Sidor som bilder
PDF

1561. Prytz, Laur. Joh., praes., Tengström, Fr., resp., Florae fennicae bre

viarum. Dissertatio 1.

Ringbom, C. Henr., resp., Diss. 2.
— Hartwall, Vict. Eric., resp., Diss. 3.
- Wegelius, Gust. Adolph., resp., Diss. 4.
- Nordgren, Wilh. Alex., resp., Diss. 5.

- Eneberg, Isaac. Regin., resp., Diss. 6. Aboae, 1819-1821. 4° 1562. ~ Florae fennicae breviarium. Edidit E. A. Hjelt. Helsingfors, 1869.80 1563. Przedsiębierstwo drogi żelaznéj warszawsko - wiedeńskiej. Warszawa,

1862, 80 1564. — drogi żelaznéj warszawsko - wiedeńskiej i gazeta polska. War

szawa, 1862. 8° 1565. Przedstawienle od ministerium sprawiedliwości o urządzeniu na nowo

kommissyi zaymuiącey się układem prawa. St. Petersburg, 1805.4° 1566. Przedświt. Ed. 3cia. (Pièce de vers.) Paryż, 1851. 18° 1567. Przegląd dziejów polskich. Część 2-4. Poitiers, 1838–1840. 4° 1568. — Id. Część 1. Wyd. 210. ib. 1839. go 1569. - warszawski literatury, historyi, statystyki i rozmaitości. Rok

1840. Vols. 1-3. Rok 1841-1842. Vols. 1-3. Warszawa,

1840-1842. 12° 1570. --- naukowy, literaturze, wiedzy i umnictwu poświęcony. Vols. 1—26.

Warszawa, 1842-1848. go
rzeczy polskich. 1857. Livr. 1., 1858. Livr. 2-11., 1859. Livr.
1-12., 1860. Livr.1,2, 15., 1862. Livr. 1-3,11–22. Paryż, 1857—-

1862. go 1572. - - europejski, naukowy, literacki i artystyczny J. J. Krajewskiego,

Vols. 1-6. Warszawa, 1862-1863. go 1573. —- katolicki. (Écrit périodique.) Warszawa, 1863—1869. 4°

techniczny, pismo miesięczne. Warszawa, 1861–1867. 8° 1575. —- tygodniowy życia społecznego literatury i sztuk pięknych. Wyda

wany pod redakcyą Adama Wiślickiego. Warszawa, 1866–1869.4° 1576. — sądowy pismo popularno-naukowe poświęcone teoryi i praktyce

prawa. Warszawa, 1868–1869. go 1577. Przekleństwa, Dwa. (A l'occasion de l'insurrection polonaise de 1863.

Pièce de vers.) Paryż, (1867.) go Przełożenia z strony stanu rycerskiego v. Nerger, Joh. Gottfr., 1791. 1578. Przełożenie, J. W.JMci X. Podkanclerzego Koronnego, dworowi rossyi

skiemu racyi utrzymujących Królewicza JMci Karola przy sięstwie Kurlandyi. (Warszawa, 1762.) fol.

- praw v. Expositio, s. a. 1579. Przemowa na pogrzebowym obrzędzie, ku uczczeniu pamięci Henr.

Kamieńskiego jenerała polskiego, poległego w bitwie pod Ostro

łęką, wyrzeczona przez F. W. S. 1. (1831.) fol. 1580. - na 28. rocznicę powstania Listopadowego do niłodego pokolenia.

(Paryż, 1858.) 16°
-- Id. na 29. (ib. 1859.) 160

1571.

1581. Przemówienie przy złożeniu w grobie zwłok śmiertelnych ś. p. Cypr.

Berezowskiego, miane dnia 22. Czerwca 1844 r. Wilno, 1844.8° 1582. Przepis frontowey służby dla jazdy. Warszawa, 1818. 8" 1583. - porządku załatwiania czynności w urzędzie lekarskim. (Polonais

et russe.) Warszawa, 1838. 8° 1584. --- porządku załatwiania interesów w zarządzie głównego inspektora

służby zdrowia i w radzie lekarskiéj. (Polonais et russe.) War

szawa, 1838. g" 1583. Przepisy dla szkoły batalionu. Warszawa, 1815. 8° 1586. --- frontowey służby dla jazdy. Warszawa, 1820. 80 1587. — rachunkowości kass obwodowych. (Warszawa, 1823.) 8° 1588. --- rachunkowości funduszu stowarzyszenia emerytalnego. Warszawa,

1824. fol. 1589. -- tyczące się karności dla uczniów królewskiego warszawskiego

uniwersytetu. (Warszawa, 1824.) 4° 1590. ------ utrzymywania akt w porządku. Warszawa, 1825. go 1591. --- obowiązujące przy wykonywaniu sądowo - lekarskich dochodzeń

na trupach. (Warszawa, 1826.) 8° 1592. --- tyczące się aktów stanu cywilnego w królestwie polskiem. War

szawa, 1830. 80 1593. —--- 0 znaku honorowym niemniéy lista imienna generałów, officerów

wyższych i niższych, znakiem honorowym ozdobionych. Warszawa,

1830. 80 1594. - dla lekarzy i akuszerów praktykujących w królestwie polskiém.

(Polonais et russe.) Warszawa, 1838. go 1595. --- podług których postępować mają lekarze wojskowi przy rewizyi

w cesarstwie szpitalów cywilnych, w których wojskowi na kuracyi

się znajdują. (Warszawa, 1838.) 8° 1596. dotyczące odsyłania chorych obłąkanych na umyśle do szpitali.

(Polonais et russe.) (Warszawa, 1839.) 8° 1597. - Ogólne, lekarsko - policyjne dla władz administracyjnych w kró

lestwie polskiém. (Polonais et russe.) (Warszawa, 1839.) 8° 1598. —--- ratowania osób w stanie pozornéj śmierci będących, albo nagłą

utratą życia zagrożonych.(Polonais et russe.) (Warszawa, 1839.) 8° 1599. - obowiązujące przy wykonaniu sądowo - lekarskich dochodzeń na

trupach i oddzielna instrukcya dla lekarzy. (Polonais et russe.)

. (Warszawa, 1840.) 8° 1600. --- celne królestwa polskiego. Warszawa, 1842. 4° 1601. - policyjno-lekarskie do zapobieżenia szerzeniu się choroby syfili:

tycznej w mieście Warszawie. Warszawa, 1843. 8° 1602. - obowiązujące przy pomiarach przestrzeni dóbr i lasów rządowych

także majątków pod opieką rządu zostających. Warszawa, 1843. 8° 1603. ----- odbywania rewizyi i przeglądów aptek. (Warszawa,) 1843. 8° 1601. --- porządkowe drogi żelaznéj warszawsko-wiedeńskiej. Warszawa, 1845. 30

1605. Przepisy o nadawaniu stopni naukowych, w akademiiduchownej rzymsko

katolickiej warszawskiej. (Warszawa, 1847.) 8° 1606. - na zasadzie najwyższego rozkazu przez namiestnika Jego Cesarsko

Królewskiej Mości w królestwie polskiem 15.(27.) Marca 1849 r. N° 48 i 49, względem urządzenia szkół parafialnych dla Rusinow greko-unitow w królestwie polskiem ustanowione. (Polonais et

russe.) (Warszawa, 1849.) 8° 1607. -- dla wystawy produkcyi wiejskiego gospodarstwa, mającéj być

w Peterzburgu w 1850 r. (St. Petersburg, 1850.) 8° 1608. - Krótkie, używania słonych wód ciechocińskich. Warszawa, 1851. 8° 1609. - o rzeczach passażerskich, zebrane ze zbioru praw cesarstwa.

Warszawa, 1854. 12° 1610. — obowiązujące utrzymujących sprzedaż szczegółową gotowych

wyborów tabacznych. Warszawa, 1861. 80 1611. ---- odnoszące się do czynności rządów gubernialnych, i naczelników

powiatowych, stanowiące dodatkowy tom do zbioru przepisów pocztowych w królestwie polskiem, wydanego przez zarząd po

cztowy w 1861 roku. (Warszawa,) 1866. go 1612. do układania projektów likwidacyjnych z miast i miasteczek.

(Warszawa, 1866.) fol. 1613. — wszechrossyiskiej wystawy przemysłowej w 1870 r. w St. Peters

burgu. (Warszawa, 1869.) 8° 1614. ---- porządkowe (regulamin) rad zarządzających towarzystw dróg

żelaznych warszawsko - wiedeńskiej i warszawsko - bydgoskiej.

(Warszawa, 1869.) 8° 1615. - tyczące się wydawania pasportów mieszkańcom królestwa pol

skiego, udającym się do cesarstwa. S. I. et a. 4° Przewodnik warszawski v. Guide, 1826. 1616. --polski. Warszawa, 1829. 4° 1617. - dla hodujących owce czyli istotne zasady osiągnięcia prawdziwych

korzyści z hodowli owiec w Polsce. Vols. 1-2. Warszawa, 1846.8° 1618. dla zwiedzających Częstochowę. Warszawa, 1847. 16° 1619. ~ dla służby drogowej ułożony miesiącami przez administracyą

utrzymania dróg bitych w królestwie polskiem. Warszawa, 1862.8° Przez Kaukaz nowa podróż do Persyi v. Soltykoff, Pce Alexis, 1856. 1620. Przezdziecki, Alex., Podole, Wołyú, Ukraina, obrazy miejsc i czasów.

Vols. 1-2. Wilno, 1841. go 1621. —- Jos. Janus, Précis de la biographie de Janus-Joseph Swiatopolk,

prince Czetwertynski, décédé à Tarbes, le 29. nov. 1837. Tarbes,

S. a. go 1622. Przyałgowski, Winc., Żywoty biskupów wileńskich. Vols. 1-3. Peters

burg, 1860. go Przydatki do przeszłego pisma, oppressye urodzoney szlachty kurlandz

kiey wyrażające v. Supplementa, 1766. 1623. Przygody Rufina Piotrowskiego na Sybirze, opowiedział dla ludu ks.

pleban z pod Śremu. Poznań, 1869. 8°

1624. Przygodzki, Julian, Rachunkowość śmilańska. Warszawa, 1865. go 1625. Przyjaciel dzieci. Pismo tygodniowe. Warszawa, 1861–1869. 4° 1626. — zdrowia. (Écrit périodique.) Warszawa, 1861, 1863. 4° 1627. Przyłęcki, Stan., Ukrainne sprawy. Przyczynek do dziejów polskich,

tatarskich i tureckich, XVII. wieku. Lwów, 1842. 8° 1628. Przyłaski, Balthas. Stanisl., Colossus immortalitatis Vladislao IV. Poloniae

Regi, in anniversaria die relatae ex Moschis victoriae. Lublini,

(1638.) 4° 1629.* - Jac., Statuta regni Poloniae, methodica dispositione, propter

faciliorem omnium causarum ex jure antiquo et novo definitionem

conscripta. Cracoviae (1548.) fol. 1630. — Leges seu statuta ac privilegia regni Poloniae omnia bactenus

magna ex parte vaga, confusa..... collecta. (Cracoviae, 1553.) fol. Przypisek czyli ciąg dalszy v. Heyking, Heinr. C. v., s. a. Przypiski do dzieła: Pragmatyczny rys historyi kredytu v. Lange, Alb.

Ciežosił, 1824. 1631. Przypisy do starożytnej literatury polskiej. Lwów, 1861. go 1632. Przysmaczki polskiej kuchni. Wyd. 21°. Warszawa, 1863. go 1633. Psotti, Gius., A S. M. Alessandro II., carme. Pietroburgo, 1856. go

Pszczoła v. Dziennik Warszawski, 1852. 1634. Pszonka. (Écrit périodique.) Oddział 6—7. (Paryż,) 1844. 4° 1635. Publication, Ihro Königl. Maj. in Schweden, den Krieg wider den Czaarn

in Russland betreffende. Gegeben Stockholm den 24. Julii 1741.. Aus dem schwedischen Original ins teutsche übersetzt. S. 1.

(1741.) fol. 1636. Publicola, Á sketch of the times and prevailing opinions, from the

revolution in 1800, to the present year 1810. Addressed to the people of England. Translated from the Russian copy. London,

(1810.) 8° 1637. Pablikandum betreffend die Besetzung der süd- und neu-ost-preussi

schen Grenze, gegen Russland und Oesterreich mit Jägern. De dato Berlin, den 22. März 1797. – Publicandum względem obsadzenia granicy prusko południowey y nowo wschodniey ku

Moskwie i Austryi korpusem strzelców. Berlin, 1797. fol. 1638. Pucher, S., Betrachtung über die am 23. Oct. 1857 stattgefundene

Feierlichkeit in der Rabbinenschule, in Folge ihrer 10jährigen

Existenz. Wilna, 1857. 80 1639. — Leichenrede, an der Bahre des Herrn Ruben Wunderbar, den

6. Aug. 1868. Mitau, 1868. go 1640. Puchmjr, Ant. Jarosl., Prawopis rusko-český. Praha, 1805. go 1641. -- Id. ib. 1851. 8° 1642. — Lehrgebäude der russischen Sprache. Prag, (1818.) 8° 1643. --- Id. ib. 1820. go 1644. Pugh, John, Remarkable occurrences in the life of Jonas Hanway, com

prehending an abstract of such parts of his travels in Russia, and Persia. London, 1787. 8°

1645. Pugh, John, Id. ib. 1788. go 1646. — Id. ib. 1798. 8° 1647.*Puibusque, L. V. de, Lettres sur la guerre de Russie en 1812; sur la

ville de St. Pétersbourg. Par L. V. D. P. Paris, 1816. 80 1648. — Id. 2° éd. ib. 1817. go

- Les prisonniers français en Russie v. Sérang, Marquis de, 1837. Puissances, Les, européennes ont-elles droit et intérêt d'intervenir

dans les affaires de la Pologne? v. Kubalski, N. A., 1832. * 1649. Pulaski, Alex. Kaz., Przemowa w czasie poświęcania chorągwi wolnych

strzelców będących pod wodzą Gerytza. (Warszawa, 1831.) 4° 1650. Pulawy. Historische Erzählung aus dem letzten polnischen Freiheits

kampfe. Heidelberg, 1834. 8° 1651. Pulling, John, A tour in Southern Europe and the Crimea. London,

1858. go 1652. - Id. 2' ed. ib. 1858. 8° 1653. Pulst, Die asiatische Cholera im Königreich Polen. Breslau, 1831. 89 1654. Puncta der Verordnung und Befriedigung I. K. M. Zaporower Kriegs

Volks, wie dieselbe auff der Commission unter Biala Cerkiew
Anno 1651. im Monath September seindt abgehandelt worden.

S. 1. (1651.) 4° 1655. — des Vertrags zwischen Ihr Königl. Maytt. und der Krohu Pohlen,

wie auch denen Zaporowischen Kosaken; so auff diesem jetzo wehrenden Reichs-Tage zu Warschau bestätiget und confirmiret

worden. S. 1. 1659. 4° 1656. - die Neutralität in Norden betreffend. S. 1. 1713. 40 1657. — capitulationis, zwischen den Grafen Burch.Christoph v. Münch (sic),

ingleichen Herrn Johann Adolph, Hertzog zu Sachsen-Weissenfels

an einen, und der Stadt Dantzig an andern Theil. S. 1. 1734. 4° 1658. --- der in der Kayserlichen Stadt Riga zu errichtenden Brand-Asse

· curations-Socitée (sic). Riga, 1765. 4° 1659. Punkte, Revidirte, der in der Kaiserlichen Stadt Riga im Jahre 1765

errichteten Brand-Versicherungs-Anstalt. Riga, 1826. 4° 1660. Punschel, J. L. E., Ueber den evangelischen Choral-Melodien-Gesang

in den russischen Ostsee-Gouvernements. Riga, 1840. 8° 1661. Pupke, H. L., De plica polonica seu cirragra. Halae, 1819. go 1662. Purgold, Joh., De diversis imperii rossici ordinibus eorumque juribus

atque obligationibus nec non de diversis foris competentibus.

Halae, 1786. 80 1663. - Ludw., Ueber die Wichtigkeit der deutschen Sprache für gründ

liche Bildung, insbesondere in Finnland. Im Anhange Nachrichten von dem Fortgang der öffentlichen Lehranstalten in den Städten dieses Gouvernements vom 1. Juni 1812 bis zum 1. Juni 1813

von Erich Gabr. Melartin. St. Petersburg, 1813. 40 1664. Purkyn, J. Ew., O korzyściach z ogólnego rozprzestrzenienia łacińskiego

sposobu pisania w dziedzinie języków słowiańskich. Przełożył z czeskiego J. J. Niecisław Baudouin. Warszawa, 1865. So

« FöregåendeFortsätt »