Sidor som bilder
PDF
ePub

y bo i chwi atteb ddydd y. farn ful day of judgement when the ofnadwy, pan gyhoedder dirgel- secrets of all hearts shall be dision pob calon, o gwyr yr un o closed, that if either of you know honoch un anach, fel na ddylech any impediment, why ye may yn gyfreithlawn fyned y'nghyd not be lawfully joined together mewn Prïodas, gyffesu o honoch in Matrimony, ye do now conyr awrhon. Canys gwybyddwch fess it. For be ye well assured, yn dda, am gynnifer ag a gys- that so many as are coupled syllter yn anigen nag y myn Gair together otherwise than God's Duw, nas cyssylltir hwy gan Word doth allow are not joinDduw, ac nad yw eu Prïodas ed together by God; neither is yn gyfreithlawn.

their Matrimony lawful. 4 Ar ddydd y Brïodas, o bydd i neb 1 At which day of Marriage, if any

honni a dywedyd bod un anach man do alledge and declare any na ddylent gael eu cyssylltu mewn impediment, why they may not be Priodas, wrth Gyfraith Duw, coupled together in Matrimony, by neu Gyfreithiau'r Deyrnas hon, ac God's Law, or the Laws of this a ymrwyma â meichiau digonol Realm ; and will be bound, and gyulág ef i'r pleidiau, neu ynte sufficient sureties with him, to the roddi Gwystl (am gwbl ag a dal parties ; or else put in a Caution cymmaint a cholled y rhai a fo

(to the full value of such charges i'w priodi) i brofi ei ddadl: yna as the persons to be married do y bydd rhaid oedi dydd y Bri thereby sustain) to prove his alodas hyd yr amser y treier y gwir legation : then the solemnization ionedd.

must be deferred, until such time

as the truth be tried. Ac oni honnir un anach, yna y If no impediment be alledged, then

dywaid y Curad wrth y Gwr, shall the Curate say unto the Man, M. A fynni di Ferch hon M. W LT thou have this y'nghyd yn ol ordinhâd Duw, wife, to live together after God's y'nglân radd Prïodas ? A geri ordinance in the holy estate of di hi, ei diddanu, ei pherchi, Matrimony? Wilt thou love her, a'i chadw yn glâf ac yn iach, a comfort her, honour, and keep gwrthod pob un arall, a'th gadw her in sickness and in health; dy, hun yn unig iddi hi, tra and, forsaking all other, keep fyddoch byw eich deuoedd ? thee only unto her, so long as

ye both shall live?
TY Mab a ettyb,

The Man shall answer,
Gwnaf.

I will.
1 Yna y dywaid y Gweinidog, Then shüll the Priest say unto the

Woman, N.

A fynmi dica Mab hwn N. WILIN thou have diheia y'nghyd yn ol ordinhâd Duw, husband, to live together after y'nglân ystâd Prïodas ? A uf- God's ordinance in the holy esuddhâi di iddo, a'i wasa

asanaethu, tate of Matrimony? Wilt thou ei garu, ei berchi, a'i gadw yn obey him, and serve him, love, glâf ac yn iach, a chan wrthod honour, and keep him in sickness pawb eraill, dy gadw dy hun yn and in health; and, forsaking all unig iddo ef, cyhyd ag y bydd- other, keep thee only unto him, och byw eich deuoedd?

so long as ye both shall live?

Y haydaydi fi M. yn dy gyma I M take thee N; to my

nance ;

TY Ferch a ettyb,

9 The Woman shall answer,
Gwnaf.

I will.
Yna y dywaid y Gweinidog,

Then shall the Minister say, Pwy sydd yn rhoddi'r Ferch Who giveth this Woman to be hon i'w phrïodi i'r Mab hwn? married to this Man? 4 Yna y rhoddant eu cred i'w gilydd. q Then shall they give their troth to y modd hwn.

each other in this manner. Y Gweinidog, gan dderbyn y Ferch The Minister, receiving the Woman

o law ei thad, neu ei cheraint, a at her father's or friend's hands, buir i'r Mab â'i law ddehau gym

shall cause the Man with his right meryd y Ferch erbyn ei llaw ddehau, hand to tuke the Woman by her a dywedyd ar ei ol ef fel y mae right hand, and to suy after him yn canlyn.

as followeth.
R
meryd di N. yn brïod

to i mi, i gadw a chynnal, o'r dydd to hold from this day forward, hwn allan, er gwell, er gwaeth, for better for worse, for richer er cyfoethoccach, er tlottach, yn for poorer, in sickness and in glâf ac yn iach, i'th garu ac i'th health, to love and to cherish, fawrhâu, hyd pan y'n gwahano, till death us do part, accordangau, yn ol glân ordinhâd ing to God's holy or Duw; ac ar hynny yr ydwyf and thereto I plight thee my yn rhoddi i ti fy nghred.

troth. Yna y dattodant eu dwylaw; a'r 1 Then shall they loose their hunds ; Ferch â'i llaw ddehuu yn cym and the Woman, with her right, meryd y Mub erbyn ei taro dde hand taking the Man by his right hau, a ddywaid ar ol y Gwein hand, shull likewise say after the idog,

Minister, Y.

meryd di M. yn wr prïod i wedded husband, to have mi, i gadw a chynnal, o'r dydd and to hold from this day forhwn allan, er gwell, er gwaeth, ward, for better for worse, for er cyfoethoccach, er tlottach, yn ric. for poorer, in sickness and glaf ac yn iach, i’th garu, i'th in health, to love, cherish, and fawrhâu, ac i ufuddhâu i ti, hyd to obey, till death us do part, pan y'n gwahano angau, yn ol according to God's holy ordiglân ordinhâd Duw; ac ar hynny nance; and thereto I give thee y rhoddaf i ti fy nghred. 1 Yna drachefn y gollyngant eu drey- Then shall they aguin loose their

law yn rhyddion, ac y dyry y Mab hands; and the Man shall give unFodrwy i'r Ferch, gan ci dodi to the Woman a Ring, laying the ar y llyfr, y'nghyd â'r ddyled same upon the book with the acddefodol i'r Offeiriad a'r Clochydd. customed duty to the Priest and A'r Offeiriad a gymmer y Fodrwy, Clerk. And the Priest, taking the ac a'i dyry i'r Mab, i'w gosod ar Ring, shall deliver it unto the Man, y pedwerydd bys i law aswy y to put it upon the fourth finger of Ferch. Å’r Mab, gan ddal y Fod the Woman's left hand. And the rwy yno, wrth addysg yr Offeiriad, Man holding the Ring there, and a ddywaid,

taught by the Priest, shall say, A'R Podrwy hon y th briodaf. WITH this Bing I thee wed, deddaf, ac â'm holl olud bydol ship, and with all my worldly

[ocr errors]

my troth.

Let us pray.

awdr a Cheidwad pob rhyw O Eternal God, Čreator and

y’th gynnysgaeddaf: Yn Enw'r goods I thee endow: In the Name Tad, a'r Mab, a'r Yspryd Glân. of the Father, and of the Son, Amen.

and of the Holy Ghost. Amen. Yna y gad y Mab y Fodrwy ar y Then the Man leaving the Ring pedweryd bys o'r llaw a8wy i'r upon the fourth finger of the WoFerch; a hry ill dau a ostyngant man's left hand, they shall both ar eu gliniau, ac y dywaid y kneel down; and the Minister shall Gweinidog,

say, Gweddïwn. O Dragywyddol Dduw, Cre

Preserver of all mankind, ddyn, Rhoddwr pob rhâd ys- Giver of all spiritual grace, the prydol, Awdur y bywyd a bery Author of everlasting life; Send byth ; Anfon dy fendith ar dy thy blessing upon these thy serwasanaethddynion hyn, y mab vants, this man and this wohwn a'r ferch hon, y rhai yr ým man, whom we bless in thy ni yn eu bendithio yn dy Enw Name; that, as Isaac and Redi ; fel ag y bu i Isaac a Rebecca becca lived faithfully together, fyw yn ffyddlawn y'nghyd, felly so these persons may surely per, gallu o'r dynion hyn gyflawni á form and keep the vow and chadw yn ddiogel yr adduned covenant betwixt them made, a'r ammod a wnaed 'rhyngddynt (whereof this Ring given and (am yr hyn y mae rhoddiad a, received is a token and pledge,) derbyniad y Fodrwy hon yn and may ever remain in perarwydd ac yn wystl) a gallu'ofect love and peace together, honynt byth aros y'nghŷd mewn and live according to thy laws; perffaith gariad a thangnefedd, through Jesus Christ our Lord. a byw yn ol dy ddeddfau; trwy Amen. Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. 1 Yna y cyssyllta'r Offeiriad eu dwy- ( Then shall the Priest join their

law ddehau hwy y'nghyd, ac y right hands together, and say, dywaid, Y rhai a gyssylltodd Duw Those whom God hath joined to

y'nghŷd, na wahaned dyn. gether let no man put asunder. Yna y dywaid y Gweinidog wrth 1 Then shall the Minister speak

unto the people. N

ORASMUCH as M. and N. ac N

gyd-synio glân have brïodas, a thystiolaethu hynny holy wedlock, and have witnessger bron Duw a'r gynnulleidfa ed the same before God and this hon, ac ar hynny ddarfod iddynt company, and thereto have given ymgredu, ac ymwystlo bob un and pledged their troth either to i'w gilydd, a datgan hynny,gan other, and have declared the same roddi a derbyn Modrwy, a chys- by giving and receiving of a Ring, sylltu dwylaw ; yr wyf fi yn and by joining of hands; I prohyspysu, eu bod hwy yn Wrac nounce that they be Man and yn Wraig y'nghyd; Yn Enw'r Wife together, In the Name of Tad, a'r Mab, a'r Yspryd Glân. the Father, and of the Son, and Amen.

of the Holy Ghost. Amen.

y bobl.

GWfni Ye Arglwydd : yr hwn

WYN ei fyd pob un sydd yn Bless the cord: and walk

in his ways.

T Yna y Gweinidog a'u bendithia â'r 9 And the Minister shall add this fendith hon yn anghwaneg.

Blessing
OD the

Son dithio, a'ch cadwo, ac a'ch cy: bless, preserve, and keep you; mhortho; edryched yr Arglwydd the Lord mercifully with his yn drugarog ac yn ymgeleddus favour look upon you; and so arnoch, a chyflawned chwi a fill you with all spiritual bephob ysprydol fendith a rhâd; nediction and grace, that ye modd y byddoch fyw felly may so live together in this y'nghŷd yn y fuchedd hon, fel life, that in the world to come y bo i chwi yn y byd a ddaw ye may have life everlasting. feddiannu bywyd tragywyddol. Amen. Amen. 1 Yna y Gwcinidog, neu yr Ysgol | Then the Minister or Clerks,

heigion, gan fyned i Fwrdd yr Ar. going to the Lord's Table, shali glwydd, a ddywedant neu a ganant suy or sing this Psalm followy Psalm hon y sydd yn canlyn. ing. Beati omnes. Psal. cxxviii.

Beati omnes.

Psal. cxxviii. LESSED are all they

hwn fear sydd yn rhodio yn ei ffyrdd ef.

Canys mwynhậi lafur dy For thou shalt eat the labour ádwylaw : gwŷn dy fyd, a da of thine hands : 0 well is thee, fydd iť.

and happy shalt thou be.

Thy wife shall be as the fruitDy wraig fydd fel gwinwydd- ful vine : upon the walls of thine en ffrwythlawn ar hyd ystlysau house; dy dý: dy blant fel planhigion Thy children like the oliveolewydd o amgylch dy ford. branches : round about thy

table. Wele, fel hyn yn ddïau y ben Lo, thus shall the man be dithir : ygwr a ofno'r Arglwydd. blessed : that feareth the Lord.

Yr Arglwydd a'th fendíthia The Lord from out of Sion allan o Sion : a thi a gai weled shall so bless thee : that thou daioni Ierusalem holl ddyddiau shalt see Jerusalem in prosperity dy einioes;

all thy life long; A thi a gai weled plant dy Yea, that thou shalt see thy blant : a thangnefedd ar Israel.

children's children : and peace Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân ;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. 1 Neu y Psalm yma.

Or this Psalm. Deus misereatur. Psal. Ixvii. Deus misereatur. Psal. lxvii.

be merciful , wynned llewyrch ei wyneb arn us the light of his countenance, om, a thrugarhâed wrthym. and be merciful unto us.

upon Israel.

Dua dan mendithio ra thy

wa drugarhảo wrthym, G and Wholesse tus : and shew

ym mhlith

Fel yr adwaener dy ffordd ar That thy way may be known y ddaear : a'th iachawdwriaeth upon earth : thy saving health

yr holl genhedloedd. among all nations. Molianned y bobl di, O Let the people praise thee, O Dduw : molianned yr holl bobl God : yea, let all the people dydi.

praise thee. Llawenhâed y cenhedloedd, a O let the nations rejoice and byddant hyfryd : canys ti a fern- be glad : for thou shalt judge i'r bobl yn uniawn, ac a lywodr- the folk righteously, and govern aethi'r cenhedloedd ar y ddaear. the nations upon earth.

Molianned y bobl di, O Let the people praise thee, O Dduw : molianned yr holl bobl God : yea, let all the people dydi.

praise thee. Yna'r ddaear a rydd ei ffrwyth: Then shall the earth bring a Duw, sef ein Duw ni, a'n ben- forth her increase : and God, dithia.

even our own God, shall give

us his blessing. Duw a'n bendithia : a holl God shall bless us : and all the derfynau'r ddaear a'i hofnant ef. ends of the world shall fear him.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastado: yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. 1 Wedi gorphen y Psalm, a'r Mab | The Psalm ended, and the Man

a'r Ferch yn gostwng ar eu gliniau and the Woman kneeling before the ger bron Bwrdd yr Arglwydd, yr Lord's Table, the Priest standing Offeiriad yn sefyll wrth y Bwrdd, at the Table, and turning his face a chan ymchwelyd ei wyneb attynt towards them, shall say,

hry, a ddywaid, Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us. Atteb. Crist, trugarhâ wrthym. Answer. Christ, have mercy

upon us. Gweinidog: Arglwydd, tru Minister. Lord, have mercy garhâ wrthym.

upon us.

UR nefoedd, Sancteiddier dy Enw. Deued dy deyrnas. Bid Name. Thy kingdom come. dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As y mae yn y nefoedd. Dyro i ni it is in heaven. Give us this day heddyw ein bara beunyddiol. A our daily bread. And forgive maddeu i ni ein dyledion, Fel y us our trespasses, As we forgive maddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac them that trespass against us.. nac arwain ni i brofedigaeth; And lead us not into temptaEithr gwared ni rhag drwg. tion; But deliver us from evil. Amen.

Amen. Gweinidog. Arglwydd, cadw Minister. O Lord, save thy dy wasanaethwr a'th wasanaeth- servant, and thy handmaid; wraig.

Atteb. Y rhai sy'n ymddiried Answer. Who put their trust ynot.

in thee.

EN

« FöregåendeFortsätt »