Svenska siare och skalder eller grunddrager af Svenska vitterhetens häfder: inledning och suppl

Framsida
 

Utvalda sidor

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sida 53 - Je fuis : ainsi le veut la fortune ennemie; Mais vous savez trop bien l'histoire de ma vie , Pour croire que longtemps, soigneux de me cacher, J'attende en ces déserts qu'on me vienne chercher. La guerre a ses faveurs ainsi que ses disgrâces. Déjà plus d'une fois , retournant sur mes traces , Tandis que l'ennemi , par ma fuite trompé...
Sida 121 - Och sedan man kommit till 64, och med trenne siffror borde continuera till 64 gånger 64, eller 40g6: så följde, medelst den gifna skillnaden, nya namn så i ordning på hvart annat, — allt med en naturlig och af sig sjelf fallande variation, — att man hade nya competenta namn till så hög nummer som någonsin åstundas kunde; att ingen så hög nummer kunde gifvas, som icke, efter den princip och den formerade regeln, alltid hade ett ombyte med sig till namnet. — Samma project, som Hans...
Sida 122 - Doctoren lemnar verlden en fullkomlig efterrättelse, måst hafva ägt större förstånd, än Han lät utvärtes förspörja; helst som Han, i allt sitt öfriga umgänge, visade, att Han höll för nedrigt att göra sig air och visa någon mine af Högt och Lärdt, för dem, som ansågo (och ännu anse) det superficiella och utvärtes för klokt, men det reella och invärtes för oklokt.
Sida 77 - ... blidare sakernas beskaffenhet sig framter. Att utforska orsaken till våra olyckor, skulle blifva så vidlyftigt som onödigt. Tordes man röra vid framfarna regeringar, finge man till äfventyrs skäl till klagan, dels att välsignelsen bortvikit med rättvisan, dels att förvägen egensinnighet fört verket i djupare villervalla och förderf, än att det med menskohand och förnuft kunnat bringas till rätta igen.
Sida 121 - Men ju större difficultet dervid gjordes, ju större lyste hågen att göra försök, och visa görligheten af en sak, som vi höllo före vara af en större eftertanka, än i hast kunna bringas i ordning och till slut. Ty påtog Hans Majestät sig sjelf, att samma räknings-method utarbeta och projectera. Dagen derefter sände Han...
Sida 66 - ... fullkomlighet i en nyttig science. Så att om den högste Gudens nådiga försyn varit, att han i fred och ro fått styra sitt rike, hade han förmodligen bragt studierna och sciencerna i högre grad och större flor än de i Sveriges rike tillförene varit, eller hädanefter förmodas att komma, då han, i egen person, tycktes likasom sjelf hafva lust att sätta sig (i spetsen) för den lärda trouppen och uppmuntra hvar och en med egen insigt att bringa sig upp så högt deri, att han af sjelfve...
Sida 66 - ... än sätta mig i förundran, och att erkänna honom för en herre af större djupsinnighet och penetration, än någon sig det kunnat eller kan föreställa, och att han ville och kunde ock härutinnan ibland sina undersåtare vara eller förblifva den förnämste, åtminstone så snart, som någon annan, bekomma den laurum, som de lärde eftersträfva. Det gaf...
Sida 66 - Han betygade ock all nåd och ömhet för allom dem, som han faun vara ämnen, att bringa sig till någon fullkomlighet i en nyttig science. Så att, om den Högste Gudens nådiga försyn varit, att han i frid och ro fått styra sitt rike, hade han förmodeligen bragt studier och sciencer i högre grad och större flor, än de i Sveriges rike tillförene varit, eller hädanefter förmodas att komma; då han, i egen person, tycktes likasom sjelf hafva lust att sätta sig i spetsen för den lärda...
Sida 114 - Mat hest väl och begynner på göra modeller, lärer det kunna gå igenom. Jag önskar lilla Bror vore vuxen. — Jag tror, att i år, om allt står i skick som är, jag ock påbegynner sjelf ett Slussverk, och har mitt eget Commando: då jag ock lärer kunna tjena en och annan.
Sida 91 - På konung August och Polackarne kan mindre undras (???). En del af dessa makter hafva redan smakat frukten häraf. Det andra hör till framtiden".

Bibliografisk information