Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

VOORBERIGT,

Het Zesde Gedeelte (2e Gedeelte van het Supplement) van den Catalogus der Stads- Bibliotheek ziet thans het licht. Curatoren van het Athenaeum Illustre verwijzen bij het verschijnen van dit deel naar het Voorberigt ran het le Gedeelte des Supplements en wenschen slechts mede te deelen, dat zij de zamenstelling van

het 6e deel hebben opgedragen aan den tegenwoordigen Custos, die,

met hunne goedkeuring en onder zijn opzigt, de vervaardiging heeft toevertrouwd aan den Heer M. Roest Mz.

AMSTERDAM,

September 1876.

CURATOREN VAN HET ATHENAEUM ILLUSTRE,

DEN TEX, Voorz.
W. C. BACKER, Secret.

« FöregåendeFortsätt »