Sidor som bilder
PDF
ePub

A. D. 31.

MARK III. 11- 19.

A. D. 31:

a man with an unclean spirit, v. 2. | ther, who raised him from the dead,) See also on Matt. iv. ver. 24. clause 4. Gal. i. 1. Paul, an apostle of Jesus b See on Matt. xiv. ver. 33. clause 2. Christ by the commandment of God

our Saviour, and Lord Jesus Christ, VER. 12.

which is our hope, 1 Tim. i. 1. Και πολλά επετίμα αυτοϊς, ίνα μη a See on Matt. X. ver. 7. αυτόν φανερόν ποιήσωσί. .

VER. 15. a And he straitly charged them that they should not make him known.

Και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νό

σους, και εκβάλλειν τα δαιμόνια. a See on Matt. viii. ver. 4. clause 1.

And to a have power to heal sicknesses, VER. 13.

and to b cast out devils : Και αναβαίνει εις το όρος, και προσκα

a See on Matt. x. ver. 1. clause 2. λείται ούς ήθελεν αυτός και απήλθον προς

b See on Matt. iv. ver. 24. clause 4. αυτόν. .

VER. 16. And a he goeth up into a mountain, Και επέθηκε τω Σίμωνα όνομα Πέτρου and calleth unto him whom he would: And a Simon he surnamed Peter; and they came unto him.

a See on Matt. X. ver. 2. clause 2. a And when he had called unto him

VER. 17. his twelve disciples, he gave them

Και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου, και power against unclean spirits, to cast them out, and to heal al manner

of Iωάννην τον αδελφός του Ιακώβου και επέsickness, and all manner of disease, θηκεν αυτοίς ονόματα Βοανεργές και εστιν, Matt. x. 1. And when it was day,

viol Bportas he called unto him his disciples : and And a James the son of Zebedee, and of them he chose twelve, whom also John the brother of James; and he surhe named apostles, Luke vi. 13. Then named them bBoanerges, which is, the he called his twelve disciples together, sons of thunder :and gave them power and authority a See on Matt. x. ver. 2. clause 4. over all devils, and to cure diseases. • Cry aloud, spare not, lift up thy And he sent them to preach the king. voice like a trumpet, and shew my dom of God, and to heal the sick, people their transgression, and the ix. 1, 2.

house of Jacob their sins, Isa. lviii. 1. VER. 14.

Is not my word like as a fire? saith Και εποίησε δώδεκα, ένα ώσι μετ' αυτού, the LoRD; and like a hammer that και να αποστέλλη αυτους κηρύσσειν, , breaketh the rock in pieces, Jer. xxiii.

And a he ordained twelve, that they 29. For the word of God is quick, should be with him, bund that he might and powerful, and sharper than any send them forth to preach.

twoedged sword, piercing even to a Ye have not chosen me, but I the dividing asunder of soul and spirit, have chosen you, and ordained you, and of the joints and marrow, and is that ye should go and bring forth

a discerner of the thoughts and infruit, and that your fruit should re

tents of the heart, Heb. iv. 12. main : that whatsoever ye shall ask

VER, 18. of the Father in my name, he may give it you, John xv. 16. And they

Και 'Ανδρέαν, και Φίλιππον, και Βαρθοprayed, and said, Thou, Lord, which opalov, xai Marlaior, nai wuão, nai knowest the hearts of all men, shew Ιάκωβον τον του 'Αλφαίου, και Θαδδαίον, whether of these two thou hast chosen, και Σίμωνα τον Κανανίτης: That he may take part of this minis- And a Andrew, and Philip, and Bar. try and apostleship, from which Judas tholomew, and Matthew, and Thomas, by transgression fell, that he might and James the son of Alphaus, and go to his own place, Acts i. 24, 25. Thaddeus, and Simon the Canaunite, Paul, a servant of Jesus Christ, called a See on Matt. x. verses 3, 4. to be an apostle, separated unto the Gospel of God, Rom. i. 1. Paul, an

VER. 19. apostle, (not of men, neither by man, Και Ιούδαν Ισκαριώτην, ός και παρέδαbut by Jesus Christ, and God the Fa- κεν αυτόν. Και έρχονται εις οίκον.

Α. D. 3Ι.

MARK ΠΙ. 19-31.

Α. D. 3ι.

!

And Judas Iscariot, which also be- And he called them unto him, and trayed him : and they went into an said unto them in purables, How can house.

Satan cast ont Satan?
• Or, home.

VER. 24.
VER. 20.

Και εάν βασιλεία εφ' εαυτήν μερισθή, Και συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μη | ου δύναται σταθήναι η βασιλεία εκείνη δύνασθαι αυτούς μήτε άρτον φαγούν. And if a kingdom be divided against

And the a multitude cometh together itself, that kingdom cannot stand. again, bso that they could not so much

VER. 25. as eat bread.

Και εάν οικία εφ' εαυτήν μερισθη, ου a See on Μatt. iv. ver. 25. clause 1. δύναται σταθήναι η οικία εκείνη b And he said unto them, Come ye

And if a house be divided ugainst ityourselves apart into a desert place, and rest awhile: for there were many

self, that house cannot stand. coming and going, and they had no

VER. 26. leisure so much as to eat, Mark vi. 31.

και εί ο Σατανάς ανέστη εφ' εαυτόν, και VER. 21.

μεμέρισται, ου δύναται σταθήναι, αλλά

τέλος έχει. Και ακούσαντες οι παρ' αυτού, εξήλθον κρατήσαι αυτόν· έλεγον γάρ: "οτι εξέστη.

And if Satan rise up against himself, And when a his friends heard of it, hath an end.

and be divided, he cannot stand, but they went out to lay hold on him: for

VER. 97. they said, b He is beside himself.

Ου δύναται ουδείς τα σκεύη του ισχυρού, • Or, kinsmen.

εισελθών εις την οικίαν αυτού, διαρπάσαι, * There came then his brethren and | εάν μή πρώτον τον ισχυρών δήση και τότε his mother, and standing without, sent και την οικίαν αυτού διαρπάσει. unto him, calling him, ver. 31. His brethren therefore said unto him, De house, and spoil his goods, except he will

No man can enter into a strong man's part hence, and go into Judæa, that first bind the strong man; and then he thy disciples also may see the works will spoil his house. that thou doest, John vii. 3. Forneither did his brethren believe in him, ver. 5.

VER. 98. And many of them said, He hath

'Αμήν λέγω υμίν, ότι πάντα αφεθήσεa devil, and is mad; why hear ye

ται τα αμαρτήματα τους υιούς τών άνhim ? John X. 20. The people an-| θρώπων, και αι βλασφημίαι όσας αν βλασswered and said, Thou hast a devil : φημήσωσιν who goeth about to kill thee? vii. 20. Then answered the Jews, and said be forgiven unto the sons of men, and

Verily I say unto you, All sins shall unto him, Say we not well that thou blasphemies wherewith soever they shall art a Samaritan, and hast a devil,

blaspheme: viii. 48. Then said the Jews unto

VER. 29. him, Now we know that thou hast a devil, 52.

“ος δ' αν βλασφημήση εις το ΣΙνεύμα VER. 29.

το"Αγιον, ουκ έχει άφεσιν εις τον αιώνα, Και οι γραμματείς, οι από Ιεροσολύμων αλλ' ένοχός έστιν αιωνίου κρίσεωη. καταβάντες, έλεγον: "οτι Βεελζεβούλ έχει

But he that shall blaspheme against και, "Οτι εν τώ άρχοντι των δαιμονίων | the Holy Ghost hath never forgiveness, εκβάλλει τα δαιμόνια.

but is in danger of eternal damnation : 2 And the Scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and

VER. 30. by the prince of the devils casteth he out

"Οτι έλεγον• Πνεύμα ακάθαρτον έχει, devils.

Because they suid, He hath an una See on Matt. xii. ver. 24-32.

clean spirit. VER. 93.

VER. 31. Και προσκαλεσάμενος αυτούς, εν παρα- "Ερχονται ούν οι αδελφοί και η μήτηρ βολαίς έλεγεν αυτοίς: Πώς δύναται Σατα- αυτού και έξω εστώτες απέστειλεν προς νάς Σατανάς εκβάλλειν ;

αυτόν φωνούντες αυτόν.

[merged small][ocr errors][merged small]

a There came then his brethren and his Hearken; Behold, there went out a mother, and, standing without, sent unto sower to sow: him, calling him.

VER. 4. a See on Matt. xii. ver. 46–50. Και εγένετο εν τω σπείρειν, δ μεν έπεσε

παρά την οδον, και ήλθε τα πετεινά του VER. 32.

ουρανού, και κατέφαγεν αυτό. Και εκάθητο όχλος περί αυτόν» είπον δε αυτώ· Ιδού, ή μήτηρ σου και οι αδελφοί σου

And it came to pass, as he sowed, some έξω ζητούσί σε.

fell by the way side, and the fowls of the

air came and devoured it up. And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother

VER. 5. and thy brethren without seek for thee. "Αλλο δε έπεσεν επί το πετρώδες, όπου

ουκ είχε γήν πολλών και ευθέως εξανέτειλι, VER. 33.

διά το μή έχειν βάθος γής: Και απεκρίθη αυτοίς, λέγων: Τις έστιν ή μήτηρ μου, και οι αδελφοί μου και

And some fell on stony ground, where And he answered them, saying, Who it had not much earth ; and immediately is my mother, or my brethren ? it sprang up, because it had no depth of

earth: VER. 34.

VER. 6. Και περιβλεψάμενος κύκλω τους περί

Ηλίου δε ανατείλαντος έκαυματίσθε, και αυτόν καθημένους, λέγει: "Ιδε ή μήτηρ μου | δια το μή έχειν ρίζαν, έξηράνθη. και οι αδελφοί μου.

But when the sun was up, it was And he looked round about on them scorched, and because it had no root, it which sat about him, and said, Behold withered away. my mother and my brethren !

VER. 7.
VER. 35.

Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας και ος γαρ αν ποιήση το θέλημα του Θεού, ανέβησαν αι άκανθαι, και συνέπνιξαν αυτό, ούτος αδελφός μου, και αδελφή μου, και

και καρπόν ουκ έδoικε.

And some fell among thorns, and the For whosoever shall do the will of God, thorns grew up, and choked it, and it the same is my brother, and my sister, yielded no fruit. and mother.

VER. 8.

Και άλλο έπεσεν εις την γην την καλής: CHAP. IV.-VER. 1.

και εδίδουκαρπόν αναβαίνοντα και αυξάνοντα, Και πάλιν ήρξατο διδάσκειν παρά την και έφερεν, έν τριάκοντα, και εν εξήκοντα. θάλασσαν» και συνήχθη προς αυτόν όχλος και εν εκατόν. πολύς, ώστε αυτόν εμβάντα εις το πλοίον, καθπσθαι εν τη θαλάσσης και πάς ο όχλος | aid yield fruit that sprαng up and in

And other fell in good ground, and προς την θάλασσαν επί της γής ήν.

creased ; and brought forth, some thirty, a And he began again to teach by the and some sixty, and some an hundred. sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered

VER. 9. into a ship, and sat in the sea; and the Και έλεγεν αυτοίς: ο έχων ώτα ακούειν, whole multitude was by the sea on the ánovému. land.

And he said unto them, He that hath a See on Matt. xiii. ver. 1-9. ears to hear, let him hear, VER. 2.

VER. 10. Και εδίδασκεν αυτούς εν παραβολαίς “οτι δε έγένετο καταμόνας, ηρώτησαν πολλά, και έλεγεν αυτοίς εν τη διδαχή αυτόν οι περί αυτόν, συν τοις δώδεκα, την αυτού

παραβολήν. And he taught them many things by

And when he was alone, they that were parables, and said unto them in his doc- about him with the twelve asked of him trine,

the parable. VER. 3.

VER. 11. 'Ακούετε: Ιδού, εξήλθεν ο σπείρων του Και έλεγεν αυτοίς: “Υμίν δέδοται γνώναι σπείραι.

το μυστήριον της βασιλείας του Θεού εκεί

μήτηρ έστι.

Α. D. 31.

MARK Iy. 11-20.

Α. D. 31.

[ocr errors]

νοις δε τούς έξω εν παραβολαίς τα πάντα | i. 5, 6. Being born again, not of corγίνεται.

ruptible seed, but of incorruptible, And he said unto them, a Unto you it by the word of God, which liveth and is given to know the mystery of the king- abideth for ever. And this is the dom of God: but unto them that are word which by the Gospel is preached without, all these things are done in unto you, 1 Pet. i. 23. 25. parables:

VER. 15. a See on Matt. xiii. ver. 11.

Ούτοι δέ εισιν παρά την οδον, όπου

σπείρεται ο λόγος και όταν ακούσωσιν, VER. 12. "Ινα βλέποντες βλέπωσι, και μη ίδωσι ευθέως έρχεται ο Σατανάς, και αίρει τον λόκαι ακούοντες ακούωσι, και μη συνιώσει γον τον εσπαρμένον εν ταις καρδίαις αυτών.

a And these are they by the way side, μήποτε επιστρέψωσι, και αφεθη αυτοίς τα

where the word is sown ; but when they αμαρτήματα,

That a seeing they may see, and not have heard, Satan cometh immediately, perceive ; and hearing they may hear, and and taketh away the word that was sown

in their hearts. not understand ; lest at any time they should be converted, and their sins should

a See on Matt. xiii. ver. 19-23. be forgiven them.

VER. 16. a See on Matt. xiii. ver. 13-15. Και ούτοι εισιν ομοίως οι επί τα πετ

ρώδη σπειρόμενοι, ου, όταν ακούσωσι τον VER. 13.

λόγον, ευθέως μετά χαράς λαμβάνουσιν Και λέγει αυτοϊς: Ουκ οίδατε την παρα- αυτόν. βολήν ταύτην ; και πώς πάσας τας παραβολάς γνώσεσθε ;

And these are they likewise which are And he said unto them, a Know ye have heard the word, immediately receive

sown on stony ground ; who, when they not this parable? and how then will ye it with gladness ; know all parables ? . a And he saith unto them, Are ye

VER. 17. so without understanding also ? Mark

Και ουκ έχουσι ρίζαν εν εαυτούς, αλλά vii. 18. And Jesus said, Are

πρόσκαιροί είσιν· είτα γενομένης θλίψεως, also

ye yet without understanding? Do not

και διωγμού δια τον λόγον, ευθέως σκανδαλίye yet understand? Matt. xv. 16, 17.

ζονται. and xvi. 8-11. Of whom we have

And have no root in themselves, and many things to say, and hard to be so endure but for a time : afterward, uttered, seeing ye are dull of hearing. when affliction or persecution ariseth for For when for the time ye ought to be the word's sake, immediately they are teachers, ye have need that one teach offended. you again which be the first principles

VER. 18. of the oracles of God; and are be

Και αυτοί εισιν οι εις τας ακάνθας σπειcome such as have need of milk, and | ρόμενοι, ούτοι εισιν οι τον λόγον ακούοντες: not of strong meat, Heb. v. 11, 12. And these are they which are soun

among thorns ; such as hear the word, VER. 14. Ο σπείρων, τον λόγον σπείρει.

VER. 19. The a sower soweth the word.

Και αι μέριμναι του αιώνος τούτου, και

ή απάτη του πλούτου, και αι περί τα * And he preached the word unto | λοιπά επιθυμίαι εισπορεύομεναι συμπίthem, Mark ii. 9. He that soweth γουσι τον λόγον, και άκαρπος γίνεται. the good seed is the Son of man, Matt. xiii. 37. The seed is the word of God,

And the cares of this world, and the Luke viii. 11. For the hope which is deceitfulness of riches, and the lusts of laid up for you in heaven, whereof ye and it becometh unfruitful.

other things entering in, choke the word, heard before in the word of the truth of the Gospel; which is come unto

VER. 20. you, as it is in all the world ; and Και ούτοι εισιν οι επί την γήν την καλήν bringeth forth fruit, as it doth also in | σπαρέντες, οίτινες ακούουσι τον λόγον, και you, since the day ye heard of it, and | παραδέχονται και καρποφορoύσιν, έν τριάknew the grace of God in truth, Col. κοντα, και εν εξήκοντα, και εν εκατόν.

A. D. 31.

MARK IV. 20-27.

A. D. 31.

And these are they which are sown on God: because many false prophets good ground; such as hear the word, are gone out into the world, 1 John and receive it, and bring forth fruit, iv. 1. some thirtyfold, some sixty, and some an b See on Matt. vii. ver. 2. hundred. VER. 21.

c My sheep hear my voice, and I Και έλεγεν αυτοίς: Μήτι ο λύχνος έρχε

know them, and they follow me, John

X. 27. ται, ένα υπό τον μόδιον τεθή, και υπό την

VER. 25. κλίνην ; ουχ επι την λυχνίαν επιτεθή και And he said unto them, a Is a candle

“ος γαρ αν έχη, δοθήσεται αυτό και δς brought to be put under « *bushel? or

ουκ έχει, και και έχει αρθήσεται απ' αυτού. under a bed and not to be set on a

a For he that hath, to him shall be candlestick ?

given: and he that hath not, from him

shall be taken even that which he hath. * See margin of Matt. v. 15. a See on Matt. v. ver. 15.

a See on Matt. xiii. ver. 12. VER. 22.

VER. 26. Ου γάρ έστι τι κρυπτον, και εάν μη φανε.

Και έλεγεν ούτως έστιν η βασιλεία του ρωθή ουδε έγένετο απόκρυφον, αλλ' ίνα εις | Θεού, ως εαν άνθρωπος βάλη τον σπόρον φανερόν έλθη. .

Eri año yño, a For there is nothing hid, which shall And he said, So is a the kingdom of not be manifested ; neither was any thing God, bas if a man should cast seed into kept secret, but that it should come abroad. the ground; a See on Matt. X. ver. 26.

a See on Matt. iii. ver. 2. clause 2.

bHearken ; Behold, there went out VER. 23.

a sower to sow: and it came to pass, Είτις έχει ώτα ακούειν, άκουέτω. as he sowed, some fell by the way

*If any man have ears to hear, let him side, &c. ver. 3, 4. and Matt. xiii. 3. hear.

and Luke viii. 5. The sower soweth a See on Matt. xi. ver. 15.

the word, 14. To him that soweth

righteousness shall be a sure reward, VER. 24.

Prov. xi. 18. In the morning sow Και έλεγεν αυτοίς: Βλέπετε τί ακούετε» | thy seed, and in the evening withhold εν ώ μέτρω μετρείτε, μετρηθήσεται υμίν, | not thine hand: for thou knowest not και προστεθήσεται υμϊν τοϊς ακούουσιν. . whether shall prosper, either this or

And he saith unto them, a Take heed that, or whether they both shall be alike what ye hear: b with what measure ye good, Eccles. xi. 6. Blessed are ye that mele, it shall be measured to you : cand sow beside all waters, Isa. xxxii. 20. unto you that hear shall more be given.

For we are labourers together with a Čease, my son, to hear the instruc- God: ye are God's husbandry, Ye are tion that causeth to err from the words God's building, 1 Cor. iii. 9. of knowledge, Prov. xix. 27. Take

VER. 27. heed therefore how ye hear: for whosoever bath, to him shall be given; mpépar xai crópos Bakotay rai pese

Και καθεύδη, και εγείρηται νύκτα και and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he | κύνηται, ώς ουκ οίδεν αυτός. seemeth to have, Luke viii. 18. These

And should sleep, and rise night and were more noble than those in Thes-day, 8 and the seed should spring and salonica, in that they received the grow up, he knoweth not how. word with all readiness of mind, and a Then I beheld all the work of God, searched the Scriptures daily, whether that a man cannot find out the work those things were so, Acts xvii. 11. that is done under the sun : because But though we, or an angel from hea- though a man labour to 'seek it out, ven, preach any other Gospel unto you yet he shall not find it; yea farther ; than that we have preached unto you, though a wise man think to know it, let him be accursed, Gal. i. 8. 'Be- yet shall he not be able to find it, loved, believe not every spirit, but Eccles. viii. 17. The wind bloweth try the spirits whether they are of where it listeth, and thou hearest the

« FöregåendeFortsätt »