Sidor som bilder
PDF
ePub

Dywedodd Phylipwrtho, Ar- shew us the Father, and it suf, glwydd, dangos i ni Tad, a digon ficeth us. Jesus saith unto him, yw i ni. Yr Iesu a ddywedodd Have I been so long time with wrtho, A ydwyf gyhyd o amser you, and yet hast thou not gydâ chwi, ac nid adnabuost fi, known me, Philip? He that Phylip? y neb a’m gwelodd i, á hath seen me hath seen the welodd y Tad; a pha fodd yr Father; and how sayest thou wyt ti yn dywedyd, Dangos i ni then, Shew us the Father? Bey Tad? Onid wyt ti yn credu lievest thou not that I am in fy mod i yn y Tad, a'r Tad ynof the Father, and the Father in finnau? y geiriau yr wyf fi yn eu me? The words that I speak llefaru wrthych, nid o honof fy unto you I speak not of myhun yr wyf fi yn eu llefaru ; self; but the Father that dwellond y Tad, yr hwn sydd yn aros eth in me, he doeth the works. ynof, efe sydd yn gwneuthur y Believe me, that I am in the gweithredoedd. Credwch fi, fy Father, and the Father in me; mod i yn y Tad, a'r Tad ynof or else believe me for the very finnau: ac onidê, credwch fi er works' sake.

works' sake. Verily, verily I mwyn y gweithredoedd eu hun. say unto you, He that believe Yn wir, yn wîr, meddaf i chwi, eth on me, the works that I do Yr hwn sydd yn credu ynof fi, shall he do also ; and greater y gweithredoedd wyf fi yn eu works than these shall he do; gwneuthur yntau hefyd a'u because I go unto my Father. · gwna, a mwy nâ'r rhai hyn a And whatsoever ye shall ask wna efe: oblegid yr wyf fi yn in my, Nane, that will I do, myned at fy Nhad.' A pha beth that the Father may be globynnag a ofynoch yn fy Enw i, rified in the Son. If ye shall hynny a wnaf; fel y gogonedder ask any thing in my Name, I Tad

yn y Mab. Os gofynwch will do it. ddim yn fy Enw i, mi a'i gwnaf. Dydd Sant Barnabas Apostol. Saint Barnabas the Apostle. Y Colect.

The Collect.

Lord , who yr hwn a dy sanctaidd Apostol Barnabas â rhagorol stle Barnabas with singular gifts roddion dy Yspryd Glân ; Na ad of the Holy Ghost ; Leave us ini, ni a attolygwn i ti, fod yn not, we beseech thee, destitute ddiffygiol o'th amryw ddoniau, of thy manifold gifts, nor yet nac etto o râs i'w harfer hwynt of grace to use them alway to bob amser i'th anrhydedd di a'th thy honour and glory; through ogoniant; trwy lesu Grist ein Jesus Christ our Lord. Amen. Harglwydd. Amen.

Yn lle yr Epistol. Act. xi. 22. For the Epistle. Acts xi. 22. A'R ** gair a ddaeth i glustiau T come unto the ears of the

yr eglwys oedd yn salem, am y pethau hyn: a hwy Church which was in Jerusa& anfonasant Barnabas i fyned lem; and they sent forth Barhyd Antiochia.

Yr hwn pan nabas, that he should go as far as a gweled grâs Duw, a Antioch. Who, when he came, fu lawen ganddo ; ac a gynghor- and had seen

the grace of God,

O Argiwydd Dduw Hollande O didst endue thy Holy Apo

ddaeth,

odd bawb oll, trwy lwyrfryd was glad; and exhorted them calon, i lynu wrth yr Arglwydd. all, that with purpose of heart Oblegid yr oedd efe yn wr da, they would cleave unto the Lord. ac yn llawn o'r Yspryd Glân, For he was a good man, and full ac o ffydd. A llawer o bobl á of the holy Ghost, and of faith: 'chwanegwyd i'r Arglwydd. Yna and much people was added unto yr aeth Barnabas i Tarsus, i the Lord. Then departed Bargeisio Saul; ac wedi iddo ei gael, nabas to Tarsus, for to seek Saul. efe a'i dug i Antiochia. Ă bu And when he had found him, he iddynt flwyddyn gyfan ymgyn- brought him unto Antioch. And nulí yn yr eglwys, a dysgu pobl it came to pass, that a whole lawer; a bod galw y disgyblion year they assembled themselves yn Gristianogion yn gyntaf yn with the Church, and taught Antiochia. Ac yn y dyddiau much people: and the disciples hynny daeth prophwydi o Ieru were called Christians first in salem i waered i Antiochia. Ac Antioch. And in these days un o honynt, a'i enw Agabus, a came prophets from Jerusalem gyfododd, ac a arwyddocâodd, unto Antioch. And there stood drwy yr Yspryd, y byddai newyn up one of them named Agabus, mawr dros yr holl fyd; yr hwn and signified by the Spirit, that hefyd a fu dan Claudius Caesar. there should be great dearth Yna'r disgyblion, bob un yn throughout all the world; which ol ei allu, a fwriadasant anfon came to pass in the days of Claucymmorth i'r brodyr oedd yn dius Cæsar. Then the disciples, preswylio yn Iudea. Yr hyn every man according to his abibeth hefyd a wnaethant, gan lity, determined to send relief ddanfon at yr henuriaid drwy unto the brethren which dwelt law Barnabas a Saul.

in Judæa. Which also they did, and sent it to the elders by the

hands of Barnabas and Saul. Yr Efengyl. St. Ioan xv. 12. The Gospel. St. John xv. 12. DX YMA fy ngorchymmyn i;

TH

NHIS is my commandment, ar i chwi garu eich gilydd, That ye love one another, fel y cerais i chwi. Cariad mwy as I have loved you. Greater nâ hwn nid oes gan neb; sef, love hath no man than this, bod i un roi ei einioes dros ei that a man lay down his life gyfeillion. Chwychwi yw fy for his friends. Ye are my nghyfeillion, os gwnewch på friends, if ye do whatsoever Í bethau bynnag yr wyf yn eu

Henceforth I gorchymmyn i chwi. Nid ydwyf call you not servants; for the mwyach yn eich galw yn weis servant knoweth not what his ion; oblegid y gwàs ni ŵyr beth lord doeth: but I have called y mae ei arglwydd yn ei wneuth- you friends; for all things that ur: ond mi a'ch gelwais chwi yn I have heard of my Father I gyfeillion ; oblegid pob peth a'ra have made known unto you. glywais gan fy Nhad, a hyspysais Ye have not chosen me, but I i chwi. Nid chwi a'm dewisasoch have chosen you, and ordaini, ond myfi a'ch dewisais chwi, aced you, that ye should go and a'ch ordeiniais chwi, fel yr elech bring forth fruit, and that your ac y dygech ffrwyth, ac yr arhos- fruit should remain: that whatai eich ffrwyth ; megis pa beth soever ye shall ask of the Fa

command you.

it you.

1

bynnag a ofynoch gan y Tad yn ther in my Name, he may give . fy Enw i, y rhoddo efe i chwi. Dydd Sant Ioan Fedyddiwr. Saint John Baptist's Day. Y Colect.

The Collect. (Olunicellung Didywane care ALMIGHTY God, by whose rhyfedd dy was loan Fedyddiwr, John Baptist was wonderfully ac yr anfonwyd ef i arlwyo ffordd born, and sent to prepare the dy Fab Iesu Grist ein Iachawd- way of thy Son our Saviour, by wr, gan bregethu edifeirwch; preaching of repentance; Make Gwna i ni felly ddilyn ei ddysg- us so to follow his doctrine and eidiaeth a'i sanctaidd fywyd ef, holy life, that we may truly refel y gwir edifarhâom yn ol ei pent according to his preachbregeth ef; ac ar ol ei esampl y ing; and after his example contraethom y gwirionedd yn was- stantly speak the truth, boldly tadol, y ceryddom gamwedd yn rebuke vice, and patiently suffer hyderus, ac y dïoddefom yn uf- for the truth's sake; through udd er mwyn y gwirionedd; trwy Jesus Christ our Lord. Amen. Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

For the Epistle. Isai. xl. 1.
Yn lle yr Epistol. Esay xl. 1.

OMFORT ye, comfort ye

COM CYSLE YSURWCH, cysurwch fy my people, saith your God.

mhobl, medd eich Duw. Speak ye comfortably to JerusaDywedwch wrth fodd calon Ieru- lem, and cry unto her, That her salem; llefwch wrthi hi, gyflawni warfare is accomplished; that her ei milwriaeth, ddilëu ei hanwir- iniquity is pardoned: for she hath

o herwydd derbyniodd o received of the Lord's hand dou(law'r Arglwydd yn ddau ddyblyg ble for all her sins. The voice of

am ei holl bechodau. Llef un him that crieth in the wilderness, yn llefain yn yr anialwch, Parot- Prepare ye the way of the Lord, tówch ffordd yr Arglwydd, un- make straight in the desert a ionwch lwybr "i'n Duw ni yn y high-way for our God. Every diffaethwch. Pob pant a gyfodir, valley shall be exalted, and every a phob mynydd a bryn a ostyng- mountain and hill shall be made ir; y gŵyr a wneir yn uniawn, low, and the crooked shall be a'r anwastad yn wastadedd. A made straight, and the rough gogoniant yr Arglwydd a ddat- places plain. And the glory of guddir, a phob cnawd y'nghyd a'i the Lord shall be revealed, and gwel: canys genau'r Arglwydd a all flesh shall see it together: for lefarodd hyn. Y llef a ddy- the mouth of the Lord hath spokwedodd, Gwaedda. Yntau a en it. The voice said, Cry. And ddywedodd, Beth a waeddaf ? he said, What shall 1 cry? All Pod cnawd sydd wellt, a'i holl flesh is grass, and all the goododidogrwydd 'fel blodeuyn y liness thereof is as the flower of maes. Gwywa y gwelltyn, syrth the field. The

grass withereth, y blodeuyn; canys Yspryd yr the flower fadeth, because the Arglwydd a chwythodd arno: Spirit of the Lord bloweth upon

ddïau yw'r bobl.it: surely the people is grass. Gwywa y gwelltyn, syrth y The grass withereth, the flower blodeuyn; ond gair ein Duw fadeth; but the word of our God

edd;

[ocr errors]

gwellt yn

ni a saif byth. Dring rhagot, yr shall stand for ever. O Zion, that efangyles Sion, i fynydd uchel : bringest good tidings, get thee dyrchafa dy lêf trwy nerth, 0 up into the high mountain : 0 efangyles Ierusalem; dyrchafa, Jerusalem, that bringest good nac ofna: dywaid wrth ddinas- tidings, lift up thy voice with oedd Iuda, Wele eich Duw chwi. strength ; lift it up, be not afraid: Wele'r Arglwydd Dduw a ddaw say unto the cities of Judah, Beyn erbyn y cadarn, a'i fraich a hold your God. Behold, the lywodraetha trosto: wele ei wobr Lord God will come with strong gydag ef, a'i waith o'i flaen. Fel hand, and his arm shall rule for bugail y portha efe ei braidd ; him: behold, his reward is with â'i fraich y casgl ei wyn, ac a'u him, and his work before him. dwg yn ei fynwes, ac a goledda He shall feed his flock like a shepy mammogiaid.

herd; he shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead

those that are with young. Yr Efengyl. St Luc i. 57.

The Gospel. St. Luke i. 57.
Chyflawnwyd tymp
Elisa-

full time li ar fab. A'i chymmydogion a'i delivered; and she brought forth chenedl a glybu fawrhâu o'r Ar- à son. And her neighbours and glwydd ei drugaredd arni; a her cousins heard how the Lord hwy a gyd-lawenychasant â hi. had shewed great mercy upon A bu, ar yr wythfed dydd, hwy her; and they rejoiced with her. a ddaethant i enwaedu ar y dyn- And it came to pass, that on the bach; ac a'i galwasant ef Za- eighth day they came to circumcharïas, ar ol enw ei dad. A’i cise the child; and they called fam a attebodd ac a ddywedodd, him Zacharias, after the name Nid felly; eithr Ioan y gelwîr of his father. And his mother ef. Hwythau a ddywedasant answered and said, Not so; but wrthi, Nid oes neb oʻth genedl he shall be called John. And a elwir ar yr enw hwn. A hwy they said unto her, There is none a wnaethant amnaid ar ei dad of thy kin red that is called by ef, pa fodd y mynnai efe ei enwi this name. And they made signs ef. Yntau a alwodd am argraph- to his father, how he would have lech, ac a 'sgrifenodd, gan ddy- him called. And he asked for a wedyd, Ioan yw ei enw ef. A writing-table, and wrote, saying, rhyfeddu a wnaethant oll

. Ac His name is John. And they agorwyd ei enau ef yn ebrwydd, marvelled all

. And his mouth a'i dafod ef; ac efe a lefarodd, was opened immediately, and gan fendithio Duw. A daeth his tongue loosed, and he spake, ofn ar bawb oedd yn trigio yn eu and praised God. And fear came cylch hwy, a thrwy holl fynydd- on all that dwelt round about dír Iudea y cyhoeddwyd y geir- them; and all these sayings were iau hyn oll. A phawb a'r a'u noised abroad throughout all the clywsánt, a'u gosodasant yn eu hill-country of Judæa. And all calonnau gan ddywedyd, Beth they that had heard them laid fydd y bachgenyn hwn? A llaw'r them up in their hearts, saying, Arglwydd oedd gydag ef. A'i What manner of child shall this dad ef Zacharïas a gyflawnwyd be? And the hand of the Lord

o'r Yspryd Glân, ac a brophwyd- was with him. And his father odd, gan ddywedyd, Bendigedig Zacharias was filled with the fyddo Arglwydd Dduw Israel; holy Ghost, and prophesied, saycanys efe a ymwelodd ac a ing, Blessed be the Lord God of wnaeth ymwared i'w bobl. Ac Israel: for he hath visited and efe a ddyrchafodd gorn iachawd- redeemed his people, and hath wriaeth i ni yn nhŷ Dafydd ei raised up an horn of salvation wasanaethwr; megis y llefarodd for us in the house of his sertrwy enau ei sanctaidd bro- vant David; as he spake by the phwydi, y rhai oedd o ddechreuad mouth of his holy prophets, y byd ; fel y byddai i ni ym- which have been since the world wared rhag ein gelynion, ac o began; that we should be saved law pawb o'n caseion; i gwbl- from our enemies, and from the hâu ei drugaredd â'n tadau, ac hand of all that hate us; to i gofio ei sanctaidd gyfammod; perform the mercy promised to y llw a dyngodd efe wrth ein tad our fathers, and to remember his Abraham, ar roddi i ni, gwedi holy covenant; the oath which ein rhyddhâu o law ein gelyn- 'he sware to our father Abraham, ion, ei wasanaethu ef yn ddïofn, that he would grant unto us, mewn sancteiddrwydd a chyf- that we, being delivered out iawnder

ger

ei fron ef, holl of the hands of our enemies, ddyddiau ein bywyd. A thithau, might serve him without fear, fachgenyn, a elwir yn brophwyd in holiness and righteousness i'r Goruchaf: canys ti a ai o before him all the days of our flaen wyneb yr Arglwydd, i bar- life. And

thou, Child, shalt be ottôi ei ffyrdd ef; i roddi gwyb- called the Prophet of the Highodaeth iachawdwriaeth i'w bobl, est: for thou shalt go before the trwy faddeuant o'u pechodau, o face of the Lord to prepare his herwydd tiriondeb trugaredd ein ways; to give knowledge of salDuw, trwy yr hon yr ymwelodd vation unto his people, by the â ni Godiad Haul o'r uchelder; remission of their sins, through i lewyrchu i'r rhai sy yn eist- the tender mercy of our God, edd mewn tywyllwch a chysgod whereby the day-spring from on angau, i gyfeirio ein traed i high hath visited us; to give ffordd tangnefedd. A'r bachgen light to them that sit in darka gynnyddodd, ac a gryfhâwyd ness and in the shadow of death, yn yr yspryd ; ac a fu yn y to guide our feet into the way diffaethwch hyd y dydd yr ym- of peace. And the child grew, ddangosodd ef i'r' Israel. and waxed strong in spirit; and

was in the deserts till the day of

his shewing unto Israel.
Dydd Sant Petr Apostol.

Saint Peter's Day.
Y Colect.

The Collect.
OLL-alluog Dduw, yr hwn

O Almighty God, who by thy trwy dy Fab Iesu Grist a Son Jesus Christ

didst give roddaist i'th Apostol Sant Petr to thy Apostle Saint Peter many laweroedd o ddoniau arbennig, excellent gifts, and commandac a orchymmynaist iddo o ddif- edst him earnestly to feed thy rif borthi dy braidd ; Gwna, ni a flock; Make, we beseech thee, attolygwn i ti, i'r holl Esgobion all Bishops and Pastors dili

K

HO

« FöregåendeFortsätt »