Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

to LAME, Verlammen, lam maaken, TO couch the lancë, De lans A land steward, Een rentmeester
verminken.
vellen.

der landgoederen.
Lamed , Verlamd , verlemd, verminkt. Lance , lanceman, or lancier , Lay-land, Braak-land.
Lamely, Lamacbtig.

Een krygsknegt die met eene Lans Lands, Landeryền.
He goes very lamely to work, gewapend is.

to LAND, Landen , te lande zet.
Hy gaat 'er zeer' lam mee teto LANCE, Vlymen, doorvlymen, ten, te lande komen.
werk.
opolymen.

To land, or make a descent) Lameness, Lambeid, kreupelheid. To lance an iinposthume, Eene

Eene landing doen met krygsto LAMENT, Weeklaagen, kermen, zweer doorvlymen.

volk,
bekërmen, bejammeren, beklaa- Lanced, Opgevlymd, doorulymd. Landed, Geland.
gen.
Lancer, Éen speer-draager,

He has landed his forces, Hy
He lamented her los, Hy beklaag- Lance-man

}
lansknecht.

beeft zyne krygsmacbt gelanda de baar verlies.

LANCEPESADO, eèn Adelborst, A landed man, Iemand die veel Lamentable, Beklaagelyk, jammer- Landspezaad.

lands beeft, die groote landeryên lyk, beweenelyk. LANCET, Een vlym, laat-vlym,

bezit. Lamentably, Op eene beklaagelyke lancët..

Landing, Landing, landende. wyze.

to LANCH, Neerscbieten , neersprin. Landing place , Een bekwaame She cried out lamentably, Zy gen.

plaats om te landen. sobreeuwde jammerlyk. On To lanch a ship, Een fcbip doen to LAND-FALL, (a sea term) LaLamentation, Weeklaage, jammer- afloopen.

den, aan de wal komen. klagt, gekerm, geklag. + And so he lanched into eterni- LANDGRAVE, (an Earl, or Count The lamentations of Yeremiah, ty, En daar op scboot by neer in in Germany) een Landgraaf.

De Klaagliederen van Jeremia. de eeuwigheid. Dit wordt wel LANDGRAVIATE , Landgraaf. Lamented, Geweeklaagd, bejammerd, gezegd als iemand , dien men fcbap. beklaagd, gekërmd.

ophangt, van de ladder gestoo. LAND-LADY, eene Eigenaares tan Lamenter, Weeklaager , treurder, ten wordt.]

land of van een buis , buisvrouw, builder.

To lanch out into many revi. - saapurouw. Lamenting ; Een weeklaaging, ge- ling expressions, Tot veele smaad- LAND-LORD, een Eigenaar van jammer, jammerende, klag. redenen uitspatten.

land of buizen, Huisbeer. gende.

I'll lanch into the water, Ik zal Land-lord, Hofpes, berbërgier, waard.
LAMIERS, (a sort of thip ropes) my in 't water laaten zakken.. The head-land-lord, De grond.

Sortouwen, scbeertoraven. Lanched, Neergefcbooten, afgeloo- beer, leenvoogd
LAMIN, (or thin plate) Een dunne

pen.

LANDRESS, Eene wafcbter. plaat, van yzer, koper, enz. To be lanched into the world, Landry, Een wassebery, waschbuis

, LAMING, Lammaaking ; verlam

In de waereld getreeden zyn.

wafcbplaats. ming

Lanching, Neerfcbieting, aflooping, LANDSKIP, een Landscbap, (in to LAMM, Afroffen, slaan, zie to

neer(cbietende.

een tékening of schildery afge.
Lam.
LAND, Land.

beeld.]
Lammed, Afgerost, geslagen. A fruitfull land, Een vruchtbaar LANE, Een laan, fleeg.
LAMMAS day , Den eersten van land.

They went through a lane of sol-
Oogstmaand.
Arrable land, Bouwland.

diers, Zy gingen tusscben twee -ift At later fammas , ( never ) Te To buy land, Land koopen.

ryên Soldaaten door. Sint Jutmis, nooit.

Land of inheritance, Erflanden. LANGATE, Een linnen windsel,
LAMP, Een lamp.

By sea and land, Ter Zee en te voor wonden.
LAMPASS, Een gezwel in den mond Lande.

LANGUAGE, Taal, fpraak. van een paerd.

Land-cape, Een kaap, uitboek. She gave fair language, Zygaf
LAMPERN, Een jong lamprytja Land-captain, Een Kapitein te’land. schoone woorden.
LAMPERS, zie Lampass.

Land-cheap, (an ancient culto. He gave me ill language, Hy L'AMPOON, Een schimpdicht , fchot- inary fine, paid at every alie- Sprak my leelyk toe; by gaf my schrift.

nation of land) Cyns-geld, ver

vuil befcbeid. to LAMPOON one, Iemand met een ponding , schatting aan den grond. This is no language , cried he Scbimpfcbrift doorstryken.

beer te betaalen, wegens 't erf. in a rage, for an honest man Lampooned Met een scbotscbrift goed in zyn Land of Gerecbt ver- to hear, Dit is geen taal, riep doorgestreeken. kogt; de 40ste Penning.

by verwoed uit, die een eerlyk LAMPREY, Een lamprey , prik, Land-forces, Krygstroepen te land. Man aan kan booren. négenoog:

Land-lady, land-lord, zie laa- The Hebrew, the Greek lanLamprill-or Lampern, Een lan

ger.

guage, De Hebreeuwscbe, de preitje.

Land-loper, een Land-looper, Vage- Grieksche taal.
LAN.
bond.

Poetry is the language of the
LANAR, Axelbay, zie Larner. Land-mark, - Een baaken ; grens- God's, De poëzy is de taal der
LANCE, Een speer, lans , ren speer. paal.

Goden.

You

[ocr errors]
[ocr errors]

mouw.

[ocr errors]
[ocr errors]

You talk there a very strange, to LANT, (to mix with urine) Lapidescence, Steenwording; verlanguage, Gy spreekt daar een Met pis mengen.

steening. wonderbaarlyke taal.

Lanted, Met pis gemengd. Lappet, 't Pand (van een wambes The Greek is at present a dead LAN CERN OF LÅNTHORN, Een of rok ) of bet opslag van een

language, Het Grieksch istbans lantaarn.
een doode taal, dat is te zeggen,

A dark lantern, Een dieve-lan-Lappets, Slippen eener Vrouwen die niet algemeen gesproken taarntje, ponsje.

kapsel. wordt, of de hoofdtaal van Lantern-bearer, een Lantaarndraager. LAPPING, Likking, geslobber , een byzonder Volk is.

Lantern-maker, een Lantaarnmaa- bewinding, toeslaaning. Professor in the Oriental langua- ker, Blikslager.

LAPSE, Een val, verzuim. ges, Profesor in de Oostersche A magical lanthorn een Tover

+ LAPSE, (A term of the canon taalen. lantaarn.

law: the forfeiture of the preIn the order of Maltha, four A lantern in a fhip, Scheeps vuur sentation to a benefice, or li. different languages, or nations lantaarn.

ving, which not being colare distinguished. Vix. Knight The Admiral has three lanterns lated within six months after of Maltba , of the language of behind his ship , Den Admi- the death of the Incumbent, Provence, of Auvergne , of raal , 't Admiraals-schip voert drie devolves to the diocesan , or Germany, of Arragon , In de lantaarnen agter op.

Bishop, then, upon the same order van Maltha, worden vier A lanthem, (or turret in a buil- account, to the Metropolian, Landspraaken of Landaarden on- ding) Een toorentje rondoin met or Arch-bishop, and at last to derscbeiden , als ; Maltheesch glazen , een uitkyk in een ge. the Crown) Verval van eene Ridder uit Provence, Auverg. bouw.

prove. ne, Duitschland en Arragon. LANUGINOUS, Donsagtig. Lapsed, Vervallen , gevallen, vera Languaged; well languaged, Die Lanuginousness, Donsagtig beid.

zuimd. cenen goeden styl beeft. Lanugo, Nasbaard.

A lapsed benefice, Een prove die LANGUENT, Quynende.

LAP.

zes maanden door verzuim des LANGUID, Flaauw, jap. LAP, Een fcboot.

Patroons blyft open staan. to LANGUISH, Quynen, uitteeren. . She had the child upon her lap, The lapsed condition of man, To begin to languish, Aan't quy. Zy had bet kind op baaren schoot. De vervallen staat van den nen raaken.

Every thing fell into his lap, menscb.
To languish in misery, In elen- Alles liep bem méde.

LAPT, from to Lap, sie Lapped. de quynen.

The lap of a garment , De plooi. * He was lapt (or wrapt) in his * To languish with imperfect jing van een kleed.

mothers Tinock, Hy is zeer behealth, Ongezond zyn , een quy A lap dog, Een scboot bondtje, mind van 't Vrouwvolk. nende ziekte bebben.

Fuffrouws-bondtje.

LAPWING, cen Kievit. To languith one's days in sor- The lap of the ear , Het

LAQ. row, Zyne dagen in droef beid lapje.

LAQUEUS, Een strop, Arik, eindigen.

Lap-eared, Lang-oorig, bang-oor. val. Languished, Gequynd.

to LAP, Likken, (gelyk de honden LAQUEUS, De navelstreng. Languishing, als zy drinken ] Jobberen.

LAR. To lap, (or cover) Bedekken, LARBOARD, Bakboord, (de flirt A languishing life, Een quynend verbergen.

kerzyde van 't schip als men leeven.

To lap something about a com- agter op staat met het aangeA languishing lover, Een quy- modity, Koopmanschappen er. zigt na 't voorítéven gekeerd.) nend minnaar.

gens méde bedekken.

+LARCENY, Dievery, diefstal. Languishingly, Op een quynende To lap up, Bewinden, toesluan, + Great larceny, Diefstal die meer wyze. toevouwen.

dan een Engelfcbe schelling in Languor, Quyning. Lapped, Gelikt, geslobberd.

waardy bedraagt , welke voor tɔ LANIATE, Hakken, in stukken Lapt up, Toegeslagen, toegevou- Felony gerekend wordt, zulks snyden , fubeuren.

well,
besondenz.

dat een Dievery van een RyksLANK , Scbraal , rank, mager, LAPIDABLE , Steenigbaar. [Dit oord Ilollandsch , op 't naauwit Nuik.

woord wordt op een boertige genomen, volgens de EngelLapk hair, Sluik baair.

wyze ook wel gebruikt voor sche Wet de galg zou zyn.) Lankness, Rankbeid , fcbraalbeid , Huuwbaar. ]

Petty larceny, Dievery van minmagerbeid, sluikbeid.

LAPIDARY, een Juwelier, Kcop- der dan een Engelsebe sebelling. LANNER, or lanner hawk, Azel- man van gesteente.

LARCH tree, Lork-boom, zie Labay, wyfjes jacbtvogel, die op Lapidary verses, een Grafdicbt. rinch-tree. de Haze- en Patryze-jacht ge- LAPIDATION, Steeniging. LARD, Varkens reuzel, (die men bruikt word.

LAPIDESCENT, Steen wordende, in Engeland sinelt en in een LANSQUENET, Lansknegten, een tot steen verbardende , tot eenen blaas giet, en zo bewaart oin zéker kaartspël.

Steen groeijendera
.

pannekoeken mee te bakken); G88 3

als

oor

[ocr errors]

Languishment, } Quyning.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ge boer.

als ook raauw Spek, om mee oogen, die bedekt, dat 'er on- Lahed, Gegeeleld. te lardeeren.

der verborgen legt.

Laher, Een geeffelaar, to LARD, Doorspekken, met spek Lark spurs, Ridderspooren, [zé- Lathing, Geefseling, geeldoorrygen, lardeeren. kere bloemen.)

lende. Larded , Doorspekt , met spek doorree. LARUM, (or alarum watch) Een LASIE, Lwy, zie Lazy. gen, gelardeerd.

wekker,

LASK, De loop, buik-loop. A Yarded hare , Een gelardeerd LARVATED, Gemaskerd, ook door LASKETS, (a sea term) Touwen baas. Spooken verschrikt.

van bet bonēt, of byzeiltje als Lardery, Een Spyskamer, provisie- LARYNX, (the top of the wind ’er weinig wind is. kelder.

pipe) 't Strotten boofd. LASS, Eene vryster, meid, meisje Larderer, Een lardeerder.

LAS.
A pretty lass, Een aardig meisje

, Larding, Doorspekking, lardeering, LASCIVIOUS, Geil, dartel, kriel. LASSITUDE, Vermoeidbeid, loom Lardeerende.

A lascivious man, Een geil, on- beid der leden. A larding pin, Een lar deerpriem. tuchtig kaerel.

the LAST, De laatste , leste, uiter. LARE, een Wieldraaijers rad of Lascivious looks, Onkuische lon- ste, jongste, verleden. schyf.

· ken.

The first and the last, De eerste LARGE, Ruim, breed, wyd , wyd- | A lascivious queen, Een ritfa- en de laatste. loopig.

To the last moment, Tos bet leste A large house. Een groot buis. Lasciviously, Op een geile wyze. oogenblik toe. | A large conscience, Een ruim To look lasciviously, Met geile She will not acquit him till be geweeten.

oogen aangluuren , boerachtig be- has paid the last farthing, Zy Dr Large, (or bountifull) Milddaa- lonken , lodderig , loens aan

wil bem niet ontslaan, voor dat dig. zien.

by de laatste duit zal betaald beba At large, Ten volle , volkomen wyd. Lasciviousness, Geilbeid.

ben. loopig.

There's too much lasciviousness At the last day , Ten jongsten I wrote to him at large about it, in that picture, Daar is te veel dage.

Ik beb 'er bem wydloopig, of geilbeid, daar zyn te onkuiscbe He was here last summer, Hy

breedvoerig over geschreeven. postuuren, ongeschikte beelden in was verléden zomer bier. He describes the matter at large, die fcbildery.

The last week, De verleden Hy beschryft de zaak in 't bree- LASH, Een geefselpag, streem. week.

KH That King has his subjects un- The last of all, De allerlaafte, de He made large promises , Hy deed der the laih, Die Koning beeft leste van allen. groote beloften.

zyne onderdaanen onder de zweep. The last bur one, De laatste of He was too large in that point, News writers are under the lash

Hy was al te wydloopig in die of the government, t De Cou- The last but two, De laatste op zaak.

rantiers staan onder de plak der twee na. Largely, In 't breede.

regeering:

They were brought upon their He spoke largely about it, Hy I fhall bring him under the lash, last legs, t Zy gingen op bus Sprak in 't breede dies aangaanIk zal bem kastyden.

laatste beenen, zy waren tot best de.

+ To be under the lash of an evil uiterste gebragt, zy wisten geen Largeness, Ruimte, breedte , wydte. tongue, Belasterd worden.

raad meer. LARGESS, Een gift, geschenk, This fiction is a lath upon the Last night, Gisteren avond. drinkgeld.

folly of those –, Deeze vin- LAST, (adv.) Laatst, left. [Wanneer in Engeland de Maai- ding is eene bestraffing voor de It is a long while ago fince I saw jers, op hun verzoek, eenig geenen

him last, 't Is al lang geleden drinkgeld van de voorbygan to LASH, Geellelen.

dat ik hem left zág. gers ontvangen , zyn ze ge- To lash one with one's pen or a When I had last the honour to woon uit te roepen Largess, tongue, Iemand met pen of tong see him, Toen ik left de eer bad Largefs.]

bavenen, doorbaalen , bestraf- van bem te zien. LARINCH-tree, Een lorkboom, lor. fen.

He has breathed his last, Hy kenboom.

To lash, (a fea term) Een fcbip beeft zynen adem uitgeblaasen, by LARK, een Leeuwerik.

aan de paalen vast maaken, vast is gestorven. A capped lark, Een kuif-leeu. forren.

To the last, Tot den einde to.. + To lah out into sensuality, In They are resolved to hold out LARKER, Leeuwerik vanger.

wellust uitspatten.

to the last, Zy bebben besloten Like a skilful larker, he plays To lath out wastfully, Quist- om bet tot bet uiterste uit te bok the dazzling glass in your eyes, acbtig syn in 't uitgeeven , ver

den. that the ket which lies beneath quiften.

At last, Ten laatsten, ten lefter, may be concealed, Hy verblindt, Go To lah out into words, Over- eindelyk. gelyk een bebëndig Leeuwerik- tollig in woorden uitloopen, lus- LAST, (of a Shoemaker,) De leeft vanger, met eenen spiegel bunne lig uitrammelen.

[van een Schoenmaaker.]

TO

de.

één na.

werik.

Of late,

[ocr errors]

te ,

[ocr errors]

To set on the last, Op de leeft Better late than never, * Béter I did write in latin, Ik sebreef in zetten. laat als nooit.

't Latyn. Last-maker, een Leeftemaaker. It grows late, Het wordt laat. To make a piece of latin, Iets in a LAST, Een lajt, [zékere party Late ripe, Laat ryp, agterlyk. 't Latyn stellen. 't zy van graanen, teer, haa.

Onlangs , korte- To make latin, In 't Latyn brenring, huiden of andere waa- Lately, lings.

gen. ren.]

I only perceived it now of late, Latined, In 't Latyn gebragt. Lastage, Last-geld, ballast. Ik beb 't nu onlangs maar eerst the Latines , De Latynen, 't Lato LAST, Duuren.

bemerkt.

tynsche volk. These hoes last very long, Dee. Lateness, Laat beid.

Latinism, een Latyrische Spreekwy. ze schoenen duuren beel lang. LATENT, Verbolen, heimelyk. Most flowers do last but a day, His malice was latent in his breast, Latinist, een Latynist.

De meeste bloemen duuren maar Zyne kwaadaardigbeid lag in zyn to LATINIZE , Op zyn Latyns een dag: bort verbolen.

Spreeken. Does their quarrel last yet? Duurt LATER, Laater , korter verleden, LATISH, Laatachtig. bun krakeel nog?.

onlangser.

LATITANT, Zich t'fcbuil boudensLafted, Geduurd.

We came later than you, Wy de. Lasting, Duuring, duurende. kwamen laater als gy.

LATITUDE, Breedte , wydte, boogA lasting cloth, Een duurzaam It was said , but a later tiding

ruimte. Laken.

contradicted it, Men zeide bet The length, latitude, and depth A lasting felicity, Een duurzaame maar met een nader tyding wierd of a body, De lengte, breedte gelukzalig beid. bet tegengesprooken.

en hoogte van een lichaam. * Violent means are not lasting, The later math', Het naa-gras. On The Northern latitude, De Geweldige zaaken bouden geen

* At later lammas, St. Jutmis, Noorder breedte. stand. * Strenge Heeren regee- (nooit.)

Coming at the latitude of the Caren niet lang. LATERAL, Zydelings.

naries, Komende op de boogte Ever-lasting, Eeuwigduurend. A lateral inotion, Een zydelingscbe van de Kanarische Eilanden. Lastly, Laatstelyk, ten laatsten, ten beweeging

The latitude of a place, (or the lefte.

A judge lateral, Een byzittend distance of it from the Eqila-
LAT.
Recbter, Afleflor,

tor) De boogte van een plaats, LATCH, Een klink. LATEST, Laatst, de laatste.

deszelfs afstand van den Eve The latch of the back-door, De He came the latest of all, Hy klink van de agterdeur. kwam het laatst van allen.

A thing of great latitude, Een Draw the latch,

Haal de klink op. You begin of the latest, Gy be- zaak van groote uitgestrektbeid. LATCHET, 't Leertje of strookje denkt bet te laat.

To take a great latitude , Een daar men de schoenen mee gejpt, LATEWARD, Ontydig, buitens tyds. groote ruimte, of vrybeid neefcboenriem.

Lateward hay, Hooy dat te laat Whose shoes latches I am not

LATITUDINARIANS, Al te rek. worthy to unloose, (ob. I: Lateward, Agterlyk.

kelyke luiden in 't stuk van Re27.) Wien ik niet waardig en LATH, Een lat.

ligie, Vrygeesten. ben dat ik zynen schoenriem 204- A counter lath, Een kruis-lat. LATRANT, Blaffende. de ontbinden.

It Alath back, (a Nim long A latrant (or barking) writer, LATE, Laatst, onlangs geléden.

fellow) | Een lange magere

an Author who does nothing In the late tiines, In deeze laatst Scharminkel , een fungel, een but bark, Een schryver die altoos verledene tyden.

vent als een putbaak, een stok blaft en jankt. In the late storm, In de voorige visch.

LATROCINATION

Roovery, storin.

Lath of a bed, Een gordyns-roe. Araatschendery. The late King, De voorige Koning, Alath, (which turners use) Een LATTEN or Latin , (iron tinned den geweezen Koning. draaybank.

over) Blik, vertind yzer.. The late King Fames, Wylen Ko- to LATH, Met latten bespykeren. Latten, (brass plate) Blad koning Jacobus. LATHO, (a great part of a coun

per. My late wife , Myne overledene try) een Kanton, een groot ge- LATTER, Laatste, laatst, left. Vrouw,

deelte van eene Provintie.

In the latter end of the book, A late Author, Een schryver die LATHED, Met latten bespykerd. Omtrent aan 't einde van 't boek.

nog onlangs gefcbreeven beeft, LATHER, Zeepsop, wapeling. At the latter end of the next een onlangscbe Aut beur. [SEWEL.]

week, Tégen 't left van de toeOf late years, In deeze laatste jaa. to LATHER, 'Met zeepsop was- komende week.

ren, nog weinig jaaren geleden. fcben, - fcbuimen als zeep/op. Remember thy latter end, Gederik LATE, (adv.) Laat. LATIN, Latyn.

te sterven : denk op uw einde. It was very late in the night, Het The latin tongue, De Latynsche

The latter math, mowing or crop, was zeer laat in den nacht. taal,

Etgroen, laat booi.

LAT

naar.

men.

gewonnen is.

to LATTICE up, Met houte tralien To laugh OUTRIGHT, Uitfcbateren his tongue, Om dat by zynen tong digt maaken. van lacben.

wat te veel geroerd bad. Lattice-work, Traliewerk.

A horse laughe , Een ginnekende to LAVISH, Verquisten, derkwanLatticed, Getralied, betralied, met bou- lach.

selen. ten traliën bezet. * Let him laugh that'wins, Laat Lavilhed, Verquist, verkuarsels

, LATTIN, Lattoen, koper-blik.

bem lacben die wint.

He lavished away his estate, Hy LATTICE, Een bouten tralie. To laugh from the teeth outward, beeft zyne middelen verquist, by

Een
Meesmuilen.

beeft zyn goed doorgebragt. ster.

He laughs at you, Hy lacbt u uit, Lavishing, Verquifting , doorbrenLAU. by steekt de gek met u.

ging. LAUD, Lof, prys.

To laugh at one to his face, le Lavisher, Een verquister, doortren. to LAUD, Looven, prysen.

mand in syn aangezigt uit- ger. To laud and extoll God's holy lachen.

Lavithly, Quistachtiglyk. name, Gods beiligen naam looven To laugh one to scorn, Iemand Lavilhness, Quistacutigbeid. en verboogen.

voor den gek bouden, bespotten, to LAUNCH, Neerschieten, zie to Laudable, Loflyk, pryslyk.

f in bet ootje zetten.

Lanch. Laudably, Op een loflyke wyze. I laugh at your conceit, Ik lacb LAUNDRESS, Een waschster, sie LAUDANUM, (a sort of gum) om uw begrip.

Landress. Verdikt beulsap, Laudanum opia. Laughed, Gelacbt, gelachen. Laundry , zie Landry. tum, in 't Latyn.

Laughed at, Belacht, uitgelacbt, uit. LAUREATE, Gelaurierd. LAUDES or Lauds, (a thanks-gi- gelachen.

A poet laureat , Een gelaurierd ving used among the prayers of Worthy to be laughed at, Be- Dicbter , des Konings Dicbter. the

Roman church) Morgen lof- lacbens waardig, belacblyk. LAUREL, Laurier. zang , in de Rooische Kerk, If you propofe such a thing, you

Crowned with laurel , Met laurier LAV.

will be laughed at, Als gy zulks bekranft, gelaurierd. LAVATION, Wassching, spoeling. voorstelt zult gyuitgelacben wor- A laurel tree, Een laurier boom, to LAVE, Water uit een vaartuig

den.

Laurel-berries, Laurier-beijen , Baof Scbuit gvojen, met een scbop Laugher, Een lacber.

kelaar. boozen. Laughing, Lacbing , lacben

LAW. To lave (or water a country,

de. Een land bewateren, besproeijen, He fell a laughing, Hy begon te LAW, De Wet, bet Recbt. waffcben, bevogtigen.

lacben.

The law of nature, De wet der The Rbine laves a great part of Laughing is proper to man, Het natuur, de natuur wet. Germany, De Rhyn_bespoelt lachen is den menfcb alleen eigen.

The Civil law, De burgerlyke wet, een groot gedeelte van Duitsch. * Men go not laughing to heaven, de burgerlyke recbten. land.

Men komt niet lachende in den

The Canon law, De Kerkelyke To lave a design, Een schildery bémel.

wet. fcboon maaken, vernissen. Laughing-stock, Een belacblyk voor- The Scatute law, De Parlements to LAVEER, Laveeren.

werp, iets of iemand daar men wetten. LAVENDER, Lavëndel.

den spot mee dryft.

The Divine and Human laws, De To lay up a thing in lavender, To make one's self a laughing. goddelyke en menfcbelyke wet(to lay it up against one has stock, Zicb belacbelyk aanstel- ten. occasion for it) | Iets als bagy

len.

The law of arms, De Krygs-wet. ne koek bewaaren. Laughter, Gelach, bet lacben.

The law of merchants, Het ftaIt To lay up in lavender, (or Excessive laughter, Een luid ge.

pel.recbt. to pawn) | Aan de ketting leg. Schater.

The law of nations, Het recit gen, verpanden, in de lombard

Hě burst out into laughter, Hy der Volkeren. zetten. borst uit in lacben.

The written law, Het befébréLAVER, Een wascbuat , bandbekken, * The way to the house of laugh- ven recht. scbepbekken.

ter, is through the house of The cominon law, Het gemiere to LAVER, WaTcben.

mourning, Om in bet buis der recbt. to LAUGH, Lachen.

vreugde te komen, moet men bet The statute law, De bandvese, To laugh at, Belacben , uitlacben, klaagbuis doorgaan.

ten. bespotten. Laughingly, Al lacbende.

To follow the law, In de recbHe laughs at a feather , Hy lacht LAVISH, Quistacbtig , verquis- ten studeeren, of de praktyk ook overal om, t by lacht om een stend.

gen. scbeet.

He has a lavish wife, Hy beeft To be at law, Een procês bebTo laugh in one's sleeves, In zyn een quistachtig wyf.

ben. vuit Lacben.

Lavih (or extravagant) expen- He was ruined by law, De pri-> He laughs at me, Hy lacbt om ces, Ouerdaadige kosten.

cellen bebben bem beduruene my, by belacht my.

For having been too lavith with

He

« FöregåendeFortsätt »