Sidor som bilder
PDF
ePub

ன் நாள்கள் நிறைவேறினபொழுது that, as soon as the days தன்வீட்டுக்குப்போனான். of his ministration were accomplished, he departed to his own house.

24 And after those days his wife Elizabeth conceived, and hid herself five months, saying,

25 Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me, to take away my reproach among men.

உசு அந்த நாள்களுககுப் பின்பு அவனுடைய மனைவியாகிய எலிச பேத்துகருப்பந்தரித்து,

உரு சனங்களுக்குள்ளே எனக்கு ண்டாயிருந்த நிந்தையை நீக்கும் படிக்கு, பராபரன் இந்த நாள்களி ல் என்னைநோக்கி இப்படி யெனக செய்தாரென்று சொல்லி, ஐந துமாதம் வரையும் ஒளித்துக்கொ ண்டாள்.

உசு ஆறாம் மாதத்திலே காபிரி யேலென்னுந் தூதன் கலிலேயாநா ட்டிலுள்ள நாசரேத்தென்னும் ப ட்டினத்திலே,

உஎ தாவீதின் குடும்பத்தானாகி ய இயோசேப்பென்னும் நாமமுள ள்புருடனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந் கன்னியாகிய மரியா ளென்பவளி டத்திற்குப்பராபானால் அனுப்பப்

பட்டு,

னே

உஅ அவளிருக்கிறவீட்டுக்குட்பி 28 And the angel came ரவேசித்து, க் கிருபைபெற்றவளே, in unto her, and said, Hail, நீ வாழ்க, பராபரன் உன்னுட thou that art highly faயிருக்கிறார். பெண்களுக்குள்ளே நீ voured, the Lord is with ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளென்றான். thee: blessed art thou a mong women.

29 And when she saw

உகூ அவள் அவனைக்கண்டு, அவ

னுடையவார்த்தையைக்கேட்டுக்க him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salu tation this should be.

லங்கி,
ப்பட்டதோ

இந்தவாழ்த்துதல் எப்படி
வன று சிந்தித்தாள்.

30 And the angel said unto her, fear not, Mary : for thou hast found favour with

God.

ஙய தூதன் அவளுடனே சொன் னது, மரியாளே, நீதேவனிடததிற் கிருபைபெற்றபடியினாலே, நீபயப

26 And in the sixth

month the angel Gabriel

was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,

27 To a virgin espoused, to a man whose name was

Joseph, of the house of David; and the virgins name was Mary.

படவேண்டாம்.

ஙக நீ கருப்பந் தரித்து ஒருகு மாரனைப் பெறுவாய். அவருக்கு யேசு என்றுபேரிடுவாயாக.

31 And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.

[blocks in formation]

ன்.

38 And Mary said, Behold the bandmaid of the

ஙஅ அதற்கு மரியாள், இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமையா Lord; beit unto me accord-யிருக்கிறேன். உம்முடைய வார்த் ing to thy word. And the தையின்படி எனக்காகக் கடவ வ angel departed from her. ன்றாள். அப்பொழுது தேவதூதன் அவளைவிட்டுப்போனான்.

39 And Mary arose in கூகூ அந்த நாள்களில் மரியாள் those days, and went into எழுந்து மலைத்தேசத்திலே யூதா the hill country with haste, விலுள்ளபடடினததிற்குத் தீவிரமா into a city of Juda ;

40 And entered into the

டிற்பிரவே

ய்ப்போய்,

சய சகரியாவின் வீட

[ocr errors]

சித்து, எலிசபேத்தை வாழ்த்துத ல் செய்தாள்.

சக எலிசபேத்து மரியாளுடை 41 And it came to pass, யவாழ்த்துதலைக்கேட்டபொழுது that, when Elizabeth heard அவளுடைய வயிற்றிலிருந்தபிள்ளை the salutation of Mary, the ள்ளிற்று. அல்லாமலும் எலிசபே babe leaped in her womb த்து பரிசுத்தஆவியினாலே நிரப்ப and Elizabeth was filled ப்பட்டு, with the Holy Ghost: 42 And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.

சுஉ மிகுநதசத்தத்துடனேசொ ன்னதாவது; பெண்களுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள். உன் கரு ப்பத்தின்கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட

43 And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me?

டது.

ச ங என ஆண்டவருடைய தா யார்என்னிடத்திற்கு வருகிறது, என ககெதினாலே கிடைத்தது.

சச நீ வாழ்த்துதல் சொல்லிய சத்தம, என்காதுகளில் விழுந்தவு டனே, என் வயிற்றிற் பிள்ளை களிப் பாய்த்துள்ளிற்று.

44 For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.

சரு விசுவாசித்தவளுக்குப்பரா 45 And blessed is she பரனாலே சொல்லப்பட்டவைகள் that believed: for there shall நிறைவேறுவதால், அவள் பாக்கிய be a performance of those முள்ளவளே யென்றாள். things which were told her from the Lord.

[ocr errors]

சசு அப்பொழுதுமரியாள்சொ ன்னதாவது;

[blocks in formation]

house of Zacharias, and sa

luted Elizabeth.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

ன் உறவிலே யிந்தப்பேராக அழை க்கப்பட்டவர்கள் ஒருவருமில்லையே யென்று சொல்லி,

கஉ அதனுடைய தகப்பனைநோ ககி இ றகென்ன பேரிட மனதாயி ருக்கிறீரென்று, சமிக்கையினாலேகே ட்டார்கள்.

சங அவன் எழுதுகிறதற்குப்பல் கையைக்கேட்டுவாங்கி, இதனபேர் யோவானெனறெழுதினான். எல் லாரும் ஆச்சரியப்படடார்கள்.

சுசு அல்லாமலும், அந்நிமிஷத் திலே அவனுடைய வாயும் நாவுந்

க்கப்பட, அவன் பராபரனைத்

தோத்திரஞ்செய்து பேசினான்.

காரு (அதனாலே) அவர்களைச்சுற் ரிவாசமாயிருந்த எல்லாருக்குமப யம்வந்தது. அன்றியும் இயூதேயா வின் மலைத்தேசமெங்கும் அந்தச் சங்கதிகளெல்லாஞ் சொல்லிக்கொ

ள்ளப்பட்டன.

டையதக

சஎ அன்றியும் அவ ப்பனாகிய சகரியா பரிசுத்த ஆவியி னாலே நிரப்பப்பட்டு, தீர்க்கதரிச னமாய்ப் பகர்ந்ததாவது;

சுசு (அவைகளைக) கேள்விப்பட 66 And all they that டவர்களெல்லாரும் (அவைகளைத்) heard them laid them up in தங்கள்மனதிலே வைத்துக்கொண் their hearts, saying, What டு அந்தப்பிள்ளை யெப்படிப்பட்ட manner of child shall this தாயிருக்குமோவென்றார்கள். கர்த் be! And the hand of the தருடையகை அந்தப்பிள்ளையினி Lord was with him. டத்திலிருந்தது.

சுஅ நாம் நம்முடைய சத்துரு

க்களின் கைகளுக்குத் தப்புவிக்கப் பட்டவர்களாக,

her, There is none of thy kindred that is called by this name.

62 And they made signs to his father, how he would have him called.

எய தாம் நமமுடைய பிதாவா கிய ஆபிரகாமுக்கு இட்ட ஆணையா தமது பரிசுத்த உடம்படிக் கையை நினைத்து,

கிய

63 And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all.

64 And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake, and praised God.

65 And fear came on all that dwelt round about them : and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judea.

68 Blessed be the Lord

God of Israel ; for he hath

visited and redeemed his people,

69 And hath raised up

கூகூ நமமுடைய வாழ்நாளெல் லாம் பயமில்லாமல் தேவபத்தியா an horn of salvation for us யும் நீதியாயும், தமக்கு முன்பாக in the house of his servant ஊழியஞ்செய்வதற்கு அனுக்கிரக David; ஞசெய்யும்பொருட்டாய்,

67 And his father Za charias was filled with the

Holy Ghost, and prophesied, saying,

70 As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began :

« FöregåendeFortsätt »