Sidor som bilder
PDF

372. Omiecinski, Jan, Kilka słów o rozprawie dynastia w Polsce. Paryż, 1839. go 373. Omwenteling, De, in Polen onder den Burger-Generaal Thaddaeus Ko

sciuszko. Amsterdam, s. a. 80 374. On the geological structure of the Central and Southern regions of

Russia in Europe, and of the Ural mountains. By Rod. Impey Mur

chison, E. de Verneuil, and count A. v. Keyserling. London, 1842. go 375. On the Eastern question translated from the French. London, 1854. 89 376. On conduct of the war in the East: the Crimean expedition. Memoir

addressed to the gouvernment of H. M. the Emperor Napoleon III.

by a general officer. London, 1855. 80 Onacewicz, Nota o kuratorii Nowosileowa v. Lelewel, Joach., 1831. Onderzoek der redenen, die den Overste der Zaxische benden wel heeft

willen voorwenden, om zyn inval in Lyfland te bewimpelen

v. Hermelin, Olaus, 1701. 377. Ondyna druskienickich źródeł. Pismo zbiorowe wydawca K. Wolfgang.

Vols. 1-3. Grodno, 1844-1846. go 378. Oorlog, De tegenwoordige, tuschen Rusland en Turkijen, op eene staat

kundige, krijgkskundige en zedekundige wijze beschouwd.·Am

sterdam, 1828. 8° 379. — De, met Rusland. Naar het Fransche: Guerre à la Russie! Am

[ocr errors]

De, men, 1854. 12oorte beschouwing

De, in de Krim. Korte beschouwing van de hoofdfeiten en de

plaatsen, waar die zijn voorgevallen. Dordrecht, 1855. go - De oostersche v. Brunnow, 1855. 381. — De. Onder redaktie van A. Ising. Rotterdam, 1855-1856. fol. 382. —-- Id. Tweede druk. Vols. 1--3. ib. 1855-1856. 8° Oorspronck begin en voortganck: der Oorloge, tusschen de Cosakken

V. Joosten, Jac., 1657. 383. Oorzaken, Ware en onbekende, van den dood des Heeren Aug. v, Ko

tzebue. Amsterdam, 1819. go 384. Opatovias, Adam., Triumphus Livonicus Illustrissimi D. Joann. Zamoscii.

(Pièce de vers.) Cracoviae, 1603. 4° 385: Opieka podług kodexu Napoleona dla xięstwa warszawskiego. Poznań,

1811. 80 386. Opiekon domowy. Pismo tygodniowe. Redaktor Adam Mieczyński. War

szawa, 1866--1869. 4° 387. Opinion de la presse sur la discussion de la chambre des députés,

relative à la loi du 21. Avr. 1832, concernant les réfugiés (polo

nais). Paris, 1838. 8° 388. Opis świętá narodowego założenia mogiły Tadeuszowi Kościuszce. War

szawa, 1820. 8° 389, szczegółowy wypadku zdarzonego w Petersburgu, dnia 14. (26.)

Grudnia 1825 r. (Warszawa, 1826.) fol. 390. - żałobnego obchodu powiekopomney pamięci Nayjaśnieyszym Ale

xandrze I. w Warszawie odbytego. Warszawa, 1829. fol. 391. — obrzędow założenia w roku 1830 i poświęcenia w roku 1835 kościoła

ewangelicko-reformowanego w Wilnie odbytych. Wilno, 1836. 8° 392. Opis krótki rzezi w mieście Humaniu od czerni ukraińskiej dnia 20.

. Czerwca 1768. roku zdziałanéj, wydany przez A. Woykowskiego,

Poznań, 1842. go 393. - dziewięciu missyi saratowskich, któremi 10. stęża jezuici w sara

towskim kraiu zawiaduią. S. l. et a. 8° 394. Opisanie pogrzebowey pompy przy złożeniu w grób wnętrzności scia

Jmci Andrz. Stanisł. na Załuskach hrabi Załuskiego. S. 1. (1759.) 4° 395. — aktu pogrzebowego ś. p. Adama Mich. i Stanisł. Chmary. Wilno,

1806. 80 396. - obchodu żałobnego nabożeństwa za duszę Tad. Kościuszki, od

bytego w Mińsku 7. marca 1818 r. Wilno, 1818. 8° 397. –

pierwszéy wystawy publiczney wyrobów rękodzielniczych rossyyskich, w St. Petersburgu r. 1829. Przełożone z rossyyskiego

przez N. A. K. Wilno, 1830. 80

--- powiatu Telszewskiego v. Jucewicz, Ludw. Adam, 1846. -398. - Krótkie, biegu robót około nowego kodexu karnego dla cesarstwa

rossyjskiego. St. Petersburg, 1846. go - folwarku Kraśnybrzeg v. Lojko, Mik., 1855. 399. - Historyczne, kościoła szydlowskiego na Żmudzi, przez J. B. Wilno,

1 1859. 80 • 400. Opitius, Mart., Variarvm lectionvm liber. In quo praecipue Sarmatica.

Dantisci, 1637. 4o 401. Opitz, Gottfr., Merkwürdige Nachrichten von seinem Leben und zwanzig

jähriger Gefangenschafft die er..... in der russischen Dienstbarkeit und der grossen asiatischen Tartarey unter den Kalmucken erduldet. Herausgegeben von einem seiner Freunde.

Vols. 1-2. Breslau und Leipzig, 1748-1752. go 402. -- Id. Vols. 1-2. ib. 1751—1752. 8° 403. — Id. 2te Aufl. Vol. 1. Leipzig, 1769. Vol. 2. Breslau und Leipzig,

1769. 80 404. - De geweldige roof..... of..... Reisen door Polen, Moscovië, het

Russisch-en Asiatisch-Tartarye onder de Kalmukken. Uit 't Hoog

duitsch vertaalt. Amsterdam, 1753. go 405. Opolski, Władysł. Krótkie podanie historyi starożytnego obrazu, Boga

Rodzicy Maryi na Jasney - Górze przy Częstochowie, w r. 1382

złożonego. S. I. 1820. 8° 406.* Id. ib. 1830. go Opowiadanie. Działań wojennych i wypadków zaszłych od 1. Sierp. do

10. Września 1831 r. v. Małachowski, Kaz., 1844. 407. - o pańszczyźnie, kazał wydrukować piśmienny Mateusz Gralewski.

Warszawa, 1862. go 408..— Id. Wyd. 210. ib. 1862. go 409. —- mazowieckiego lirnika. I. Marcin Borelowski Lelewel. Bendlikon,

1865. 12° Oppenbusch, Mich. v., Religio Moscovitarum v. Dannhawer, Joh. Conr.,

1660.

410. Oppolitanus, Jo., Duo panegyrici. (In genethliacon Sigism. Liberi Ba

ronis in Herberstein panegyris.) Viennae, 1550. 4° Optraeden, Pastor Birkedals, v. Sophronius, 1866. 411. Oraison funèbre de Jean Ant. comte Capodistrias. Prononcée à Odessa

le 18. Nov. 1831. Odessa, 1831. go 412.*Oranski, Gedeon, Fundamenta na ktorych łaćinnicy jedność Ruśi z Rzy

mem fundują. (Od prawosłáwno-katholickiey wschodniey cerkwi

grekoruskiej na świat wydáne.) S. 1. (1683.) 4° 413. — J. L., Mokotów. (Pièce de vers.) Warszawa, 1826. 4° 414. — Xav., L'avenir de la Russie. Paris, 1838. go 415. Oratio, An Carolum des Durchleuchtigsten Gustaui Königs in Schweden

Sohn, der zu dieser Zeit Lieflandt verheret, vnnd vnderdrucket.

S. l. 1601. 4° 416. - Illustris viri Jac. Rousselli Gabrielis Transylvaniae Principis, ad

Michaelem Theodorowitz, Czarum, legati extraordinarii, ad confoederationis sanctioris et arctioris unionem formandam, habita

a. 1630. S. 1. (1630.) fol. 417. - Praelatorum kioviensium ad designatum episcopum suum Jos.

Andr. comitem Załuski, ejusdemque episcopi ad praelatos illos

responsio. Varsaviae, 1759. fol. 418. — comitis Herm. C. a Keyserling oratoris S. Imper. Maj. Catharinae II.

ad Rempublicam Polonam in comitiis electionis Varsaviam inter et Volam a. 1764. habita. – Przetłomaczenie z łacinskiego mowy

Grafa Keyzerlinga. S. I. 1764. fol. 419. Orationes tres: e quibus duae, Nic. Ekii Proconsulis: et Dav. Hilchen

Syndici. Tertia Jo. Rivii, cum solenni et publico ritu produceretur ad demandatam sibi ab Amplissimo Senatu Inspectionem Scholasticam ineundam. Habitae in restitutione seu instauratione

Scholae Rigensis XV.CLS.VILS. Rigae, 1594(-1597.) 4° 420. — oder Reden, deren eine von dem Herren Niemieryczen, als Ab

gesandten der Zaporowischen Kozaken und Gross-Fürstenthumbs
Russlandt, die andere von dessen Herrn Bruder Steffen Nie-
mieryczen..... auff diesem, jetzo wehrenden Reichs-Tage gehalten
worden. S. I. (1659.) 4°
academicae, habitae inter solennia anniversaria inaugurationis
Universitatis Literarum Caesareae Mosquensis semisaecularia
die 30. Jun. 1805. Mosquae, 1805. 40
panegyricae quibus in euergetam Alexandrum I. pietatem suam,
diebus 17. et 18. 1811, testatam fecit Academia Aboënsis. Aboae,

1811. 40 423. — et oda inter inaugurationis Universitatis Litterarum Caesareae

Casanensis solemnia die 5. Julii anno 1814 dictae. Casani,1814.4° 424. — solemnibus anniversariis inaugurationis Universitatis Caesareae

Litterarum Casanensis ..... die 5. Julii a. 1815 habitae. Casani, 1815. 4°

425. Orationes panegyricae trilingues, quibus paci Parisiis die 30. (18.) Maji

1814 compositae, simulque Alexandro I., gratulabunda et laeta

plausit Academia Aboënsis. Aboae, 1815. 4° 426. — in laudem Alexandri I. in Academia Polocensi .pronuntiatae. Po

lociae, 1816. go 427. Orbis geminus immortalis connubii foedere..... colligatus in Sacrae

Car. M. filio Alexio Petrowicz, et Principe Charlotta Christina
Sophia sponsis epithalamico plausu adoratus a Collegio Toru-

nensi Soc. Jesu. Thorunii, (1711.) fol. 428. Orchowski, (Orchoski), Aloïse, Lettre au révérend Rob. Pinkerton (concer

nant la propagation de la bible en Pologne). Göttingue, 1817.8° 429. - Lettre à S. E. M. le comte de Diebitsch-Sabalkanski, commandant

en chef des armées actives russes. – Offener Brief an S. E. den

Hu. Grafen v. Diebitsch-Sabalkanski. Cassel, 1831. 80 430. ---- Ueber die Wiederherstellung des Friedens von Polen, im Inter

esse Russlands, Preussens, Oestreichs und ganz Europa's. Cassel,

1831. 89 431. Ord till musiken vid F.D. General-Gouverneurens öfver Finland, Grefve

Fabian Steinheils jordfästning, den 15. Martii 1831. Helsingfors,

1831. 4° 432. — afsjungna vid Mademoiselle Ulrica Wilhelmina Ahlstedts jord

fästning den 13. Febr. 1832. Helsingfors, 1832. go 433. - afsjungna vid General - Directeuren för Medicinal - Verket i stor

furstendömet Finland C. Daniel v. Haartmans hulda makas Maria Hel. Rosina Franzéns jordfästning den 29. Jan. 1840.

Helsingfors, 1840. go. 434. — till musiken vid den glädjefest som medanledning af D. K. M.

kröning. Helsingfors, 1856. 4° 435. — Några, om den finsk folkskolans praktiske ordnande af J. B.

Helsingfors, 1862. 12° 436. Orda, Napoleon, Litwin do Polaka. (Pièce de vers.) (Warszawa, 1830.) 8° 437. Ordbok, Latinsk och svensk, till finska farmakopeens andra och svenska

farmakopeens sjette upplaga. Helsingfors, 1851. go 438. Ordęga, Józ., O narodowości polskiej z punktu widzenia katolicyzmu i

postępu. Paryż, 1840. go 439. Orders, General, issued to the army of the East from April 30. 1854

i to Dec. 31. 1855. (Publié par Alex. Gordon.) London, 1856. go 440. Ordinance, E. E. Hochw: Rahts der Stadt Riga erneuerte, wornach sich

· der Kaymeister als auch die ankommende Schiffer zu richten

haben. (Riga, 1699.) 4° 441. Ordinatio futuri regiminis, ducatuum Curlandiae et Semigalliae. S. 1.

1727. fol. 442. — congregationis scholarum piarum in regno Poloniae. (Varsaviae,)

1820. 4° 443. Ordning, Kongl: Mayst:tz'allgemene, och Skråå, för Handtwärckarne i

Swerige, och Finlandh. Stockholm, (1669.) 4°

452.

444. Ordning, Id. Kongl. Maj:ts förnyade..... Dat. Stockholm den 27. Jun.

1720. Åbo, 1854. 8° 445. — för den allmänna fattigwården och den dermed förenada arbets

husinrättningen i Åbostad. Åbo, 1823. 4° 446. Ordnings-Reglor till efterrättelse för trafiken å Helsingfors-Tavastehus

jernväg. Helsingfors, 1866. 40 447. Ordnings-Stadga för handtverksföreningen i Åbo. Åbo, 1868. 80 448. — för handtverks och fabriks-föreningen i Borgå. Borgå, 1869. 4° 449. — för handtverkare och fabriksidkare-föreningen i Tavastehus. Ta

vastehus, 1869. go
för handels och fabriksföreningen i Wiborg. (Suédois et russe.)

Wiborg, 1869. 4°
- för fabriks- och handtwerks - föreningen i Wasa. (Nikolaistad,

1869.) 16°
för handtverks- och fabriks-föreningen i Helsingfors. Helsingfors,

1869, 89 453. — för handelsföreningen i Wasa. Nikolaistad, 1869. go 454. Ordnung, so im Namen I. K. M., wegen Abschaffung unterschiedliche

Excessen und Unordnungen bey adelichen Beylagen, Gastmahlen...

in Lieffland publiciret worden. Riga, (1660.) 4° 455. — Eines Wohl - Edlen und Hochweisen Raths der Kayserlichen

Stadt Reval, und Taxa bey der neuangelegten Flachs- und Hanf

Bracke. Reval, (1750.) 4° 456. — der Krämer-Gesellschaft zu Mitau. Mitau, 1760. fol. 457, nach welcher die zu Verfertigung des Entwurfs zu einem neuen

Gesetzbuche verordnete Commission verfahren soll. (Allemand
et russe.) Moscau, 1767. 4°
Russisch-Kaiserliche, der Handels-Schiffahrt auf Flüssen, Seen
und Meeren. Aus dem Russischen übersetzt von C. G. Arndt.

Vols. 1-2. St. Petersburg, 1781-1782. 4° 459. - Id. Vol. 1. ib. 1812. go 460. — für die Schulkinder der evangelischen Kirchenschule in Saratow.

Moskwa, 1858. 8° 461. nach welcher sich die Lehrburschen des Buchbinder - Amts zu

verhalten haben. (Riga, 1859.) fol. 462. — nach welcher diejenigen, welche nie rechtgläubig waren, und

zum orthodoxen Glauben kommen, aufgenommen werden sollen. Aus dem Slavischen in's Deutsche übersetzt von Tarasius Se

redinsky. Berlin, 1868. 8° 463. Ordnungen, Eines Wohl - Edlen und Hochweisen Raths der Käyserlichen

Stadt Reval neu revidirt- und renovirte, nebenst der Taxa. Pu

blicirt in Reval, 1730. Reval, (1730.) 4° 464. — Id. Publicirt in Reval, 1756. ib. (1756.) 4° 465. — Id. Publicirt in Reval, 1775. ib. (1775.) 4° 406. — Gesetze und Privilegien des Adelichen St. Catharinen-Stifts zu

Mitau. Mitan, 1801. 4o

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »