Swedenborgs drömmar, 1744, jemte andra hans anteckningar [ed. by F.A. Dahlgren. Preceded by] Reflexioner öfver de nyligen uppdagade Swedenborgs drömmar, 1744, hvilka derjemte oförändrade bifogas [by A.F. Ehrenborg].

Framsida
 

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sida 10 - mitt sinne betyda, älska mig werckeligen eller giör hwad tu lofwadt, gud gifwe mig nåd dertil jag fant ät det stod intet i mina krafter, waknade, med rysningar; kom åter i ett sådant stånd ät jag war i tanckar
Sida 9 - ifrån hufwud, och hela kroppen, men [o: med] något dån, och det några resor, jag fant ät något heligt war öfwer mig, jag somnade derpå in, och wid pass kl: 12, l eller 2 om natten, kom öfwer mig en så starck rysning ifrån hufwud til föttren, med ett dån, som monga wäder stött tilsamman, som skakade mig, som war obeskriflig och prosternerade mig
Sida 74 - helst då Holland, Franckrike och Hispanien, med egne Skeppare, derest Autorn af Uhrwercket sielf intet är närwarande, det komma ät bepröfwa, i synnerhet af dem som fara
Sida 9 - mig på mitt ansichte. då medan jag prosternerades i det momentet war jag hel waken, och såg ät jag kastades ner, vndrade på hwad det wille säja. och jag talte som jag wore waken, men fant doch ät orden lades mig i munnen, och
Sida 73 - som ock til Köpenhamn; och sedan til den Kungl: Wetenskaps Societeten i Paris: och då jag war ankommen til London, anmälte jag den til
Sida 9 - ät komma til en så stor syndare, giör mig wärdig til then nåden, jag hölt ehop mina hender och bad, och då kom en hand fram, som kramade hårdt mina händer, strax derpå continuerade jag min bön, och sade ät tu har lofwadt ät taga til nåder alla syndare, tu kan intet annat än holla tin ord, i det samma, sått
Sida 10 - här til, som ock ät jag föll på mitt ansichte, och orden jag talte, samt bönen kom intet af mig sielft, vtan orden sattes i min mun. doch ät jag talade, och ät alt
Sida 10 - wara otilbörligit. derpå föll jag til bönen, och bad allenast om nåd, mehra kom jag intet vt med, doch sedan, lade jag til, och bad ät få kiärleken, som det är Jesu Christi
Sida 10 - bönen, och så sade det wara Jesum sielf: jag bad om nåd, ät jag skulle derom så lenge twifla, som ock ät det kom i min tancke ät begiära miracle, det jag
Sida 9 - vti hans skiöte, och såg honom ansichte emot ansichte, war ett ansichte af den heliga min och alt, som intet beskrifwas kan, och leendes, så ät jag tror. ät hans ansichte

Bibliografisk information