Sidor som bilder
PDF
ePub

Iş'rå-el.

It'e'r

Jås'per.

Chrys'o-Ito.
Dor'ças.

F. 1-B'ni-an
Chrys'tal. Drů-silslå. fàir-ha'vens. I'şamaç

Felix.

Is-car'i-ot.
Chu'za.
E'gypt.

Fès'tus.
Çi-liç'ie.
Çis.

For-tů-na-tus. Iş'rå-el-Iteş.
E-gyptlån.

G.
Elamites.

Is'så chảr.
Çlau'da
E-1e-'-zår.

Gaboa-thả. I-tål/l-ab-banda
Çlau'di-a.
E-ll'a-kim.

Gabri-el. Clau'di-as.

s
E-ll'as.

Gåd-a-rèneş.
E'11-Eʻli-La'må- Gal-us.

Ja çob.
Clem'ent.

Ja'i-rus.
Çile'd-pas. Sa-båçh'tha'-ni. Ga-la'ti-a.

Jam'bren.
Cni'dus.
E-li-e'zer.

Ga-la'ti-ånş.
E-liş'a-beth.

Jameş.
Ço-los'se.

Galdi-lée.
El-i-se'us.

Jan'nå.
Ço-l8s/si-ans.

GÂl-i-lè'ang.
E-ll'ud.

Jan'neş.
Ço'os.
El-mo'dam. Gallli-o.

Já'red.
ÇOʻré.

Jå'son.
E'18-1-E/18-i-La'- Ga-ma’li-el.
Çor/inth.
må-Sa-båçh'- Gaszå.

[reth.
tha'-ni.

Jeçh-0-nl'as Ço-rin'thi-ans.

Gên-nés'a-ret, or Jeph'thå. El'y-mas. Cô-inthus. Em-man'ů-el. Çer-ga-scèneş, Jer-e-ml'as. Jer'. Çor-ne li-us. Em'ma-us. Ģeth-sémʻå-ne. e-my.

E'ne-as. Ços, or Çdos.

Ģid'e-on.

Jễri-cho.
Ço'sam.
E'noch. Gog.

-rů'sa-lem
E'non.

Jes'se.
Çrés' çenş.

Goi'go-thå. [rha.
E'nos.

Je'şus.
Créte.

Go-mór/råh, or Jew.
Eph'ra-phras.
Çré'tłans.

Jew'ry.
Cris'pus.
E-pen'é-tus. Ģre'çi-åns. Jêz'a-bel.

H.
E-phè'şi-ans.

J&-&n'nå.
Cyprus.

Joa-tham.
Hagar.
Eph'é-sus.
Cy-rene.

Ephophẩ-tha. Ha-går-eneg'. JO'el.
Çy-re'ni-an. Ep-i-cu’rians. Heber.

JO'nå.
Cy-re'ni-us. E-pl'rus. He'brewş.

Jonần.
D
Er.
Hell.

Jo'pås.
Dal-me-nu'thả. Erasotus. Hér'ma. Jopʻpå.
Dal-mæ'ti-a. E-şài'-as. Hér/mėş.

Jo'ram. Dåm'a-ris. E'sar-hầd'don. Her-mog/e-néş. Jør'dan. Dåm'-a-scèneş. E'şåu.

Hêr'od.

JOʻrim.
Da-mas'çus.
Es/1i.

Hê-ro'di-anş. Jôs'a-phit
Dan'ı-el. Esrom.

He-ro'di-as. JO'se.
David. Es-sèneş', Hi-é-råp'o-lis. Jo'şeph.
Déçåp 8-lis.

E-thi-o'pi-a. Hy-men-e'us. Jo'şes.
Em-balus.

I. Jo-sl'as.
De-mè'tri-us.
En-nử'çe.

I-ço'ni-um. J&'då.
Der/be.
Eů-d'dí-as.

I-dů-mè'à. J&'das.
D1-a'na.

Eů-roçʻly-don. 1-dů-mé'anş. Jåde. Did'y-mus. Ed/ty-chus. Il-lyri-çum. Jů-de'a. D1-8-nys'l-us. Eve.

Im-mån'u-el. JŮ'11-å. D1-0t'ré-phéş. Ez-e-klas. In'di-å.

J&'li-us.

E-paph-rô-distus. Greece

De'mas.

[ocr errors]

O-me'ga.

Luças.

[ocr errors]

Mo'şes.

Lys'trå.

Jani-a.
Medi-ần. [an.

0. P8l/lux.
Jů'pi-ter.
Méd-i-ter-rà ne- O'bêd.

Pon'ti-us.
Jůs'tus.

Mel-çhîş'e-deç. Ol'i-vet. Pon'tus.
L.
Mê-lė/å.

O-lym'pas. Pôr'çı-us.
Mėl'i-tå.

Pre-to'ri-um.
La-od-i-çe'a.
Mél/i-tus.
O-nés'i-mus.

Pris'çå.
La-od-i-se'ånş. Me'nan. On-e-siph'o-rus.
La-se à.

Pris-çil'lå.
Onyx.
Mér-ců'ri-us.

Prô-cho-rus.
Låz/a-rus.
Léb-be'us.
Més-8-pô-tà mi-O'şềe.

Ptôl-e-ma'is.
Mes-slas.
O-zi'as.

Påb'li-us.
Lês'bos.
Me-tha’sael.

P.
Lè'vi.

På'denş.
Pa-ca-ti-a/na.
M'çhå-el.
Levites.

Pu-te'o-li.
Mid'i-an.

Pam-phylli-å.
Ljónus.

Q.
Mi-lè'tum.

Paphos.
Lo'is.

Quảr-tus.
Lót.
Mi-lé'tus.

Paph-la-go'ni-å. Quâ-têr'ni-anş.
Mit-y-lè'ne.
Pirme-nas.

R.
Lu'çi-us.
Mnå'son.

Pår/thi-å.
Moloch.

Pir/thi-ang-
Luke.

Rachảy.
Påt'a-rå.

Rá'çhel.
Lyb'1-å.

Påt'mos. Rå'hab.
Lyd'då, Lyd'l-å. My'rå.
Ly-så'ni-as. Mý/si-&.

Pât'ro-bus. Ra'gå.
Lys-jå.

N.
Påul.

Ra mả.
Lys/l-as.

Nå'a-man. Pen-te-cost. Re-béç'çả.
Nå'a-son.
Per'gå.

Rễm/phan.
M. Na chor.

Reù'ben.
Ma'ath.
Någ'ge.

Pêr'sis. Rhé'gi-um.
Maç-e-do-ni-å.
Na'in.
Peter.

Rhe'så.
Ma'di-an.
Når-çis'sus
Pha-nl'el.

Rhodå.
Nå'than.
Phalee,

Rhodes.
Mag-da-lè'ne.
Na-than'a-el.
Phå'ra-dh.

Ro-bỏ âm.
Ma'g
gog.
Na'am.

Phå'reş. Ro'manş.
Måle-lèel. Náz-a-reneş'.

Phảori-seeg. Rome. Mầm/mon. Nảz'a-reth.

Phe be.

Ruby.
Mån å-en.
Nåz'a-rite.

Phë-nl çë. Rů'fus.
Ma-nås'ses.

Ne-åp'o-lis. Phe-nl'şi-. Ruth.
Mar-a-nåth'à.

Neph'thả-lim. Phil-a-de1/phi-a. s.
Mår'çus.
Nėra.

Phi-le'-mon. Sa-bach-tha'ni.
Mårk.
Ne're-us.

Phi-leotus. Sab'a-dth.
Mårş'hill.
Neri.

Phil'ip. Såd' du-çéeş. Mår'tha. Nero.

Phil-ip'pi. Må'ry. Niç-a'nor.

Phil-ip'pi-ånş. Så lå.
Måt'tå-thả.

Phi-lôl/o-gus.
Niç.8-de'mus.

Sâl'a-mis.
Måt-tå-thl'as. Ni-çôp'o-lis.

Sa-la-thi-el. Måt'than.

Phryg1-8.

Så'lem. Måt'that. Nin'e-véh. Phy-gél/lus. så'lim. Måt/thew. Nin'e-viteş.

Phy-laç'ter-ièş. Salmon. Måt-thi'as. Noe.

Pl/late.

Sal-mo'ne. Medi-å.

Nym'phâs Pi-sid'1-å. Sa-10/me.

Pêr'ga-mos.

Mag'da-lå.

Saldoc.

Phle'gon.

Nl'ger.

Sa-ma'ri-a. Sém.
Sa-mår'i tans.

Sem'e-i.
Så'mos. Sér gl-us.
Sam-o-thrà'çi-a. Seth.
Såm'son. Sl'don.
Sâmou-el. Sl'las.
Sap-phlrå.

Sil'o-am.

Sim'e-i.
Sap'phire.
Sa'rá.

Sim'e-on.
Sår'dine.

Si'mon. Sår'di-us.

Synå. Sår'dis.

sl'on. Sår'do-nyx.

Smyr'nå. Sa-rép'tå.

Söd'om. Så'ron.

Sôl'o-mon.

Sop'a-ter. Såul.

So-sip'a-ter.

Sos'the-neş.
Sşyth'l-ans.

Spain.
Sy-thôno-lis. Staochys.
Sçy-tho-pôl'i. Stéph'a-nas.
táneş:

Stephen.
Se-çãn'dus. Su-şån'nå.
Se-lu'çi-å. Sy'çhår.

Sy'çhêm. Ti-mo'the-us.
Syr'a-çuşe.

Tytus.
Syr'i-å.

Trach-o-nl'tis
Syr'i-anş.

Tro'as.
Sy-rô-phê-ni'çi-a.Tro-sylli-um.

"Troph'i-mus.
Syr'tis.
T.

Try-phenả.
Tậbi-thả.

Try-pho'så.
Tål'i-tha, Çu’mi.

Tych'i-çus.
Tår/sus.

Ty-rån'nus.
Tè'man.

Tyre.

U.
Têr'ti-us.

Ur/bå-ne.
Ter-tůl'lus.

U-rlas.
Thad-de'us.

Z.
Tha'mảr.

Zlbu-lon.
Tha'rå.

Zắc chẻ us.
The-ph/i-lus.
Thes-sa-18-nl'cả.

Zach-a-rl as.
Theu'das.

Za'rå.
Thom'ås. Zeb'e-dée.
Thy-a-t!'rå.

Ze-lo'teş.
Ti-beri-as. Zenas.
Ti-bé'ri-us. 20-rób'a-bel.
TI'mon.

Sà'rach.

Sçe'vå.

WALKER'S KEY TO THE VOWEL ACCENTS.

1, d. The long slender English a, as in fåte, påper, &c.
2, d. The long Italian a, as in får, father, papá, mami,
3, å. The broad German a, as in fåll, wåll, water,
4, a. The short sound of the Italian a, as in fåt måt, märry,
1, e. The long e, as '

me, hère, métre, médium,
2, e. The short e, as in mét, lēt, get,
1, l. The long diphthongal i, as in pine, title,
2, 1. The short simple i, as in pin, tittle,
1, o. The long open o, as in no, note, notice,
2, 6. The long close o, as in move, prove,
3, 8. The long broad o, as in nồr, fôr, dr ; like the broad &.
4, 8. The short broad o, as in nôt, hôt, gốt,
1, a. The long diphthongal u, as in tåbe, cupid,
2, å. The short simple u, as in tåb, cảp, súp,
3, Å. The middle or obtuse u, as in bail, fail, půll,
G
§

ç, denotes the hard sound of these letters, as in give, copy,
§ 5, denotes the soft sound of these letters, as in gentry, city,

THE GEOGRAPHY OF THE NEW TESTAMENT.

BY J. E. WORCESTER. A. M.

sense.

THE knowledge of geography possessed by the ancients, was confined chiefly to the middle and south of Europe, the south-western part of Asia, and the northern part of Africa.

The geography of the New Testament is limited mostly to the countries bordering on the Mediterranean sea. This sea is called in the Old Testament the Great Sea, and most of the countries mentioned in that portion of the Scriptures, either bordered upon it, or were situated not very far distant. Some of the most remote were Persia and Media.

At the period of the ministry of our Saviour and of his apostles, al-, most all the countries mentioned in the New Testament were included in the Roman empire, or were subject to the Romans.

The world, as the word is used in the New Testament, sometimes means the whole inhabited world ; sometimes it includes only the Roman empire; and sometimes it is used in a still far more limited

The only seas which are spoken of in the New Testament are the sea of Galilee, which is properly a lake, the Red sea, and parts of the Mediterranean sea.

The journeyings of our Saviour, during his ministry, were limited to Palestine.

The travels of St. Paul in preaching the gospel, were confined chiefly to Palestine, Syria, the countries of Asia Minor, also Greece and Italy.

The country now called Palestine, or the Holy Land, was anciently styled the Land of Canaan, afterwards the Land of Promise, or the Promised Land, the Land of Israel, and Judea.-It was anciently divided into 12 parts or tribes, named from the sons of Jacob; afterwards into the two kingdoms of Judah and Israel. At the period of the New Testament history, it was subject to the Romans, and the part west of the Jordan was divided into three provinces, Judea, in the south, Samaria, in the middle, and Galilee, in the north.

The countries of Asia Minor, mentioned in the New Testament, were Mysia, Troas, Bithynia, Pontus, Asia, Galatia, Phrygia, Lycaonia, Cappadocia, Lycia, Pamphylia, Pisidia, and Cilicia. The Roman proconsular province of Asia embraced the western part of Asia Minor, comprehending Mysia, Phrygia, Lydia, and Caria. The seven churches of Asia were all included in this province.

nus.

part of Gr.

Ab-i-le'ne, pr.* Calo-Syria, be-| A-cha'i-a, pr. Peloponnesus; also

tween Libanus and Anti-Liba- a pr., including all the south A-cel'da-ma, field, S. of J. | Ad-ra-myt'ti-um, now Adramiti,

* Explanations. In the following notices of the places mentioned in the New Testament, distances are given in geographical miles The abbreviation A. M. is used for Asia Minor;-Gr. for Greece ;, s-p. Asia Minor in Mysia; 70 tile part; Arabia Petræa or N. Smyrna.

Stony, in the north west; and A'dri-a, a name of the Adriatic Arabia Deserta in the north

sea, or gulf of Venice, so called and north east, consisting chiefly from the town of Adria, in of barren deserts of scorching Italy

sand. Æ-ge'an Sea, now Archipelago, A-re-op'a-gus, or Mars' Hill, a bill

a sea between Gr. and A. M. in the city of Athens, where Al-ex-an'dri-a, or Al-ex-an-dri'a, the supreme court of justice great city and

s-p. Egypt, was held. for a long time the most com- Ar-i-ma-the'a, or Ramah, t. Jud. mercial city in the world. It

10 ESE. Joppa. was also a distinguished seat of Ar-ma-geddon, place, Samaria, learning, and famous for its E. of Cæsarea. library, which was burnt in 638. A'si-a, in the New Testament, It is now in a state of decay, sometimes means A. M. and but contains some remarkable sometimes only a district in remains of ancient grandeur, as the western part of it, of which Pompey's Pillar, Cleopatra's Ephesus was the chief city, but Needles, the Cisterns, and Cata- never the continent of Asia. combs.

As'sos, now Asso, s-p. A. M. in Am-phip’o-lis, now Emboli, city, Mysia; 32 W. Adramyttium.

Mac. near the mouth of the Ath'éns, capital of Attica, and the Strymon; 48 E. by N. Thessa

most famous city of Gr. It lonica.

was for a long time the most Anlti-och, now Antachia, city, celebrated school in the world

Syria, on the Orontes, 18 miles for polite learning, arts, and above its mouth. It was once sciences, and gave birth to some the chief city of Syria, and fa- of the most eminent philosomous for its magnitude, wealth, phers, poets, and statesmen of and commerce. It was styled antiquity. the 'eye of the eastern church;' At-ta-li'a, now Sataha, s-p. A. M. and here the disciples of Christ in Pamphylia, on a bay of the were first called Christians.

Med. 20 W. Perga. An'ti-och, now Akshehr, t. A. M. A-zo'tus, or Ash'dod, now Ezin Pisidia ; 180 W. by N. Tar- doud, t. Pal. in the country of

the Philistines; 20 S. by W. An-tip'a-tris, t. Samaria; 25 W Joppa.

SW. Samaria.
Ap'pz-i Fo'rum, now Fossa Nvo-

B.
va, t. Italy; 40 S. E. Rome.
A-pol-lo'ni-a, t. Mac. 30 E. by S. Bab'y-lon, capital of Babylonia or
Thessalonica.

Chaldea, situated on the EuphraA-ra'bi-a, country, Asia, lying east

It was one of the most res of the Red sea, and south of Pal. nowned cities on the globe. Its and Syria. It was divided into walls were 60 miles in circuit, Arabia Felix, or Happy, in the and were reckoned one of the

south, comprising the most fer- seven wonders of the world. J. for Jerusalem; -Jud. for Judea ;-lake of G. for lake of Ge. nesareth ;-Mac. for Macedonia ;--Med. for Mediterranean Sea ; Mt. for mountain;-Pal. for Palestine ;-pr. for province ;-8-p. foi sea-port ;-t. for town ;-and v. for village.

sus.

tes.

« FöregåendeFortsätt »