Sidor som bilder
PDF
ePub

Α. D. 32.

MARK II. 36-50.

Α. D. 32.

eat ?

Send them away, that they may go into !

VER. 44. the country round about, and into the Και ήσαν οι φαγόντες τους άρτους, ώσει villages, and buy themselves bread: for πεντακισχίλιοι άνδρες. they have nothing to eat.

And they that did eat of the loaves VER. 37.

were about five thousand men. ο δε αποκριθείς, είπεν αυτοίς: Δότε

VER. 45. αυτοϊς υμείς φαγείν. Και λέγουσιν αυτώ Και ευθέως ηνάγκασε τους μαθητές αυ'Απελθόντες αγοράσωμεν διακοσίων δηνα- του εμβήναι εις το πλοίον, και προάγειν εις ρίων άρτους, και δώμεν αυτοίς φαγείν ; το πέραν προς Βηθσαϊδάν, έως αυτός απο

He answered and said unto them, | λύση τον όχλον. Give ye them to eat. And they say unto And straightway he constrained his him, Shall we go und buy two hundred disciples to get into the ship, and to go pennyworth of bread, and give them to to the other side before *unto Bethsaida,

while he sent away the people. VER. 38.

* Or, over against Bethsaida. ο δε λέγει αυτούς: Πόσους άρτους έχετε και υπάγητε και ίδετε. Και γνόντες, λέγουσιν

VER. 46. Πέντε, και δύο ιχθύας.

Και ασοταξάμενος αυτούς, απήλθεν εις

το όρος προσεύξασθαι. He saith unto them, How Loaves

many have ye? go and see. And when they

And when he had sent them away, he knew, they say, Five, and two fishes.

departed into a mountain to pray. VER. 39.

VER. 47. Και επέταξεν αυτοίς ανακλίναι πάντας

Και οψίας γενομένης, ήν το πλοίον εν συμπόσια συμπόσια επί τα χλωρώ χόρτω. μέσω της θαλάσσης, και αυτός μόνος επί

της γης. And he commanded them to make all

And when even was come, the ship was sit down by companies upon the green in the midst of the sea, and he alone on grass.

the land. VER. 40.

VER. 48. Και ανέπεσον πρασιαι πρασιαι, ανά έκα

Και είδεν αυτούς βασανιζομένους εν τω τον και ανά πεντήκοντα.

ελαύνειν (ήν γάρ ο άνεμος εναντίος αυτούς») And they sat down in ranks, by hun- και περί τετάρτην φυλακήν της νυκτός έρχεdreds, and by fifties.

ται προς αυτούς, περιπατών επί της θα

λάσσης και ήθελε παρελθείν αυτούς. VER. 41.

And he saw them toiling in rowing ; Και λαβών τους πέντε άρτους και τους for the wind was contrary unto them : δύο ιχθύας, αναβλέψας εις τον ουρανόν, aand about the fourth watch of the night ευλόγησε, και κατέκλασε τους άρτους και he cometh unto them, walking upon the ιδίδου τούς μαθηταίς αυτού ένα παραθώσιν sea, and would have passed by them. αυτούς και τους δύο ιχθύας έμέρισε πάσι.

a See on Matt. xiv. 25-97. And when he had taken the five louves and the two fishes, he looked up to heaven,

VER. 49. and blessed, and brake the loaves, and Οι δε ιδόντες αυτόν περιπατούντα επί gave them to his disciples to set before της θαλάσσης, έδοξαν φάντασμα είναι, them ; and the two fishes divided he και ανέκραξαν.

But when they saw him walking upon VER. 49.

the sea, they supposed it had been a spirit,

and cried out: Και έφαγον πάντες, και εχορτάσθησαν. And they did all eat, and were filled.

VER. 50.

(Πάντες γαρ αυτόν είδον, και εταράχθηVER. 43.

σαν) και ευθέως ελάλησε μετ' αυτών, και Και ήραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους λέγει αυτούς. Θαρσείτε, εγώ είμι, μη πληρείς, και από των ιχθύων.

φοβείσθε. And they took up twelve baskets full For they all saw him, and were trouof the fragments, and of the fishes. bled. And immediately he talked with

ver.

among them all.

Α. D. 32.

MARK VI. 51-56.-VΙΙ. 1-4.

Α. D. 32.

them, and saith unto them, Be of good CHAP. VII.-VER. 1. cheer : It is l; he not afraid.

Και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι, VER. 51.

και τινες των Γραμματέων, ελθόντες από Και ανέβη προς αυτούς εις το πλοίον- | Ιεροσολύμων. και εκόπάσεν ο άνεμος και λίαν εκ περισ·

Then a came together unto him the σου εν εαυτοίς εξίσταντο, και εθαύμαζον. | Pharisees, and certain of the Scribes,

a And he went up unto them into the which came from Jerusalem. ship; and the wind ceused: and they

a See on Matt. xv. ver. 1, 2. were sore amazed in themselves beyond

VER. 2. measure, and wondered.

Και ιδόντες τινάς των μαθητών αυτού 2 See on Μatt. xiv. ver. 32, 33.

κοιναΐς χερσί, τούτ' έστιν, ανίπτοις, έσθίονVER. 52.

τας άρτους, εμέμψαντο. Ου γαρ συνήκαν επί τοϊς άρτοίς: ήν γάρ And when they saw some of his disciη καρδία αυτών πεπωρωμένη.

ples eat bread with #defiled, that is to For they considered not the a miracle say, with unwashen, hands, they found of the loaves: for their heart was hard- fault. ened.

* Or, common. a See ver. 41-44.

VER. 3.
VER. 53.

Οι γάρ Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι, Και διαπεράσαντες ήλθον επί την γην εάν μη πυγμή νίψωνται τας χείρας, ουκ Γενησαρέτ, και προσαρμίσθησαν.

έσθίουσι, κρατούντες την παράδοσιν των

πρεσβυτέρων: * And when they had passed over, they

For the Pharisees, and all the Jews, came into the land of Gennesaret, and drew to the shore.

except they wash their hands *oft, eat

not, holding a the tradition of the elders. a See on Matt. xiv. ver. 34-36.

• Or, diligently: in the original, VER. 54.

with the fist : Theophylact, up to the Και εξελθόντων αυτών εκ του πλοίου, | elbow. ευθέως επιγνόντες αυτόν,

a Howbeit, in vain do they worship And when they were come out of the me, teaching for doctrines the comship, straightway they knew him,

mandments of men. For laying aside

the commandment of God, ye hold VER. 53.

the tradition of men, as the washing Περιδραμόντες όλην την περίχωραν εκείνην, | of pots and cups : and many other ήρξαντο επί τούς κραββάτους τους κακώς such like things ye do, And he said έχοντας περιφέρειν, όπου ήκουον ότι εκεί | unto them, Full well ye reject the έστι.

commandment of God, that ye may And ran through that whole region keep your own tradition, ver. 7–9. round about, and began to carry about

VER. 4. in beds those that were sick, where they

Και από αγοράς, εάν μη βαπτίσωνται, heard he was.

ουκ έσθίουσι, και άλλα πολλά εστιν άπαVER. 56.

ρέλαβον κρατεϊν, βαπτιο ούς ποτηρίων, και Και όπου αν εισεπορεύετο εις κώμας, και ξεστών, και χαλκίων, και κλινών. πόλεις, ή αγρούς, εν ταϊς αγοραίς ετίθουν

And when they come from the marτους ασθενούντας, και παρεκάλουν αυτόν, ket, aercept they wash, they eat not. And ένα κάν του κρασπέδου του ιματίου αυτού many other things there be, which they άψονται και όσοι αν ήπτοντο αυτού, εσώ- I have received to hold, as the washing of ζοντο.

cups, and *pots, brasen vessels, and of And whithersoever he entered, into tlables. villages, or cities, or country, they laid • Gr. Sextarius is about a pint and the sick in the streets, and besought him a half. that they might touch if it were but the + Or, beds. border of his garment: and as many as a When Pilate saw that he could touched him were made whole.

prevail nothing, but that rather a tu. • Or, it.

mult was made, he took water, and

Α. D. 32.

MARK VII. 417.

A. D, 32.

washed his hands before the multitude, και την μητέρα σου και ο κακολογών saying, I am innocent of the blood of | πατέρα, η μητέρα, θανάτω τελευτάτω: this just person : see ye to it, Matt.

For Moses said, Honour thy father xxvii

. 24. And when the Pharisee and thy mother; and, Whoso curseth saw it, he marvelled that he had not father or mother, let him die the deuth: first washed before dinner, Luke xi. 38. VER. 5.

VER. 11. "Έπειτα επερωτώσιν αυτόν οι Φαρισαίοι

Υμείς δε λέγετε: Εάν είπη άνθρωπος και οι Γραμματείς: Διατί οι μαθηταί σου τώ πατρί ή τη μητρι: Κορζάν (δέστι, δώροτ) ου περιπατούσι κατά την παράδοσιν των | δ εαν εξ εμού ωφεληθής. πρεσβυτέρων, αλλά ανίπτους χερσίν εσθί But ye say, If a man shall say to his ουσι τον άρτον και

futher or mother, It is Corban, that is to a Then the Pharisees and Scribes asked say, a gift, by whatsoever thou mightest him, Why walk not thy disciples accord be profited by me; he shall be free. ing to the tradition of the elders, but eat bread with unwasher hands ?

VER. 19. a See on Matt. xv. ver. 2.

Και ουκέτι άφίετε αυτόν ουδέν ποιήσαι

τω πατρί αυτού, και τη μητρι' αυτού. VER. 6. ο δε αποκριθείς, είπεν αυτοίς οτι καλώς | for his father or his mother ;

And ye suffer him no more to do ought προεφήτευσεν Ησαίας περί υμών των υποκριτών, ως γέγραπται· Ούτος ο λαός τούς

VER. 13. χείλεσί με τιμά, ή δέ καρδία αυτών πόρρων

'Ακυρούντες τον λόγον του Θεού τη πααπέχει απ' εμού.

ραδόσει υμών, και παρεδώκατε και σαρόHe answered and said unto them, μοια τοιαύτα πολλά ποιείτε. a Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people effect through your tradition, which ye

Making the word of God of none honoureth me with their lips, but their have delivered": and many such like heart is far from me.

things do ye. a See on Matt. xv. ver. 7-9.

VER. 14.
VER. 7.

Και

προσκαλεσάμενος πάντα τον όχλον, Μάτην δε σέβονται με διδάσκοντες διδασ- έλεγεν αυτοίς: 'Ακούετέ μου πάντες, και καλίας εντάλματα ανθρώπων.

συνίετε. Howbeit in vain do they worship me, a And when he had called all the peoteaching for doctrines the commandments | ple unto him, he said unto them, Hearken of men.

unto me every one of you, and underVER. 8.

stand: 'Αφέντες γαρ την εντολήν του Θεού, κρα

a See on Matt. xv. ver. 10, 11. τείτε την παράδοσιν των ανθρώπων, βαπτισμούς ξεστών και ποτηρίων και άλλα

VER. 15. παρόμοια τοιαύτα πολλά ποιείτε.

Ουδέν έστιν έξωθεν του ανθρώπου είσποFor laying aside the commandment of | ρευόμενον εις αυτόν, και δύναται αυτόν κοινώGod, ye hold the tradition of men, as the σαι· αλλά τα εκπορευόμενα απ' αυτού, washing of pots and cups: and many | εκεϊνά εστι τα κοινούντα τον άνθρωπον. other such like things ye do.

There is nothing from without a man, VER. 9.

that entering into him can defile him: Και έλεγεν αυτοίς: Καλώς άθετείτε την | but the things which come out of him, εντολήν του Θεού, ένα την παράδοσιν υμών | those are they that defle the man. τηρήσητε.

VER. 16. And he said unto them, a Full well ye *reject the commandment of God, that ye

Εί τις έχει ώτα ακούειν, άκουέτω. may keep your own tradition.

If any man have ears to hear, let him * Or, frustrate.

hear. · See on Matt. xv. ver. 3—6.

VER. 17.

Και ότε εισήλθεν εις οίκον από του όχλου, VER. 10.

επηρώτων αυτόν οι μαθηταί αυτού περί της Μωσής γαρ είπε: Τίμα τον πατέρα σου παραβολής.

Α. D. 32.

MARK VII. 17-30.

Α. D. 32.

a And when he was entered into the into the borders of Tyre and Sidon, and house from the people, his disciples asked entered into un house, band would have him concerning the parable.

no man know it : but he could not be hid. a See on Matt. xv. ver. 15-20. a See on Matt. xv. ver. 21.

b See on Matt. viii. ver. 4. clause 1. VER. 18. Και λέγει αυτοϊς: Ούτω και υμείς ασύ

VER. 25. νετοί έστε; ού νοείτε ότι πάν το έξωθεν 'Ακούσασα γαρ γυνή περί αυτού, ής είχε εισπορευόμενον εις τον άνθρωπον, ου δύναται το θυγάτριον αυτής πνεύμα ακάθαρτον, αυτόν κοινώσαι ;

ελθούσα προσέπεσε προς τους πόδας αυτού, And he saith unto them, Are ye so a For a certain woman, whose young without understanding also ? Do ye not daughter had an unclean spirit, heard of perceive, that whatsoever thing from him, and came and fell at his feet : without entereth into the man, it cannot a See on Matt. XV. ver. 22–28. defile him; VER. 19.

VER. 26. “Οτι ουκ εισπορεύεται αυτού εις την καρ

("Ην δε ή γυνή Ελληνες, Συροφοίνισσα δίαν, αλλ' εις την κοιλίαν» και εις τον αφε- τα γένει) και ήρώτα αυτόν ίνα το δαιμόνιον δρώνα εκπορεύεται, καθαρίζον πάντα τα εκβάλλη εκ της θυγατρός αυτής. βρώματα.

The woman was a "Greek, a SyroBecause it entereth not into his heart, phenician by nation ; and she besought but into the belly, and goeth out into the him that he would cust forth the devil draught, purging all meuts ?

out of her daughter.

* Or, Gentile. VER. 20. "Ελεγε δε, ότι το εκ του ανθρώπου εκπο

VER. 27. ρευόμενον, εκείνο κοινού τον άνθρωπον.

ο δε Ιησούς είπεν αυτη: "Αφες πρώτου And he said, That which cometh out | χορτασθήναι τα τέκνα· ου γαρ καλόν έστι of the man, that defileth the man.

λαβείν τον άρτών των τέκνων, και βαλείν

τούς κυναρίοις. VER. 21.

But Jesus said unto her, Let the chil"Εσωθεν γαρ εκ της καρδίας των ανθρώ- | dren first be filled: for it is not meet to πως οι διαλογισμοί οι κακοί, εκπορεύονται, | take the children's bread, and to cast it μοιχείαι, πορνείαι, φόνοι,

unto the dogs. For from within, out of the heart of

VER. 28. men, proceeil eril thoughts, adulteries, “Η δε απεκρίθη, και λέγει αυτώ Ναι, fornications, murders,

Κύριε" και γαρ τα κυνάρια υποκάτω της

τραπέζης εσθίει από των ψιχίων των παιVER. 22.

δίων. Κλοπαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία,

And she answered and said unto him, υπερηφανία, αφροσύνη.

Yes, Lord: yet the dogs under the tuble Thefts, covetousness, wickedness, de

eat of the children's crumbs. ceit, lasciviousness, an evil eye, blasphe

VER. 29. my, pride, foolishness :

Και είπεν αυτή. Διά τούτον τον λόγον VER. 23.

ύπαγε εξελήλυθε το δαιμόνιον εκ της θυΠάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εκπο

γατρός σου. ρεύεται, και κοινοί τον άνθρωπον.

And he said unto her, For this saying All these evil things come from within, go thy way; the devil is gone out of thy and defile the man.

daughter.

VER. 30.
VER. 24.

και απελθούσα εις τον οίκον αυτής εύρε Και εκείθεν αναστάς απήλθεν εις τα με- το δαιμόνιον εξεληλυθός, και την θυγατέρα θόρια Τύρου και Σιδώνος και εισελθών εις βεβλημένην επί της κλίνης. την οικίαν, ουδένα ήθελε γνώναι και ουκ And when she was come to her house, αδυνήθη λαθεϊν.

she found the devil gone out, and her Anda from thence he arose, and went daughter laid upon the bed.

A. D, 32.

MARK VII. 31-37.-VΙΙ. 1.

Α. D. 32.

VER. 31.

said, Father, I thank thee that thou Και πάλιν έξελθών εκ των ορίων Τύρου | hast heard me, John xi. 41. και Σιδώνος, ήλθε προς την θάλασσαν της

b And he sighed deeply in his spirit, Γαλιλαίας, ανά μέσον τών ορίων Δεκα- and saith, Why doth this generation πόλεως.

seek after a sign ? Mark viii. 12. He is of Tyre and Sidon, he came unto the sea Isa. liii. 3. And when he was come And again, a departing from the coasts despised and rejected of men; a man

of sorrows, and acquainted with grief, of Galilee, through the midst of the coasts

near,

he beheld the city, and wept of Decapolis.

over it, Luke xix. 41. When Jesus * And Jesus departed from thence, therefore saw her weeping, and the and came nigh unto the sea of Galilee; Jews also weeping which came with and went up into a mountain, and sat her, he groaned in the spirit, and was down there, Matt. xv. 29.

troubled, John xi. 33. Jesus wept,

35. Jesus therefore again groaning VER. 32.

in himself cometh to the grave, 38. Και φέρουσιν αυτώ κωφών μογιλάλον, For we have not an High Priest which και παρακαλούσιν αυτόν ένα επιθή αυτώ | cannot be touched with the feeling of την χείρα.

our infirmities, Heb. iv. 15. And they bring unto him one that was c See on Matt. viii. ver. 3. clause 2. deaf, and had an impediment in his

VER. 35. speech ; and they beseech him to put his hand upon him.

Και ευθέως διηνοίχθησαν αυτού αι

ακραί, και ελύθη ο δεσμός της γλώσσης VER. 33.

αυτού, και ελάλει ορθώς. Και απολαζόμενος αυτόν από του όχλου And straightwaya his ears were opened, κατ' ιδίαν, έβαλε τους δακτύλους αυτού αnd the string of his tongue was loosed, εις τα ώτα αυτού και πτύσας ήψατο της | and he spoke plain. γλώσσης αυτού.

a See on Matt. xi. ver. 5. clause 4. a And he took him aside from the multitude, band put his fingers into his ears,

VER. 36. and he spit, and touched his tongue ;

Και διεστείλατο αυτοϊς ίνα μηδενί είa And they laughed him to scorn.

πωσιν όσον δε αυτός αυτούς διεστέλλετο, But when he had put them all out, he | μάλλον περισσότερον εκήρυσσον: taketh the father and mother of the a And he charged them that they should damsel, and them that were with him, tell no man: but the more he charged and entereth in where the damsel was them, so much the more a great deal they lying, Mark v. 40. And he took the published it; blind man by the hand, and led him out a See on Matt. viii. ver. 4. clause 1. of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him,

VER. 37. he asked him if he saw ought, viii. 23. Και υπερπερισσώς εξεπλήσσοντο, λέAnd he said unto her, Give me thy | γοντες: Καλώς πάντα πεποίηκε και τους

And he took him out of her bo- κωφούς ποιεί ακούειν, και τους αλάλους Som, and carried him up into a loft, λαλείν. where he abode, and laid him upon a And were beyond measure astonished, his own bed. And he cried unto the saying, He hath done all things well : LORD and said, 1 Kings xvii. 19, 20. b he maketh both the deaf to hear, and b See on Matt. viii. ver. 15.

the c dumb to speak. VER. 34.

a See on chap. v. ver. 42.

b See on Matt. xi. ver. 5. clause 4. Και αναβλέψας εις τον ουρανόν, εστέναξε,

c See on Matt. ix. ver. 33. και λέγει αυτώ· Εφφαθά» και έστι, διανοίχθητι.

CHAP. VIII.-1. a And looking up to heaven, he sighed, 'Εν εκείναις ταις ημέραις, παμπόλλου and saith unto him, Ephphatha, that is, όχλου όντος, και μη εχόντων τί φάγωσι, • Βε opened. .

προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητές • And Jesus lifted up his eyes, and I αυτού, λίγοι αυτοίς:

son.

« FöregåendeFortsätt »