Sidor som bilder
PDF
ePub

Klagelig röst i en tro-innrerlig bön

om bielp uti nöden til frelsaren Jesum, med sina och de sinas bittra tårar under et äfventyrligt Alychtande

för fienden, sångevis uphögd

af

mag. Ernest Gestrinius, förr probst och kyrckioherde vid Jäskis församlingar i Wiborgs län,

nu kyrckioherde vid Tuna och Stafby i Roslagen.

Hielp
Lielp Jesu, hielp, hielp Jesu, hielp,

Herre Jesu, bielp,
För tin död och pina svåra,
Som du led för synder våra.

Hielp, Jesu, bielp, herre Jesu, bielp!

2.
Vårt fosterland, vårt fosterland,

Står af krig i braod!
Ja, nu hela vea rike
Har i sådan nöd ej like.

Vårt fosterland står af krig i brand!

3.
Men Jesu, bielp, hielp Jesu, bielp,

Herre Jesu, bielp!
Ach, vårt land bar svåra syndat,
Ocb then jämmer sig tilskyndat.

Hielp, Jesu, bielp, berre Jesa, bielp!

At vi bäftigt slagar,

4. För synden svår, för synden svår

Oss såleds och

och agas,

Och vår' krafter belt försvagas;

För synden svår oss såleds ock går.

5.
Men Jesu, bielp, bielp Jesu, hielp,

Herre Jesu, bielp
Och tig öfver oss förbarma,
Tit beträngda folk och arma.

Hielp Jesu, bielp, berre Jesu hielp!

6.
Vi ba med hast, vi ba med hast

Mist bå löst ocb fast.
Alt bar i dess händer blifvit,
Som oss i elände drifvit.

Vi ha med hast mist bå löst och fast.

7.
Men Jesn, hielp, bielp Jesu, bielp,

Herre Jesu bielp,
Att man icke tber på tänker,
Och såleds sitt bierta kränker.

Hielp Jesu, bielp, herre Jesu, hielp!

8. Vår tåre-sky, vår tåre-sky

Hindrar oss at fly. Fienden oss eftersätter Alla dagar, alla nätter.

Vår tåresky bindrar oss at fly.

9.
Men Jesu bielp, bielp Jesu, bielp,

Herre Jesu, bielp,
Hielp oss, som än täpkia dychta,
Var nu våra fötters lychta.

Hielp Jesu, bielp, berre Jesu bielp?

10.
Stor är vår nöd, stor är vår nöd

För en våldsam död,
Med then fienden 088 botar,
Som berännoms af hans rotar.

Stor är vår nöd för en våldsam död.

11.
Men Jesu, hielp, bielp Jesu, bielp,

Herre Jesu bielp
Och med tröst upfyll vårt hjärta
Mot all nöd och dödsens smärta.

Hielp Jesu, bielp, berre Jesu bielp!

12.
Nu ha vi qval, nu ha vi qual

Nog och utan tal.
Så beklagligt vi nu låta,
At en sten med oss må gråta.

Nu ba vi qral nog och utan tal.

13.
Men Jesu, bielp, bielp Jesu, bielp,

Herre Jesu hielp,
At ei någon vedervilja
Oss må från tio kärlek skilja.

Hielp Jesu, bielp, herre Jesu, bielp!

14.
Gif oss godt mod, gif oss godt mod

I kraft af tit blod,
Om oss svärdet bioner fiona,
Ocb vårt blod för det skal riona.

Gif oss godt mod i kraft af tit blod.

15.
Men Jesu, bielp, bielp Jesu, bielp,

Herre Jesu, bielp,
At snart ändas alla plågor,
Så väl andra som elds lågor.

Hielp Jesu, bielp, berre Jesu, bielp!

16.
Fastän vårt lif, fast än vårt lif

Blir et tid fördrif,
Tå man thet oss får afhända,
Vi docb til et bättre lända;

Fast än vårt lif blir ett tid fördrif.

17.

Men Jesu bielp, hielp Jesu, bielp,

Herre Jesu, hielp,
At vi thet nu väl betänkia,
När oss frucbtan vil nedsänkia.

Hielp Jesu, hielp, berre Jesu, bielp?

18.
Tber man ej må, ther man ej må

Ängslig tänkia på,
Hur som fars med våra kroppar,
Och förspilles vår blods-droppar,

Ther man ej må ängslig tänckia på.

19.

Men Jesu hielp, bielp Jesu, bielp,

Herre Jesu, bielp,
At vi tro, tu frögd meddelar,
Som oss evigt icke felar.

Hielp, Jesu, bielp, berre Jesu bielp!

20.
Hielp oss och led, bielp oss och led

Til en evig fred
In i bimla frögde-salen.
När vi dö från jämmer-dalen,

Hielp oss och led til en evig fred!

[ocr errors][ocr errors]

Oryggeligt löfte, Herranom Gudi giort på en bedröflig fycht i stor nöd och lifsfara för fiendens vidt

kringströdda troppars hastiga anfall,
hvilket efter sin ringa förmågo,

uti
följande andachter
hvar morgon och afton i veckan
ödmiukeligast har betala tänkt

mag. Ernest Gestrinius,

Helsingforsia Nylandus, förr probst och kyrckioherde vid Jäskis församlingar i Wiborgs lán,

nu kyrckioherde vid Tuna och Stafby i Roslagen.

Hvad min svaga fäder drifvit
Til det, jag har sammanskrifvit,

Är utaf et löfte giort,
Hvars utgång jag sedan sport,

At Gud nådigt då mig bulpit,
När så många hafva stulpit,

För ankomne fiends band,
I mit kära fosterlaud.

Ber altså, det väl uptages,
Och til mildt omdöme drages,

Medan jag ej mer bär vid
Sökt bar, än min samvets-frid.

[blocks in formation]
« FöregåendeFortsätt »