Sidor som bilder
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

wolnych

663. Nowiny hrozné strassliwé y žalostiwe, kterak Neptalijm, Weliké Kníjže

Mozkewské, Geho milosti Králi Polskému etc. s znamenitým počtem

Lidu Wálečného do země Litewské wpadl..... Praha, 1563. 40 -664. — z Moskwy, abo wota z Tráktatow, y Consulty Pánow Rádnych

žiemie Moskiewskiey, w Mieśćie Stołecznym. S. I. 1634. 4° 665. — z Moskwy krótko y generaliter zebráne. (Warszawa, 1634.) 4° 666. Noworocznik litewski na rok 1831. Wydawca H. Klimaszewski. Wilno, . 1830. 8°

dla dzieci przez wydawcę Ziemomysła. Warszawa, 1831. 16° 668. - polski płci pięknéy poświęcony. Warszawa, 1833. 120 669. polski. Paryż, 1838. 120 670. literacki wydany przez Adama Stanisł. Krasińskiego. St. Peters

burg, 1838. go
Id. na rok 1843. Wilno, 1843. 8°

demokratyczny 1842-1843. Paryż, 1842-1843. 12° 672. - dla ziemian, wydał K. Ł. Warszawa, 1845-1847. go

wolnych żartów zebrany przez bocianów polskich. Warszawa, 1859.8° 674. - adresów i ogłoszeń czyli kalendarz informacyjny. Warszawa, 1865

1867. 8°

illustrowany v. Kalendarz illustrowany dla Polek, 1861. 675. — wydany przez Pawła i Gawła na rok 1869. (Warszawa, 1869.) 8° 676. Nowosielski, Ant., Stepy, morse i góry (dans le sud de la Russie.). Szkice

i wspomnienia z podróży. Vols. 1-2. Wilno, 1854. 18° 677. — Lud ukraiński. Vols. 1-2. Wilno, 1857. go 678. — Pogranicze naddnieprzańskie. Szkice społeczności ukrainskiej

w wieku XVIII. Kijów, 1863. go 679. Nozze, Le, d'amore. Festa teatrale rappresentata negli appartamenti

di S. A. il Sig. Principe Gregorio Orloff. St. Pietroburgo, s. a. 80 680.*Nudow, Heinr., Ueber und an Hrn. Aug. v. Kotzebue. Hannover und

Reval, 1792. go 681. Nofer, Schicksale während und nach seiner Gefangenschaft in Warschau

unter den Polen und Russen. Posen, 1795. 682. Nuncius, auspiciis Sigismundi III, Poloniae et Sueciae Regis, a Carolo

Chotkievicio, Praeside Livoniae, cum Carolo Duce Sudermaniae, commissi praelii, partaeque victoriae V. Cal. Sept. M.DC.V. Cra

coviae, 1605. 4° 683. Nunez de Taboada, Guide de la conversation, ou vade-mecum du voya

geur en sept langues; anglais, allemand, français, italien, espagnol,

russe, barbaresque ou moresque. Paris, 1833. 12° 684. _ Id. ib. 1837. 12° 685. - Id. ib. s. a. 80 686. Nuptiis Dn. Henr. ab Ulenbrock cum Anna Schuman gratulantur fau

tores et amici die 7. Jan. 1621. (Pièce de vers.) Rigae, 1621.40 687. Nur nicht nach Norden! Bemerkungen auf meinen Reisen in den Jahren

1839 und 1840: (Russie.) Aus den Memoiren des Grafen von S.*** Leipzig, 1840. 80

688. Nusche, Joh. Gottl., Die freudige Erhebung der grossen Thaten Gottes,

wurde wegen des, den 25. Aug. 1758. bey dem Dorffe Zorndorff, e t über die russische Armee erfochtenen Sieges vorgestellet. Berlin,

first w 1758. 40, :: Nylander, Adolph. Abr., Stirpes cotyledoneae paroeciae Pojo v, Tengion i ström, Joh. Magn. a, 1844...! 689. Fr., Spicilegium plantarum fennicarum. Centuria I. 49.89 — et Tengström, Joh. Magn. a, Centuria II.

et Clásen, Fr. Leop., Centuriae III, fasc. 1. Helsingforsiae 18431846. 8° s

pod 690. -- Will., Observationes circa Pezizas Fenniae. Helsingforsiae, 1868.8°

1. O szlachectwie. (Polonais et russe.) (Éd. à 88 pp.) S. 1. (1785.) 4° 2. — Id. (Éd. à 94 pp.) S. 1. (1785.) 4°

O niebezpieczeństwie wagi polityczney V. Mallet du Pan, 1790. 3. O włościanach. (Warszawa, 1791.) 8° 4. O statystyce Polski, krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy ten

kray chcą oswobodzić, i tym, którzy w nim chcą rządzić. Kraków,

1809. 80 5. O pomnożeniu i ulepszeniu fabryk sukiennych w państwie rossyyskiem.

Z rossyyskiego przetłumaczone. Wilno, 1810. 8° 6. O towarzystwie filotechniczném w Charkowie wiadomość, w rossyiskim

języku drukiem ogłoszona, po polsku przez B. A. K. N. przeło

żona. S. Petersburg, 1812. go 7. 0 towarzystwach bibliynych i ustanowieniu onegoż w Peterzburgu. Wilno,

1813. go 8. O edukacyi publiczney, ó jéy udoskonaleniu w kraju naszym. Warszawa,

| 1815. 8 9. O służbie garnizonowey; wydane na rozkaz Wielkiego Xięcia Konstan

tego Pawłowicza. Warszawa, 1816. 8° 10. O towarzystwie biblijnym. Wiadomość dla obywateli gubernij grodzień

. skiéj. Grodno, 1816. 8° 11. 0 bibleyskiem towarzystwie mianowicie w Rossyi. S. 1. (1816.) 40''

• O żydach w Polsce v. Lętowski, 1816.' 12. O seymie królestwa polskiego. Przez Ko..... Warszawa, 1818. go 13. O ustanowieniu czynszu powszechnego. Z francuzkiego. (Warszawa,)

1819. 40 14. O instytucie głuchoniemych warszawskim. Warszawa, 1819. 80.. . 15. O przyczynach upadku naszego kredyta. Przez W*** L***. Warszawa,

1820. 80 16. O przyozdobieniu siedlisk wieyskich, rzecz zastosowana do Polski. Vols.

1-2. Warszawa, 1827. 8°

17. O myciu i strzyży owiec. Pismo ku pożytkowi producentów wełny wkró

lestwie polskiem. Wydane staraniem deputacyi jarmarczney.

Warszawa, 1829. go 0 medalach Radziwiłowskich v. Daniłowicz, Ign., 1830. 18. O sprawie narodu polskiego. (Warszawa,) 1831. 8° 19. ( wpływie gabinetów Europy na sprawy polskie na kongresie wiedeń

skim wr. 1815. Przełożone z angielskiego. Warszawa, 1831. 12° 20. O nadużyciach w stanie duchownym prawu przeciwnych a skarbowi

publicznemu szkodliwych. Warszawa, 1831. 8° 0 towarzystwie wzajemnéy pomocy v. Jełowicki, Alex., 1833.. O Inie towarnym litewskim v. Richter, Jan B., 1834.

O nadaniu własności włościanom polskim v. Nakwaski, Mirosł. Henr., 1835. 21. O domowem wyrabianiu i rafinowaniu cukru z buraków oraz o uprawie

buraków w Litwie. Wilno, 1837. go 22. O aktach stanu cywilnego. (Iroja 1./13. Jha r.) (Warszawa, 1837.) 120 23. — Id. ib. 1858. go

0 Herulach pobratymcach Litwinów v. Jaroszewicz, P. J., 1840.

O uregulowaniu stosunków włościańskich v. Lubieński, Paweł Hr., 1843. · O stanie národu polskiego v. Jamiołkowski, Ludw. Roch, 1846. 24. 0 otwarciu gimnazyum gubernialnego w Warszawie dnia 9. (21.) Sierpn.

1850. Warszawa, 1850. go 25. O środkach zaradczych w epidemii cholery w r. 1852, w królestwie pol

skiem przedsiębranych. Warszawa, 1852. go 26. O szkole narodowej polskiej na Batignolles pod Paryżem. Paryż, 1854.8° : 0 dawnych i teraźniejszych prawach polskich v. Rzewuski, H., 1855. 27. O kościele śmilańskim parafijalnym na Ukrainie. Wilno, 1856. go 28. 0 polskim naczelniku Kościuszce i o Racławickiej bitwie. Berlin, 1862. 8° 29. O zbawieniu Polski, Lipsk, 1862. go 30. O wyswobodzeniu włościan na Litwie. Berlin, Poznań, 1863. go 31. O konieczności wolniejszego umarzania pożyczek w towarzystwie kredy

towem ziemskiem v. Luniewski, Edw., 1866. 32. O prześladowaniu kościoła rzymsko i grecko-katolickiego i jego wyznawców

. przez szyzmę. Lwów, 1868. 8° 33. O potrzebie poprawy i udoskonalania duchowieństwa w Polscze. Ş. 1. et a. 8° 34. O potrzebie założenia francuzkiego dziennika dla Polski. (Paryż, s. a.) 8° 35. O nowych osadach y słobodach ukráinnych zdánie y rozsądek. S. 1. et a. 4° 36. Ob der Kaiser von Russland Peter III. rechtmässig des Thrones entsetzt

. sey? in einer kurtzen Betrachtung untersuchet von J. S.1, 1762.4° 37. Ob Türken - ob Russen? oder Herkules am Scheidewege. Hamburg,

1854. 89 38. Obehód po męczennikach za wolność rossyjską w r. 1826 poległych,

odbyty w 15 rocznicę ich śmierci, dnia 25. Lipca 1841 w Lon

dynie. Poitiers, (1841.) 8° 39. Ober - Gerichts - Ordnung, Eines Wohl Edlen und Hochweisen Raths der

Kayserl. Stadt Reval, de Anno 1757. Reval, (1757.)

[ocr errors]

.

[ocr errors]

40. Oberkirch, Baroness d', Memoirs (principalement sur l'Impératrice Maria

Féodorovna). Vols. 1-3. London, 1852. go 41. — Mémoires publiés par le comte Léonce de Montbrison. Vols. 1.-2.

Paris, 1853. 120 42. — IdVols. 1-2. ib. 1869. go 43. Oberlin, Lettre à M'. le comte de Skawronsky, chambellan de S. M.

l'Impératrice de toutes les Russies sur un bijou dont ce seigneur a fait l'acquisition à Rome et qui se trouve présentement au

cabinet de Sadite Majesté. Strasbourg, 1779. 80 44. Objaśnienia dla rodziców, emigracji i narodu polskiego. Paryż, 1844. 8° 45. — przydatne włościanom w ich nowych stosunkach. Warszawa, 1862.8° 46. Objaśnienie, Krótkie, interesu Collegium Societatis Jesu Połockiego, ***** 2 Floryanem Hrebnickim, arcy-biskupem połockim ritûs graeco

uniti, nominatem metropolii całey Ruśi. S. l. (1748.) fol. 47, 5 niektórych okoliczności pinieyszych względem infeudacyi xięstwa

kurlandskiego. S. I. 1758. 4°

spraw kurlandzkich v. Howen, Otto Christoph v., 1766. - krótkie, prawa niedoskonałego Xcia Birona do Xięstw Kurlandyi

y Semigallii v. Elucidatio, 1770.

kwestyi czyli J. P. Zughoer v. Naruszewicz, Adam, 1785. . 48, w dniu 28. mca Marca ministerium z strony stanu rycerskicgo

kurlandzkiego w okolicznościach mieszczan tyczących się podaney · 112 111

noty. S. 1. (1791.) fol. - potrzebne do użycia karty meteorograficzney stolicy królestwa pol

skiego v. Exposé, 1828. - urządzeń co do zabezpieczenia ruchomości w towarzystwie ognio

wém krajowém. (Warszawa, 1834.) 8° . mszy świętey V. Mouravieff, André, 1850. 50. Obodofsky, P., Der Kaisergarten. Ein Gedicht. Uebersetzt von K. Fr.

• v. Grossheinrich. (St. Petersburg, 1840.) 89 51. Obolenski, pco Eug., Mon exil en Sibérie (traduit par Paul Fuchs). Leipzig,

| 1862, 80 52. — Id. Sous le titre: Souvenirs d'un exilé en Sibérie, traduits du russe

par le prince Aug. Galitzin. Leipzig, 1862. go Obraz spalenia i zrabowania Moskwy v. Horn, 1814. - czynow wojennych jenerała Chłopickiego. Warszawa, 1831. 8° - towarzystwa demokratycznego polskiego i jego centralizacyi przez

ojczyzniaka Podolanina. Kraków, 1849. go 55. —- Cudowny, Najświętszej Maryi Panny w kościele ś. Michała w Wilnie.

Wilno, 1857. 16°
Cudowny, Bogarodzicy w Różanymstoku. Wyd. 31°. Własnym nakła-

dem wydał ks. H. K. Pr. R. S. T. M. Wilno, 1857. 120 57. — czynności pierwszego ogólnego zebrania towarzystwa rolniczego

w królestwie polskiem. Warszawa, 1858. go - Id. drugiego. ib. 1859. go

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »