beth gan hynny a wnaf i'r Iesu, Christ? They all say unto him, yr hwn a elwir Crist? Hwythau Let him be crucified. And the oll a ddywedasant wrtho, Croes- governour said, Why, what evil hoelier ef. A'r rhaglaw a hath he done? But they cried ddywedodd, Ond pa ddrwg out the more, saying, Let him a wnaeth efe ? Hwythau a be crucified. When Pilate saw lefasant yn fwy, gan ddy- that he could prevail nothing, wedyd, Croes-hoelier ef. A but that rather a tumult was Philat, pan welodd nad oedd made, he took water, and washdim yn tycio, ond yn hytrached his hands before the multibod cynnwrf, a gymmerth ddwfr, tude, saying, I am innocent of ac a' olchodd ei ddwylaw ger the blood of this just person : bron y bobl, gan ddywedyd, see ye to it. Then answered all Dïeuog ydwyf fi oddiwrth the people, and said, His blood waed y cyfiawn hwn: edrych- be on us, and on our children. wch chwi. A'r holl bobl a Then released he Barabbas attebodd ac a ddywedodd, Bydded unto them: and when he had ei waed ef arnom ni, ac ar ein scourged Jesus he delivered him plant. Yna y gollyngodd efe Ba- to be crucified. Then the solrabbas yn rhýdd iddynt; ond diers of the governour took Jeyr Iesu a fflangellodd efe, ac sus into the common hall, and a'i rhoddes i'w groes-hoelio gathered unto him the whole Yna milwŷr y rhaglaw a gym- band of soldiers. And they merasant yr Iesu i'r dadleudý, stripped him, and put on him a ac a. gynnullasant atto yr holl scarlet robe. And when they fyddin. A hwy a'i dïosgasant had platted a crown of thorns ef, ac a roisant 'am dano fantell they put it upon his head, and o'sgarlad. A chwedi iddynt a reed in his right hand : and blethu coron o ddrain, hwy a'i they bowed the knee before gosodasant ar ei ben ef, a chorsen him, and mocked him, saying, yn ei law ddehau: ac a blyg- Hail, King of the Jews. asant eu gliniau ger ei fron they spit upon him, and took ef, ac a'i gwatworasant, gan the reed, and smote him on the ddywedyd, Henffych well, Bren- head. And after that they had hin yr Iuddewon. A hwy a mocked him they took the robe boerasant arno, ac a symmer- off from him, and put his own asant y gorsen, ac a'i tarawsant raiment on him, and led him ar ei ben. Ac wedi iddynt ei away to crucify him. And as

And

[ocr errors]

they came out they found a man of Cyrene, Simon by name; him they compelled to bear his cross. And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of

a

1

watwor, hwy a'i diosgasant ef o'r
fantell, ac a'i gwisgasant à'i ddill-
ad ei hun, ac a'i dygasant ef ym-
aith i'w groes-hoelio. Ac fel yr
oeddynt yn myned allan, hwy a
gawsant ddyn o Cyrene, a'i enw
Simon: hwn a gymmellasant i
ddwyn ei groes ef. A phan
ddaethant i le a elwid Golgotha,
yr hwn a elwir Lle'r benglog, hwy
a roisant iddo i'w yfed finegr yn
gymmysgedig â bustl. Ac wedi
iddo ei brofi, ni fynnodd efe yfed.
Ac wedi iddynt ei groes-hoelio ef,
hwy a rannasant ei ddillad, gan
fwrw coelbren; er cyflawni'r peth
a ddywedwyd trwy'r prophwyd,
Hwy a rannasant fy nillad yn eu
plith, ac ar fy ngwisg y bwrias-
ant goelbren. A chan eistedd,
hwy a'i gwyliasant ef yno. A
gosodasant hefyd uwch ei ben ef
ei achos yn ysgrifenedig, HWN
YW IESU BRENHIN YR
IUDDEWON. Yna y croes-
hoeliwyd gydag ef ddau leidr,
un ar y llaw ddehau, ac un ar
yr aswy. A'r rhai oedd yn
myned heibio a'i cablasant ef,
gan ysgwyd eu pennau, a dy-
wedyd, Ti yr hwn a ddinystri'r
deml, ac a'i hadeiledi mewn
tridiau, gwared dy hun: os ti
yw Mab Duw, disgyn oddiar
y groes. A'r un modd yr arch-
offeiriaid hefyd, gan watwor,
gyda'r ysgrifenyddion a'r hen
uriaid, a ddywedasant, Efe a
waredodd eraill, ei hunan nis
gall efe ei waredu: os Brenhin
Israel
yw, disgyned yr awrhon
oddiar y groes, ac ni a gredwn
iddo. Ymddiriedodd yn Nuw;
gwareded efe ef yr awrhon, os
efe a'i myn ef: canys efe a
ddywedodd, Mab Duw ydwyf.
A'r un peth hefyd a edliwiodd
lladron iddo, y rhai a groes-

scull, they gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink. And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. And sitting down they watched him there; and set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS. Then were there two thieves crucified with him; one on the right hand, and another on the left. And they that passed by reviled him, wagging their heads, and saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself: if thou be the Son of God, come down from the cross. Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said, He saved others, himself he cannot save: if he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God. The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. And about the ninth hour Jesus cried with

hoeliasid gydag ef. Ac o'r a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast

chweched awr y bu tywyllwch ar yr holl ddaear, hyd y nawfed

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

}

awr. Ac y'nghylch y nawfed awr y llefodd yr Iesu â llêf uchel, gan ddywedyd, Eli, Eli, lama sabachthani? hynny yw, Fy Nuw, fy Nuw, paham y'm gadewaist ? A rhai o'r sawl oedd yn sefyll yno, pan glywsant, a ddywedasant, Y mae hwn yn galw am Elias. Ac yn y fan un o honynt a redodd ac a gymmerth yspwng, ac a'i llanwodd o finegr, ac a'i rhoddes ar gorsen, ac a'i dïododd ef. A'r lleill a ddywedasant, Paid; edrychwn a ddaw Elias i'w waredu ef. A'r Iesu, wedi llefain drachefn â llef uchel, a ymadawodd â'r yspryd. wele, llen y dem a rwygwyd yn ddau, oddifynu hyd i waered, a'r ddaear a grynodd, a'r main a holltwyd; a'r beddau a agorwyd, a llawer o gyrph y saint a hunasent a gyfodasant, ac a ddaethant allan o'r beddau, ar ol ei gyfodiad ef, ac a aethant i mewn i'r ddinas sanctaidd, ac ymddangosasant i lawer. Ond y canwriad, a'r rhai oedd gydâg ef yn gwylied yr Iesu, wedi gweled y ddaear-gryn, a'r pethau a wnaethid, a ofnasant yn fawr, gan ddywedyd, Yn wir Mab Duw ydoedd hwn.

Ac

a

[ocr errors]

PWY yw hwn

Dydd Llun o flaen y Pasc. Yn lle yr Epistol. Esay lxiii. 1. yn dyfod o Edom, yn goch ei ddillad o Bozrah? hwn sydd hardd yn ei wisg, yn ymdaith yn amlder ei rym? Myfi, yr hwn a lefaraf mewn cyfiawnder, ac wyf gadarn i iachâu. Paham yr ydwyt yn goch dy ddillad a'th wisgoedd fel yr hwn a sathrai mewn gwinwryf? Sethrais y gwin-wryf fy hunan, ac o'r bobl nid oedd un gydâ mi: canys mi a'u sathraf hwynt yn fy nig, ac a'u mathraf

thou forsaken me? Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias. And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink. The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the vail of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent, and the graves were opened, and many bodies of saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.

Monday before Easter.

For the Epistle. Isai. lxiii. 1. HO is this that cometh WHO from Edom, with dyed garments from Bozrah? this that is glorious in his apparel, travelling in the greatness of his strength? I that speak in righte ousness, mighty to save. Wherefore art thou red in thine apparel, and thy garments like him that treadeth in the winefat? I have trodden the wine-press alone, and of the people there was none with me: for I will tread them in mine

hwynt yn fy llidiogrwydd; a'u gwaed hwynt a daenellir ar fy nillad, a'm holl wisgoedd a lychwinaf. Canys dydd dial sydd yn fy nghalon, a blwyddyn fy ngwaredigion a ddaeth. Edrychais hefyd, ac nid oedd gynnorthwywr; rhyfeddais hefyd 1 am nad oedd gynhaliwr yna fy mraich fy hun a'm hachubodd, a'm llidiogrwydd a'm cynhaliodd; ac mi a sathraf y bobl yn fy nig, ac a'u meddwaf hwynt yn fy llidiogrwydd, a'u cadernid a ddisgynaf i'r llawr. Cofiaf drugareddau yr Arglwydd, a moliant Duw, yn ol yr hyn oll a roddodd Duw i ni, ac amlder ei ddaioni i dŷ Israel, yr hyn a roddodd efe iddynt, yn ol ei dosturiaethau, ac yn ol amlder ei drugareddau. Canys efe a ddywedodd, Dïau fy mhobl ydynt hwy, meibion ni ddywedant gelwydd felly efe a aeth yn Iachawdwr iddynt. Yn eu holl gystudd hwynt efe a gystuddiwyd, ac angel ei gydrychioldeb a'u hachubodd hwynt: yn ei gariad, ac yn ei drugaredd, y gwaredodd efe hwynt; efe a'u dygodd hwynt, ac a'u harweiniodd yr holl ddyddiau gynt. Hwythau oeddynt wrthryfelgar, ac a ofidiasant ei Yspryd Sanctaidd ef: am hynny y trodd efe yn elyn iddynt, ac yr ymladdodd yn eu herbyn. Yna y cofiodd efe y dyddiau gynt, Moses a'i bobl, gan ddywedyd, Mae'r hwn a'u dygodd hwynt i fynu o'r môr, gyda bugail ei braidd ? mae'r hwn a osododd ei Yspryd Sanctaidd o'i fewn ef? yr hwn a'u tywysodd hwynt à deheulaw Moses, ac a'i ogoneddus fraich, gan hollti'r dyfroedd o'u blaen hwynt, i wneuthur iddo ei hun Enw tragywyddol? yr hwn a'u harweiniodd hwynt trwy y dyfnderau, fel march yn yr anial

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

گانیم

anger, and trample them in my fury, and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment. For the day of vengeance is in mine heart, and the year of my redeemed is come. And I looked, and there was none to help; and I wondered that there was none to uphold: therefore mine own arm brought salvation unto me, and my fury it upheld me. And I will tread down the people in mine anger, and make them drunk in my fury, and I will bring down their strength to the earth. I will mention the loving-kindnesses of the Lord, and the praises of the Lord, according to all that the Lord hath bestowed on us, and the great goodness towards the house of Israel, which he hath bestowed on them, according to his mercies, and according to the multitude of his loving-kindnesses. For he said, Surely they are my people, children that will not lie: so he was their Saviour. In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them: in his love, and in his pity, he redeemed them, and he bare them, and carried them all the days of old. But they rebelled, and vexed his Holy Spirit; therefore he was turned to be their enemy, and he fought against them. Then he remembered the days of old, Moses and his people, saying, Where is he that brought them up out of the sea with the shepherd of his flock? where is he that put his Holy Spirit within him? that led them by the right hand of Moses, with his glorious arm, dividing the water before them, to make himself an everlasting Name? that led them through the deep as an horse in the wilderness, that they should not stumble? As a beast

wch, fel na thramgwyddynt? goeth down into the valley, the Fel y disgyn anifail i'r dyffryn, Spirit of the Lord caused him i y gwna Yspryd yr Arglwydd to rest: so didst thou lead thy iddo orphwys: felly y tywysaist people, to make thyself a gloridy bobl, i wneuthur it' 'Enw ous Name. Look down from heagogoneddus. Edrych o'r nef- ven, and behold from the habioedd, a gwel o annedd dy sanct- tation of thy holiness, and of thy eiddrwydd, a'th ogoniant: mae glory: where is thy zeal, and dy zel, a'th gadernid, llïosog- thy strength, the sounding of thy rwydd dy dosturiaethau, a'th bowels, and of thy mercies todrugareddau tuagattaf fi? a yin- wards me? Are they restrained? attaliasant? Canys ti yw ein Doubtless thou art our Father, Tad ni, er nad edwyn Abra- though Abraham be ignorant of ham ni, ac na'n cydnebydd Is- us, and Israel acknowledge_us rael: ti, Arglwydd, yw ein Tad not: Thou, O Lord, art our Fani, ein gwaredydd; dy Enw ther, our Redeemer, thy Name sydd erioed. Paham, Arglwydd, is from everlasting. O Lord, y gwnaethost i ni gyfeiliorni why hast thou made us to err allan o'th ffyrdd? ac y caledaist from thy ways? and hardened ein calonnau oddiwrth dy ofn? our hearts from thy fear? ReDychwel, er mwyn dy weision, turn for thy servants' sake, the llwythau dy etifeddiaeth. Tros tribes of thine inheritance. The ychydig ennyd y meddiannodd people of thy holiness have posdy bobl sanctaidd: ein gwrth- sessed it but a little while: our wynebwŷr a fathrasant dy gys- adversaries have trodden down segr di. Nyni ydym eiddo ti; thy sanctuary. We are thine: erioed ni buost yn arglwyddiaeth- thou never barest rule over u arnynt hwy, ac ni elwid dy them; they were not called by Enw arnynt. thy Name.

Yr Efengyl. St. Marc xiv. 1.

wedi yr oedd pasc, gwyl y bara croyw: a'r arch-offeiriaid a'r ysgrifenyddion a geisiasant pa fodd y dalient ef trwy dwyll, ac y lladdent ef. Eithr dywedasant, Nid ar yr wyl, rhag bod cynnwrf ym mhlith y bobl. A phan oedd efe yn Bethania, yn nhŷ Simon y gwahanglwyfus, ac efe yn eistedd i fwytta, daeth gwraig a chanddi flwch o ennaint o nard gwlyb gwerthfawr; a hi a dorrodd y blwch, ac a'i tywalltodd ar ei ben ef. Ac oedd rhai yn yr lawn ynddynt eu hunain, ac yn dywedyd, I ba beth y gwnaethpwyd y golled hon o'r ennaint? oblegid fe allasid gwerthu hwn uwchlaw tri chan ceiniog, a'i

anfodd

A1

The Gospel. St. Mark xiv. 1. FTER two days was the feast the Passover, and of unleavened bread and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death. But they said, Not on the feast-day, lest there be an uproar of the people. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious; and she brake the box, and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made? for it might

« FöregåendeFortsätt »