Sidor som bilder
PDF
ePub

geurig ried.

Reductively, Zaakelyk, kortelyk. Reëstablithed, Hersteld.

Reference, Opzigt, betrekking , over'T is in substance, and reducti- Reëstablisher, Een bersteller.

wyzing , - een verblyving aan vely this, Het komt zaakelyk Reëstablishing, Herstelling , - ber. Goe-mannen. bier op uit.

stellende.

A reference to one's ordinary, REDUNDANCY, Overvloedigbeid, Reëstablishment, Herstelling.

Verzending tot iemands dagelyk. overtolligbeid.

REEVE, or reve, (the bailiff of scben rëcbter. Redundant, Overvloedig, overtollig. a franchise, or manor, espe

I spoke it in reference to him, to REDUPLICATE, Herdubbelen. cially in the West) De Bailjuw Ik sprak bet ten opzigte van bers. Reduplicated, Herdubbeld.

eener beerlykbeid.

It has no reference to that, Het Reduplication, Herdubbeling. RE-EXAMINATION, Wéder on- beeft geon betrekking daar op. Reduplicative, Herdubbelbaar.

dervraaging,

Too many reference in a Didioto RE-EXAMINE, Ten anderen nary is not convenient, A te REE. maale onderuraagen.

veel overwyzingen, van de cene REED, Een ried, riedstaf.

To re-examine an account, Eene plaats na de andere , syn niet geThe sweet-snelling reed, Het

rékening op nieuws na sien, on- voeglyk in een Woordenboek. derzoeken.

Reference, or arbitration, UitA reed-bank, Een oever of plaats Re-examined, Wéder ondervraagd. Spraak van Goe-mannen. daar ried waft.

The witnesses were re-examined, REFERENDARY, (an officer unReed-stop of an organ , Tong. De getuigen werden op nieuws der the master of requests, at werk van een orgel. ondervraagd.

the emperor's and Pope's courts, to RE-EDIFY, Wéder opbouwen,

REF.

as also at the courts and par. berbouwen. REFECTION, Ververscbing, ver

liament of France, and GerREEDY, (full of reeds) Rietacbtig, quikking.

many) Referendarius, overdracvol riet.

Refectory, De eetzaal (in kloosters. ger van de Vorstelyke Manda. REEK , Waalsem, qualm, "rook, to REFELL, Wéderleggen, kwaad ten, gunstbrieven, in de Karftank. keuren.

celeryen. The reek of a candle newly blown Refelled, Wederlegd, gewraakt.

Referred, Op geweezen, gedragout, Den stank van een kaars die Refelling, Afkeuring, wraaking. gen. eerst uitgeblaazen is.

to REFER , Wyzen, gedraagen, Referrible, Overwysbaar, betrekA reek of hay, Een rook boois, overwyzen.

kelyk. booi-opper.

He referred hem to the council, Referring, Wyzing , gedraaging, to REEK, Rooken, waalfemen.

Hy wees bem na den Raad.

wyzende. His head reeked with Tweat, Zyn I refer the reader to the preface, to REFINE, Louteren, zuiveren, boofd rookte van zweet.

Ik wys den leezer tot de voor- fyn' maaken. Reeking, Rooking, waalfeming, réde.

To refine gold, Goud zuiveren. rookende , stinkende.

I refer my self to what I wrote To refine a liquor, Een vocbs REEL, Een baspel.

formerly , Ik gedraag my aan

zuiveren, klaaren. to REEL, Waggelen, been en weer 't géne 'ik voortyds gescbreeven + To refine a language, Eene zwieren (als een dronkaard.) beb.

taal zuiveren. to REEL, (or wind) Winden. To refer (or leave ) it, Verbly. Refined, Gelouterd, gezuiverd, fyn To reel thred, Garen baspelen.

gemaakt. Reeled, Gewaggeld, gebaspeld, ge- He referred it to the senate , Hy Refiner, Een louteraar, zuiverasr. wonden.

verbleef bet aan den Senaat , by Refining, Loutering, zuivering ,Reeler , Haspelaar, baspelster.

liet bet aan den Senaat over.

Louterende. Reeling, (or winding) Haspeling. I refer it to you, Ik ftët bet To refine upon, Uitpluizen, oof. Reeling, (or staggering) Wag. aan 4.

deelkundige aanmerkingen maggeling

The matter was referred to me, ken. REEM, Ryp, rym.

De zaak wierdt aan my gesteld, to REFIT, Kalefateren. The trees were covered with of verbleeven.

Refitted, Gekalefaterd. reein, De boomen waren met To refer a difference to 'arbi. Refitting, Kalefatering.

tration, Een geschil aan de uit- REFLECT, (reflected) Overpeinft, to REENTER, Weer ingaan, weer Spraak van Goe-mannen stellen. overwoogen. in 't bezit treeden.

To refer a cause to be examined A beast is not capable of reflect Reëntry, Weder intreeding , bernee- in order to a report, De ver. acts, Een beeft is niet in staat ming van bezit.

deeling der stukken van een ge- tot overwoogen daaden. REER-ADMIRAL , Scbout by nagt, ding, onder verfcbeide Recbters, to REFLECT, (to beat, or send zie Rear-Admiral.

op dat zy dezelven onderzoeken. back) light, or heat, Het licht, REER-MOUSE, Een vlédermuis, Referree, De géne aan wien de uit- of de bitte

afkaatzen, terug kaatsen. zie Bat.

Spraak van een zaak gelaaten To reflect, (to be beaten back) to RE-ESTABLISH, Weer vaststel- is, een uitspraakgeever, Gor. Weerstuiten, op tuiten. len, berstellera man.

ven.

ryp bedekt.

ver

woogen zaak.

}

To reflect, (to return, of ref Reform, (a disbanding of fome, Refrained, Beteugeld., ingetoond, dound) | Weerom kaatsen.

part of the army) Afdanking bedwongen. That reflects upon mne, Dat laat van een gedeelte des Légers. Refraining, Beteugeling , intpoming, op my, daar ben ik mee gemeend; to REFORM, Hervormen, berstel

beteugelende. dat is op my gemunt. :

len, verbeteren.

REFRANE, (a Spanisb proverb) I did not reflect upon it, Iksloeg To reform an army, Een beira Een Spaansch spreekwoord. er geen acht op.

léger bervormen, dat is, kleiner to REFRESH, (to recreate) VerIt would be well for every one maaken, door de Vaandels, quikken, verfriffcben. to reflect upon himself, 't Zou die een gedeelte van hun volk To refreth, (to renew) Vernierwel zyn dat een ieder zich zelo verlooren hebben, te vermin- wen, bernieuwen. ven aanmerkte, 't was goed dat deren, en twee in één te trek- To refresh the memory of a elk op zich zeluen lette. ken.

thing, De gebeugenis van eene To reflect upon his foriner life, To reform an officer, (to bring zaak vervërscben.

Zyn voorig leeven nadenken. him lower as to his pay) Het To refreth one's self, or to re+ To reflect upon one, (to be traktement, eenes Officiers ver- fresh, Zicb vervërfcben.

Marp upon him) Iemand fcbam- minderen, bem reformeeren. Refreshed, Ververscbt, verquikt. per-bejégenen.

Reformado, Een Kapitein ,, die na Refreshed with sleep, Verfrischt Reflected, opgeslagen , acbt opgesla dat zyn rot zeer verminderd, en

door den faap. gen, aangemerkt, nagedacbt. daarom onder een ánder gestoken Refresher ,. , Een ververscber, vera A thing reflected upon, or con- was, zelf afgedankt , of tot eenen quikker. sidered off, Een overdagte , over- Onder-officier aangesteld wordt , Refrething, Ververscbing, een gereformeerd Kapitein.

vërscbende. Reflecting , , Oplaande, aanmerken- A reforınado (or volunteer) in a Refreshment, Vervērsching, ver

de,, acht: op haande, man of war, Een vrywillige op quikking. Reflective, S opfuitende.

een Oorlogscbip.

To take some refreshment, Zicb Reflecting, (that reflects upon one) Reformation,

Hervorming , verbete- wat vervērscben , eenige vere Overweeging. ring van zeeden, reformatie.

verscbing neemen. Reflexion, or reflexion, (a bea- Reformed, Hervormd, bersteld, Ge. REFRET, Een fuityaers, of Yet ting back) Terugkaatzing. reformeerd.

rym, dat aan 't einde van ie+ Reflection, (consideration, me

The reformed Cor Protestant) re- der vaers herhaald wordt. Å ditation) Overdenking , oder- ligion, De bervormde Gods to REFRIGERATE , Verkoelen, peinzing. dienst.

vervērscben. I made no reflection upon it, Ik Reformer, Een bervormer , refor. Refrigerated, Een koelvat, koelbak. Aoeg er geen acht op.

mateur.

Refrigerating, 2 Verkoeling, vertër. It was a serious reflection, but Reforming , Hervorming, bervor. Refrigeration, scbing. it was too late, Het was een mende.

Refrigerative, Verkoelend. 13 ernstige nadenking , maar bet was Reformist, Hervormer.

A refrigerative potion, Een koel. te laat. REFRACTARILY, (or stubbom

drank, Reflection, (reproach, or abu. ly) Hartnekkiglyk.

Refrigeratory, Eene koelplaats , koelse) Verwyt, schimp. Refractariness, or refractoriness, lc is bad. -ri

siis That casts reflections on you, Widerspannigbeid.

REFUGE, Toevlugt, wyk, fcbuib.
Die schimpfcbeut boort by u t'buis, Refractary, or refractory, Weder-

plaats.
[Bover.]
Spannig:

He is fled to me for refuge, Hy Reflexibility, Weerombuigbaar- A refractary child, Een weder- beeft zyne toevlucbi tet my gebeid, weerom.

spannig kind. Reflexibleness, kaatsbaarbeid. REFRACTED, (a philosophical Refuge or protector, Befcbërmer, Reflexive; Weerombuiglyk.

term als; A refracted beam, beschutter. Reflexivity, Weeromstuitende boeda- Een gebroken straal.

That's the last refuge (or shift) nigbeid.

REFRACTEDNESS, (a term u- of-those of your party, Dat is REFLORESCENCE Herbloei

sed in na- de laatste schuilplaats, of toevlugt jing.

REFRACTION,

tural phi

van uw party.. to REFLOW, Weeron vloeijen, te losophy Straalbreeking. A refuge of all naughtiness, Een

rug vloeijen, beruloeijen. REFRAGRABLE, W’éderstaanbaar. wyk van alle ondeugd., s. REFLŮX, De eb, te rug vloeijing. to REFRAIN, (to curb) Fruiken, A place of refuge, Een sobuilThe flux and reflux, De eb en beteugelen.

plaats. vloed.

To refrain, (to forbear) Ont-Refugee, Een vlugteling. :) REFOCILLATION, Verkwikking, bouden, nalaaten,

REFUGEE, (a Frencb Protestant vertroosting, verlévendiging , ver. He could not refrain from laugh. who has fed from the late persterking. ter, Hy kon zich niet bedwin

secution in France) Vluchteling, REFORM, (reformation or men

idie' de laatste vervolging in ding) Hervorming, verbetering.

Vrankryk ontvloden is. 0 000 3

RE

noinen.

}

[ocr errors]

gen van lacben.

3

[ocr errors]

nen.

[ocr errors]
[ocr errors]

gaan.

[ocr errors]
[ocr errors]

Rejected, Verworpen, versmaad, To hold the reinseven, Het toom | Reiteration, Een dubbele berbaaling. veracht.

gelyk botaden.

REJUVENESCENCY, Verjonging, Rejecting, Verwerping, versmaa To bring a horse to' a certain- verjeugdiging

} Rejection, ding ty of rein, Het paerd bek - vast

REK. Since the rejection of the pope,

maaken, aan den tooi gewen 10 to REKE, (or care for) Zich beSédert de verziaking van den

moeijen. Paus, sédert dat men zyn jok # To let loose the reins, Den teu

I reke not such a thing, Ik by afgescbud beeft.

gel vieren. REIGN, Regeering. ! To hold the reins of the empi.

moei my met zulken ding niet. His reign was but short, Zyne re, (to fit at the 'helm, or to

1 REL. regeering was maar kost.

reign) | Het roer der regeering to RÆLAND, (to fand a second to REIGN, (to rule as a King) Re

in banden hebben.

time) Wederlanden. geeren als een' Koning. Encouraged with this success, Fraudelent traders export goods | To reign, (to have the (way) he gave the reins to it; Door Y? entitled to draw-backs, and Het gebied voeren. deezen voorspoed aangemoedigd,

afterwards reland them without To reign, (to be in vogue) In gaf by zich den ruimen teugel. payment of duty, Bedriegelyke gebruik zyn, in aanzien zyn. f I could give the reins to my dis

bandelaars voeren goederen uit, Reigned, Geregeerd, gebeerfcbt.

course, Ik zoude breed kunnen die recht hebben tot een rabat A reigning vice, Een beerfcbende

uitweiden.

van inkomende recbten , en lander ondeugd.

The running of the reins, Het in dezelven vervolgens wederom, to RE-IMBARK, Op nieuws t'fcbeep druipen van de mieren, de Go. 1 zonder iets te betaalen.

norrhea.

RELAPSE, (return of a disease) Re-imbarked, Weer t'fcbeep gegaan. to RE-INSTATE, Herstellen. 1: Instorting i wederkeering car Re-imbarking, Herfcbeeping , weder Re-instated, Hersteld, in 't bezit cene ziekte. injcbeeping, bersébeepen bêrsteld...

4 Relapfe, (the committing of the de. Re-instating, Herstelling.

same fault over again) Het op to RE-IMBURSE, Verfchooten geld to RE-INTEGRATE , Wéder beet nieuws vervallen tot den zelfde

weer vergoeden (of goed doen.) maaken , wéder volkomen maaken, misleg. Re-imbursed, Het verstbooten geld to RE-INVEST; Wedet in 't bezit Relapfe, (one that is relapsed weer voldaan. stellen.

into his abjured heresy) RerieI ain not yet re-imbursed, Ik beb Re-investing,

gaat, die wederom tot zyn af. myn verschooten geld nog niet Re-investment,

Wéder bërftelling geswoore kettery overgaat. weer. Re-investiture

to RELAPSE, Weer afvallen (van Re-imbursement, Vergoeding van ver- to REJOURN, Wéder uitstellen. czyn geloof,] weer instorten (in Scbooten geld.

10 REJOICE ; ( to fill with joy) een ziekte. Re-imburser, Weer-geever.

Zicb verbeugen. - I.

To relapfe in the fame fault, a RE-IMPRESSION; Een berdruk, To rejoice (to be marry, or glad) In dezelfde fout vervallen. nieuwe druk of uitgaaf van een

Vrolyk, blyde zyn.

Relapsed, Weer afgevallen, weer boek.

I rejoyce at it, Ik verblyd 'er my ingestort. REIN, zie Reins.

Over.

Relaplîng, Vervalling, - verval. + REINARD, (a Fox) | Reintje It rejoyces me, Het verbeugt my. lende. de Vos.

Rejoyced, Verblyd, verbeugd. DO RELATE, (to recount) Verbasto RE-INFECT, Weder besmetten, Rejoycing, Verblyding , derbeuging. - ten, vertellen. op nieuw bedërven.

to REJOIN, or rejoyn, (to join To relate a story, Een gefcbiede. to RE-INFORCE, Wéder verstår- again) Weder vereenigen

nis verbaalen. ken.

der byvoegen;

l To relate, (to belong to a thing) To re-inforce a garrison, Eene To rejoin, or make a rejoin- Ergens toe betrekkelyk syn. bezetting weer versterken.

der) Wéderantwoorden, + Du. That did not at all relate to it, Re-inforced, Weer versterkt.****

pliceeren.

Dat beboorde daar ganseb niet Re-inforcement, Een versterking met To rejoin, (or reply) Antivoor- toe; dat bad genfcbelyk geen opverfcbe troepen. den.

zigt daarop. to RE-INGAGE,

· Het gevecht

+ Rejoinder (an answer, or ex. Related, Verbaald, betrokken. bervatten, op

ception to a replication in cio Related, (or a kin) Maagschap, to RE-ENGAGE, nieuw aanval vil law) Wederantwoord,

bloedverwandschap.
len.
Duplicq.

I am related to him, Ik ben aan to RE-INGRATIATE one's self, REISTER (a German trooper) bem vermaag fchapt. Ziçb weder in de gunst drin- Hoogduitsch Ruiter.

Relater, sie Relator. to REITERATE, Ten anderen maale Relating, Verbaaling, betref gen. REIN), De nieren:

berbaalen.

fende. U REINS of a bridle, De lei. Reiterated, Ten anderen maale ber- RELATION, (or account ) Ver Beltie van een toon. baald, over en weer over verbaald. baal, vertelling

He

3.1.

}

we.

[ocr errors]

He gave a faithfull relation of the gemoed riu en dan een uitspan., | He relented at his crime, (he matter , Hy gaf een getrouw ning geever..

was sorry for it) Hy bad beverbaal van de zaak.

Relaxed, Verslapt, verpoost , ont- rouw over zyne misdaad , by I have it only by relation, Ik Spannen.

was 'er bedroefd over. beb bet maar van booren zeg- Relaxing, Verslappende, verpoozen- My heart relents, Myn bart begen. de, enz.

zwykt. It is so by relation , Het is zo RELAY, De plaats daar men de

To relent, (or yield) Afstaan, naar men zegt. jagtbonden gereed boudt om op 't

uitscheiden, verpoozen. Relation, or respect) Betrek- wild aan te zetten.

Relented, Verslapt, ontlaaden , ver. king, in opzigte. To be .in relay, De jagtbonden

murwd , bezweeken. In relation to that, Ten opzigte gereed bouden.

Relenting, Verslapping, ontlaating, van dat.

Relay, (the cry or kennel of vermurwing, bezwyking , It has no relation to that, Het relay-hounds ) Huis, bök der verslappende, enz. beeft geen betrekking daar op, jagtbonden.

Relenting, (repentance) Berour, 't beeft geen gemeenschap daar Relays, Verfcbe paerden, wissel- boetvaardigbeid. méde.

paerden.

RELICKS, (some part or other of Relation, or affinity) Maag. to RELAY dogs, Verscbe bonden a faints body or clothes) H. fcbap.

tot de jagt gereed bouden ter plaat- Overblyffelen, gewaande beerRelation, kinsinan, or kinswo. se daar 't wild voorby loopt.

deren of eenige andere deelen man, Bloedvriend, bloedurien RELEASE, Ontslaaning, verloling, des lichaams, of kleederen, din, Vader, Moeder, Oom, een scbrift van ontslag.

gereedschap , enz. der HeiliMoei, Neef, Nigt.

The release of prisoners, De gen, in groote achting by de He is my near relation, Hy be. vrylasting , bet ontslag der ge- Roomscbgezinden. slaat way beel na; Hy is van my. vangenen.

He keeps that like a relickt, or ne naaste vrienden. to RELEASE, (or fet at liberty,

like a precious thing) + Hy RELATIST, zie Relator.

to let go ) Vry laaten , gaan

bewaart bet als péperkoek. Relative, Opzigt bebbende, betrek- laaten.

RELICT, Een overblyveling, nagkelyk.

To release, or free) Verlofsen. gelaatene (weduwe ] ; iets dat A pronoun relative, Een betrek- To release one of an oath, le- overgebleeven is. kelyke voornaam.

mand van eenen eed ontslaan.

Widow and relict of, &c. Naa Relatively, Met opzigt. To release one from his promi.

gelaatene weduwe van, enz. That was spoken relatively to se , Iemand van zyne belofte to RELIE, zie to Rely. another thing, Dat werdt ge. ontslaan.

RELIF, (comfort or alleviation) Sprooken met opzigt op een andere To release a prisoner , Eenen ge Verligting , troost, bevryding. zaak.

vangen op vrye voeten stellen. Kor Relief, (succour or re-inforceRelator, Een verbaaler, verteller, Released, Ontsagen, in vrybeid ge- ment) Hulp, bystand, verstërschryver. steld, verloft.

king to RELAX, (to loosen, or Nac- Releasement, als ; Orders are a Reliefs, (or remnants) of meat, ken) Verslappen, verzagten.

come for the releasement of Klieken, overgescbooten stukken The substance of broth relaxes fhips, Ontslag, als; daar is or. en brokken.

the membranes, De zelfstan- der gekomen tot bet ontslag der The relief of a hare, De plaats digbeid van bet vleefcbfop verslapt scbépen, om dezelven ury te laa

daar bet Haas 's avonds gaat de spiervliezen. ten vertrekken.

weiden. To relax, (or yield) Verpoozen, Releasing, Ontslaaning , ont-Relief, Cor redress at law) Ver. rujten, uitspannen. Naande , enz.

baal, vergoeding van fcbade. A To relax , (or unbend) one's to ŘELEGATE, In ballingsbap Relief, zie Relievo. mind, Zyn gemoed verlustigen, verzënden.

to RELIEVE, (to comfort or al. een uitspanning neemen. Relegated, In ballingscbap verzon- leviate) Troosten, verligten. To relax, (to be remiss in) den.

To relieve, (to succour or asone's government, Zyne re- Relegation, Uitbanning voor een zé- fift) Helpen, bystaan. geering matigen, zyne gestreng

keren tyd.

To relieve one in his necessities, beid verzagten.

to RELENT, Cor sweat) Zweeten. Iemand in zyne nooddruftigbéden: To relax, ( to abate, to cool) The marble relents, Het marmer te bulpe komen. Verflaauwen, verkoelen.

zweet.

* To relieve a town, Een Stad to RELAXATE, sie to Relax. The ice relents, or melts, Het ontzetten. RELAXATION, (or Nackening)

To relieve the centry, De fcbildVerslapping.

The heat relents, De bitte ver. wacbt afiollen. 7 Relaxation, (or breathing time) mindert, maatigt.

Relieved, Te bulp gekomen, ver. Verpoozing

+ The relent, (to grow pitiful) ligt , ondersteund, opgebeurd, To give now and then some Aangedaan , mededoogend wor. ont béven, afgeloft.

relaxation to one's mind, Zyn den. I. DEEL. Рppp

Re

[ocr errors][ocr errors]

ys finelt.

[ocr errors]

Reliever, Een verligter, verloffer, RELIQUATOR, (he that is be. miet of het waar is of niet, dat ondersteuner, bålper.

hind-hand in payment) Iemand laat ik voor de geenen van wien Relieving, Tebulpkoming, verligting , die in zyne rekeningen ten agte

ik het beb. tebulpkomende, ondersteun ren is.

It remains that I shift for my. nende.

RELIQUIES, H. Overblyfselen , self, Voor 't overige moet ik voor RELIEVO, (an embofled work) zie Relicks.

my zelven zorgen. Verbéven beeldwerk. RELISH, Smaak.

There remains no sense at all Alto and basso relievo, Beeld en to RELISH, (to give a relith) Smaa- in a dead body, In een dood frywerk. kelyk maaken.

lichaam blyft ganscb geen gevoel RELIGION, (the worship of a To relish, (to like or approve) over. God) De Godsdienst.

Aanstaan, goedkeuren,

veel van See what remains, Zie eens wat The religion (or sacredness) of bouden.

'et overfcbiet. oaths, De beiligbeid des eeds. Co To relish, Smaak bebben, maar as They ftill remain in prison, Zy RELIGIONIST, one that pro. ken.

blyven nog in de gevangkenis

. fesses a religion) Belyder. This meat relishes very well, What remains is my wife's sere Religious, Godsdienstig.

Dit vleefcb finaakt beel wel, is vices and respects to your self, Religious worship, Godsdienst- lekker.

Vërder beb ik de dienstaanbieding, plicbt, oeffening.

No meat relishes with me, Geen en verzekering van acbting, so Religious debates, Godgeleerde kost smaakt my, ik beb geen myn Vrouw aan u. gefcbillen, rédentwistingen. Smaak in myn eeten.

He remained behind, Hy bleef Religious exercises , Godsdienst. To relish, Aangenaam syn, be- agter oeffeningen.

baagen.

Remained , Gebleven , overgescha Religious cheats, Scbynbeilige + This relish'd so ill with him, ten. bedriegeryen.

Dit stond bem 20 secbt aan.

Remainder, Overschot. Religious, (pious, or godly) Relishable, Smaakelyk.

The remainder of the money, Godsdienstig, vroom.

Relished, als; Well relished, Wel De rest van 't gëld. + A religious, (exact or punctual) gesmaakt.

Sad remainders of the army, He observer of his promise, f Een Relined, (or liked) Bebaagd, droevig overschot van 't léger. beilig vervuller zyner beloften. wel aangestaan.

The remainder of an account, Religious, (belonging to a re- Relishing , Smaakelyk , aange.

Reftant, overfcbot, de rejf van gular order) Geestelyk.

naammaaking , maakende. eene rekening. Religious houses, Gods-buizen, to RELIST, Van nieuws aan op de Remaining , Overblyvende , toorHuizen die weleer uit een lyft ftellen.

banden. Godsdienstig inzigt gesticht Relisted, Op nieuws op de lyft ge- Remains, Overblyffelen, oversébet

. werden, gelyk Kloosters, Gast. steld.

I see there are yet loine remains buizen, enz.

to RELUCT, Tégenworstelen, té- of his family left, Ik zie dat A religious habit, Een geestelyk genspartelen, wéderstreeven.

'er nog eenige overblyfjeken tar kleed.

Reluctancy, Tégenworsteling , tégen- zyn geflacbt syn. A religious order , Een geestelyke Sparteling, wéderstrecving , weer- The remains of antiquity, De orde. wil, weerzin.

overblyfselen der aloudbeid. To be admitted into a religious To do a thing with reluctancy, The sad remains of his fortune,

order , In een geestelyke orde Iets met weerzin , met afkeer Het elendig overscböt van sya aangenomen , Predikant of doen, beter Reluctance.

Kapitaal. Proponent worden.

to RELY, Steunen, zich verlaaten. to REMANCIPATE, Gekogt geed Religious, or monk, Een geeste- Don't rely upon his words, Ver- aan den Verkooper te rug geeven lyke, Monnik. Laat u niet op zyne woorden.

of weer verkoopen. Religiously, (or piously) Gods- I rely upon you, Ik verlaat my to RÉMAND, or send for home) dienstiglyk. op u, ik betrouwe op u.

Laaten baalen. Religiously, (or punctually) Stipt, Rely'd upon, Op gesteund, op To remand, or send back again) naauwkeurig, gezët. verlaaten.

Terug zënden. Religiousness, Godsdienstigbeid. Relying, Steuning, verlaating, Remanded, Gebaald, of terug ge20 RELINQUISH, Verlaaten, ver. steunende.

zonden. zaaken, laaten vaaren.

Remanding , Haalende , terug sit

REM. Relinquished, Verlaaten, verzaakt.

ding, terugzëndende. Relinquither, Verlaater, verzaa- to REMAIN, Overblyven , overscbie- REMARK, ( note or observation) ker. ten, blyven.

Opmerking, aantekening: Relinquishing, Verlaating ,- ver. To remain (or stay behind, Ag. Remark, (note or worth) dar laatende. terblyven.

zien, waarde. RELIQUARY, (a fhrine for re- I know not whether it be true A person of remark, Een per

licks) Een kas of doos daar H. or no, it remains upon those foon van aanzien.
prullen in bewaard worden
that I have it from, Ik weet

to

« FöregåendeFortsätt »