Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

de wyze.

He is a good man indeed, Hy is SCHELDING en een AEte van VER geland. Het overige is, mees-
wézendlyk een goed man.
GETELHEID, De eerstgemelde is

tendeels, Remonstrantsgezind.
I thould like it very wel, but een Acte van genade', of alge- Independently, Op eene on-afbangke-
indeed my circumstances don't meen pardon, deeze komt voort

Tyke wyze.
allow me, Het zou my zeer wel van den Koning, en word aan To act independently from other
aanstaan: maar inderdaad myne beide buizen van bet Parlement mens motives, Uit zicb zelf
omstandigbeden laaten bet my niet gezonden, die dezelve mogen aan.

werkzaam zyn, zonder zich aan
toe.

neemen of verwerpen, zonder 'er de drangrédenen van andere mene
Indeed! (interj.) Inderdaad! is de minste verandering in te maa-

fcben te onderwerpen.
bet wel mogelyk?

ken : daar en tégen beeft een

INDETERMINATE, Indetermind
INDEFATIGABLE, Onvermoeid, A&e van VERGETELHEID bad Onbeslecbt, daar nog geen uit-
onvermoeibaar.

sen oorsprong in één van beide Spraak over gedaan is.
Indefatigable labours, Onvermoei de Huizen van bet Parlement en INDEVOTION, Ongodsdienstig-
de, of onopboudelyke arbeid. in één van de twee doorgegaan

beid. -
Indefatigably, Op eens onvermoeije. zynde , mag dezelve in bet ander INDEX, Een wyzer, bladwyzer.
lyke wyse.

huis verbeterd of veranderd wor. To look for a thing in the in-
A man indefatigably laborious, den, en in beide de Huizen door dex, Iets in de bladwyzer, of
Een man die op eene onvermoeibaa gegaan zynde, staat bet aan den

bet register opzoeken.
re wyze werkzaam is.

Souverein om dezelve te bekrag- INDIAN, een Indiaan.
INDEFEASABLE, Onfcbendelyk, tigen (ratificeeren) of te ver-

to INDICATE, Aanwyzen, aandui.
onvernietig. werpen.

den.
INDEFEISIBLE, baar, onont- INDEMONSTRABLE, Onbetoog. Indication, Aanwyzing, aanduiding.
faanbaar. baar, onbewysbaar.

INDICATIVE mood,

De aantoonen-
INDEFINITE, Onbepaald. to INDENT , Met tanden of boeken
Indefinitely, Onbepaaldelyk.

in en uiti snyden: Van een Ver- INDICO, Indigo, zie Indigo.
INDELIBLE, Onuitwilfcbelyk. dragscbrift twee stukken maaken, to INDICT, Aanklaagen voor 't
The indelible charačter of bap die tandswyze in elkander suiten. Recbt, beschuldigen, beticbten,

tisin, Het onuitwisscbelyk téken To indent, (to go into ) In één bedragen, zie to Indite.
des doops.
sluiten.

Indicted, Aangeklaagd, befcbuldigd.
A. Het woord Indelible, word in The Crocodile's teeth indent, or Indicting , Aanklaaging , befcbridi-

geenen anderen zin gebruikt. are indented with in one ano ging
to INDEMNIFY, Schadeloos bors ther, De tanden der Krokodillen INDICTION, Saamenroeping, be-
den, vry bouden.
fuiten in malkander.

roeping van eene vergadering.
Indemnifyed, Scbadeloos gebou. Indented, Getand, gekerfd.

After the indiction of the coun-
den.

(1) To indent, (to reel.) Zwieren, cil of Nicéa, Na de beroeping
INDEMNITY, Scbadeloosbouding , (als een dronke man) (+) Elles van bet Concilie van Niceen.
vrybouding , bevryding.
maaken.

Indiction, (a terin of chrono-
Act of indemnity, an act of obli Indented fervant, (a servant bound logy, a manner of counting
vion, (amnesty, pardon) Ver for a term of years by an in-

by a revolution of fifteen years,
giffenis , quytscbelding, genade, denture ) Een knegt die zich by introduced by Constantin , in-
vergetelbeid.

con wederzydfcb verdrag, voor stead of the Olympiads) Roomra-
R. In England there are two forts een zeker getal van jaaren ver-

sobe Indictie, of vyftienjaarige
of Amnestys, Viz. an act of bonden beeft.

kring, door Keizer Constantyn,
INDEMNITY, and an act of INDENTURE, een Verdrags brief, in plaatse der Olympiaden , inge-
OBLIVION ; the first is an act [zo genoemd) om dat men daar voerd.
of grace, or general pardon van twee al-eens luidende INDICTMENT, Een scbriftelyke
flowing from the crown and kopyën maakt, en die inet aanklagte tegen iemand die te
sent to both houses of Parlia tanden of hoeken van malkan recht gesteld wordt, eene befcbul-
ment, who may either accept, deren snydt.

diging
or reject it, without making INDEPENDENCY, Onaf bangklyk- the INDIES, de Indien.
any alterations in it: whereas beid.

The East Indies, Oostindia.
an act of OBLIVION begins in Independent, Onafbangklyk.

The West Indies, Weftindië.
either house of Parliament, An independent Company, (of INDIFFERENCE, Onverscbillig-
and being pass’d in one, may Soldiers) Een vry Compag. beid, middelmaatigbeid.
either be amended or altered nie.

INDIFFERENT, (not material
by the other , and having pass'd INDEPENDENTS ( otherwise Orverscbillig, onnoodig, van wel
both houses may either be called congregationalists, a fort nig belang.
ratified or rejected by the So of dissenters). Independenten, Indifferent, (cold, that has no
vereign. In Engeland is twee dit zyn eigentlyk de zuivere love) Onverscbillig, koud, lief-
derley vergiffenis, (Amnestie) Kalvinisten, onder de genen, die deloos.
te weeten; een Alte van QUYT men dilrenters noemt, in En-

[ocr errors]

on

'Tis indifferent ('t is all one) Indirect means, Slinksche midde- , INDITABLE, Besobuldigbaar. to me, Het scbeelt my niet, bet len.

+ to INDITE, Aanklaagen voor 't is my bet zelfde.

Indirectly, Niet rechtstreeks, van Recht. To be very indifferent, Zeer koel ter zyde , bedektelyk, door om

To indite (or pen) a letter, Een syn. wegen.

brief schryven, opstellen. Indifferent, (or pretty good) Directly or indirectly, Middelyk Indited, Beschuldigd, aangeklaagd. Tamelyk.

of onmiddelyk, voor de vuist of + INDÍTEE

+ INDÍTEE, De aangeklaagde An indifferent beauty, Een tame beimelyk.

-gedaagde. lyke scboonbeid.

INDISCERNABLE, Dat men niet Inditement, Befcbuldiging. An indifferent face, Een dagelyk kan onderscbeiden, onkennelyk, Inditer, Een aanklaager. fcbe tronie.

onkenbaar.

INDIVIDUAL, Ondeelig, ondeelAn indifferent health, Een réde- Indiscerpibility, (or unity, a word baar. delyke gezondbeid.

used in philofophy) Eenbeid , Every individual, Een jegelyk A. Als dit woord in den laatsten zin ondeelbaarbeid.

menfcb op zich zelven, een ieder genomen wordt, is het altoos | INDISCERPIBLE, Onverscleur byzonder persoon als iemand vraagt, How do you

baar.

Invidually, Onverdeelbaarlyk. do? en men antwoord indiffe- INDISCREET, Onbescheiden, on

, to INDIVIDUATE, Ondeelbaar rent; want als men antwoord voorsigtig , onbe bouwen.

maaken. But indifferent, dan betékent Indiscreetly, Onbescheidelyk.

To inviduate, Tot byzonderbéders het, Niet te bestig. Indiscretion, Onbescheidenbeid ,

brengen. I am indifferent wether he does befcbeid.

INDIVIDUITY, Onafscheidbaarit or not, Het scbeelt my wei- INDISCRIMINATE, Niet onder beid. nig of by bet doet of niet.

Sebeiden, onverschillend, onver- Individuum, zie Individual. Indifferent, (or impartial) On deeld.

INDIVISIBLE, Ondeelbaar. partydig, onzydig.

Indiscriminately, Onverdeeldelyk. Indivisibleness, Ondeelbaarbeid. I shall thew my self indifferent INDISPENSABLE, Onontslaanbaar, Indivisibly, Ondeelbaarlyk. in the choice of either, Ik zal onvermydelyk.

INDOCILE, Onleerzaam. my in de verkiezing van één van An indispensable duty, Een on Indocility, Onleerzaambeid. beiden onzydig betoonen.

vermydelyke plicht.

to INDOCTRINATE, Onderwy. To put a thing into the hands Indispensableness, Onvermydelyk

zen. beid.

Indoctrinated, Onderwezen. in banden van een onpartydig, to INDISPOSE, Onbekwaam maa- INDOLENCE , Ongevoeligbeid , geof belangeloos persoon stellen. ken,

voeleloosbeid van pyn, onpynlyk. Indifferently, Onverfcbeidentlyk, mid Debauchery indisposed them for beid, onpynigbaarbeid, onver

delmagtiglyk , onpartydiglyk, 20 war, De overdaadigbeid maakte zeerbaarheid. wat been.

bun onbekwaam tot den kryg. Indolent, Ongevoelig , onverzeer. INDIGENCE, Beboeftigbeid, nood The ficknefs of my wife, and baar. druftig beid.

other domestick cares , indispo- to INDORSE, Op de rug sobryIndigent, Beboeftig, nooddruftig, se me for business, De ziekte ven, achter opteikenen, indosgebreklyk. van myne Vrouw en andere buis.

seeren. INDIGESTED, Onverteerd, onver zelyke zorgen, stellen my buiten Indorsed, Acbter opgescbreeven, gedouwd.

staat om myne zaaken waar te indosseerd, An indigested discourse, Een ruu

Indorsement , Achter opschryving, we onbearbeide réden.

Indisposed , Onbekwaam gemaakt, af Indossement. Igdigestible, Onverdouwelyk, onver keerig, ongesteld, onpalje- to INDOW , Begiftigen ,' begaateerbaar.

lyk , kwaalyk te pas, ongeINDIGESTION, Gebrek van ver zond.

Indowed, Begiftigd, begaafd. teering

Indisposedness, Weerzin, afkeer. An hospital well indowed, Een fto INDIGITATE, Duidelyk aan- Indisposition, Ongesteldbeid, onpas Gastbuis dat met goede inkomwyzen. Jelykbeid, ongezondheid.

ften verzorgd is. Indigitation, (or deinonstration) INDISPUTABLE, Onbetwistelyk. A young man endowed with exOvertuigend bewys.

INDISSOLVABLE, Onlosmaak. cellent qualities, Een jongeling INDIGNANT, Verachtelyk.

Lyk, onver met uitmuntende boedanigbéden INDIGNATION, Toorn, Derbol- INDISSOLUBLE, breekbaar, begaafd.

genbeid, verontwaardiging. onoplosTelyk, onontbindelyk. Indowment, Een begiftiging, begaINDIGNITY, Verontwaardiging , INDISTINCT, Niet onderfcbeiden, ving, begaafdheid. (msad, boon.

onverdeeld, verward.

INDRAUGHT, Inbam, baay. INDIGOE, Indigo, [zékere blaau- Indistinctly, Niet onderfcbeidentlyk, An indraught of the fea, Een inwe verw.] verwardelyk.

bam van de Zee. INDIRECT, Niet rechts weegs, Indistinguishable, Niet te onderfcbei- INDUBITABLY, Ontwyffelbaar. zydelings.

den.

Indubitate, Ongetwyffeld.

[ocr errors]

neemen.

ven.

}

ven.

,

to INDUCE, Aanleiden, aanleiding , INDULGENCE, Infcbikkelykbeid, | INEFFECTIVE, zie Ineffectual.

geeven, beweegen, wys maaker, toegeeflykheid, sagtbeid, goed- INEFFECTUAL, Vrucbteloos, veroverreeden, aanlokken.

beid, gemakkelykbeid, in iets te geefscb. War induces many disordres in a vergunnen.

Ineffectually, Vrucbtelooslyk, te derstate , Den Oorlog voert veele on-Indulgence, (or pardon) Ver. geefs. geregeldbeden in een staat.

geeving , verscbooning, vryspraak. INEFFICACIOUS, Krachteloos, 0% What induces you fo to do? Wat Popith Indulgences, Pauzelyke vermoogend. beweegt u daar toe?

Ajlaaten.

INELEGANT, Oncierlyk, niet A plenary indulgence, Een vol welspreekend. reed, gangelokt.

komen afisat.

INEMENDABLE, Onverbèterlyk. I am induced to believe it upon Indulgent, Toegeeflyk, involgend , INENARRABLE, Onverbaalbaar, that account, Ik ben uit dien zachtsinnig, enz.

niet te verbaalen , onuitspreeke. boofde overreed om het te gelo- | Indulgently, Met toegeevendbeid, lyk.

zagtzinnig beid.

INENODABLE, Onoplosbaai. Inducement, Aanleiding, beweegré To use one indulgently, Iemand INEPT, Onbekwaam , beuzelachden. zagtzinniglyk bebandelen.

tig Inducer, Een aanleider, aanvoerder, INDULT, Vergunning, Oltrooi. An inept (or week) paflion, Een overreeder. INDUMENTS, Eigendommen.

macbielooze drift. Inducing, Beweeging , wysmaaking, INDURABLE, Verdraaglyk, lyder An understanding inept and fotoverreeding, -- aanleidend, be lyk.

tish in its operations, Een def weegende. enz.

to INDURATE, Verbarden, bard verstand dat dwaaze gewrocbtes INDUCIATE , (or next, spea . maaken.

voortbrengt. king of an heir) Naaste, waar Indurate, or indurated, Hard ge-kr Inept, (or idle) controversies, scbynelyke. maakt, verbard.

Belachelyke gescbillen. The induciate heir of the crown Induration, Verbarding.

Ineptitude, Onbekwaambeid, onuer. of England, De naaste of waar. to INDURE, Verdraagen, barden, moogen, swakbeid, onnozelbeid, Scbynelyke Erfgendam van de uitstaan , volbarden , duuren,

onvolkomenbeid. kroon van Engeland.

verduuren.

INEQUALITY, Ongelykbeid, on to INDUCT, (or give induction) I cannot indure the pain, Ik kan eenpaarigbeids In bezit stellen.

de pyn niet uitstaan, ik kan niet INEQUITABLE, Onberybaar , daar Inducted, In bezit gesteld.

duuren van pyn.

men niet op of over ryden kan. Inducting , zie Induction.

I can ’t indure it, Ik kan 't niet. INERGETICAL, Loom, log, were INDUCTION, Invoering , in 't be.

barden.

keloos. zit stelling

The happiness of the Saints in INERRABLE, Onfeilbaar. To receive induction, Bezit nee

the life to come will indure Inerrability, Onfeilbaarbeid. men, de bezitting aanvaarden, for ever, De gelukzaligbeid der INERT, Log, loom, onwerkzaam. INDUCTION, (or consequence) Heiligen in bet toekomende leeven An inert matter; Een onbeweeg. Gevolg. zal eeuwig duuren.

lyke stof. to INDUE, Aandoen, begaaven.

To indure faithfull to the end, Inertitude, Logbeid, loombeid. Indue they ministers with righ Ten einde toe getrouw volbar- INESCATION, Aanlokking , bet teousness, Bekleed wwe dienaaden.

vangen met een lokaas. ren met gerechtigheid.

Indured , Verdraagen , uitgestaan, IN ESSE, In weezen, dat een beIndued, Aangedaan, begaafd.

geduurd, verduurd, volbard.

Staanlykbeid beeft, [in tégen Indued with excellent natural Not to be indured, Onverdraag overstelling van In Polje, of gifts, Begaafd met uitmuntende lyk, onlydelyk.

In potentia, dat maar mogelyk natuurlyke boedanigbéden. Induring, Verdraaging, verduuring, is.) CO INDULGE, Toegeeven.

- verdraagende, duurende, vol- INESTIMABLE, Onwaardeerlyk, To indulge (or gratify) one's pasbardende.

onscbatbaar. sions , Żyne bartstogten involgen, INDUSTRY, Nyverbeid, vlytig: INEVITABLE, Onvermydelyk, onsyne luften voldoen.

beid, kloeksinnig beid, vernuf. ontwykelyk. I never indulge my self such li. tigbeid.

Inevitably, Op een onvermydelyke berties , Ik vergun my zelve nooit Industrious, Nyverig, klockzinnig,

wyze. zulke vrybeden.

vlytig, vernuftig, gaauw, fnee- INEXCOGITABLE, Onuitdenko When lovers indulge provoca dig.

Lyk. tions, Als gelieven zich aan ver- Industriously, Nyverlyk, vlytiglyk, INEXCUSABLE, Onverscboorlyk, zoekingen bloot stellen.

vernuftiglyk, - met voordacht. onverontschuldiglyk , onuerork. K To indulge (or give) one more

INE.,

schuldigbaar. than is fitting, lemand meer 4 to İNEBRIATE, Dronken maaken. INEXHAUSTIBLE, Onuitputti toelaaten als betamelyk is. inebriated, Dronken gemaakt.

lyk. Indulged, Toegegeeven , inge. Inebriation, Dronken maaking.

INEXORABLE, Onverbiddelyk. volgd.

INEFFABLE, Onuitspreekelyk.

OC

nomen.

beid.

Infestación , } Kwelling, plac.

INEXPECTABLE, Onverwachte- to INFATUATE, Verdwaazen, to INFERR, Besluiten, een gevolg lyk, onvermoedelyk. dwaas maaken.

uit iets trekken, bewyzen. INEXPÉDIBLE, Lastig , waar van To infatuate one with an opi. He inferred from thence, Hy be. men zich niet ontslaan kan. nion, Iemand met een gevoelen

Noot daar uit. INEXPEDIENT, Ondienstig, on verdwaazen.

Inferred, Beslooten, beweezen. bekwaam.

Infatuated , Verdwaasd , vooringe- INFERTILE, Onvruchtbaar. INEXPERIENCE, Onervaarend

Infertility, Onvruchtbaarbeid. Infatuation, Verdwaazing. to INFEST, Kwellen, plaagen, beInexperienced, On-ervaaren. INFAVOURABLE, Streng, ongun lédigen. INEXPIABLE, Onderzoenlyk.

stelyk.

The Pirates infested the sea INEXPLANABLE, Onoplosselyk. INFAUSTOUS, Ongelukkig.

mightily, De Zeerouuers maak. INEXPLICABLE, Onuitleggelyk. to INFECT, Besmetten, vergifti

ten de Zee geweldig onury. INEXPRESSIBLE, Onuitdrukke gen, in de eigentlyke en figuur. Infested, Gekweld, geplaagd, beltlyk. lyke zin.

digd. INEXPUGNABLE, Onwinbaar. Infected, Besmet.

His reign was infested by many INEXTINGUISHABLE, Onuitblus Infected with Heresy, Met Ket. new troubles, Zyne regeering fcbelyk. tery besmet.

wierd door veel nieuwe moeijeINEXTIRPABLE, Onuitroeibaar. Infected with a false opinion lykbeden ontrust. INEXTRICABLE, Onuitwikkelyk, Door een valfcb gedoelen ver- Infesting, onoploselyk. giftigd.

ging. INEXUPERABLE, Onoverkome Infecting, Besmettende , vergiftigen- INFIBULATION, Inknooping, ini lyk.

de.

gesping.
Infection, Besmetting, ontsteeking , INFIDEL, Een ongeloovige.'
INF.
besmettelykbeid, vergiftiging.

By the infidels we usually mean
Infectious, Besmettelyk, verderf-

the Turks, Door de ongelooviINFALL, (incursion) Inval. Infective, '}

lyk, stinkend.

gen verstaan wy doorgaans de INFALLIBILITY, Onfeilbaarbeid.

An infectious disease, Een besmet. Turken. The pope's pretended infallibili

telyke ziekte.

Infidelity, Ongeloovigbeid, ongetrouty, De gewaande onfeilbaarbeid An infectious breath, Een stin wigbeid. van den Paus.

kende adem.

INFINITE, Oneindig, oneindelyk, Infallible , Onfeilbaar, onbedrieglyk, INFECUND, Onvrugtbaar.

onbepaald. zéker.

Infecundity, Onvrugtbaarbeid. God is an infinite Being, God is Infallibly, Onfeilbaarlyk, zékerlyk.

to INFEEBLE, Verzwakken, swak een oneindig Weezen. INFAMOUS, Eerloos, kwaalyk be

maaken.

An infinite number of people, fucbt. Infeebled, Verzwakt.

Een ontelbare ménigte volks. An infamous death, Een sebande- INFELICITY, Ongelukzaligheid, Infinitely. Oneindig, onbepaaldelyk. lyke dood.

ongelukkigbeid.

I am infinitely obliged to you, Infamously, Eerlooslyk.

to INFEOFF, In leenbezitting gee. Ik ben u oneindig verplicht. Infamy, Eerloosbeid, Schandulek.

God is infinitely good, God is INFANCY, Rindsbeid, onmondig. Infeoffed , In leenbézit gegeeven. oneindig goed.

beid, onmondigen staat , minder. Infeoffing, Eene vergunning van Infiniteness, Oneindelykbeid, onbre jaarigbeid.

Infeoffment,

}
eenig Leen.

paaldbeid.
From his infancy he was trained to INFER , Besuiten, zie to In- Infinitive, Onbepaald.
up in idolatry, Hy was van ferr.

The infinitive mood, De onbekindsbeen af in afgodery opge- INFERENCE, Een gevolg, besluit. paalde wyze, [in de Conjuga. bragt.

INFERIOR, Minder, laager. Infant, Een jong kind, kindtje , He is kind to his inferior, Hy INFIRM, Zwak, onsterk, onpasseonmondige, minderjaarige.

toont zich vriendelyk tégen zynen lyk, ziekelyk.
dus worden
minder.

Infirmary, De ziekekamer, [in een de Zoons

He was not inferior to him in klooster.] en Dochters van de Koningen van

virtue, Hy beboefde in deugd The overseer of an infirmary, De Spanje en Portugal, genoemd.

voor bem niet te wyken.

opzicbter (de binne-vader of INFANTICIDE, Kindermoord, Kin

An inferior Judge, een Onder moeder) van een Ziekekamer. der-moorder.

Rechter.

INFIRMITY, Zwakbeid, onpalleINFANTRY, Het Voetvolk, [van INFERIORITY, Minderbeid, laa lykbeid. het heir.

# INFISTULATED, (or full of INFATIGABLE, Onvermoeilyk, on- INFERNAL, Onderaardscb, belsch. fiftels) Vol fiftels. cerdrooten, onvermoeid.

The infernal Gods, De bëlscbe te INFIX, Inbechten, inprenten. Infatigableness, Onvermoeijelyk.

Goden.

Infixed, Ingebecbt, ingeprent. beid.

An infernal action, Een bëlscbe to INFLAME, Verbitten, ontstecken, Infatigably, Onuermoeibaar.

daad,

ontvonken. I. DEEL. Сcc

To

ven.

tie.]

INFANTA, "Infante,}

ger staat.

[ocr errors]

het zy

king, brand.

[ocr errors]

men.

To inflame (or increase) a rec- INFLUX ,, Saamenloop van twee Ri Ook beboeft men bem niet te one koning, Een rekening vergroo vieren.

derrecbten boe veel glorieryker ten.

to INFOLD, Invouwen, bewinden, Inflamed, Verbit, ontsteeken, ont inwikkelen.

Informed against, Verklikt. vonkt.

Infolded, Ingevouwen , ingewik- | Informer, Een aanbrenger, verklikInflamed with fary, Door toorn keld.

ker. ontsteeken.

to INFORCE, Dwingen, opdrin. Informing , Aanbrenging, bedrasInflaming, Ontsteeking, ontvonking, gen.

ging, verklikking , onderontsteekende.

Reason cannot inforce me to be. rechtende, verklikkende. Inflammable, Ontsteekbaar, verbit lieve any such thing, De réden INFORMOUS, Gedaanteloos , vormbaar.

kan my niet overhaglen om zulk loos. Inflammation, Verbitting, ontstee een ding te gelooven.

INFORTUNATE, Ongelukkig , zie
Inforced , Gedwongen, opgedron Unfortunate.
An inflammation in the body, gen.

INFRACTION, Inbreuk.
Een brand in 't lichaam. Inforcement, Dwang, drang.

INFRAMUNDANE, Onderaardsb. The inflammation of an ulcer, Lycurgus owed, in some degree, -+ to INFRANCHISE , Vrybeid verDe ontsteeking van een gezwël. the inforcement or fanction)

leenen. INFLATION, Opblaazing, zwöl of his laws to the works of To infranchise, or to aggregaling.

Homer. Lycurgus bad de be te one to a Company) Iemand to INFLATE, Opblaazen , swël. kragtiging van zyne wetten voor in eene maatschappy ontvangen, len.

een groot gedeelte aan de wer. aanneemen. to INFLECT, Buigen, ombuigen. ken van Homerus te danken. To infranchise, (or to make a Inflexion, Buiging.

Inforcing, Opdringing , opdrin freeman) Iemand burger maaken, INFLEXIBLE, Onbuigelyk.

gende.

zyn burgerrecbt geeven. Inflexibility, Onbuigelykbeid. to INFORM, Onderrechten, kunda To infranchise, (or to make a Inflexibly, Onbuigbaar, onverzoen fcbap geeven, aanbrengen, be. free denizen) Naturalizeeren. lyk.

draagen, verklikken, bevor Infranchised, Vrybeid verleend, in een To be inflexibly angry, Onver

maatschappy aangenomen, burger zettelyk, onverzoenlyk toornig To inform himself, Kennis nee geworden, genaturalizeerd. zyn.

men, naar verneemen.

Infranchisement, Verleening van vry to INFLICT, Opleggen, als, Toll To inforın against one, Iemand beid, enz. inflict a punishment upon one, verklikken, of beklappen.

INFRANGIBLE, Onuerbreekbaar. Iemand eene straffe opleggen, Omneity informed nullity into INFREQUENT, Zeldzaam, dat zeliemand straffen. an essence, De albeid bevorm

den gebeurt. Inflicted, Opgelegd. de de nietbeid, tot een weezen. | INFRICATION,

V,} Inwryving. Inflicted punisment , Opgeleide [ Brown. Religio Medici , S. INFRICTION,

. straffe.

to INFRINGE, Verbreeken , scbenHe deferves to have a punith+INFORMALITY, + Informa den, overtreeden. ment inflicted upon him, Hy liteit.

To infringe the laws, De wetten verdient dat bem eene straf opge. - INFORMANT, Aanbrenger. overtreeden', verbreeken. legd worde.

Information, Onderrecbting. Infringed, Verbroken, gefcbonden, Infliction of punishment, Opleg This is the best information I overtreeden. ging van straffe.

can have, Dit is het beste be. Infringement, Verbreeking, sebenINFLUENCE, Invloeijing , invloed, ricbt dat ik krygen kan.

ding. ingang, indruk.

Information, (or accusation) Be- Infringer, Een verbreeker, scbender. The influence of the stars, De in fcbuldiging.

INFRUCTUOSE, Onvrucbibar. vloeijing van 't getarnte. To give in an information, le. | INFRUGIFEROUS, Dat geen oruck Ilis speech had a great influence mand gerechtelyk befcbuldigen, draagt. upon the people, Zyne réde

aanklaagen.

INFUCATED, Overgefcbilderd. bad grooten ingang by 't volk. Information, (or instruction ) Infucation, Blanketting. To have a greai influence over

Onderwyzing

to INFUMATE, In den rook drisone's mind, Veel vermogen op Informed, Onderrecbt, aangebragt, geni. iemands gemoed bebben.

verklikt.

INFÜSCATION, Verduistering. tɔ INFLUENCE, Invloed beb If you have the curiosity to be to INFUSE, Instorten, ingieten,

ben , ingang bebben, veroorzaaken. better inforined, Als gy nieuws te trekken zetten, te week zeto Influenced, Veroorzaakt.

gierig zyt om 'er meer van te teni, inprenten. Influencing, Inuloeijing, vermogen, weeten.

To infuse into the mind, In 's in den voorige zin.

I am informed. so, Men heeft gemoed inprenten. Influential, Ex. An influential my zo onderrecht.

To infuse herbs in brandy, Krets operation, Eene werking die door Nor is he to be informed, how den op brandewyn zetten, so invloed geschied. much more glorious it is

'er de kracht uit te trekken.

+ INFORMALITY,

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »