Sidor som bilder
PDF
ePub

Α. D. 30.

MARK I. 38-45.-Ι. 1-4.

Α. D. 30.

the spirit of heaviness; that they

VER. 44. might be called trees of righteous- Και λέγει αυτώ: “Ορα μηδενί μηδέν ness, the planting of the LORD, that I είπης" αλλ' ύπαγε, σεαυτόν δείξον τω he might be glorified, Isa. Ixi. 1--3. ιερεί, και προσενεγκε περί του καθαρισμού and Luke iv. 16-19. And he said | σου και προσέταξε Μωσής, εις μαρτύριον unto them, How is it that ye sought αυτούς. me? wist ye not that I must be about And saith unto him, See thou say 110my Father's business ? Luke iv. 49. thing to any man ; but go thy way, shew I must work the works of him that thyself to the priest, and offer for thy sent me, while it is day: the night cleansing those things which Moses comcometh, when no man can work. As manded, for a testimony unto them. long as I am in the world, I am the

VER. 45. light of the world, John ix. 4, 5. I

ο δε εξελθών ήρξατο κηρύσσειν πολλά came forth from the Father, and am come into the world: again, Ileave the και διαφημίζειν τον λόγον, ώστε μηκέτι world, and go to the Father, xvi. 28. Ι αυτόν δύνασθαι φανερώς εις πόλιν εισελθείν

αλλ' έξω εν ερήμους τόπους ήν, και ήρχοντο VER. 39.

προς αυτόν πανταχόθεν. Και ήν κηρύσσων εν ταϊς συναγωγαίς

a But he went out, and began to pubαυτών εις όλην την Γαλιλαίαν, και τα | lish it much, and to blace abroad the δαιμόνια εκβάλλων.

matter, insomuch that Jesus could no And he a preached in their synago

more openly enter into the city, but was gues throughout all Galilee, band cast without in desert places : and they came wut devils,

to him from every quarter.

a See on Matt. ix. ver. 31. a See on Matt. iv. ver. 23. clauses 1, 2.

CHAP. IT.-VER. 1. + See on Matt. iv. ver. 24. clause 4. Και πάλιν εισήλθεν εις Καπερναούμ δι'

ημερών και ηκούσθη ότι εις οίκόν έστι. VER. 40. και έρχεται προς αυτόν λεπρός, παρα

And again a he entered into Caper. καλών αυτόν, και γονυπετών αυτόν, και that he was in the house.

naum after some days; and it was noised λέγων αυτώ· “Οτι εάν θέλης, δύνασαι με καθαρίσαι.

a And he entered into a ship, and a And there came a leper to him, be passed over, and came into his own seeching him, and kneeling down to him,

city, Matt. ix. 1. and saying unto him, If thou wilt, thou

VER. 2. cunst make me clean.

Και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε a See on Matt. viii. ver. 2-4. μηκέτι χωρείν μηδε τα προς την θύραν και

ελάλει αυτούς τον λόγον. VER. 41.

And straightway many were gathered ο δε Ιησούς σπλαγχνισθείς, εκτείνας | together, insomuch that there was no την χείρα, ήψατο αυτού, και λέγει αυτώ· | room to receive them, no, not so much Θέλω, καθαρίσθητι.

as about the door : a and he preached the And Jesus, moved with compassion, put word unto them. forth his hund, and touched him, and

a See on Matt. iv, ver. 23. clauses saith unto him, I will; be thou clean.

2, 3.
VER. 49.

VER. 3.
Και είπόντος αυτού, ευθέως απήλθεν απ'

Και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών αυτού η λέπρα, και εκαθαρίσθη.

φέροντες, αιρόμενον υπό τεσσάρων. And as soon as he had spoken, imme- sick of the palsy, which was borne of

And athey come unto him, bringing one diately the leprosy departed from him, and he was cleansed.

four.

a See on Matt, ix, ver. 2-8. VER. 43.

VER. 4. Και εμβριμησάμενος αυτώ, ευθέως εξέ- Και μη δυνάμενοι προσεγγίσαι αυτό δια βαλεν αυτόν.

τον όχλον, άσεστέγασαν την στέγην όπου And he straitly charged him, and ήν· και εξορύξαντες χαλώσι τον κράββατο, forthwith sent him away;

εφ' και ο παραλυτικός κατέκειτο.

Α. D. 30.

Α. D. 30.

MARK II, 4-14.

son ye

And when they could not come nigh | ματι αυτού, ότι ούτως διαλογίζονται εν unto him for the press, they uncovered | εαυτοίς, είπεν αυτοίς· Τί ταύτα διαλογίthe roof where he was: and when they | ζεσθε εν ταίς καρδίαις υμών και had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy luy.

And immediately when Jesus perceived a When thou buildest a new house, themselves, he said unto them, Why rea

in his spirit that they so reasoned within then thou shalt make a battlement for

these things in your hearts? thy roof, that thou bring not blood upon thine house, if any man fall

VER. 9. from thence, Deut. xxii. 8. And Τί έστιν ευκοπώτερον, είπείν τα παραwhen they could not find by what way | λυτικώ. 'Αφέωνταί σοι αι αμαρτίαις και they might bring him in because of | ειπείν: "Εγειραι, και άρον σου τον κράββαthe multitude, they went upon the τον, και περιπάτει και housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst of the palsy, Thy sins be forgiven thee;

Whether is it easier to say to the sick before Jesus, Luke v. 19.

or to say, Arise, anul take up thy bed, VER. 5.

and wulk ? Ίδών δε ο Ιησούς την πίστιν αυτών,

VER. 10. λέγει το παραλυτικών Τέκνον, αφέωνται

"Ινα δέ ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο υιός του σοι αι αμαρτίαι σου.

ανθρώπου αφιέναι επί της γης αμαρτίας: When Jesus saw their faith, he said I (λέγει το παραλυτικά) unto the sick of the palsy, Son, thy sins be

But that ye may know that the Son forgiven thee.

of man hath power on earth to forgive VER. 6.

sins, (he saith to the sick of the palsy,) "Ησαν δέ τινες τών Γραμματέων εκεί καθήμενοι, και διαλογιζόμενοι εν ταϊς

VER. 11. καρδίαις αυτών:

Σου λέγω, έγειραι, και άρον τον κράςBut there were certain of the Scribes | Εατόν σου, και ύπαγε εις τον οίκόν σου.. sitting there, and reasoning in their Ι say unto thee, Arise, and take up hearts,

thy bed, and go thy way into thine house. VER. 7. Τί ούτος ούτω λαλεί βλασφημίας και τις

VER. 19. δύναται αφιέναι αμαρτίας, ει μή εις ο

Και ηγέρθη ευθέως, και άρας τον κράςΘεός;

βατον εξήλθεν εναντίον πάντων· ώστε εξίWhy doth this man thus speak blas- στασθαι πάντας, και δοξάζειν τον Θεόν, phemies ? 3 who can forgive sins but God | λέγοντας: “Οτι ουδέποτε ούτως είδομεν. only ?

And immediately he arose,

took a But there is forgiveness with thee, bed, and went forth before them all; inthat thou mayest be feared, Psal. somuch that they were all amazed, and CXXX. 4. I, even I, am he that blot- glorified God, saying, we never saw it on teth out thy transgressions for mine this fashion. own sake, and will not remember thy sins, Isa. aliii. 25. To the LORD our

VER. 13. God belong mercies and forgivenesses, Και εξήλθε πάλιν σαρά την θάλασσαν: though we have rebelled against | και πάς ο όχλος ήρχετο προς αυτόν, και him, Dan. ii. 9. Who is a God like | εδίδασκεν αυτούς. unto thee, that pardoneth iniquity,

And he went forth again a by the sea and passeth by the transgression of side ; and all the b multitude resorted the remnant of his heritage! he retain- unto him, and he taught them. eth not his anger for ever, because he

a See on Matt. v. ver. 1. clause 2. delighteth in mercy, Mic. vii. 18. And

b See on Matt. iv. ver. 25. clause 1. the Scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which

VER. 14. speaketh blasphemies? Who can forgive sins, but God alone? Luke v.21. φαίου καθήμενον επί το τελώνιον και λέγει

Και παράγων είδε Λευαν τον του 'Αλ. VER. 8.

αυτώ 'Ακολούθει μου. Και αναστάς ήκοΚαι ευθέως επιγνούς ο Ιησούς τω πνεύ- λούθησεν αυτώ.

up the

Α. D. 30.
MARK 13. 14-25.

Α. D. 31, a And as he passed by, he saw Levi | children of the bridechamber fast while the son of Alphæus, sitting at the receipt the bridegroom is with them? as long as of custom, and said unto him, Follow they have the bridegroom with them, they me. And he arose and followed him, cannot fast. a See on Matt. ix. ver. 9-17.

VER. 20.

'Ελεύσονται δε ημέραι όταν απαρθε απ' VER. 15.

αυτών ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσιν εν Και εγένετο εν τώ κατακεΐσθαι αυτόν εν εκείναις ταϊς ημέραις. τη οικία αυτού, και πολλοί τελώναι και

But the days will come, when the brideαμαρτωλοί συνανέκειντο τώ Ιησού, και τους μαθηταίς αυτού ήσαν γαρ πολλοί, και | and then shall they fast in these days.

groom shall be taken away from them, ήκολούθησαν αυτα. And it came to pass, that, as Jesus sat

VER. 91. at meat in his house, many Publicans Και ουδείς επίβλημα ράκους αγάφου and sinners sat also together with Jesus | επιρράπτει επί ιματίω παλαιώει δε μή, and his disciples: for there were many, αίρει το πλήρωμα αυτού το καινόν του and they followed him.

παλαιού, και χείρον σχίσμα γίνεται. VER. 16.

No man also seweth a piece of *new

cloth on an old garment: else the new και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ιδόντες αυτόν έσθίοντα μετά των τελωνών piece that filled it up taketh away from και αμαρτωλών, έλεγον τοϊς μαθηταίς αυ- | the old, and the rent is made worse. του· τί ότι μετά τών τελωνών και αμαρ

• Or, raw, or, unwrought. τωλών εσθίει και πίνει και

VER. 29. And when the Scribes and Pharisees

Και ουδείς βάλλει οίνον νέον εις ασκούς saw him eat with Publicans and sinners; they said unto his disciples, How is ie παλαιούς ει δε μή, ρήσσει ο οίνος ο νέος that he eateth and drinketh with Publi- τους ασκούς, και ο οίνος εκχείται, και οι

ασκοί απολούνται» αλλά οίνον νέον είς άσχcans and sinners ?

ους καινούς βλητέον. VER. 17.

And no man putteth new wine into Και ακούσας ο Ιησούς, λέγει αυτούς. Οι ola bottles: else the new wine doth burst χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ' ου | the bottles, and the wine is spilled, and κακώς έχοντες. Ουκ ήλθον καλέσαι δικαίους, | the bottles will be marred: but new wine αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.

must be put into new bottles. When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need

VER. 23. of the physician, but they that are sick: Και εγένετο παραπορεύεσθαι αυτόν εν I came not to call the righteous, but sin- τοϊς σαββασι δια των σπορίμων, και ners to repentance.

ήρξαντο οι μαθηταί αυτού οδόν ποιεϊν τίλ

λοντες τους στάχυας. VER. 18.

a And it came to pass, that he went Και ήσαν οι μαθηται Ιωάννου και οι τών φαρισαίων νηστεύοντες και έρχονται και through the corn felds on the sabbath λέγουσιν αυτώ. Διατί οι μαθηταί Ιωάννου | day; and his disciples began, as they και οι των φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε σου | Dent, to pluck the ears of corn. μαθηταί ου νηστεύουσι;

a See on Matt. xii. ver. 1-4. And the disciples of John and of the

VER. 24. Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples

και οι φαρισαίοι έλεγον αυτώ "Ιδε, τι of John and gf the Pharisees fast, but ποιούσιν εν τοις σάζβασιν δ ουκ έξεστι; thy disciples fast not?

And the Pharisees said unto him, Be

hold, why do they on the sabbath day VER. 19.

that which is not lawful ? Και είπεν αυτοίς ο Ιησούς: Μη δύνανται οι υιοί του νυμφώνος, εν και ο νυμφίος μετά

VER. 25. αυτών έστι, νηστεύειν; όσον χρόνον μεθ' Και αυτός έλεγαν αυτοίς: Ουδέποτε εαυτών έχουσι τον νυμφίον, ου δύνανται | ανέγνωσε τι εποίησε Δαβίδ, ότι χρείαν νηστεύειν.

έσχε, και επείνασεν αυτός και οι μετ' And Jesus said unto them, Can the aúrob;

A. D. 31.
MARK II. 25-28.-111. 1-5.

A D. 31. And he said into them, Have ye never 2 And he entered again into the synaread what David did, when he had need, gogue; and there was a man there which and was an hungred, he, and they that had a withered hand. were with him?

a See on Matt. xii. ver. 9, 10. VER. 26.

VER. 2. Πώς εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού, επί 'Αβιάθας του αρχιερέως, και τους άρτους θεραπεύσει αυτόν, ίνα κατηγορήσωσιν αυ

Και παρετήρουν αυτόν εί τοϊς σάββασι της προθέσεως έφαγεν, ούς ουκ έξεστι φα

του. γείν ει μη τους ιερεύσι, και έδωκε και τους συν αυτώ ούσι; ;

And they watched him, whether he How he went into the house of God in would heal him on the sabbath day; that the days of Abiathar the High Priest, they might accuse him. and did eat the shewbread, which is not

VER. 3. lawful to eat but for the Priests, and Και λέγει τώ ανθρώπω τω εξηραμμένην gave also to them which were with him ? έχοντι την χείρα: "Έγειραι εις το μέσον. VER. 27.

& And he saith unto the man which had Kai tasyev aitaīs. Tò cábbarov dià Tòr the withered hand, * Stand forth. άνθρωπον εγένετο, ουχ ο άνθρωπος δια το * Gr. arise, stand forth in the midst. sállato :

a But he knew their thoughts, and And he said unto them, a the sabbath said to the man which had the witherwas made for man, and not man for the ed hand, Rise up, and stand forth in sabbath:

the midst. And he arose and stood a Six days thou shalt do thy work, forth, Luke vi. 8. and on the seventh day thou shalt

VER. 4. rest: that thine ox and thine ass may

Και λέγει αυτούς: "Εξεστι τοϊς σας. rest, and the son of thy handmaid, Carw dyabooñoas, xaxonoño ai; texno and the stranger, may be refreshed, cãrar, h åmonttīvas; oi dà locata. Exod. xxiii. 12. But the seventh day

a And he saith unto them, Is it lawful is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, evil 7 °to save life or to kill? But they

to do good on the sabbath days, or to do nor thy son, nor thy daughter, nor thy held their

peace. manservant, nor thy maidservant, nor thine ox, nor thine ass, nor any of

a Then said Jesus unto them, I will thy cattle, nor thy stranger that is ask you one thing ; Is it lawful on within thy gates; that thy manser the sabbath days to do good, or to do vant, and thy maidservant may rest evil? to save life, or to destroy it ? as well as thou, Deut. v. 14. More- Luke vi. 9. And Jesus answering over also I gave them my sabbaths, spake unto the Lawyers and Pharito be a sign between me and them, sees, saying, Is it lawful to heal on that they might know that I am the the sabbath day? xiv. 3. LORD that sanctify them, Ezek. IX.

VER. 5. 12. If a man on the subbath day re- Και περιβλεψάμενος αυτούς μετ' οργής, ceive circumcision, that the law of | συλλυπούμενος επί το πωρώσει της καρδίας Moses shall not be broken ; are ye an- αυτών, λέγει το ανθρώπω· “Εκτεινον την gry at me, because I have made a zełęá cou' sai İfétavs sal átona terrábn Πan every whit whole on the sabbath ή χείρ αυτού υγιής ως ή άλλη. day? John vii. 23.

And when he had looked round about VER. 28.

on them a with anger, being bgrieved for "Ωστε κύριός έστιν ο υιός του ανθρώπου «the hardness of their hearts, dhe saith και του σαββάτου.

unto the man, Stretch forth thine hand. Therefore the Son of man is Lord And he stretched it out : and his hand also of the sabbath.

was restored whole as the other. * See on Matt. xii. ver. 8.

• Or, blindness. CHAP. III.--VER. 1.

a Be ye angry, and sin not: let not Και εισήλθε πάλιν εις την συναγωγής: the sun go down upon your wrath, και ήν εκεί άνθρωπος έξηραμμένην έχων την Εph. iv. 26.

See on Matt. ix. ver. 36. clause 1.

[ocr errors]

χείρα:

A. D. 31,

[blocks in formation]

stroy him.

•They have not known nor under- | των Ηρωδιανών συμβούλιον εσοίουν κατ' stood: for he hath shut their eyes, | αυτού, όπως αυτόν απολέσωσι. that they cannot see; and their hearts, that they cannot understand, Isa. xliv. straightway took counsel with the Hero

And the Pharisees went forth, and 18. And in them is fulfilled the pro- dians against him, how they might dephecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand ; and seeing ye shall see,

VER. 7. and shall not perceive : for this peo

Και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαple's heart is waxed gross, and their Intāv avtoü apos may sárastar xal ears are dull of hearing, and their πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας ηκολούθηeyes they have closed ; lest at any σαν αυτώ, και από της Ιουδαίας. time they should see with their eyes, But Jesus withdrew himself with his and hear with their ears, and should disciples to the sea : and a great multiunderstand with their heart, and tude from Galilee followed him, and from should be converted, and I should Judæa, heal them, Matt. xiii. 14, 15. What

VER. 8. then? Israel hath not obtained that

και από Ιεροσολύμαν, και από της which he seeketh for; but the election 'Idoupalas, xoce mécar Tol 'logdárodo xai á hath obtained it, and the rest were | περί Τύρον και Σιδώνα, πλήθος πολύ, ακούblinded (According as it is written, cartes coa (Toies, 62. Dos após ajtóv. God hath given them the spirit of

And from Jerusalem, and from Iduslumber, eyes that they should not see, and ears that they should not about Tyre and Sidon, a great multitude,

maa, and from beyond Jordan ; and they hear ;) unto this day. And David when they had heard what great things saith, Let their table be made a snare,

he did, came unto him. and a trap, and a stumblingblock, and a recompence unto them: Let

VER. 9. their eyes be darkened, that they may Και είπε τους μαθηταίς αυτού, ένα not see, and bow down their back al- 72osáçıov a potragttem auto, dià tòróxnow, way. I say then, Have they stum- i'va un griewowy autóv. bled that they should fall? God forbid: but rather through their fall sal

And he spake to his disciples, that a vation is come unto the Gentiles, for small ship should wait on him because of to provoke them to jealousy, Rom. xi. the multitude, lest they should throng 7-11. For I would not, brethren, him.

VER. 10. that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in Πολλούς γαρ εθεράπευσεν, ώστε επιyour own conceits; that blindness in πίστεις αυτα, ένα αυτού αζωνται, όσοι part is happened to Israel, until the eixou pusotiya.. fulness of the Gentiles be come in, For he had healed many; insomuch 25. But their minds were blinded : that they *pressed upon him for to touch for until this day remaineth the same him, as many as had plugues. vail untaken away in the reading of

• Or, rushed. the old testament; which vail is done away in Christ. But even unto this

VER. 11. day, when Moses is read, the vail is

Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, όταν upon their heart. Nevertheless when avtor ideszes, ArgoTÉTITTE air, ra? it shall turn to the Lord, the vail ispase, négorta• "Oti au si o viós trū shall be taken away, 2 Cor. iii. 14

GEOU. 16. Having the understanding dark

And a unclean spirits, when they saw ened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in him, fell down before him, and cried, them, because of the blindness of their suying, Thou art the bSon of God. heart, Eph. iv. 18.

a And there was in their synagogue d See on Matt. xii. ver. 13–15. a man with an unclean spirit ; and

he cried out, Mark i. 23. And when VER. 6.

he was come out of the ship, immeΚαι εξελθόντς, οι Φαρισαίοι, ευθέως μετά | diately there met him out of the tombs

« FöregåendeFortsätt »