Sidor som bilder
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Tiugondesiette söndagen efter Trinitatis
Tiugondesiunde söndagen efter Trinitatis
Jungfru Mariæ renings dag.
Jungfru Mariæ bebodelses dag
Then belige Johannis döparens dag.
Tben belige Michaelis dag.

All Helgona dag ...
Gudelig suck när klåckan slår

86.
87.
88.

[ocr errors]
[ocr errors]

89.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

97.
99.
101.
103.
104.
104.

[ocr errors]

1

[ocr errors]

105.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Johan Vultejus.
Förord af utgifvaren
Post-illa Compendiosa

Dedikation till drottning Ulrika Eleonora
Företalet till sina åhörare
Förste. Advents söndag
Andre Advents söndag
Tredie Advents söndag
Fierde Advents söndag

Första Juledagen
i Andra Juledagen

Tredie Juledagen
Fierde Juledagen
Söndagen efter. Jul
Nyåbrsdagen.
Söndagen efter Nyåbrsdagen
Trettondedagen
Första söndagen efter Trettondedagen
Andra söndagen efter Trettondedagen
Tredie söndagen efter Trettondedagen
Fierde söndagen efter Trettondedagen
Mariæ renselses dag
Femte söndagen efter Trettondedagen
Söndagen Septuagesima
Söndagen Sexagesima
Söndagen Estomibi.
Söndagen Invocavit
Söndagen Reminischere
Söndagen. Oculi..
Mariæ Bebodelse
Söndagen Lætare
Söndagen Judica

110.
111.

112.
113.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

122.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tiugondeförsta söndagen efter Trinitatis
Tiugondeandra söndagen efter Trinitatis
Tiugondetredie söndagen efter Trinitatis
Tiugondefierde söndagen efter Trinitatis
Tiugondefemte söndagen efter Trinitatis
Tiugondesiette söndagen efter Trinitatis
Tiugondesiunde söndagen efter Trinitatis
S:t Andreæ dag
S:t Thomæ dag :
S:t Pauli omvändelses dag
S:t Mathæi dag
S:t Ppilippi Jacobi dag
S:t Petri och Pauli dag
S:t Jacobi dag
S:t Bartholomæi dag
S:t Matthæi dag

S:t Simon och Jude dag
Samtaal, ens bedröfvad syndares med sin Jesum

sid. 177.

179.
181.
184.
187.
189.
190.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
202.
204.
425.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

[ocr errors]

Christofer Tiburtius.
Förord af utgifvuren

sid. 209.
Siälenes saliga nöje uti Jesu blodiga kors och död 211.
Dedikation till biskopen d:r Carl Carlson

213.
Till den benägne och gunstige läsaren

215.
Fallet och upprättelsen

217.
Nattvarden

218.
Blodsvettandet

220.
Judæ kyss .

222.
Golgatha

224.
Törstandet.

226.
Andans ingifvelse

228.
Grafven

232.
Votup.

233.
En andelig vijsa om Jesu blodiga kors och död 234.

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ernst Gestrinius.
Förord af utgifvaren
Nödlidande fycktingars klagan
Klagelig röst i en troinnerlig bön
Oryggeligt löfte, Herranom Gudi giordt

sid. 239.

241.
246.
250.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Michael Renner.
Förord af utgifvaren
Dedikation till grefve Eric Lindschöld
Trenne klag- och tröstesånger.

Kommer, Adams barn, och skåder
O gode Gud, bar nu tin godhet ända

Hvad har du, biertans Jesu, brutit
En i sio Jesom verliebter siäbl

Söte Jesu, när jagh eger
Herre, berrars stoore printz

Bland alt hvad man i verlden äger.
Ett andeligit siökort och seglationskonst

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Mot diäfvulen

sid. 346.
Om en salig ändalykt

346.
Morgonbön

347.
Aftonbön

351.
Världens fåfänglighet

352.
Om de utvalde siälars glädie och de fördömda siä-
lars plågor

355.
Tukte-Spegel.

360.
Ett rättsinnigt Guds barns sångtimmar

366.
Then förste sångtime

366.
Then andre sångtime.

369.
Then tredie sångtime

372.
Tben fierde sångtime

376.
Then femte sångtime .

378.
Tben siette sångtime

379.
Then siunde sångtime

381.
Then åttonde sångtime

386.
Then nionde sångtime

388.
Tben tionde sångtime

390.
Then elfte sångtime

392.
Then tolfte sångtime .

395.'
Then trettonde sångtime

398.
Tben fiortonde sångtime

399.
Then femtonde sångtime

402.
Then sextonde sångtime

404.
Tben siuttonde sångtime

406.
Tben adertonde sångtime

409.
Then nittonde sångtime

411.
Then tiugonde sångtime

412.
Then tiugu förste sångtime

415.
Then tiugo andre sångtime

417.
Then tiugu tredie sångtime

418.
Then tiugo fierde sångtime

420.
Til en otidigt talande mun

422.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

99

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »