Sidor som bilder
PDF
ePub

Werken uitgeg. door de Neder- Wessel (C.), Aardr. 728. landsche Maatschappij ter bevor- Wesselink (S.), Taal- en Lett. dering van Nijverheid, 460. 637. Werken uitgegeven door de (Na- Westerman (G.F.), Natuurk. 455. tionale) Nederlandsche Huis- Westerman (M.), Taal- en Lett. houdelyke Maatschappye, 459. 681, 707, 931; Handschr. 934. Werken uitgeg. door den Oecono- Westerouen van Meeteren (G. N.); mischen Tak van de Holl. Maat- Geneesk. 242. schappije van Weetenschappen te West-Indië. Bijdrage enz., 159. Haarlem, 459.

· Westney (R.), Bedr. en Handw. Werken uitgegeven door de Maat- 485. schappij der Nederlandsche Let- Westphal (C. C.), Bedr. en Handw. terkunde te Leyden, 679—680. 493. Werken uitgegev. door het Friesch Westreenen (W. H. J. van), Ge

Genootschap van Geschied-, Oud- schied. 743. heid- en Taalkunde, 5.

Westrheene (Mevr. van), Taal- en Werken uitgeg. door het Wis- Lett. 692. kund. Genootschap: ,,Een onver- Westring (J. P.), Geneesk. 292. moeide arbeid komt alles te bo- Wet van 28 Junij 1816, houd, beven", 417.

palingen der voorwaarden voor Werken van de Hollandsche Maat- heelmeesteren, aan boord van

schappij van Landbouw, 470. koopvaardijschepen, 374. Werken van de Maatschappij Tot Wet van 12 Maart 1818, ter regel.

Nut van 't Algemeen in Oost- van hetgeen betrekkelijk is tot de Indie, 6.

uitoefen. van de verschill. takken Werken van de Maatschappij tot der geneesk., 374. Bevordering der Toon kunst, 540, Wet tot regeling van het Armbe541.

stuur, 98. Werken van het Genootschap ter Wet, houdende bepalingen omtrent bevordering der Heelkunde te het gebruik der Spoorwegen, 99. Amsterdam, 282.

Wet betr. minderjarigheid en Werken van het Historisch Ge- voogdij, 67. nootschap, 835.

Wet betr. de burgerlijke PenWerking (Over de Scheikundige) sioenen, 94.

van sommige zoogen. antidota.... Wet en Reglementen d. Maatsch. geirokken uit de.... lessen van t. Bev. d. Toonkunst, 540. Dl. Craanen, 348.

Wet (De Nederlandsche) omtrent Werkzaamheden van de Afd. Koop- Boedelscheidingen, 68.

handel der Maatsch. Felix Me. Wet tot voorloopige voorziening ritis, 519.

in sommige Waterstaatsbelangen, Werner (G. A.), Taal- en Lett.642. 95. Wesel (Abrah. à), Regtsg. 46. Wet regelende de uitoefening van Wesembeeck (Jac. van), Geschied. het regt van Vereeniging en Der833, 854.

gadering, 98. Wesenbeke (Jacq. de), zie: We- Wet tot regeling der Jagt en Vissembeeck (J. van).

scherü, 99. Weskett (Joh.), Regtsg. 72. Wet van het Historisch GenootWeslingh (P.), Kerkgesch. 912. schap, 835.

neau, 376.

Wetboek voor Geneesheeren, Heels Wette (W. M. L. de), Godg. 24.

en Vroedmeesters, Apothekers Wetten (Oude Friesche), 81. etc. Verzam. door L. Rondon Wetten ende Statuten van de Uni-,

versiteyt tot Leyden, 97. Wetboek op de regterlijke Instel. Wetten, Decreten enz. (Verzamelingen en Regtspleging in het ling van) betrekkelijk het GevanKoningrijk Holland, 85.

geniswezen in de Nederlanden, Wetboek Het Nederlandsch) van 104. Koophandel, 75.

Wetten (Kerkelijke) voor de HerWetboek (Burgerlijk) voor Nederl. vormden in het Kon. der Nederl., Indie, 65.

106. Wetboek (Militair) der Vereen. Wetten enz. (Verzameling der) beNederlanden, 94.

treffende de Accijnsen en belasWetboeken (De Nederlandsche) tingen der stad Amsterdam, 88. vergel. met het Romeinsche en Wetten van het Amsterdamsch Fransche regt, onder toezigt van Schaakgenootschap, 541. S. P. Lipman, 65.

Wetten (Politycque) en OrdonnanWetboeken (De Nederlandsche), tien... van Aardenburg, 83. met aanteek. uitgeg. door W.J.O. Wetten van den Geneesk. kring van Hasselt, 65.

te Amsterdam, 154. Wetgeving (De) ter zake van de Wetten, Decreten, Besluiten en Staats-loterij, 94.

Tractaten op den Waterstaat in Wetgeving (De nieuwe) aangaande Nederland, 95. de bewaring van de Hypotheken Wetten, besluiten enz. (Verzameen het Kadaster, 70.

ling van), betreffende de indirecte Wetgeving op de Successie-regten, belastingen, in- en uitgaande reg70.

ten en accynsen, in het Kon. d. Wetgeving (De) in zake van Re Nederl., 93 bis. gistratie enz., 70.

Weijdmann (L.), Kerkgesch. 2. Wetgeving (Nederlandsche) op de Weydts (G.), Geschied. 856.

Scheepvaart, uitgeg.door W.J.C. Weytingh (H.), Taal- en Lett. 641, van Hasselt, 77.

642. Wetgeving betr. de nalatenschap, Wheler (G.), Aardr. 729.

vroeger door de Wees- en Mom White (Ch.), Geneesk. 283. boir-Kamers beheerd, 99. White (Mrs J. W.), Taal- en Lett. Wetgeving op de Griffie-regten 668. (sedert 11 Maart 1799 tot 1 Julij White (R. G.), Taal- en Lett. 668. 1848), 71.

White (Th.), Geneesk. 251 bis. Wetgeving voor de Genees-, Heel-, Whittier (J. G.), Taal- en Lett.

Vroed- en Artsenij-mengkunde in 668. het Kon. der Nederlanden, 376. Whytt (Rob.), Geneesk. 259. Wets-Ontwerp op de Regterlijke Wiarda (J.), Kerkgesch. 908.

Organisatie en het Beleid der Wiarda (T. D.), Geschied. .888. Justitie, 91.

Wicquefort (A. de), Geschied 837, Wetsontwerp (Het) betreffende het 859. Noordzee-Kanaal, 508.

Wieland (C. M), Taal- en Lett. Wetstenius (C. A.), Taal- en Lett. 661. 635 bis.

Wielland, zie: Wieland.

[ocr errors]

Wierus (J.), Geneesk. 252 bis; Winter (A.C.C.F.van), Natuurk.
Natuurk. 426.

402.
Wigand (J. H.), Geneesk. 317. Winter (Fr.), Geneesk. 142.
Wilde (A.J.P. de), Geneesk. 305. Winter (N. S. van), Taal- en Lett.
Wilde HWzn. (G. de), Kerkgesch. 693.
896.

Winter Nsz. (P. van), Taal- en
Wildrik (W.), Geneesk. 257, 357. Lett. 707.
Wildschut (S.), Regtsg. 98. Winter, geb. v. Merken (L. W.
Wilkes (Ch.), Aardr. 718.

van), Taal- en Lett. 681. Wilkes (J.), Geneesk. 363 bis. Winterbottom (Th.), Geneesk. Willem IIÍ, Koning v. Engeland,

272. 681.

Wintgens (W.), Geneesk. 381. Willemier (G. A. F. Quarin), Ge- Wirth (C.), Regtsg. 53. neesk. 228.

Wirth (C. J. G.), Regtsg. 54, 56. Willems (J. F.), Taal- en Lett. Wiselius (S. Iz.), Taal- en Lett. 707; Geschied. 891.

696; Geschied. 851. Willemse Gz. (J.), Geneesk. 153. Wiselius (S. Ipz.), Taal- en Lett. Williams (J.), Geschied. 9. 707 ter; Kerkgesch. 910; HandWilliams (J. S.), Geschied. 817. schr. 936. Williams (Roger), Geschied. 836. Wisselregt (Het Duitsche), vert. Williamson (H.), Geschied. 828. enz. door M. Neustaetter, 74. Willich (A. T. M.), Geneesk. 350. Wit (De), Geneesk. 357. Willichius (Jod.), Geneesk. 170. Wit (H. D.), Taal- en Lett. 684. Willigen (A. van der), Aardr. 725, Withof (J. H.), Taal- en Lett. 727; Geschied. 793.

628. Willigen (P. van der), Godg. 2. Withuijs (C. G.), Taal- en Leté. Willigen Pz. (A. van der), Sch. 707. Knst. 535 bis.

Witkamp (P.H.), Bedr.en Handw. Willink (H. D. Tjeenk), Kerk 464; Geschied. 745, 840, 843, gesch. 895.

844, 882. Willis (N. P.), Taal- en Lett. 668. Witsius (Herm.), Godg. 28 bis. Willis (Th.), Geneesk. 170, 171. Witt (C. de), Geschied. 816. Willmet (J.), Handschr. 923. Witt (J. de), Geschied. 785, 859. Willshire (W.), Aardr. 727. Witt Clinton (De), Geschied. 825. Wilmer, Taal- en Lett. 245. Witte Jr. (J. E. de), Taal- en Wilson (H.), Gesch. 818.

Lett. 684. Winckler (A. G.), Regtsg. 52. Wittebort (Max.), Regtsg. 51. Wind (P. de), Geneesk. 321, 323. Wittenberg (B.), Natuurk. 186. Wind (S.'de), Geschied. 830. Wittmann (F. J.), Geneesk. 214, Windscheid (B.), Regtsg. 55. 338. Winheim (E.), Kerkgesch. 901. Wlangali, Aardr. 728. Winkel (L. A. te), Taal- en Lett. Wochenblatt für Land- und Forst709, 710, 711.

wissenschaft, 474. Winkler (A T.), Geneesk. 220. Wochenblatt für Land- und HausWinkler (Joh.), Taal- en Lett. 710. wirthschaft etc.,. 474. Winschooten (W. à), Tant- en Wochenblatt (Practisches). Allg. Lett 712.

deutsche landwirthschaftliche Winslow (J. B.), Natuurk. 183. Zeitung, 475.

Wochenblatt (Mecklenburgisches) Woord (Een) aan allen die den des Neuesten nnd Wissenswür Amst. Stud.- Almanak voor 1855 digsten für Land-, Hauswirth gelezen hebben, 615. schaft etc., 474.

Woordenboek (Aardrijkskundig en Wochenblatt (Practisches) des Statistisch) van Nederlandsch

Neuesten und Wissenswürdig. Indië, 731. sten für Landwirthschaft, Gar Woordenboek (Heelkundig). Door tenbau etc., 475.

Le V..., M... en Dela M..., 280. Wochenschrift (Allgemeine) für Woordenboek - (Ontleedkundig en

Land- und Hauswirthschaft etc., Nieuw ontleedk.), 184. 474.

Woordenboek (Taalkundig) op de Woertman (J. G.), Natunrk. 197. Werken van P. C. Hooft, 712. Wöhler (F.), Geneesk. 395; Na- Woordje (Een hartig) over de thans tuurk. 426 bis.

algemeen heerschende KinderWolf (C.), Wijsbeg: 601 bis. ziekte, 238. Wolf (J. C.), Geneesk. 165. Worms, Regtsg. 49. Wolff (D. E. G.), Godg. 25. Worp van Thabor, Geschied. 888; Wolff (G. J.), Natuurk. 206. Handschr. 936. Wolff, geb. Bekker (Eliz.), Taal Wörterbuch (Mittelhochdeuten Lett. 692 bis.

sches), 671. Wolffens (Ch.), Natuurk. 423. Worth (G. A.), Geschied. 827. Wolfson (D. L.), Aardr. 740. Woyt (J. J.), Geneesk. 151 bis. Wollaston (W.), Wijsbeg. 601. Wredow (J. C. L.), Natuurk. 449. Wollstonecraft (Marie), Aardr. Wright (S.), Natuurk. 206. 728.

Wtenbogaert (Joh.), Geschied.836. Wolowski, Regtsg. 45.

Wttewaal (J.), Bedr. en Handw. Wolphius (J.), Natuurk. 197. 473 bis. Wolstein (J. G.), Geneesk. 135, Wulp (I. K. van der), Geschied. 136.

830. Wolterbeek (I. I.), Geneesk. 143. Wurtz (F.), Geneesk. 276. Wolterbeek YW.P.), Regtsg. 111. Wüstenfeld (F.), Aardr. 715. Wolters (J.), Kerkgesch. 905. Wy (G. J. van), Geneesk. 153 bis, Wolthers (H.), Natuurk. 199 bis. 253 bis, 283, 284, 291, 302, 306, Woodland Companion (The), 488. 321. Woodworth (J.), Geschied. 827. Wijck (A. M. C. van Asch van), Woodworth (S.), Taal- en Lett. Regtsg. 105; Geschied. 836, 886. 667.

Wijck (B. H. C. K. van der), Woord (Een ernstig) over de Door Wijsbeg. 606.

graving van Holland, 508. Wyck (J. van), Geneesk. 280 quat., Woord (Een) over Holland op zijn 291, 294. Smalst, 505.

Wijk Jr. (J. A. Gerth van), KerkWoord (Een van het Hoofdbe

gesch. 906. stuur van de Maatsch.: Tot Nut Wijk Rszn. (J. van), Aardr. 717. der Israëliten in Nederland, aan Wyman (J.), Natuurk. 739.

zijne geloofsgenooten, 915. Wijn (H. van), Regtsg. 63; TaalWoord Een aan echtgenooten en en Lett. 684; Geschied. 743. moeders over het te spoedig weg- Wijnants (Gosw. Comes de), nemen der nageboorte, 323. Regtsg. 64.

Wijngaarden (T. J.), Handschr. Wijsman (F.), Taal- en Lett. 707. 924.

Wyss (J. R.), Taal- en Lett. Wijnmalen (T. C. L.), Kerkgesch. 663. 897.

Wyttenbach (D.), Wijsbeg. 602; Wijnne (H. A.), Bedr. en Handw. T'aal- en Lett. 612, 637, 638; 519.

Handschr. 932, 934. Wijnne (J. A.), Taal- en Lett. Wijzevan Landbouwen (Denieuwe) 615; Geschied. 769, 837.

voorgeschr. door Tull en Du HaWijnpersse (D. van de), Wijsbeg. mel du Monceau, met een ge604.

wenschten uitslag bekroond, 479. Wijppersse (J. T. van de), Geneesk. Wijze (Op welke) kan een goed 153, 263.

Spoorwegnet in Nederland tot Wijnpersse (S.J.v.d.), Wijsbeg.603.

stand komen, 514.

X.

Xanthus, Geschied. 761.

Xenophon, Wijsbeg. 598 bis.

Y.

Year (A) in Spain, 723. Ypey (N.), Bedr. en Handw.
Yntema (J. W.), Taal- en Lett. 707. 526.
Yorik (de Gorjy), Taal-en Lett.650. Ysabeau (A.), Bedr. en Handw.
Yosy (A.), Aardr. 726.

486. Young (E.), Taal- en Lett. 650, Ysselsteyn (N. J. van), Regtsg. 665 ter.

105. Ypey (A.), Regtsg. 105; Geneesk. Yvoy van Meydrecht (D'), Ge

153 ter, 212, 227 bis, 254, 329 schied. 855. bis, 346; Natuurk. 194 ter, 203, Yvoy van Mijdrecht (D. M. M. 441; Taal- en Lett. 673.

d'Hangest), "Geschied. 862.

Z.

Zaalberg (J. C.), Kerkgesch. 899. Zee-Atlas (De Groote Nieuwe Ver.
Zacharia, Episcop. Mitylenes, 617. meerderde). Amst., Joh. van Keu-
Zacharie (L.), Taal- en Lett. 659. len, 522.
Zacutus Lusitanus, Geneesk. 161, Zeeland. Jaarboekje, 694.
162, 172.

Zeeman (H.), Taal- en Lett. 707. Zakboekje (Geneeskundig), 226. Zeeman (J.), Geneesk. 245, 351. Zandijk (A.), Geneesk. 287.

Zeevisscheryen (Verslag omtr. den Zanggodinnen (De vrolijke), 692. staat der), 495. Zardetti (C.), Sch. Knst. 584. Zeggelen (W. J. van), Taal- en Zarncke (F.), Taal- en Lett. 671. Lett. 707. Zedlitz (J. Č. von), Taal- en Lett. Zeiller (Matth.), Aardr. 725. 660.

Zeitgenossen, 744.

« FöregåendeFortsätt »