Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

weer.

ISS. IST. IT.

IT. ITC. ITE. ITI.ITS.JUB.JUC.JÚC. 407 moet niet zonder order uitgeteld The mischief of it is ,Het kwaad

ITI. worden.

daar van is.

ITINERANT, Reizende gins en
To issue, (or end) Eindigen. By it self, Afzonderlyk.
An happy issue of all our affic We must consider every thing by An itinerant Preacher, Een rei-

tions , Een gelukkig einde van it self, Wy moeten ieder zaak zend Prediker,
alle onze droefeniffen.

afzonderlyk overweegen.

Juftices itinerant, (who were Iflued, Voortgekomen, ontstaan, uit A. Het woordtje It word door de send with a commission into gestroomd.

Engelscben altoos als een voor divers countries, to hear such
The blood issued forth from all the naain van het onzydig geflacht causes efpecially as were ter-

holes, Het bloed stroomde uit gebruikt, ten opzichte van med pleas of the crown) Af..
alle de gaten.

alle Schepzelen; uitgezondert gezonden of reizende recbters. Iluing, Voortkoming, uitstrooming, als zy van een schip spreeken. ITINERARY, Een reisboek.

voortkomende, uitstroo Dus zeggen zy ; It is a fine to ITINERATE, Reizen.
mende.
bouse, a fine garden, Het is een

ITS.
Llueless, Kinderloos.

fraay huis, een fraaije tuin. ITS, Deszelfs. IST.

Maar van een Schip zeggen He did not like it because of its

zy; She is a fine ship, sbe is a .. bittergess,,'t Bebaagde bem niet ISTHMUS, cen Landengte..

fine man of war, Het is een om deszelfs bitterbeid. IT.

fraai schip, het is een fraai To put a sword into its scabhard, Ir, Het, 't.

Oorlogschip.

Een degen in zyne fcbeede flee.
It is, Het is, 't is.
ITALIAN, Italiaansch.

ken.
I will come at it, Ik zal 'er by An Italian, Een Italiaan.

JUB.
koinen.
Italick, Italiaanscb.

JUBARBE, Een plant, in 't La-
It is I, Ik ben 't.

The Italick letter , De Italiaan tyn Sedum majus , vulgare q. d..
He got nothing by it, Hy won
Jcbe letter.

Jovis barba.
'er niets mee.

ITC..

JUBILATION, Juicbing, ge-
It moves. of it self, Het beweegt ITCH, Feukte , fcburftbeid , soburft. juicb.
zich van zelf.

Itch, (or itching desire) Een ster- JUBILEE, the Year of Jubilee,
The matter it self will speak, De ke begeerte.

Een juicbjaar, jubeljaar.
zaak zelf zal spreeker.

| My 1tomach itches for meat, To win the Jubilee, or IndulThat's it I fear, Dat is bet gee Myn maag jeukt om te eeten. gences which the Pope grants né ik vreeze.

* The itch teaches to scratch, to all devotees, Het jubeljaar It is the custoin, Dat is de ge * Schurft leert krabben.

of de aflaaten winnen, (verdiewoonte.

to ITCH, Jeuken, jeukte bebben. nien) die den Paus by zulk eene
It rains, it snows, Het régent, Itched, Gejeukt.

gelégendbeid aan de vroomen
bet sneeuwt.
Itching, feuking, jeuksel.

chenkt.
Give it him, Geeft bet bem.

jeukende, jeukerig.

The year of the great jubilee co-
I take it, Ik neem bet.

An itching powder, Een poeder mes every age, Het groot ju-
Don't awake the child it is fast dat jeukte verwekt.

bilée komt alle bonderd jaaren
a sleep, Maak bet kind niet wak- Itchy, feukacbtig , schurftachtig,

ééns. ker, bet is vast in Naap.

Jcburfdig.

04 At the jubilee of the ancient It is my father, Het is myn Va

ITE..

Jews the Slaves were set at li.
der.
ITEM, Insgelyks , desgelyks

berty, In bet jubeljaar der oude
T is high time, Het is boog Item I bequeath to iny nephew Fooden wierden de Slaaven in
tyd.
E, Desgelyks maak ik aan mynen

vrybeid gesteld. on I got fix pence for it, Ik beb'er neef E.

JUC.
zes ftuivers voor gekregen. Item, (an article in an account) JUCUNDITY, Vrolykbeid, geneug-
I got nothing for it, Ik kreeg 'er Een artykel in eene Rékening. lykbeid.
niets vgor.
To examine the several items of

JUD.
I must go without it, Ik moet disbursements, De onderscbeide- JUDAICAL, Foodfcb.
zonder bet gaan.

ne artykelen van bet verschot The Judaick law was full of Ce-
I went fo far with it, Ik bragt nazien.

remonies, De Foodfcbe wet was
bet zo ver.

An item, Eene waarschouwing. vol plecbtigbéden.
The splendour of it, De glans This is a fair item for

you,

Dat He is well fcilled in the judaical daar van.

is een goede waarschouwing antiquities , Hy is wel ervaaren The inhabitants of it, Derzel

in de Joodfcbe oudbeden. Ver inwoonders,

to ITERATE, Herbaalen, bervat. Judaism, Het Foodendom. It is nothing to me, Dat raakt ten, zie Reiterate,

to JUDAIZE, De Food cbe léere
By niet, dat verfcbeelt my niet, Iterated, Herbaald, bervat.

volgen.
daar legt wy niet aan gelé- Iterating, i Herbaaling, bervat It is to judaize (or judaising).

Iteration,

}
ting:

when one is too fcrupulous about ht

the

[ocr errors]
[ocr errors]

the Sabbath, 't Is op zyn Foodfcb taken, Naar myn, oordeel vergift Juggled, Geguicbeld.. bandelen, te zeer' op de Foodsche by zich geweldig:

Juggler, Een guichelaar. wyze leeven, als men al te schroom- It is every body's judgment upon A juggler's box, Een guicbelaars agtig is omtrent den Sabbath. Cæfar, that if he had lived,

beker. JUDGE, Een rechter, oordeelaar, Ieder één denkt of is van gevoe- A juggler, (or cheat) Een mofvonnisfer.

len omtrent Cæfar

dat als by

felaar, bedrieger, valfcbe speelA judge civil, or in criminal cau geleefd bad, by

der. fes, Een rechter van burgerlyke

There's no judgment to be given A. In deezen zin zegt men echter of lyfstraffelyke zaaken.

upon accidents, Men kan op béter, Asbarper. An inferior judge, Een onderge toevallen niet bouwen.

Juggler-like, Op zyn guichelaars. fcbikte rechter.

To stand to the judgment of the Juggling, Guicbeling, - guicbeThe ordinary judge in the Kings court, Zich aan bet vonnis van lende. house-hold in France, De Pro 't Hof onderwerpen.

+ Juggling, Moffeling , moffevoost van 't Hof, Hof maarscbalk, To prevent God's jugdment lende. Opper-rechter aan 't Hof des Ko Gods oordeelen voorkoinen, af- Jugglingly, Bedriegelyk. nings van Vrankryk.

bidden.

JUGULAR, Dat tot de ftros beLet any body be judge, Laat This jugdment upon us is just,

boort. ieder een oordeelen.

Deeze straf die ons overkoint is The jugular vein, De trot-ader. To be judge of a controversy, rechtvaardig

# JUGULATION, Keelaffnyding, Recbter zyn van een verschil , de The great day of judgment, (the keeling. uitspraak daar over doen. last day) Den grooten oordeel dag,

JUI. A judge assistant, or lateral, Een den jongsten dag.

JUICE, Sap. bysitter, alleffor,

A jugdment upon a bond, Een The juice (or gravy) of meat, to JUDGE, Oordeelen, rechten , vonnis op een bandschrift.

't Sap (de jeu)

van vleescb. vonnissen.

To give (or pass) one's judgment The juice of an orange, Het sz? To judge of colours, Van de upon thing, Zyne gedagten van een Oranje-appel. kleuren oordeelen.

ergens over zeggen.

'The juice of liquyrish, Het sap To judge of an action by the Judgement-seat, De recbterstoel. ; van zoet-bout.

event, Volgens den uitkomst van JUDICATION, Vonnisling, oordee- Juiceless, Sappelous. eene zaak oordeelen.

ling

Juiciness, Sappig beid, To judge, (or suppose) Denken, JUDICATURE, Recbterscbap, recbts-Juicy, sappig. vermoeden, oordeelen.

pleeging

A juicy fruit, Een sappige vrucbt. I leave you to judge, what con- A court of judicature, Een ge- JUJUBS, Jujuben, [zékere vrucht.] sequences will attend such a rechts bof.

IVIE, sie IVY. proceeding, Ik geef u eens te An office of judicature , Een recb

JUK. denken, ik laat bet aan uw be. ters ampt. denking over, oan welke gevolgen Judicial,

to JUKE, as birds, Op een stok Gerecbtelyk, naar recb

} zulk een bedryf moet vergezeld Judiciary,

zitten, (gelyk de vogelen,

te, gerecbts. gaan. To do a thing in a judicial way,

wanneer ze naapen, ] zie to

Roost.
Judged, Geoordeeld, gevonnisd.

Iets gerechtelyk doen.
JUDGEMENT, or :
Judicial, Astrology

To juke, (or toss the head, as
Starre-

a horse does when he is frigh. JUDGMENT, (or discerning fa

wicbelaary, voorzeg. tened) Het boofd fcbudden, es culty) Het oordeel, de onderschei- Judiciary, ging uit de Starren.

boog Maan a's een paerd. ding, het vermogen van te kun- JUDICIOUS, Van een goed oordeel, nen oordeelen. verstandig, sobrander.

JUL. Judgment, (prudence, discre It is a very judicious inan, Het JULEP, Een verkoelend drankje, tion) Voorzigtigheid, bescbeiden is een zeer scbrander man.

julep. beid,

Judicioussly, Verstandiglyk. JULIAN, Juliaansob, als; Judgment, (opinion) Gevoelen, He did it very judiciously, Hy Julian account, Het juliaansebe. denkbeeld, begrip.

deed bet met veel fcbranderbeid , jaar, of de juliaansche Almanak) Judginent, (or sentence) Von met goed overleg

van Julius CÆSAR, die de ounis, oordeel.

JUG.

de Almanak liet veranderen, Judgment, (or punithinent) Straf-JUG, Een aardene drink-kan, kruik. Julian law, De juliaansche wet, fe, kastyding, die van Gods I Jug, Een wateragtige plaats. onder de Romeinen, die de hand komt.

Jug, (or Nightingale) Een Nag Overspeeldereflen ter dood ver-
tegaal.

oordeelt.
Examples.
JUGGLE, Guichelaary.

JULIO, (an Italian coin worth A man of great jugdment, Een to JUGGLE, Guicbelen, goocbe about five pence) JULIO; een man van groot verstand , een zeer len.

Italiaansebe munt, waardig om. verstandig man.

To juggle, ( to play fast and trent vyf stuivers, In my jugdment he is greatly mis loofe) Moffelen, bedriegen, JULY, Hooimaand.

JUM

eenUTOU

JUM.

die den voorrang hebben, Se die de Grand Fury genoemd TUMBALS, Bankët-krakelingen.

niors genaamd.

worden, of van XIl. perfoo. JUMBLE, Een mengelmoes. Juniority, Fongerbeid.

nen, welke men de Petty fu. A confused jumble, Een verward JUNIPER, Fené ver , genéver.

rry noemt, aan welker uitspraak mengelmoes , een verward ge-1 71 A juniper lecture , Een scberpe in Engeland de rechtzaaken , ftoninel. les, of berisping.

't zy burgerlyke of misdaadige, to JUMBLE , Rompslomp , onder To give one a juniper lecture, verblecven worden. Deeze malkander mengen, onder mal Iemand braaf doorbaalen.

Gezwoorene Goemannen moekander butselen , weg stomme- Juniper-berries, Jenéver beijen.

ten, volgens de Wetten des len.

A juniper-tree, Esn jenéverboom. Lands, eerlyke persoonen zyn, Jumbled, Onder malkanderen "gebut- to JUNKET, to go a junketting, en daar omtrent waar de zaak feld. weggestommeti.

Uit sinullen gaan , uitgaan om voorvalt woonachtig, en inHe was juinbled into a dark ho. wat lekkers op te jaagen.

dien de aangeklaagde een uit. le, Hy wierdt in een donker gat Junkets, Lekkernyen, baikët.

heemsche is, dan moet de helft gestommeld.

Junkcts of wickers, Fuiken oin yan de Jury van de zelfde Jumbling, Een verwarde vermenging,

Aal te vangen.

Landaard weczen als hy is. Zo weg/tommeling.

Junketting , Goede cier maaken , 'er ook iemand onder is, die JUMENT, (a labouring beast) Een + sinullen.

hein niet gevalt, of welken lajt dier, last beest.

In the midit of those nocturnal hy meent zynen vyand te wee. JUMP, Een sprong,

junkettings, In het midden van zen, dien mag hy uitzonderen. wen rokje. deeze nagt-brafleryën.

De Grand Jury onderzoekt of To give a great jump, Een groo

IVO.

de beschuldiging wel gegrond ten sprong doen. IVORY, Tuoor, elpenbeen.

is, eer de Misdaadige in 't to JUMP, Springen. An ivory-comb, Een yvoore kam.

Gerechts-hof komt; en geeft To jump over, Overspringen. Ivory tecth, Tvoore tanden.

uitspraak volgens meerderheid To jump, (as a coach does in

JUP.

van stemmen; maar de Pettya rugged way) Hotfen, stoo- JUPO, Stoot , bons, zie Jump, (in Fury, naa dat de getuigen ten, (als een koets op een bobbe den tweeden zin.)

opentlyk gehoord, en de zaak lige weg.)

JUR.

bepleit is, begeeft zich in een To juinp, (to agree) Het ééns JURATION, Eedzweering, twee afgezonderd vertrek , alwaar worden, overeenstemmen. ring:

hen geen spys, drank, vuur, Their opinions jump much with JURATS, Een soort van Schepenen noch kaars vergund word, op ours, Hunne gevoelens komen veel of Vroedschap.

datze te eerder tot een besluit met de onzen overeen.

JURDEN, or Jurdon, Een groote zouden komen ; en wanneer Wits jump always together, De waterpot.

zy het alle eendragtig eens gegroote verstanden beulen altyd JURIDICAL, Gerechtelyk.

worden zyn , doen ze uitspraak: faamen. Juridical days, Recbtsdagen.

Indien ze nu den beschuldig. Jumper, Een springer.

JURISDICTION, Rechtsspraak , den vryspreeken , dan is hy Jumping, Springing, Sprin rechtmacht, rechtsban.

ontsagen; maar zo ze hem gende.

The extent of his jurisdiction, schuldig verklaaren, dan spreekt JUN.

De uitgestrektbeid van zyn ge de Rechter daar op het VonJUNCTO, Een beimelyke saamen bied.

rotting van byzondere persoonen, To have high, mean, and low The Foreman of the Jury, De een byzondere vergadering.

jurisdiction, Hooge, middelmaa Woordvoerder of Spreeker der GeJUNCTURE, Toestand, gesteltenis, tige en laage gerechts-oeffening xwoorene Mannen. voeging, gewricht. bebben, galg en rad voeren.

JUS. In this juncture of time, In dee-To set up a jurisdiction, Een zen toestand des tyds.

gerechtshof oprichten.

JUSSEL, (meat made with divers At that juncture of affairs, In dat Jurisdiction, or the extent of things chopped together) Een gewricbt der zaaken.

one's jurisdiction) Rechtsge. Haché, opgewarmde kost, geJUNE, Zomer maand, Juny.

bied.

kapt vleesch. JUNGIBLE, Saamenvoeglyk. JURISPRUDENCE, Rechtsgeleerd. JUST, Gerichtig , rechtvaardig, JUNIOR, De jonge, jonger.

beid.

billyk. Junior, (of a later standing than JURIST, Een Rechtsgeleerde, of A just man , Een rechtvaardig , another) Jonger of laater. Be-öedigde.

een billyk man. He is my junior, Hy is onder JUROR, Bc-ëedigde , één van de A just cause, Een goede zank. my.

twaalf, of vier-en-twintig Juries, I have juit cause to comprain, A. Dit woord word in deezen zie het volgende woord.

Ik beb billyke oorzaak van klagzin, byzonder gebruikt op de JURY, Een gezwooren Goemanschap, ten, Latynsche Schoolen en `Aca [een Gezelschap van GezwooJuft dealing, Oprechten bandel,

démien, wordende de geenen rene-Mannen, 't zy van XXIV. goede trouw. I DEEL. Fff

JUST,

nis uit.]

men.

410 JUS.

JUS. JUT. JUV. IVY. K. KA. KAL. KAN. &c. JUST, (or Righteous) Een recht- | JUSTICIARY, Een beminnaar, band

IVY. vaardige.

baaver van 't recht.

IVY, Klimop, [zéker gewas. The just thall live by faith, De He is justiciary of that village,

Ground-Ivy, Aard-veil, bonda rechtvaardige zal uit den gelo Hy is Heer en Hals-rechter van draf, zéker kruid.) ve leeven.

dat Dorp. Jutt, (adv.) Effen, juist, net. JUSTIFIABLE, Verdedigbaar, ver

K. Just now, Zo éven.

fcboonelyk. To come just at the time appoin. Justifical, Rechtoeffenend", gerechtig A. Het groot gebruik van deeze ted, Net op den gestelden tyd ko beid pleegende.

letter in het Engelsch is byzon. Justification, Rechtvaardigmaaking ,

der agter aan de woorden, als He will be just such another, recbtvaardiging, verdeediging.

week, seek, look, en volgt ook Hy zal net éveneens zyn. The justification by faith, De

méniginaal agter een C, ais; Just as, Net bet zelfde.

recbtvaardig maaking, of recht crock, pick, lock, fuck, &c. He is just now come in, Hy is vaardiging uit den gelove.

ΚΑ. . zo éven ingekomen.

A little before his justification, He is but just gone, Hy is pas

vryspraak,

als; * Ka mee three , gegaan. voor dat hy vrygesproken wierd.

(for claw me, thee: I coine from him but just now, to JUSTIFY , Recbtvaardigen, recht.

that is, one good turn for anoIk kom pas 20 éven vai bem van varrdig maaken, verdeedigen ,

ther) * De eene vriendjcbap is daan. billyken.

de andere waard. Als twe JUST, (Subst.) zie Justs. To juitify himself, Zicb verdee

banden malkander wall cben wor• co JUST, Met de lans rennen.

digen, sich zuiveren.

den zy beide jcboon. I JUSTACOR, (or close coat) I'll undertake to justify all what

KAL. Een sluit-jas.

I have said, Ik neem aan alles KALE, (for colewort) Spruit-kool. JUSTICE, Gerechtigbeid , rechtvaar. waar te maaken, of te billyken KALENDER, Een Almanak, zie digbeid, recht. dat ik gezegd beb.

Calendar. To adininister justice, Recht oe- It is very dillicult to justify one's KALENDS, Den eerstin dag van de fenen.

self before God, Het is zeer maand der Romeinen , zie CaTo do justice upon one, Recbt moeijelyk zich voor God te ver lends. over iemand doen, iemand door deedigen.

KAN. 't Recht straffen.

Juftified , Gerechtvaardigd, verdee- KANKER, De kanker , - ret, To do justice, or to see that eve digd, gebillykt.

zie Canker. ry one have justice done him, JUSTING, Renning met de lans. KANTRED, Honderd Dorpen, zie Recbt doen, toezien dat een ie. Justing place, Renbaan,

Cantred. gelyk recht wédervaare. JUSTLE, Een stoot, bort, ['t zy

KAR. ? JUSTICE, een Recbter of Schepen met de elleboog of met de zy. KARL, Wol baal, zie Carl. Wetbouder. de des lichaams.]

KAS. A justice of peace , Een Vrede to JUSTLE, Stooten, borten. KASTREL, Zékere roofvogel. Recbter, [een Magistraats per- Justler, Een stooter.

KAW. foon die gesteld is om de ge- JUSTLY, Recbtvaardiglyk. to KAW, Scbreeuwen als een kaauw. meene raste voor te staan, en Justness, Billykheid, gelykbeid, dé. To kaw for breath, Naar zynen toezigt op onordentlykheden, gelykbeid.

adem bygen. moedwil en andere misdaad en JUSTS, Steekspélen, Renperk, pélen,

KAY. te hebben.]

(waar in men met de lans té. KAY, Een kuai , werf. A Justice of Oyer and Terminer, gen elkanderen loopt.] Kayage, Kaaigeld. Een Recbter die op een scbielyk

KEA.

JUT. en ongemeen voorval van den Ko.

KEALS, (or nine pins) Régels ,bet ning wordt aangesteld met volko- to JUT over, Voor over bellen, wit kegel spel. mene macht om misdaadigen te steeken.

KEC. verbooren en vonnissen.

Jutting out, Overbellende. to KECK, Oprocbelen, opkucbeil, A Lord Chief Justice, 's Konings i Jutties, Uitsteeksels.

kokbalsen. Opper-Recbter. [In Engeland

Kecking, Oprocbeling, oprocbe

JUV. zyn twee Mannen die deezen

lende. żytel voeren, waar van den ee- JUVENILE, Jeugdig.

Kecks, (dry stalks and sticks) Dropnen genoemd wordt Lord Chief Juvenile actions, feugdige daa ge stengen, of steelen, als booJustice of the King's 'bench ; en den, bedryven der jeugd.

ne-stroo, die is Opper-Rechter van ge- Juvenility, Jeugdig beid.

Kecks, Klein droog bout. heel Engeland. JUXTA POSITION, (a term used

KED. A Justice errant, or in eyre, in philosophy) Naby legging. to KEDGE, (a sea term) Een schip Een reizend , een afgezo:iden The juxta position of parts, De korten, inkorten of voortboegite. Recbter. nabybeid der deelen.

ren, Neepen.

Ked

enz.

· Kedger, (a fort of an anchor to To keep a child, a family, an bouden, meester van bet page kedge) Een seep anker, een an army, Een kind, een buisgezin,

veld blyven. ker om bet sobip voort te seepen. een Léger onderhouden.

To keep (or be in the field, KEE.

To keep a house in repair, Een Te velde zyn, den veldtogt byKEEL, De kiel , [van een schip.] buis wel onderbouden.

woonen. Keel, (a vessel for liquor to I was fain to keep my bed, Ikan To keep at GAY, Om den tuin stand and cool in) Een koelkuip was genoodzaakt bet bedde te leiden. voor bier.

bouden.

I keep my mony, Ik bebield miya KEELING, (a fort of Cod) De It was given me to keep, 't Was geld. gewoone Kabeljaauw.

my gegeeven om te bewaaren. To keep BACK, Te rug bouden, KEELSON, (a piece of timber Keep it to thy self, Houd bet stil To keep close, Verbergen. which lies right over the keel) by u.

To keep COUNSEL, Gebeim zyr.

. Kolsem, keldwyn, kielbalk , bin- I cannot keep it from my wi stilzwygen. nenste kiel, saadborst-band op de fe, Ik kan 't voor myn wyf niet To keep COMPANY with one, kiel. verbergen.

Gezelschap met iemand bouden, KEEN, Scherp, bits, doordringend. He has nothing but the tiles to met hem omgaan.

He was very keen (or eager) keep him from rain, Hy beeft + To keep company, Ligtmise upon it, I Hy was 'er zeer beet

niet anders dan een pannedak om sen. op, zeer begeerig na.

bem voor den régen te bescbut. Ai To keep DISTANCE, Niet A keen appetite, Een scherpe ten,

meenzaam zyn. bonger.

He kceps a whore, Hy boudt To keep one DOING, Iemand be A keen knife, Een scberp mes.

eene boer.

zig bouden. A keen sight, Een scberp gezigt. I was forced to keep my cham-To keep an eye upon a thing, A keen air, Een scherpe lucbt, ber, Ik was genoodzaakt in myn Het oog ergens op bouden. een doordringende lucbt.

kamer te blyven, ik moest myne To keep GOING, Aan den gang 4 A keen stile, Een scherpe of bitse kamer bouden.

bouden. styl.

To keep God's commandments, To keep good hours, Vtoeg As keen as mustard, Zofcberp als Gods geboden onderbouden.

t'buis komen. mostaard.

+ He keeps a snake in his bosom, To keep bad hours, Laat t'burt His stile mounts beyond the Hy kweekt eene sang op in zy

komen. ' keen (or ken) of vulgar un nen boezem.

To keep one hungry, Iemand derstanding, Zyn styl gaat bet To keep one FROM a thing , le bonger laaten lyden. begrip des gemeenen volks te bo mand ërgens afbouden.

To keep holy-day, Heiligen-dag ven.

To keep one from the rain, le bouden. Keenly, Scberpelyk.

mand voor den régen beschutten. To keep IN , Inhouden, bedwinKeennels, Scberpbeid, bitsbeid. On To keep from ill company,

gen. KEEP, (in a castle) De middel-too Kwaad gezelschap vermyden. To keep one's grief in, Zyne

ren van een ouwerwets kasteel. He has left her nothing that he droefbeid verbergen. to KEEP, (to preserve, defend, could keep from her, Hy heeft To keep one in a room, lemand mairtain) Bewaaren.

baar niets gelaaten , dat by baar in cene kamer opsluiten. To keep a place, Eene plaats be onthouders kon.

| To keep one in, lemand kort waaren.

To keep a thing from one, Iets bouden, beteugelen. To keep one's rank, Zynen rang

voor iemand verbergen.

To keep in, Binnen blyden. bewaaren.

He shall not keep me from it, a To keep LENT, Vasten , de vas. * To keep one's promise, Zyne Hy zal 't my niet beletten.

ten bouden. beloften bouden.

BC To keep, (or celebrate) Vie- + I have just enough to keep li. To keep house, Huis-bouden.

fe and soul together , Ik beb To keep a school, Een school To keep a feast, Eenen feestdag maar pas genoeg om niet van bonbouden. vieren.

ger te sterven. To keep a fhop, Een winkel To keep one's birth day, Iemands to keep ALIFE, Lévendig boise doen. geboorten-dag vieren.

den. To keep the allizes, De recbtTo keep, Blyven.

To keep a noise , Een getier dagen bouden.

Keep where you are, Blyf daar maaken. To keep one's ground, Zynen

gy zyt.

To keep OFF, Afbouden, afwee. grond bewaaren.

To keep at home, t'Huis bly ren. To keep the books, De boeken

ven.

To keep OUT, Buiten bouden, uit. bouden.

So long as I keep in my right bouden. To keep, or maintain) Onder wits, Zo lang als ik by myn ge

To keep one out of fight, lebouden. zond verstand blyf.

mand buiten bet gezigt bouden;" To keep the peace', De urede To keep (to be inafter of) the zicb verbërgen, ander bouden.

field after a fight, Het veld be.
Fff 2

То

ren.

« FöregåendeFortsätt »