Sidor som bilder
PDF
ePub

men

Smaak.

TABRING, (the playing on the Kitchen tackling, Keuken ge. # She gets a lively hood with her tabor) Trommeling, getrommel. reedschap.

tail, Zy wini de kost met baar to TABULATE, Bevloeren, een vloer ++ To look well to his tackling, poppegoed. leggen.

Zyne dingen wel in acbt nee- Squat upon the tail, Plat op bet TABY, zie Tabby.

gat. TÁC.

+ To stand to one's tackling, Tail-piece, (a printer's ornaTACENT, Stil zwygende.

Zich tröts (of fiyf) bouden.

ment) Printen, strikken, bloemTACES, (an armour for the thighs) | tt A man's tackling, (or genitals) potten, vignetten, die de druk. Dy-stukken. De teeldeelen eens mans.

kers aan 't einde van een boe's TACHE, Een brakje. TACTICKS, Slagordeningen der ou

zëtten. Taches of gold,(Exod. xxvI:6.) de Romeinen.

TAILAGE, Geftaart, met een ftaart Goudene baakjes. TACTILE, Voelbaar.

voorzien. to TACHE, Haaken,

TACTION, (or touching, a word Tailed, Geftaart, met een staart TACHYGRAPHY, (short-hand) used in Philofophy) Tasting , voorzien. Met karakters scbryden.

voeling, gevoel.

TAILOR, Een snyder, kleermaker. TACIT, Stilswygend.

Taction, (or touching, a wordTAINCT, (a kind of red colouTacitly, Al stilzwygende.

used in Geometry) Aanraaking,

red little spider) Een kleine rueTACITURNITY, Stilzwygend raaking.

de Jpinnekop. beid.

TAD.

TAINT, (or convicted of a crime) TACK, (a little nail with a head) TADPOLE, Een kleine padde.

Overtuigt van een misdaad. Een klein spykertje met een köp.

TAF.

TAINT, (or conviction) Overtus. To hold tack, Vastbouden. TAFFETY, Armozyn, zéker zyde ging. This business will hold you tack, ftof.

TAINT, (infection) Besmetting. (or will keep you employed)

TAG.

A pestilential taint, Een bejetDit werk sal u bezig bouden. the TAG of a point, 't Befag of

telyke plaag. Tack , (ill tafted) Slegt van de punt van een veter.

Taint, (blut, or spot) Vlak, TAG-RAG, Gescheurd, gebavend. Spat. Tacks, Takels, Scbeeps. }

Tag-rag fellow, Een bedelaar, to TÄINT, (to corrupt) Bederden. Tackles, touwen.

bavelooze vent.

Hot weather taints the meat, Hess to TACK, Vastbecbten, vastmaaken. There were none but tag-rag,

weer bederft bet vleefcb. To tack together , Saamenstee and bob-tail (or a company

To taiat the blood , Het bleed ken, rygen , bier en daar met een of scoundrels) Daar was niet besmetten. steek aan een naaijen.

anders als Jan rap en zyn maat.

| Treason taints the blood, Ver. To tack foul linnen together, to TAG points, Véters beslaan. raad besmet bet bloed. Vuil linnen by één doen, om bet to TAG , after one, (to follow To taint, (corrupt, or bribe) te doen waschen. him) Iemand na gaan, völgen.

Omkoopen. To tack about , Wenden, over eenen Tagged, Besagen , (als een véter.) Tainted, Besmēt, bedurven, dat een anderen boeg zeilen.

Tagger, als; A tagger after wo Snuf weg beeft. The wind being contrary we we man, (a dangler) Een mans.

TAK. re fain to tack about, Vermids persoon die de vrouwen altyd aan TAKABLE, Vatbaar, te gryper. wy in de wind badden moesten

't lyf bangt.

Take hiin where he is takable, Tagging, 't Beslaan van véters. Gryp bem daar by te vatten is. + To tack about, (to take other

ΤΑΙ.

to TAKE, Neemen. measures) Andere inaatregelen TAIL, (or train) Staart.

Take this and be contented, neemen.

A horse's tail, Een paerde staart. Neem dit en zyt te vreede. Tacked together, Opgepakt, faa The tail of a comet, De staart

To take upon tick, or upon truft, men gewonden. van een Komeet.

Op crediet neemen, t op de pof Tacked about, Gewend.

The dragon's tail, (in astrono. neemen. Tacker, Dit is de toenaan die men iny) De draaken staart.

To take one by the hand, lemand aan de Léden van bet Lagerbuis The tail of a letter, De staart by de band vatten. des Parlements van Engeland van een letter.

To take physick, Medicyn inneegaf, die zich in den jaare 1704 The plough-tail, De ploeg staart. tégens de Landtax-bill aankant The tail of a gown, De Nip van

I took him by his word, Ik oatte ten. een samaar.

bem by zyn woord. Tacking, Vasthëcbting.

+ Tail, (for a tally) Kerfstok. To take one's party , lemands TACKLE, zie Tackling.

+ Tail, als; Fee-tail, (the fee party opneemen. Tackling, Toetakeling van een schip, which is opposite to fee fim I take him for my arbitrator, Ik

sebeeps want touw-werk, ta ple) Een leen dat vastgemaakt is neem bem tot myn fcbeidsman. keltuig. op een ander, zie op Fee.

To take, (or aprehend) a maleTackling, (things , goods, stuff) A. Tail, 'word in het boertige in factor , Een kwaaddoender cate Dingen, goederen, gereedschap. den volgenden zin gebruikt. ten, vangen.

wy laveeren.

men.

meren.

men.

OP

bet oor geeven.

To take one in a deed doing, To take a rough draught of a To take thought , Zicb bekom

Iemand op de daad betrappen. contract, De scbets van een conWho d'ye take me to be? Voor

tract opstellen.

To take a thing into conside. wien ziet gy my aan? wie meent I shall take it as a great favour, ration , lets in overweeginge gy dat ik ben?

Ik zal het als een groote gunst neemen,
Take my advice , Volg myn raad. aanneemen.

To take in hand, By der band
To take care, Zorg draagen. To take, (to succeed) Slaagen, neemer.
To take heed, Agtslaan, agtgee gelukken.

To take much pains , Veel moeite ven, toezien.

A play that takes, Een Spel dat aanwenden.
To take to heart, Ter barte nee wel flaagt, dat toeloop beeft. * To take heart, Moed sebeppen.

A book that takes, Een boek dat To take horse , Te paerd sty-
To take root, Wortel schieten. getrokken wordt.

gen.
To take fire, In de brand raaken, These things take with the peo.Ă mare ready to take horse,
vlam vatten.
ple, Deeze dingen bebben ingang

Een togtige merry.
To take in marriage, Ten buwe by 't völk, bebaagen 't völk. A horse that takes head, that
lyk neemen.
To make a project take , Een ont-

won't be ruled) Een koppig, on. To take one in a lie, Iemand werp doen gelukken.

tembaar paerd. op een leugen betrappen.

The project did not take, De voor- To take thipping, t'Scbeep gaan. To take a place in a boat, Plaats Jag ging niet voort.

To take the field, Te velde gaan, in een scbuit neemen.

This won't take with me, (or To take a fright and run, To take bad courses, Kwaade won't please me) Dat kan my

böl raaken. gangen gaan.

niet bebaagen, dit staat my niet To take an oath, Een eed doen. What course shall I take now?

aan.

To take one napping , tardy or Wat zal ik nu gaan beginnen? To take (or go) towards a pla unawares , Iemand vertallen , wat staat my nu te doen? ce, Ergens been gaan.

onverboeds op bet lyf vallen. To take a thing in a good or ill To take view, or prospect of, To take to give) one a box part, to take it well or ill, lets Bescbouwen, overweegen.

on the ear, Iemand een klap aan wel of kwaalyk neemen.

To take a turn or a walk, Een To take a thing kindly, Iets zeer wandeling doen.

To take pet, to take snuff, or wel neemen; iets in vriendscbap To take one's turn, (to do exception, Kwaad worden, top opneemen.

thing in one's turn) Zyn beurt zyn paerdtje raaken. You don't take it in the right waarneemen.

To take one's fortune, to take sense, Gy vat bet niet wel op, To take one's self to one's heels, one's change, Zyn kans wa4gy verstaat bet verkeerd.

or to take one's hecls, (or to gen. To take (or smoke) tobacco, Roo betake one's self to one's heels, To take an account of a thing, ken, tabak rooken.

to run away ) + Het baazepad Ergens bericht van neemen, zich To take a town, Een Stad innee kiezen, de vlucbt neemen.

laaten onderrigten. Take you no care of that, Be. Take this along with you, (reTo take pity or compassion of kommer u daar niet over.

inember of mark this by the one, Medelyden met iemand beb. Let your friends take part with by) Neem dit met l, tsteek dit. ben.

you, Deel bet met uwe vrien. in uw zak.
To take or drink) the waters, De den, geef 'er uwe vrienden ken- To take offence at something,
wateren gebruiken.
nis van.

Ergens over beledigd zyn.
To take warning or example, Zicb That takes a great deal of time, To take in good part, Wel op-

Laaten wuarfcbouwen; zicb fpie Dat neemt veel tyd weg, dat neemen, ten beste neemen.
gelen.

koft veel tyd.

To take a thing into debate, To take, (or receive) Ontvan It took me a year's time to con

Een zaak in bedenken bouden, gen.

sider, Ik nam con jaar tyd van in overweeging neemen. To take an impression, Een in. beraad.

To take a pride in a thing, Zicb druksel ontvangen.

To take hold of a thing, lets ergens op verbovaardigen. To take one in a lie, Iemand aanvatten.

Won't you take an answer ? op een leugen betrappen.

To take hold of an opportuni Wilt gy dit niet voor gezegt bors. To take him in adultery, Op over nity, Eene gelégenbeid waar nee den? Spël betrappen , in overspël gry. men, * de gelegenbeid by 't baair To take pleasure, Vermaak sebeppen. grypen.

pen. To take, or take away one's li-lo take alarm at something, To take rest, Rust neemen, ruffe, Zyn leeven beneemen.

Zicb ergens over bekommeren, ten. To take in writing, In gescbrift verlegen maaken.

To take the air stellen.

To take sanctuary at a place, pen, in de lucbt gaan, zicb gaan To take in pieces, In stukken Zicb ergens in veiligbeid stel. verluchten. brceken. len.

Το

men.

[ocr errors]

Lucbt sebep

op myn woord.

zal zyn.

neemen.

neemen.

To take breath , Lucht scheppen, To take, (or conceive, as a wc: To take down the hanging , ': adem baalen. man does) Ontvangen.

Bebangsel afneemen. To take a disease in time, Een If I should take I am undone, To take one down, (to humble kwaal by tyds bërstellen.

said she, Als ik zwanger wierd, one) Iemand vernederen. Take his advice along with you was ik bedurven, zeide zy. + My courage was so taken down, before you do it, Vraagt hem To take one tardy , Iemand op

that I durst not lift up my eyes, eerst om raad eer gy bet doet. ontrouw betrappen.

De moed was my zo benomen , dat If you take his whole life at a To take his swings, Zyn bart op ik myne oogen niet durfde opligview, Als gy zyn ganscbe leeven baalen, zynen zin völgen.

ten. in een opslag bescbouwt.

To take order for a thing , Et To take in, Inneemen. To take one's word, Iemands gens order op stellen.

Take in some milk when the milk woord voor waar aanneemen, ie To take for granted, Voor toege woman comes, Neem wat weiß mand gelooven.

staan aanneemen, onderstellen. als de boerin komt. Take my word for 't, Geloof my Take him at his word, Vat beme To take in fresh water, Vers

by zyn woord.

water inneemen. To take, (or believe) Gelooven. I take it to be very profitable, To take in hand, Onderneemen, I take it to be the best way, Ik

Ik acbt dat bet zeer voordeelig by de band' neemen. geloof dat de beste weg te zyn.

To take one in ,(to admit him) What will you take for it? Wat I will take my own time, Ik zal Iemand binnen laaten. wilt gy 'er voor bebben ?

'er myn eigen tyd toe neemen. He begins to take in, or to be How much will you take for that To take his choice , Zyne keur

a better husband ) Hy begins book? Hoe veel dat boek ?

béter man te worden, zich te beI won't take under , Ik neem niet To take one aside, Iemand alleen teren. minder, als.

To take one in, (to cheat of To take place of one, De boo To take cognisance of a thing, bubble hin) Iemand bedriegeri, gerband van iemand neemen.

Kennis van iets neemen.

To take OFF, Afneemen. To take place, (to be preferred Let himn take this for an answer, To take off one's hat, Zynen boed or more eftcemed) De voorrang Laat bem dit tot een antwoord afneemen of af doen.

dienen. krygen.

To take off the mask, Het masTo take the upperhand of one', To take head, Tot een party aan.

ker afligten. De booger band van iemand nee. groeijen, sterk worden , wéder To take one off from the love Jpannig worden.

he bears to his mistress, Imand To take, Doen, neemen.

To take exceptions against a thing, de liefde beneemen die oy voor To take a leap, Een prong doen. Iets op een zaak te zeggen beb zyne minnaares bad.

ben. Tu take a journey, Een reis doen.

To take off, (or away) Weg neeTo take work by the great, Hoop'T is plaguy heavy, but we'll ta

men, aftrekken. ke t'other heave, Het is verwerk aanneemen.

To take one off from his work, bruid zwaar ,

maar wy zullen To take ABOUT, Omvatten, om Iemand van zyn werk aftrekbet nog een ligt geeven. belfen.

ken. To take a light taste of a thing, To take after one, Naar iemand To take off the edge of a kniEen ding eventjes proeven, de gelyken, aarden.

fe, Een mes stomp meakers lippen aanzetten.

He takes after his father , Hy aart t 'T will take off the edge of his To take the law of one, (to go naar zynen Vader.

wit, Dat zal zynen geeft witto law with hiin) Iemand in To take AGAIN, Weerom neemen. bluffcben. rechten betrekken.

To take one ALONG with a man's To take off the edge of cold Ko To take a denial , 'Een weige.

self, lemand met zich neemen, drink, Drank de koude beries

méde neemen. gering ondergaan. When they saw that he would To take ASUNDER, Scbeiden , af To take off edge off one's stotake no denial, Doe zy zagen zonderen.

mach, De grootste bonge bedat by geene weigering wilde To take AwAY, Wegneemen.

neemen. To take away (or usurp) one's 1 To take of the skin, (to make To take (or put up) an affront, estate , Zich te onrechte in 't the skin come off ) Het del afEen affront verdraagen.

bezit van iemands goederen steb stroopen, villen. K To take effect, Stand grypen.

len.

To take off from an ill course, The sentence will take effect, Het 04 To take away, (io clear the ta Eene ondeugd aflaaten. voninis zal stand grypen. ble) De tafel afneemen.

Will you take my bargain off To take a man's word out of To take a thing DOWN ,

my hands? Wilt gy myn koop one's mouth, lemand bet woord

overneemen? uit den mond neemen.

To take down a statue , Een 10 To take one's care of his hands, To take flelle, Vleefcb worden, beeld afneemen, (van de pede Iemand van zyn zorge onlajiem van den Zaligmaaker spreekende. stal, daar 't op Itond.)

Т.

men

men.

aanneeinen,

Iets af

neemen.

[ocr errors]

To take Off 'FROM, (to dimi He takes him up every time, He takes the blame upon him. nich, to derogate from) Afwy. Hy bestraft bem telkens.

self, Hy neemt de schuld op bem. ken, verminderen, ongelyk doen. She took him up at that rate, To take upon one the command To take one off by death, le that he was forced to beg her of an army, Het bevel over een

mand doen stëruen, de dood aan. pardon, Zy bestrafte bem zo scherp, léger op zich neemen. doen.

det by genoodzaakt was, baar om He took upon him the name of To take off the testimony of an vergeeving te smeeken.

Cæfar, Hy ram den naam van historian, Het getuigenis eens Any thing that has the name of

Cæsar aan. Historiescbryders in veracbring diversion amuses the court, in To take upon one, to take sta. brëngen.

such remote places where peo te upon one , Zicb verbeffen, To take off taxes, Impoften , laf ple take up with any thing

doen gelden, groot opgeeven. ten vernietigen, affcbaffen. to pass the time away, Alles To take upon one

(to make To take on, Aanneemen.

dat de naam van uitspanning bold) to do a thing, De vry. To take on in the service, (to beeft, vermaakt bet Hof op zul beid neemen van iets te doen.

list one's self) Dienst neemen. ke afgelegene plaatsen, daar bet I take upon me the honour, Ik She took on sadly at the fudden volk alles aanvat om tydverdryf neem de eer op my. death of her child, Zy trok zich te bebben.

He takes upon him to teach, de scbielyke dood van baar kind To take up (or borrow) money Hy bemoeit zich met onderwy. zeer aan; sy kermde geweldig at interest, Geld op rënten nee zen. ever bet fcbielyk sterven van baar

Taken, Genomen, gevat, gevangen. kind.

To take (or fill up a space, There is care taken, Daar is zorg To take OUT, Uitneemen.

Eene ruimte vullen.

gedraagen. To take to a thing, Zyo sin op To take up, (to busy, or keep He is taken for an honest man, iets zetten. employed) Bézig bouden.

Hy wordt voor een eerlyk persoon To take a thing to pieces, lets To take up a trade , Handel be aangezien. uit malkander réemen; iets van ginnen te dryuen.

She was taken with the novelty Ptuk tot stuk beschouwen.

To take up a fashion, Eene mo of it, Zy was met deszelfs 1 Take the world to pieces, and

de völgen.

nieuwigbeid ingenomen. there are a thousand fools to Aristote first took it up, Aristo His word may be taken , Men one Philosopher, Als men de teles beeft 'er zicb eerst van be. kan zich op zyn woord verlaawaereld wel doorzoekt vind men diend.

ten. duizend gekken tegens een pbilo Any unnatural part is long ta He was taken by the French, Hy foopb. king up, and as long laying

wierdt door de Franfcben geuanTo take, to task, Een taak aside, Men beeft lang werk om gen genomen.

een onnatuurlyke röl te speelen, The hip was taken , Het schip To take UP, Opneemen, opvatten. en nog langer om 'er zicb van te

wierdt genomen. To take up arins ,

De
.wapenen ontdoen.

They are taken up with the search opvatten.

To take up a stitch in knitting, of the matter, Zy zyn met bes To take up room, Plaats beslaan. Een steek in 't breijen opneemnen;

onderzoek der zaake bezig. This will take up much timne, een steek verbeteren.

I was taken with a sudden tho. Hier zab veel tyd mee been loo He begins to take up, (or to be wer, Ik wierd door een schielyke pen ; dit zal veel tyd wegnee reclaimed) Hy begint zich te régenbuy overvallen. men.

béteren.

Care must be taken for them, To take up a thing that is faln, To take up the cudgels, S:ee Daar moet zörg voor bem gedraIets opbeuren , opraapen, opnee. nen raapen; krakeel zoeken.

gen worden. men dat gevallen is.

To take up a quarrel, (to ad The city is taken, De Stad is inTo take up a trick at cards , Een just it) Een krakeel verëffenen, genomen. trëk na zicb baalen.

by leggen.

Taken with dizziness, Met du Take up that meat, it is boiled

To take up (or espouse) a quar: zeligbeid bevangen. enough, Doet bet vleescb op, rel, Een gefcbil aankleeven. Taker, Een neemer, aanneemer. bet is gaar genoeg gekookt.

To take up a challenge, Eene Taking, Neeming , vatting, To take up, ('or cause to rise) uitdaaging aanneemen.

neemende, aantrekkelyk. Op doen staan.

To take a thing UPON one, Iets The taking of a city,'t Inneemen To take up, (or help to rise &c.

op zich neemes,
zicb iets aan-

van eene Stad, to dress) Opbelpen, bělpen klee. maatigen.

+ Taking, (trouble, or fear) den, enz.

To take a debt, or fault upon Angst, vreeze. Take up the child, Neem bet kind one's self, Een sebuld of fout #1 To be in a heavy taking about

op zich neemen.

a thig, Ergens zeer ongerust To take one up sharply, (to To take a thing upon trust, (to

over zyn. check, or reprimand bim ) Ie. have it only upon hear say) Een Taking, (or pleasing) Bebaaglyk, mand scbërpelyk berisper,

zaak op booren zeggen aanneemen. bekoorlyk. L DEEL. LIIN

Ta

neeinen.

op, uit het bed.

C

vol van.

Tallageable,} derworper

Taking pleasures, Aantrekkelyke Talismanist, (one that makes ta Talked off, Van gesprooken. vermaaklykbeden.

lismans, or one that gives cre. A thing much talked off, Een ding He has something very taking in dit to them) Een gebeim wer dat gerucht maakt.

his looks, Hy beeft iets zeer ker, of die aan de kracht van To be much talked off, or to be aanminnigs in zyn gezigt. een Talisman gelooft.

famous ) Berucbt of vermaard He has a taking way in his con- TALK, ( discourse or prittle prat zyn. versation, Hy beeft een zonder. tle) Praat, gefnap.

Talker, Een praater. linge aantrekkelykbeid in zynen Tablé talk, Tafel praat.

* Greatest talkers are always the ommegang

To be made a common talk, Ab least doers, * Veel in de mond, TAL.

gemeen van zicb doen spreeken. weinig in de daad.

It is the coinmon town-talk, De Talking, Praating, prastende, TALBOT, Haazewind-bond.

ganfcbe Stad beefs 'er de mond praatacbtig. TALCUM, a mineral, zie Talk.

Much talking, Veel gepraat. TALE, Cor story) Vertelling , * Talk is but talk but money buys Talkt, Gepraat, zie Talked. Sprookje.

land, H’oorden vullen geen zak, TALL, Lang, boog opgefcbooter. An old woman's tale, (or tale of maar gëld is de leus.

A tall man, Een lang mani. a tub) Een 'oud wyfs Sprookje , There is no more talk of it, Daar A tall tree, Een booge buon.

t Sprookje van 't rood kousje. is nu geen gepraat meer van. TALLAGE, (a general name for To tell tales, Sprookjes vertellen. She is all the town talk, Men all taxes) Scbatting, töl.

Tale, (malicious report or story Spreekt in de stad van niemand TALLAGE, (from the French , of one) Kwaad gerucht, tot ie. als van baar.

taille : an imposition anciently mands nadeel verspreid.

I can't abide her talk, Ik kan paid either to the King as Lord To tell tales of ones, Iemand be baar gesnap niet verdraagen. Paramont, or to a subordinate liegen, belajteren.

Talk-worthy, Praatenswaardig. Lord) Taille, boere schatting , Yet thall ye fulfill the tale of Talk, (a sort of mineral) Mos burger boofdgeld in Vrankryk. bricks, (Exod. v: 18.) Even kovisch glas,

to TALLAGE, (to assess, or char. venwel zult gy 't getal der to TALK, Praaten, Spreeken,

ge the tallage) Het boofdgels ticbelsteenen leveren.

He does nothing but talk, Hy vaststellen, inzamelen. A tale bearer, Een agterklapper. doet niet als praaten.

Aan bet boofdgeldosA tell-tale, Een verklikker, klik. He talks to no purpose, Zyn praat Talliable,

. Spaan.

komt niet te pas.

TALLEY, zie Tally. One's tale is good till another's * You may as well talk to the TALLNESS, De boogte, langte. be told, Zo lang men de eene wall, 't Is als of men tegen een TALLON, Een klaauw. party geboord beeft zou men den

oven gaaft.

The tallons of a hawk, De klus. ken dat by gelyk bad.

* He that talks much, lies much, wen van een valk, Tale, (number or quantity) Aan * Die veel praat, liegt veel.

TALLOW, Smeer, kaarsmeer. tal, boeveelbeid. To talk over, Verbaalen.

Tallow-chandler, Kearfemasker, TALENT, (a certain fuin of gold King Cbarles II, loved to talk kaarseverkooper.

or silver among the ancients) over all the stories. of his li. to TALLOW, (to do over with Een talent, onder de ouden.

fe, to every new inan that ca tallow) Smeeren. Talent, (good parts or endow. me about him , Koning Karel Tallowed, Gesmeerd. ments) Talent, gaaven, bekwaam de II. bield veel van alle de ge

Tallowed , (or full of tallow) béden.

vallen van zyn leeven te verbaa Smerrig, vol smeer. He has a great talent, Hy beeft len, ain ieder nieuweling die by Tallowish,

Kaarssmeerig. een groote begaaftbeid.

beni kwan.

TALLY, Een kerfjtok, — Resis . TALESHIDE, Talbout, zie Tal-To talk, als ; The story will brief. thide.

talk itself a sleep, Dat praatje A tally upon the exchequer, Een TALESMAN, Zegsman.

zal van zelf dood bloeden.

rentebrief op de Therorie. Ill tell you my tale and

my

tales To talk one out of his dinner, Tally at baffct, Taille in 't 525man, Ik zal u de zaak vertel. Iemand zyn eeten belëtten met

set fpel. len, en myn man noemen , of noe bem gestadig van de praat te to TALLY, Op de kerfstok zédterze men man en paerd.

bouden.

To tally at ballet, Taillecres is TALISMAN, (an artificial magi | Talkative, Praatacbtig.

't basretten. cal image or figure made under A calkative fellow, Een praat

To tally, (to agree, to aj. certain constellations) Talisman,

swer exactly) Volmaakt oveTCERtoverplaat, tovercyffer, penning Talkativeness, Spraakzaambeid, snap konen. onder zekere verfcbyning van pla acbtigheid.

A tally man, Iemand die kle dere!, neeten en gestartens, gesmolten Talked, Gepraat.

linnen of andere noodwendige en gesneden.

't Is talked underhand, Daar den verkoopt, om op gezette tye Talismanical, Verbörgen, beimelyk wordt stil gepraat ; daar gaat

den, by gedeeltens, betaading te werkend. een gemompel.

te ontfangen.

Tal.

vaar.

« FöregåendeFortsätt »