Sidor som bilder
PDF
ePub

Law of mart;} + Reprisailles.

[ocr errors]

nen.

He made some objections in Lawfulness, Wettig beid, ge-oorlofd. | LAY, (van to Ly) Lag , lagen, point of law, Hy deed eenige beid.

als; tegenwerpingen tegen de manier Lawless, Wetteloos, onwettig. His life lay at stake, Zyn leevens van procedeeren.

The lawless court, Een zeker Ge. bing 'er aan. A great many grow rich by the rechtsbof onder den Graaf van The thips lay at anchor, De law, f De balie maakt veel men- Warwick, 't welk 's Woensdags Jcbeepen lagen ten anker. scben ryk.

na St. Michiels dag, voor den to LAY, Liegen, zie to Lye. on Å thing good in law, Een gang. dageraad zonder kaarsen gebou. to LAY, Leggen , zetten. baare zaak, een goede zaak in den wordt.

To lay in order , In order leg. rechten. Lawless, Dat niet onder de be

gen. And there was he laying the law scherming der wetten valt. To lay every thing in its place, to him, about the lewdness of LAWN, Kameryks doek, dun doek, Ieder ding op zyne plaats leg. bis life and conversation, En Silesier suijers, els Kameryks

gen. daar stelde by bem de onbetaame- doek.

To lay siege to a place, Een lykbeid van zyn ontugtig leeven Cobweb lawn, Kameryks doek 20 plaats belégeren. en ommegang voor. fyn als rag.

To lay taxes, Lasten, impofton A man learned in the law, Een Lawn-sleeves, (such as Bishops opleggen. ervaaren Recbtsgeleerde.

wear in their Episcopal dress) To lay the cloth, De tafel dek. To make a law , Een wet maa- Oplagen van kameryks doek be- ken. ken.

hüörende tot bet Biljcboppelyk ge- To lay or deliver) a woman,
Law of mark
waad.

Een Vrouw te bed brengen , uer.
LAWN, Een groot plein in 't mid- loljen.
To go to law, To recbt gaan. den van geboomte.

To lay the foundation, De grond
He is ever at law, Hy is al LAWYER , een Rechtsgeleerde , Ad- Nag leggen.
tyd doende met rechten en pleiten. vokaat.

To lay or to lay a wager, Wedden, Law-days, Pleit-dagen.

A farmer between two lawyers, een weddenschap aangaan. Law-giver , Een wetgeever.

is as fave as a theep between To lay the stomach for a while, Law.fuit, Een recbtsgeding, recbt- two wolfs, * Een boer tusscben Den grooten bonger verzadigen. zaak.

een Advokaat en Procureur, is To lay snares, Strikken spanA father in law, Een schoonvader, zo veilig als een schaap tusscben ftiefvader. twee wolven.

To lay an evil spirit, Een spook A mother in law, Eerse schoorn

LAX.

verdryven. moeder, stiefmoeder.

LAX, Een zékere viseb zonder graat, To lay an ambush , Een laageA son in law, Een schoonzoon.

als inéde, de buikloop.

of op de loer leggen. A daughter in law, Eene Schoon. LAXATIVE, Openende, den buik To lay a plot, Eene Saamenzweedocbter. week maakende.

ring inaaken. A brother in law , Een scboon- LAXE, Los, sap, dat aanstonds To lay the ground work, (as broeder. kreukelt.

of lace, for point) Den grond A fifter in law, Eene fcboon

LAY.

leggen van eene kant, gronden. zuster. LAY, Leeken.

To lay eggs, Eijeren leggen. LAWFULL,Wettelyk, wettig , echt, A lay habit, Een lecken gewaad. To lay the dust, Het stuiven begeoorlofd. A lay-man, Een leek.

letten. 'T is lawful, Het is wettig, ge- A lay-brother, Een leekebroer. To lay the vapours of the spleen, oorloft. A lay elder, Een ouderling,

De milddampen doen zakken. A lawful marriage , Een wettig A lay-priett, Een waereldyk Pries. The rain will lay the corn, De buwelyk.

ter, [die in geen Orden be. régen zal bet koorn neerslaan. It is not lawful for you so to grépen is.]

To lay (or allay) the heat, De do , Het is u niet ge-oorlofd zulks A lay Prince, Een waereldlyk bitte temperen, maatigen. Vorst.

To lay himself at any one's merAll things are lawful for me, A lay-stall, Een mestbak, me tboop, cy, Zicb aan de barınbertigheid but all things are not expe- vulnisbök.

van een iegelyk overgeeven , zyra dient; all things are lawful for A layman, Een bouten beeld, leeven in bunne banden stellen. ine; but all things edify not, wiens leden in allerlei postuuren To lay ABOUT one's self, (to Alle dingen zyn my ge-oorlofd, geboogen konnen worden,

use one's endeavours) Zyn best maar alle dingen zyn niet oor- Leeman.

doen. | Hemel en aarde beweebaar : alle dingen zyn my ge- a LAY, Een deuntje, een laag. gen. oodlofd, maar alle dingen stig. A lay of mortar, Een laag kalks. To lay about , in order to get ten niet.

a LAY, (or wager) Een wedspel. an einployment, or office, OP Lawfully, Op een wettige wyze. 't Is an even lay whether it be

de loer leggen oin een ampt te
A child lawfully begotten, Een so or no , 't Is gelyk op of 't krygen.
wettig, een ecöt kind.

zo is of niet.
Hhh

Ta

te doen.

I. DEEL.

[ocr errors]

afzien.

To lay about one, (to beat, To lay down money , (to de I had a good fortune, and laid him) iemand by de ooren krygen, posite it) Geld in een derde band on to foine tune , as long as af kloppen. te bewiaren geeven.

it laited, Ik. had een goede stuiTo lay an henious charge AGAINST I'll lay down my fare, Ik zal ver gelds, en maakte 'er my one , Iemand van eene grouwely. myrze vragt betaalen.

Urolyk mede 20 lang als bet ke misdaad befcbuldigen. To lay one's self down upon

duurde. He lays that against me, Hy be. the bed, Zich op bet bedde neer To lay a command of a charscbuldigt my daar van, by brengt leggen, te bed gaan.

ge upon one, Iemand iets bedat tégen my in.

To lay HANDS on one,

De banden

laften. To lay ALONG upon the ground, aan iemand saan, aangrypen.

To lay one's excuse upon a thing, Zo lang als men is op de grond To lay HOLD of one, Iemand vat- Zich ergens over verontscbuldileggen. ten, vast bouden.

gen. To lay ASIDE, (or apart) Afzon- To lay hold of the King's para To lay on a heap, Op boopen stel derlyk, of wog leggen.

don, Van bet pardon des Ko. len, stapelen. * To lay aside, (to neglezt, not nings gebruik maaken.

To lay an obligation on one, to mind) Verzuimen , verach. He thinks no law can lay hold Iemand verplichten, eene verplicb. teloozen, verwaarloozen.

of him, Hy meent dat by tégen ting opleggen. Be To lay aside, Cor depose) Ie- alle wetten veilig is, dat niemand To lay one on the face , Iemand mand afzetten , zyne bediening macht over bem beeft.

een klap geeven. ontneemen.

To lay In, Inleggen, opdoen. Lay on, (beat him foundly) , Der To lay aside , (or renounce) To lay in provisions , Voorraad Smeert bem bëlder af. Verlaaten, afzien.

van leevensmiddelen opdoen.

To lay a punilhment upon one, He did make a scheme wich he To lay wine in the cellar, Wyo

Iemand straffen, eene straf opapproved at first, but now he in de kelder leggen.

leggen. will lay it aside, Hy maakte een ** To lay a thing in one's dish ,- To lay OPEN, Open leggen. ontwerp dat by in 't eerst goed t | Iemand iets in de neus wry

To lay out, Uitgeeven, uitleg. keurde, maar nu wil by 'er van ven , iemand verwyten. t. Een

gen, besteeden. steek onder water geeven..

To lay out money; Geld bestele To lay ASLEEP or to sleep, Slac- To lay LEVEL., Slechten, gelyk

den.. pen, te slaapen leggen.

maaken:

To lay out in expences, Ver. To lay the fault at another man's To lay level with the ground, quisten.

door, De schuld op een ander Afbreeken , met den grond gelyk + What can my life be better lay'd leggen, maaken.

out in, than in repeated efforts To lay a thing BEFORE one, Iets To lay a net, Een net spannen,

for the liberty of my country, aan iemand voorstellen , iets voor uitleggen.

Waar kan myn leeven béter toe iemand open leggen. To lay off, Afleggen.

besteed worden, als tot berbaalTo lay by, Weg zetten, opsluiten, To lay on or UPON , Opleggen, de poogingen voor de vrybeid uais bewuaren. te laste leggen.

myn Vaderland, You may eat the mutton, but

To lay tax upon tax on the peoTo lay out a strect, Eene straat the veal you must lay by, Gy ple, Het volk schatting op scbat- uitzetten , wyder naaken. kunt bet Schaapen-vleesch eeten, ting opleggen.

He did not lay out his learning maar het Kalfs-vleesch moet gy To lay one's hand upon the fo. with the diligence with which weg zetten. Béter zegt men, re, Zyne band op de bezeerde plaats he laid it in, Hy wendt minder leggen.

vlyt aan, om zyne geleerdbeid te To lay CLAIM to a thing, Iets To lay a great load upon one, doen gelden, als by deedt om die te vorderen, eifcben.

Iemand een zwaaren last opleg- verkrygen. To lay a plot deep, Een ontwerp, gen.

To lay out one's cards, (at pic. eené faamenzweering wel beleg. She says she's with child, and ket) Zyne kaarten uitfcbieten ons gen.

lays it on you, Zy zegt dat te verwisselen. To lay down, Neerleggen, af- sy zwanger is en legt bet u te last. To lay over or overlay, Bedekken. staan. t. To lay much load upon a thing,

It was laid over with gold, Hez To lay down one's commiflion, Ergens veel mede op bebben, iets was net goud overtogen. Zyne bediening neer leggen. vergrooten.

To lay to, als; Tó lay down one's life, Zyn: If God should lay sickness upon Lord lay not this sin, to their leeven afleggen, sterven. us, Als God ons met krankbeid charge, Heere réken bun deez:

zonden niet toe. Lay down your head upon my

mogt bezoeken. breast, Legt uw boofd op myn The principal conspirators laid To lay a thing to heart, Iets ter borst. violent hands on them selves,

barten neemen. I'll lay down ready money for De voornaamste vloekverwanten To lay an injury to hart, Een

your sword, Ik zal u aarstonds leiden geweldige banden aan bun belédiging ter barten neemen 'es geld neer leggen voor uw degen. zelven.

over geraakt, over aangedaar zyn.

“ Ia

Set by.

en

To lay togeTHER , Saamen leg. ! He is a leazy bones , Het is een | LEADED, Verlood, met lood voorgen, vergelyken. groote luijaard, straat/lyper.

zien. To lay heads (or wits) toge

LEA.

Leaden, Looden , van lood gemaakt. ther, Saamen raadpleegen. LEACH, Een bloedzuiger, een ge- A leaden bullet, Een looden koeLay his words and deads toge. neesheer, zie Leech.

gel. ther , Vergelyk zyne woorden eens LEACHEROUS, Geil, onkuiscb, LEADER, Een leider, leidsman. met zyne daaden.

zie Lecherous.

Blind leaders, Blinde leidslieden, To lay UP, Opleggen, verzame. Leachery, sie Lechery.

A ring-leader, Een bëlbamel. len. LEAD, Lood.

The leader of a dance, Deri To lay up money, Geld opleggen. The leads of a house, Het lood aanvoerder , voorganger in eerz To lay or lock) up, Sluiten, van een buis.

dans. weg suiten. Lead mine, Een lood-myn.

A leader, (or Commander) Eers Lay it up again, Sluit bet weer Lead, (or being elder hand at bevélbebber. weg.

cards Voorzitten.

Leading, Leiding, leidende. To lay up the corn', Het koorn I have the lead, Ik beb de voor- A leading word , Een eerste woord, inzamelen, inbouden. band, ik zit voor.

daar de volgende van afbanger. Lay that up for another time, To lead (or playing first) at The leading card , De eerste kaart, Spaar dat tot een anderen tyd. billiard, Het eerst speelen.

de kaart van bem die het eerst To lay up provisions for them to LEAD, Verlooden, met lood Speelt. whole year, Mondbehoeften op. beleggen.

To have the leading hand at cards, doen voor bet gantsche Jaar. Black-lead, Pot-lood.

Voorzitten. He has laid up much , Hy beeft White lead, Loot-wit.

LEADING STRINGS, Leiband. veel gespaard, opgelëgd. Red lead, Menie.

+ To be in the leading-strings, He has but a revenue of fifty A sounding lead,

Zeer oiinozeb zyn. pounds, and yet he lays up

} Peillood. Dead sea lead,

* It is ill leading old dogs in a every year, Hy beeft niet meer Lead-colour, Loodverwig.

string, * Met oude bonden is als vyftig ponden inkomen , A lead-plummet, Dieplood.

kwaad baaze vangen. echter legt by alle jaaren nog op. Lead-oar, Ruuw lood, mineraal van The leading men, De voornaam * To lay one up, to lay him up lood.

sten of de aanleiders. by the heels, Iemand gevangen The leads of a church, Het loode LEADING, Verlooding. doen zetten.

dak van eene Kerk.

LEAF, Een blad. To lay up land, Het land braak to LEAD, Leiden.

Leaves, Bladeren , bladen. legger.

To lead one by the hand, Iemand To turn over the leaves of a book, To lay WASTE, Verwoesten.'

by de hand leiden.

Een boek doorbladeren. Laying, Legging, setting,

To lead the dance, Den dans mont To turn over a new leaf , Ziclo leggende. aanvoeren, voorgaan.

beter aanstellen , zich verbeteren. Laying down, Neerlegging.

way leads to the town, The fall of the leafs, Het NaaLaying out, Uitlegging, uitgee. Deezen weg loopt naar de Stad. jaar, de Herfst. ving.

To lead one by the nose, + le- Alcaf of gold, Een blaatje gouds. A laying hen, Een leg-hën.

mand by de neus oinleiden.

The leaves of a screen, De dezA hen paft laying, Een bën die To lead parties, Het hoofd van ren of bladen van een scherm. niet meer legt.

eene party zyru.

Leaf-gold, Geflagen goud. A laying up of hands, De opleg. To lead the way, Den weg wy- LEAGER, Een schuldboek, grootging der banden. zen, voorgaan.

boek, zie Ledger. LAY-LAND, Braak-land.

To lead to be chief, to com. LEAGUE, Verbord, verdrag, verLAY-STALL, Een misboop, drek- mand) Het opper-bevël bebben , bindtenis. boog.

gebieden.

To enter into a league, In eerz
LAZ.
To lead about, Omleiden.

verbond treeden, een verbond LAZAR, Een lazarus, melaatscbe. To lead AWAY, Wegleiden.

aangaan. A lazar-house, een lazarus-buis, To lead ALONG, Voortleiden, League-breaker, een Verbond-breebét er Lazaretto. To lead off, Afleiden.

ker. LAZINESS, Luibeid, traagbeid. To lead BACK, Te

a LEAGUE, Drie Engelsche mylen, Lazily, Luiacbtig, traaglyk.

To lead INTO, Inleiden, tot iets een Hollandscbe nyl, omtrent eens Lazing, Luijerende.

leiden.

uur gaans. LAZULE, Lapis lazuli.

To lead out, Buiten leiden, uit- LEAGUER, Een belégering, belig. Lazy, Lui, traag, vadzig , looin. leiden.

Leaguer, Verbond-maaker, die A lazy fellow, Een luijaard , luije To lead one out of the way, le- tot een verbond bebourt. vent.

mand van den weg afleiden, doen t A leaguer Ambassador , Een A lazy vagabond, Een luije land- doolen.

gewoon Afgezant. looper, een luije schurk, luije To lead a virtuous life, Een LEAK, Een lëk. vlegel.

deugdzaam leeven leiden.

rug leiden.

[ocr errors]

rent ,

[ocr errors]

Een geleerd

meli.

to LEAK, Een lëk bebben, lék zyn, as I He leans to that opinion, Hy on The truth of it we are yet to doorlëkken. belt naar dat gevoelen.

learn, De waarbeid daar van is Our thip leaks, Ons schip is lëk. To lean over, Over bellen.

ons nog onbekend. To leak, Pillen. Leaned, Geleund, gesteund.

I am not to learn the difference This pot leaks every where, Leaning, Leuning , steuning,

between a private man, and Deeze pot lệkt overal. leunende.

a Prince, Ik beboef bet onder. To ipring a leak, Een lëk kry- Leaning.staff, Een leunstok , steunsel, Scbeid niet te leeren tufcben een gen. ftut.

byzonder persoon en eenen Vorst. The ship sprung a leak, Het scbip A leaning-staff, Een leunstok, een Apt to learn, Bekwaam ons te leekreeg een lek. kruk.

leerzaam. LEAKAGE, Lëkkazie.

A leaning stock, Een stut, een

He has learnt me to read EnLeaking, 'Lékking , doorlēkking, staf.

glish, Hy beeft my Engelfcb leelëkkende. LEANLY, Magerachtig.

ren leezen , veel beter Tee Leaky, Lëk, ondicht. LEANNESS, Magerbeid.

cbed me. A leaky tub, Een lekke tobbe. LEAP, Een sprong

Learned, Geleerd, vernomen. + Women are generally so leaky, To take a leap, Een sprong nee

A learned man, that they can hold their breath

Man. longer than they can keep a A leap, (or weal to keep fish in) A learned discourse, Een geleerd secret, De Vrouwen zyn door- Een viscb-kaar.

vertoog gaans zo klap-acbtig , dat zy baar Leap frog, (a boyith play, whe. The learned, De geleerden. adem langer kunnen inbouden als re one boy leaps over an other)

Learned by heart, Van buiten een gebeim bewaaren. Bokje over, een jongens spël.

geleerd. a LEAM of fire, Een straal vuurs, Leap year, Schrikkel.jaar.

Learnedly, Geleerdelyk. een lichtende vlam.

to LEAP, Springen, opspringen, Learner , Een leerling , scboolies. A leam of lightning, Een bliksem. buppelen.

A learner of the cross-row, Eers straal.

To leap down, Neerspringen. A,B,C scboolier. A leam for dogs, Een band of To leap off, Afspringen. Learning, Geleerdbeid, -lesfuoer om honden aan te bouden. To leap over, Overspringen.

rende. LEAN, Mager, scbraal.

To leap for joy, Opspringen van

A man of great learning, Een Lean meat, Mager vleefcb.

vreugde.

Man van groote geleerdbeid. As lean as a rake, Zo mager als

If he could obtain that, he would The Commonwealch of learning, een bout. leap out of his skin at it, Kon

Het Staatendom der geleerdbeid, To grow lean, Mager worden. by dat verkrygen , by sprong schier de geleerde waereld. Lean jades, Magere jakbalzen van uit zyn vel van blydfcbap.

The treasure of learning, De paerden.

To leap on horse-back, Te paer- sobat der geleerdbeid, der weePray cut me some lean, Eilieve

de springen.

tenscbappen. Sny my wat mager.

To leap, as the male upon the Learnt, Geleerd. Å lean (or barren) foil, Een female, Bespringen, beryden,

I learnt it of him, Ik beb 't van fcbraal, onvruchtbaar land, of [gelyk eene stier een koe.] bem geleerd. grond.

To lcap, ( as the heart doth ) | LEASE, Een buurceel, — de to LEAN, Leunen, leenen, steunen. Kloppen, (gelyk 't hart.)

buur. To lean forward, Voor-over belo Leaper , Een springer , buppelaar, To take a lease of a house, Ees len.

Springster.

huis voor eenige jaaren in bus. To lean upon , Op leunen , op Leaping, Springing , Sprinsteunen.

gende.

A. Het verhuuren der huizen in To lean upon a stick, Op een stok Leapt, Gesprongen.

Engeland, gaat doorgaans geleunen.

to LEARN, Leeren , verneemen , heel anders in zyn werk als in To lean upon a wall, Tégens een

leeraaren, onderwyzen. Holland : want in Engeland muur leunen. He will not learn off me, Hy

huurt iemand somtyds een oud A beam that leans upon a pil- wil van my niet leeren.

huis voor twintig, dertig, vyflar, Een balk die op een pylaar I could learn nothing out of him, tig of honderd jaaren, welk rut. Ile kon niets van bem vernee.

huis den huurder dikwils tot A ching to lean upon, Een ding

den grond toe laat afbreeken, om op te leunen.

To learn without book, (or by en op zyn eigene kosten een To lean, (or incline) Overbel- heart) Van buiten leeren.

nieuw opzetten , dat hy tot een len. To learn wit, Slim worden.

veel hooger prys aan een an. A wall that leans of one side, To learn, (or to hear) Hooren, der voor een zéker getal van Een muur die aan de eene zyde verneemen.

jaaren verhuurt. In dit geval overbëlt.

To learn news, Nieuws booren. heet de huur van den eersten To lean one's head backwards, To learn, or to teach) Leeren, huurder a ground leofe, een Zyn boofd agter over bouden. onderwyzen.

grond-rente, en die van den

twec

ren.

[ocr errors]

ven.

inaanen.

liegen.

tweeden blootelyk a Lease.Doch| * Married in hast, repented at lea. I. shall beg leave, or I humbly het staat den eerstgemelde niet sure, * Heast getrouwd, lang beg leave to consider a little, vry, het hạis voor meerder berouwd.

Ik bid ootmoedig verlof, my een jaaren te verhuuren, als hy de LEATHER, Léder, leer.

weinig te mogen bedenken. grond gehuurd heeft : want by * His thoes are made of running to LEAVE, Laaten, staan laaten, het eindigen van dezelven, ver- leather, Hy loopt altyd te post. naalaaten, verlaaten , verblyvalt het gantsche buis aan den * 'T is good cutting large girths eersten Eigenaar of Grond- of another man's leather , * Uit I left it as good as I found it, heer. Dit word ook Lease-bold eens anders leer is bet goed riemen Ik beb 't zo goed gelaaten als ik genoemd. snyden.

gevonden beb. Lease-parole , (of by word of The upper-leather, 't Over-leer, I will leave it to him to do as mouth) Een mondelyke verbuu- (van een schoen.]

he thinks best, Ik zal bet aan ring. Dit geschiedt altoos als Leather-dresler , Een leerbereider, bem laaten om te doen zo als 't de huur voor één jaar is. leertouwer.

bem best dunkt to LEASE vut, Verhuuren. Leather-gilder, Een goudleer-maa- Leave that to me, Laat dat aan to LEASE, (or glean) Na-leezen, ker.

iny. na oogsten. Leather-seller, een Leerkoper.

I left him at home, Ike liet ben an To lease, (or lie) Liegen. To lose leather, Zicb bet vel op. t'buis. Leafde, Éen buurder.

baaken, afstooten.

He never leaves exhorting thein Leaser, Een verbuurder.

A leather bottle, Een lédere wyn- to piety, Hy laat nooit naa to LEASE corn, Koorn opleezen of zak.

ben tot godurucbtigbeid te vernaaleezen.

A leather tong, Een leere riem. Leasing, Naaleezing , als méde Leathern, Léderen, van leer.

To leave one to the wide world, He wears leathern breeches, Hy

Iemand aan de waereld overgeeLEASH, Een leids, een band daar draagt een lederen broek.

ven, iemand verlaaien. men de jagtbonden mee leidt. LEAVE, Verlof, oorlof, orybeid, I'll never leave her, Ik zal baar A leath of hounds, Een koppel afjcbeid.

nooit verlaaten. van drie jagtbonden.

I never had leave to go thither, Don 't leave thy work, Laat uw A leaih of hares, Drie baazen. Ik beb nooit verlof gebad om daar

werk niet staan. LEASING, Na-oogsting , nu-leezing, te gaan.

It is time to leave work, 't Is na leezende.

I will not go without fleave, Ik tyd om uit te scbeiden. LEASOUR, zie Leaser.

wil niet gaan zonder oorlof. He ought to leave the matter to Leafhlaws, Wetten of régels raaken- With his leave, I must tell him us, Hy beboorde de zank aan ons de de jagt. that he wronged me, Ik moet

te verblyven, by moest bet gan LEAST, kleinste , minste, minst. bem zeggen, met zyn verlof, dat ons stellen. * Out of many evils we must cho. by my verongelykt beeft.

To leave mourning, Den rouw se the least, Uit veele kwaaden If my business will give me lea- afleggen. moet men 't kleinste kiezen.

ve, Zo myne dingen bet willen He left it to my discretion, Hy He had not the least cause to toelaaten.

stelde bet aan myne befcbeider coinplain, Hy bad de minste He gave them leave to go, Hy beid. oorzaak niet om te klaagen.

gaf ben urybeid om te vertrek I left word with his wife that I have not wronged biin in the ken.

I would be there at that time, least, Ik beb bein in 't minste Give me leave to speak, Vergun Ik beb zyne Vrouw gezegd dat niet verongelykt.

my (staa my toe) te spreeken. ik tégen dien tyd daar zou zyn. That saying displeased me the least I do not intend to depart be- I leave it to the judgment of your

of all, Dat zeggen misbaagde fore I have taken my leave of brother, Ik stel bet aan bet oormy 't minst van ailen. her, Ik ben niet van voorneemen

deel van uwen broeder, There's not the least difference, te vertrekken voor dat ik myn af- To leave OFF, Laaten staan, op

Daar is geen bet minste onder- scheid van brar genoinen beb. bouden, staaken, naalaaten , uitsebeid.

I have given him his leave, Ik fcbeiden, af wennen. That I may say the least, Om beb bem zyn afscbeid gegeeven;

When d'ye intend to leave off ? niet te veel te zeggen. ik be' bem laaten gaan.

Wanneer meint gy uit te scbeiHe obliged me the least of any, By your leave, (the usual cry of den ? wanneer zult gy ophouHy beeft my minst van allen ver. tlic chairmen in London) Met den? plicbt.

verlof.

Leave off such running, Laat At least, Ten minsten.

To bave free leave to do a thing, dat loopen staan, loop ze bard LEAST, Dat niet, op dat niet, zie Volkomen vrybeid bebben om iets

niet. Lest.

te doen,

It was alınost impossible for him LEASURE, Ledigen tyd, zie Leisure. With leave of the Moralists, Met to leave off those ways, 't Was I am not at leasure at present, Ik verlof van de Zeedemeesters. Scbier onmoogelyk voor bem die beb tégenwoordig geen tyd,

manieren af te wennen. H hhs

TO

« FöregåendeFortsätt »