Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken

Framsida

Från bokens innehåll

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sida 43 - ... gelegen is, en alsdan daar ook weder het evangelie verkondigen. Bij de bevolking staan de zendelingen in zeer hooge achting ; men stelt het grootste vertrouwen in hen , en door den grooten invloed, welken deze leeraars onder de Alfoeren hebben weten te verkrijgen, zijn zij het bestuur bijzonder behulpzaam om de .orde te handhaven of misdaden voor te komen, waarvan hier dan ook zelden gehoord wordt. Het is ook geenszins...
Sida 43 - Het is ook geenszins hc.t streven der zendelingen om, quand même, zoo veel mogelijk Alfoeren te doopen en tot lidmaten aan te nemen; het tegendeel van dien heeft plaats. Zij moeten eerst gedurende eenigen tijd in de hoofdwaarheden der godsdienst onderwijs ontvangen , en minstens gedurende een jaar tijds onbesproken van gedrag zijn geweest, zoodat zij het als eene eer en onderscheiding moeten aanmerken wanneer zij tot lidmaten worden aangenomen.
Sida 51 - Die aantijging is voorzeker niet zeer kiesch , en het zou den schrijver veel moeite kosten om deze anekdote met bewijzen te staven. Indien toch wij, die in een beschaafd Christenland zijn geboren en opgevoed , nog dikwijls zoo slecht de voorschriften nakomen die ons de godsdienst geeft, zijn wij dan wel geregtigd, den eersten steen te werpen op eene bevolking, die nog gedeeltelijk in haren natuurstaat leeft, en waar voorzeker tegen dat gebod minder gezondigd wordt dan bij ons, zoogenaamde beschaafde...
Sida 51 - ... dat hij of slecht ingelicht , of geene gelegenheid heeft gehad om een juist oordeel te kunnen vellen over de menschen waaronder hij slechts zoo kort vertoefde. Ook begrijp ik volstrekt niet het nut van de aardigheid, om aan het publiek te vertellen, dat bij de avondbijeenkomsten in de partikuliere huizen, dikwijls zaken gebeuren geheel strijdig met de leer die hun verkondigd wordt, en waarvan de gevolgen aan den Pandita (leeraar) eerst bekend worden , zoodra zij zich op eene natuurlijke wijze...
Sida 43 - Zij moeten eerst gedurende eenigen tijd in de (1) ocp 43. hooffl waarheden der godsdienst onderwijs ontvangen, en minstens gedurende een jaar tijds onbesproken van gedrag zijn geweest, zoodat zij het als eene eer en onderscheiding moeten aanmerken , wanneer zij tot lidmaten worden aangenomen. Zijn zij in eenig opzigt onwillig geweest of hebben zij zich ongepast tegen hunne hoofden gedragen, dan worden zij niet toegelaten, en moeten dan nog een' proeftijd doorstaan , omdat gehoorzaamheid en onderwerping...
Sida 5 - Het is te betreuren" — zegt hij — »dat deze tak van nijverheid in de wateren der Nederlandsche Koloniën alleen door vreemdelingen wordt uitgeoefend, en dat de herhaalde pogingen van een zeer ondernemend ingezeten van Ternate, die eene Hollandsche Maatschappij wenschte op te rigten om deze vischvangst eenigzins op eene groote schaal aan te vangen, steeds mislukt zijn. Om eenige zekerheid te hebben van een goeden uitslag, moet eene dergelijke onderneming in het groot...
Sida 13 - Er bestaat evenwel groote waarschijnlijkheid , dat men er binnen kort in slagen zal, opgaven te erlangen van de wijze hoe de koffo te Manilla verkregen wordt, en van de werktuigen, bij de bewerking gebezigd. De koffokultuur geschiedt op last en onder de leiding van het Bestuur, doch tot uitsluitend voordeel van de planters ; en het lijdt geen twijfel of deze kultuur kan in vervolg van tijd zeer winstgevend voor de bevolking worden.
Sida 51 - ... onvatbaar zijn voor alle zedelijke verbetering.» Misschien kon dit in 1850 het geval wezen , hoewel ik daaraan twijfel. De schrijver van het bedoelde werk, die zijne reisontmoetingen door .het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde van Neerlandsch Indië liet uitgeven, houde het mij echter ten goede , dat ik van oordeel ben dat hij of slecht ingelicht , of geene gelegenheid heeft gehad om een juist oordeel te kunnen vellen over de menschen waaronder hij slechts zoo kort vertoefde.
Sida 149 - Aan deze zeep, of liever aan deze gestolde olie, wordt eene sterke geneeskracht toegeschreven, vooral voor rheumatische aandoeningen , waartoe men een stukje daarvan met bijvoeging van een weinig rum, brandewijn of andere spiritualiën, boven...

Bibliografisk information