Sidor som bilder
PDF
[ocr errors]

[ocr errors][ocr errors][merged small]

föR FÖRSTA ÅRET AF HANS TJENSTGÖRING sÅsoM MISSIONAIRE I LAPPMARKEN. *~~~~seecoæanassoo-~~~~~~

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1 --~~~~eocoooescouseoaosseomeeo<~~~<ufGIFVARENS ANMÄRKNING.

T) å det behagat författaren att icke förse sitt rikhaltiga arbete med något innehålls-register, eller indela det i capitcl under vissa rubriquer, har likväl utgifvaren, utan. att derföre villja träda författarens, som det synes, humoristiska mening med denna uraktlåtenhet för nära, trott sig, till deras vägledning, som efter första genom2 läsningen skulle villja uppslå ett eller annat ställe, eget bevåg kunna tillägga en korrt innehållsförteckning. han eteroid, mycket som möjligt, undvikit att, genom piquanta lån från författarén, anticipera något nöjet af första genomläsningen, och det torra registret, som detta sätt nog mycket kommit att likna ärter, uppträdda en tråd, tilläfventyrs kunde afskräcka % från én god bak, anser han sig befogad tillägga vad något hvar efter genomläsningen torde medgifva det böcker så, som äén närvarande, förena det nya, förut okända, upplysande, sakrika och öfver de flésta ämnen fullständiga med det öfvcrraskande, roande och till den grad alltigenom fängslande, att man läser arbctet med samma begärlighet, som i ungdomen en romanDe många resorna och vandringarna, de äfventyr och faror, söm derunder möta författaren - de många personer, man får göra bekantskap med, allt ifrån aktningsvärda pastorer till de råaste fjell- Lappar - och slutligen den största, något mer än blott interessanta, bekäntskapen, man får göra med författaren sjelf - allt detta. i förening med många local beskrifningar - med förstatsmannen högst upplysande % OJ7l missbruk E allmän förvaltning, brister i kyrko- och scholordning, med de ljusaste förslag till förbättringar - med skildringar a k Lappmarkens hela lif och lefverne, året om, allt ifrån det brökiga marknadsliftet till skogs-Lapparnes, treftiga, syssetsgttningar vid deras sjöar = allt letta, t.gn gedi#n. fullfärdig, cbjectiv framställning, förflyttar fäsaren täl en alldeles ny gcrld, som man med skal kan kalla Sveriges terra incognita, men som dock eger långt Weiå friterg#e, lif, omverling och betydelseförfäderneslandit, än */mången hittills formodat. 3 , 2-2 % a > ~ ~

INNEHÅLL.

Öarna, den största by i Lappland, sid. 1 - om sättet att vissa Söndagar mangrannt infinna sig vid

kyrkan (stämning), s. 3 – Öhrträskboernas förslag, att

bygga sig kyrka, 5 - om Pastoraters klyfning, 7

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

kyrkans besökande, i Lappmarken lika nödigt som bud eller resa till staden på andra ställen, 9 - att nybyggsanläggningarne måste steg för steg stiga mot fjellen, och att, om kyrkoanläggningarne följa detta framskridande, de då beforda befolkningen, 11 - resan från Öhrträsk till

byen Knaftens den igen kända cousin, 14 - beskrifning

och anmärkningar öfver den nyanlaggda vägen till Lycksele, 16 - strömrensningar, särdeles den i Umeå elf, 22 - Lycksele pastorats ledighet, sådana långvariga ledigheters mehn lighet för församling och prestbord, 25

- hvad en pastor i Lappmarken bör vara; nu rådande

befordringsprincip, 26– de största pastoraterna, tillfal– lande gamla, utlefvade personer, 32 - Lapska pastoraternas klassification, 34 - hvarföre måste ej en pastor i Lappmarken aflägga pastoral-examen?, 35 - 1ustigt sätt att få betyg om kunskap i Lapskan, 38 huru sådana betyg borde gifvas, 39 - Lyckseles ansökning om valrättighet, 42 - Lycksele marknad och ting, 44,5- resan från Lycksele, 45 - huru vid nybyggens anläggande tillgår, 47 - Nordanås nybygge, anlagdt utan afseende på fiske, 49 - Gargaurs huru Lappon stundom småningom öfvergår till nybyggare, 50 – det beqwäma sättet att åka vintertiden i Lappmarken, 51 - författarens ändamål med detta arbete, 54 – Arteplog; författarens föräldrar, barndom och uppfo

stran, 56 - Norenius, 66 – # kyrkoplats, 68 – l

[ocr errors]

[ocr errors][graphic]
« FöregåendeFortsätt »