Sidor som bilder
PDF
ePub

L. Gossin, Manuel élémentaire et classique d'Agriculture, d'Arbo

riculture et de Jardinage. 5e édit. Paris, 1868. 80. Met af beeldingen in den tekst.

J. MUNNIKS, Nederlands verbeeterde Land- en Akkerbouw. Amst., 1780. Dl. I. 80.

(M. v. L.) J. A. UILKENS, Handboek voor Vaderlandsche Landhuishoudkunde. Groningen, 1819. 80.

(M. v. L.) J. A. UILKENS, Handboek van Vaderlandsche Landhuishoudkunde. Nieuwe druk. Amst., 1847. 80.

(M. v. L.) C. A. BERGSMA, Handboek voor de Vaderlandsche Landhuishoudkunde. Utrecht, 1841, 42. 2 din. 80.

(M. v. L.)

Joh. BECKMANN, Grundsätze der Teutschen Landwirthschaft. 6e Ausg. Göttingen, 1806. kl. 80.

(M. v. L.) J. E. VON REIDER, Lehrbuch der Deutschen Landwirthschaft, nach eigenem Systeme. Leipzig, 1833. 80.

(M. v. L.) W. A. KREYSZIG, Der Deutsche Bauernfreund, oder: Kurzer und

deutlicher Unterricht von den bisherigen Verbesserungen und Fortschritten der Landwirthschaft. Königsbergen, 1836. 89.

(M. v. L.)

J. CORDIER, Agriculture de la Flandre Française, et Economie

rurale. Av. 20 planches. Paris (1850 ?) 80. (M. v. L.) J. TAULIER, André, ou la Ferme de Meylan. Livre de lecture

courante. Paris, 1868. 80. Th. H. BARRAU, Simples Notions sur l’Agriculture, les animaux

domestiques, l'économie agricole et la culture des jardins. Nouv. édit. refondue. Paris, 1868, 8'. Met 78 vignetten en eene land

bouwkundige kaart van Frankrijk door G. Heuzé. G. HEUZÉ, La France agricole. Région du Sud ou région de l'Olivier.

Région du Sud-ouest ou région du Maïs. Paris, 1868. 2 dln. 80.

Met afbeeldingen in den tekst en een kaartje. L. GOSSIN, Principes d’Agriculture appliqués aux diverses parties

de la France. Ouvrage orné d'une Carte agricole de la France, de 225 planches, dessinées par Isidore Bonheur, Rouyer, Milhau et Mlle Rosa Bonheur, et gravées par Adrien Lavieille et Leblanc. Paris. (1868?) gr. 40.

G. R. PORTER, De Landbouw tusschen de Keerkringen, of Overzigt van

de kweeking en behandeling van de voornaamste voortbrengselen uit het plantenrijk in de Keerkringslanden. Naar het Engelsch door W. L. DE STURLER. Met pltn. Groningen, 1845. 80. (M. v. L.)

J. W. Dawson, Contributions toward the improvement of Agricul

ture in Nova-Scotia, with practical hints on the management and improvement of Live stock. 2d edit. Halifax, 1856. 80. Met afbeeldingen.

Werken van gemengden inhoud.

C.

(Werken van Genootschappen; Tijdschriften ; Gemengde

werken van één schrijver; betreffende ééne hoeve.)

Verbaal van het verhandelde in de le--5e Algemeene Vergadering

van afgevaardigden uit de Commissiën van Landbouw. 1806–15. 5 stkn. 80.

(M. v. L.) Proces-verbaal der Algemeene Vergadering van Afgevaardigden uit de Commissiën van Landbouw, gehouden te Brussel. 1823. 80.

(M. v. L.) Stukken betreffende het Landhuishoudkundig Congres, 1846 en volg. 80.

(M. v. L.) A. Verslagen van het verhandelde op het Ie-VIe, VIIIe Congres, 1846—53.

7 stkn. B. Stukken betreffende het XVIe Co res, 1861. 2 stkn. Verslag van het verhandelde op het XIV de Nederlandsch Land

huishoudkundig Congres. Junij 1859. Groningen, 1860. 80. Werken van de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam, 1776-1833. 80. (M. v. L.) A. Verhandelingen. Amst., 1778–1832. Di. I-XIX. 2e stuk. Met Atlas in

gr. fol. (bij Dl. 18). B. Programma's v. de jaren 1776-1813, 1815–1833. 35 stkn.

C. Bijlagen tot de Programmata. 1791–1805. 4 stku. Werken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. 1848-1862.

(M. v. L.) A. Jaarboekje. Rotterd., Amst. en Schiedam, 1848–62. Jaarg. I—XV, (ont

breekt IX). kl. 8°. B. Mededeelingen en Berigten van het Hoofdbestuur en van de Afdeelingen.

Jaarg. 1848–60. Rotterd., 1848–58. Schied., 1859, 60. 13 dln. 8o. C. Lijst van voortbrengselen op de Algemeene Tentoonstelling, 1861. D. Stukken betreff. de Afdeeling Amsterdam: a. Prospectussen van Tentoonstellingen, Publicatiën enz. over de jaren

1850–61. In portefeuille. gr. fol. b. Verslag over den veehandel en het verbruik van vleesch in de hoofd

stad. 1851. J. VOEGEN VAN ENGELEN, Programma van het Genootschap der

Surinaamsche Letter-vrienden ter oprigting van een nieuwen tak van onderzoek, onder den naam van Genootschap van Surinaamschen landbouw. (Paramaribo,) 1788. 80.

(M. v. L.)

Stukken betr. het Vriesch Genootschap van proefondervindelijk en Landbouw. Leeuwarden, 1834–36. 80.

(M. v. L.) A. De Vriend des Vrieschen Landmans. Inhoudende de Handelingen van het

Genootsch. Uitgegeven door J. VITRINGA Coulon en verdere Bestuurders.

1835, 36. Stk. I, II. B. Wetten, benevens de Naamlijst der Leden. 1834. Stukken betr. de Commissie van Landbouw in de Prov. Zeeland. 1839–56. 80.

(M. v. L.) · A. Voorstellen met uitloving van premiën en medailles, vastgesteld bij de Ver

gaderingen der Commissie in 1839—46, 48–50. Stk. I-VIII, X-XII. B. Losse stukken:

1. Reglement voor de Provinciale veeartsen. 1839.
2. Instructie voor de Provinciale veeartsen. 1840.

K. HOORWEG, Verdediging van den Praktikalen Landbouw tegen

theoretische beschouwingen, in Aanmerkingen op de voorstellen enz. der Zeeuwsche Commissie, vastgesteld 1839. Dordrecht, 1840. 80.

(M. v. L.) Stukken betr. de Maatschappij tot bevordering en aan

moediging van den Landbouw en de Veeteelt in de Prov. Zeeland. 1843–51. 80.

(M. v. L.) A. Redevoeringen, gehouden bij de 3e, 50 en 80 alg. Vergadering, 1846, 48,51.

B, Statuten. 1843. Stukken betr. de Geldersche Maatschappij van Landbouw. Arnhem, 1852–62. kl. 80.

(M. v. L.)
A. Mededeelingen en Berigten over 1852–61. (Verscheidene stukjes ontbreken.)
B. Landbouwwerkjes door de Maatsch. uitgegeven :
I. Het boekhouden voor den kleinen Landbouwer. 1850.

Hetzelfde. 2e druk. 1851.
II. W. STARING, De Belgische Kempen. 1850. M. krt.
III. De Vlasbouw in Nederland. 1851.
IV. Handleiding tot het vloeijen van hooilanden voor Nederland. 1851.

Met houtsn.
V. De Insecten welke den landbouwer schaden. Eenige middelen om die

te keer te gaan, hunne vijanden enz. 1852. Met houtsp. VI. Handboek voor den houder van rundvee. 1852. Met houtsn. C. W.C. H. STARING, Almanak voor den Landman in Groningen, Friesland, enz. voor 1855, 58–62. (Jaarg. VIII, XI–XV). Zwolle, 1855—62. 8o.

Deze Almapak wordt door verschillende toevoegselen òf voor de Geldersche
Maatsch. van Landbouw of voor het Genootsch. v. Landbouw en Kruid-

kunde te Utrecht gewijzigd. Stukken betr. het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde te Utrecht. 1843-62.

(M. v. L.) A. Berigten en Mededeelingen. 1843–49. D. I, II 1. 7 afl. 4o. B. Jaarboekje voor 1854, 56-59. Jaarg. I, III--VI. kl. 8o. C. W.C. H. STARING, Almanak enz. voor 1853, 60–62. (Jrg. VI, XIII-XV.)

Mémoires d’Agriculture, d'Économie rurale et domestique, pu

bliés par la Société d'Agriculture du département de la Seine.

Paris, An IX--X (1801-2). Dl. I-IV. 89. (M. v. L.) Mémoires d'Agriculture, d'Économie rurale et domestique, publiés

par la Société royale et centrale d'Agriculture. Année 1822, Paris, 1822. DI I. 80.

(M. v. L.) Stukken (Fr. en Holl.) betr. de Société Royale d'Agriculture et de Botanique de la ville de Gand. 1820—30. 14 stkn. 80.

(M. v. L.) Exposition publique (XXII, XXXIV - XLIII). 1820, 26-30. Programma's. 1826, 28. Rapport par J. B. DELBECQ. 1826.

Réglement. 1829. M. TABARRINI, Degli studi e delle vicende della Reale Accademia

dei Georgofili nel primo secolo di sua esistenza sommario storico. Corredato di un Catalogo generale dei soci e di due indici degli atti accademici compil. da L. de' Marchesi RIDOLFI. Firenze, 1856. 80.

Rapport sur les travaux de la Société Impériale d'Économie rurale de Moscou, pour les années 1836 et 1837. Moscou, 1839. 80.

(M. 1. L.) Ueber die Leistungen der Kaiserl. Moskwa’schen AckerbauGesellschaft für die Jahre 1838–41. Moskwa, 1840, 42. 2 stkn. 80.

(M. v. L.) Memoirs of the Philadelphia Society for promoting Agriculture.

Containing communications on various subjects in Husbandry and Rural Affairs. To which is added a statistical account of the Schuylkilt permanent bridge. Philadelphia, 1806. Dl. I. 80. Met pltn.

(M. v. L.)

Transactions of the American (Agricultural) Institute of the

City of New York, for the years 1851, 1854--1858. Albany, 1852, 1855–59. 6 din. 80. Met portret, platen en afbeeldingen

in den tekst. Transactions of the New York State Agricultural Society, with

an abstract of the Proceedings of the County Agricultural Societies.

1851–1863. Albany, 1852–64. DI. XI-ŠXIII. 80. Met pltn. Report of the Executive Committee of the New Jersey Agri

cultural Society, to the Stockholders and Members, for the

year 1866. Trenton, New Jersey, 1867. 80. Transactions of the Illinois State Agricultural Society, with

the proceedings of the County Societies and kindred Associations.

1853–57. Springfield, 1855, 57. Dl. I, II. 80. Met afbeeldingen. Transactions of the Wisconsin State Agricultural Society. 1852.

Madison, 1853. Dl. II. 80. Met pltn.

Transactions of the Connecticut State Agricultural Society, for

the year 1854. Hartford, 1855. 80. Annual Report (XIIth) of the Ohio State Board of Agriculture,

with an abstract of the Proceedings of the County Agricultural Societies, to the general Assembly of Ohio, for the year 1857. Columbus, 1858. 80. Met pltn.

Jan Kops, Magazijn van Vaderlandschen Landbouw. Haarlem,

1803–14. 6 din. 18 stkn. (en Bladwijzer). 80. (M. v. L.) De Buitenman, uitgegeven door J. F. SERRURIER. 's Gravenh., 1820—29. 4 dln. 80.

(M. v. L.) De Vriend van den Landman. Handboek voor allen die be

lang stellen in de bevordering en den bloei van Land- en Tuinbouw, Veeteelt en Boomkweekerij. Verzameld door E. C. ENKLAAR. Nijmegen en Zwolle, 1841-51. Dl. V-X, XII–XV. 80. Met pltn.

(M. 1. L.) De vertalingen van landbonwk. handboeken door ENKLAAR, als Supplement tot

den Vriend van den Landman uitgegeven, zijn, voor zoo ver ze voorhanden zijn (HAUBNER, en Hamm gedeeltelijk), gebragt onder de afdeelingen waartoe

ze behooren. Algemeene Landhuishoudelijke Courant, door J. WTTE

WAALL. Jaarg. I en II (1847, 48). Arnhem, 1848. 1 dl. 40. (M.v. L.) Landhuishoudelijke Courant. Weekblad voor den Ned. Akker

bouwer. J. WTTEWAALL, hoofdred. Arnhem, 1849–51. Jrg. III--V. 3 dln. fol.

(M. v. L.) Voortzetting der voorgaande. - Sedert 1851 verkreeg zij den titel van: Landbouw

Courant, Nieuwsblad enz., en verscheen zij 2 maal per week. Magazijn voor Landbouw en Kruidkunde, door J. C. BALLOT. Utrecht, 1848--58. 2 din. 40.

(M. v. L.) De Akkerbouw, Landbouwkundig Weekblad. Gent, 1849–51. Jaer I, II. fol. Met afbeeldingen.

(M. v. L.) De Boeren Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederl. Landbouw

in zijn geheelen omvang. Hoofdredact. L. MULDER. Deventer, 1855. Jaarg. I. Afl. 1. 80.

(M. v. L.) Almanak tot Nut en Vergenoeging. Voor de onderscheidene

standen des maatschapp. levens. Door J. A. UILKENS, voor 1814,

16, 17, 19-24. Groningen, 1814--24. 9 stkn. 12o. (M. v. L.) Landhuishoudkundige Almanak, ten vervolge op den Al

manak tot Nut en Vergenoeging van wijlen J. A. ŬILKENS, voor 1826, 28-34, Groningen, 1826-50. 4 stkn. 120. (M. v. L.)

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »