Sidor som bilder
PDF
ePub

í môr.

1'i drugaredd a bery yn dra- gracious : and his mercy ensywydd.

dureth for ever. Mawr yw'r Arglwydd, a thra Great is the Lord, and greatly noliannus : felly dyweded gwar- to be praised ; let the redeemed digion yr Arglwydd, y rhai a of the Lord say so : whom he waredodd efe o an-wâr derfysg hath delivered from the merci-'

less rage of the sea. Trugarog a graslawn yw'r The Lord is gracious and full Arglwydd : hwyrfrydig i líd, a of compassion : slow to anger, mawr o drugarogrwydd.

and of great mercy: Nid yn ol ein pechodau y He hath not dealt with us gwnaeth efe â ni : ac nid yn according to our sins : neither öl ein hanwireddau y talodd efe rewarded us according to our ki ni.

iniquities. Canys cyfuwch ag yw'r nef But as the heaven is high oedd uwchlaw'r ddaear : y rhag- above the earth : so great hath orodd ei drugaredd ef tuagat- been his mercy towards us. tom ni.

We found trouble and heaviIng a blinder a gawsom : ness : we were even at death's daethom hyd borth angau.

door. 5. Dyfroedd y môr oedd ar lifo The waters of the sea had drosom : dyfroedd chwyddedig well-nigh covered us: the proud oeddynt ar fyned dros ein hen- waters had well-nigh gone over aid.

our soul. Rhuodd y môr: a'r tym The sea roared : and the hestlwŷnt a ddyrchafodd ei don- stormy wind lifted up the waves

thereof. · Nyni a esgynasom megis i'r We were carried up as it were nefoedd ; disgynasom eilwaith to heaven, and then down again i'r dyfnder : ein henaid a dodd- into the deep : our soul melted odd ynom gan finder.

within us, because of trouble; Yna y gwaeddasom arnat ti, Then cried we unto thee, O O Arglwydd : tithau a'n dyg Lord : and thou didst deliver aist o'n gorthrymder.

us out of our distress. Bendigedig fyddo dy Enw, yr Blessed be thy Name, who hwn ni ddirmygaist weddi dy didst not despise the prayer of weision : eithr gwrandewaist ar thy servants : but didst hear our ein llef, ac achubaist ni.

cry, and hast saved us. Anfonaist allan dy air : gos Thou didst send forth thy tegodd y gwŷnt ystormus, ac hi commandment : and the windy aeth

yn
dawel.

storm ceased, and was turned

into a calm. O bid i ninnau am hynny fol O let us therefore praise the iannu'r Arglwydd am ei dda- Lord for his goodness : and deioni: a mynegi y rhyfeddodau a clare the wonders that he hath wnaeth, ac y mae yn wastad yn done, and still doeth for the eu gwneuthur i feibion dynion ! children of men.

Noliannus fyddo'r Arglwydd Praised be the Lord daily : beunydd : sef yr Arglwydd yr even the Lord that helpeth us, hwn sydd yn ein cymmorth, ac and poureth his benefits upon yn tywallt ei fendithion arnom.

Dau ef.

us.

men.

Efe yw ein Duw ni, sef y He is our God, even the Goi Duw oddiwrth yr hwn y daw of whom cometh salvation : God iachawdwriaeth : Duw yw yr is the Lord by whom we have Arglwydd, trwy yr hwn y di- escaped death. angasom rhag angau.

Tydi, Arglwydd, a'n llawen Thou, Lord, hast made us ychaist ni å gweithred dy ddwy- glad through the operation of law : ac ni a orfoleddwn yn dy thy hands : and we will triumph foliant.

in thy praise. Bendigedig fyddo'r Arglwydd Blessed be the Lord God : Dduw : sef yr Årglwydd Dduw, even the Lord God, who only yr hwn yn unig sydd yn doeth wondrous things; gwneuthur rhyfeddodau;

And blessed be the Name of A bendigedig fyddo Enw ei his Majesty for ever : and let Fawredd ef byth : A dyweded every one of us say, Amen, Apob un o honom, Amen, Amen.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son: and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. 2 Cor. xiii.

2 Cor. xiii. GR RAS ein Harglwydd Iesu

THE

NHE grace of our Lord JeGrist, a chariad Duw, a sus Christ, and the love of chymdeithas yr Yspryd Glân, God, and the fellowship of the a fyddo gydâ ni oll byth byth- Holy Ghost, be with us all everoedd. Amen.

more. Amen. Ar ol Buddugoliaeth, neu Ym After Victory or Deliverance wared oddiwrth y Gelyn.

from an Enemy. Psalm neu Emyn o Fawl a Di- A Psalm or Hymn of Praise and olchgarwch ar ol Buddugoliaeth. Thanksgiving after Victory.

NI buasai'r yr F the Lord had not been on ddywedyd yn awr : oni buasai'r if the Lord himself had not Arglwydd yr hwn a fu gydâ been on our side, when men ni, pan gyfododd dynion yn ein rose up against us; herbyn;

Yna y'n llyngcasent ni yn They had swallowed us up fyw : pan ennynodd eu llid quick : when they were so hwynt i'n herbyn.

wrathfully displeased at us. Yna y dyfroedd a lifasai dros Yea, the waters had drowned om ni, y ffrwd a aethai dros ein us, and the stream had gone over henaid : yna'r aethai dros ein our soul : the deep waters of the henaid ddyfroedd chwyddedig. proud had gone over our soul.

Eithr bendigedig fyddo'r Ar But praised be the Lord : who glwydd : yr hwn ni'n rhoddodd hath not given us over as a prey ni yn ysglyfaeth i'w dannedd unto them. hwynt.

Yr Arglwydd a wnaeth iach The Lord hath wrought : : awdwriaeth : nerthol i ni. mighty salvation for us.

us.

Nid a'n cleddyf ein hun y We gat not this by our own oresgynasom; nid ein braich ein sword, neither was it our own iun a barodd i ni iachawdwr arm that saved us: but thy right aeth : eithr dy ddeheulaw di, hand, and thine arm, and the l'th fraich, a llewyrch dy wyn- light of thy countenance, beb; o herwydd it' ein hoffi ni. cause thou hadst a favour unto

Ýr Arglwydd a ymddangos- us. dd drosom ni : yr Arglwydd The Lord hath appeared for i orchuddiodd ein pennau, ac us ; the Lord hath covered our i wnaeth i ni sefyll yn nydd y heads, and made us to stand in frwydr.

the day of battle. Yr Arglwydd a ymddangos The Lord hath appeared for odd drosom ni : yr Arglwydd a us : the Lord hath overthrown ddadymchwelodd ein gelynion, our enemies, and dashed in ac a ddrylliodd y rhai a godas- pieces those that rose up against ant i'n herbyn.

O herwydd paham, nid i ni, Therefore not unto us, 0 O Arglwydd, nid i ni : ond i’th Lord, not unto us : but unto Enw di rhodder y gogoniant. thy Name be given the glory.

Yr Arglwydd a wnaeth i ni The Lord hath done great bethau mawrion : yr Arglwydd things for us : the Lord hath a wnaeth bethau mawrion i ni; done great things 'for us, for d'am yr hyn yr ydym yn llawen. which we rejoice.

Ein porth ni sydd yn Enw'r Our help standeth in the Name Arglwydd : yr hwn a wnaeth of the Lord : who' hath made nefoedd a daear.

heaven and earth. Bendigedig fyddo Enw'r Ar Blessed be the Name of the glwydd : o'r pryd hwn hyd yn Lord : from this time forth for dragywydd.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen.' I Ar ol yr Emyn yma, gellir canu y 1 After this Hymn may be sung the Te Deum.

Te Deum.
Yna y Colect hwn.

Then this Collect.

Soveyr llaw

yr hwn y mae nerth a world, in whose hand is power chadernid, na ali neb sefyll i'w and might which none is able herbyn ; Nyni a fendithiwn ac to withstand ; We bless and

a fawrygwn dy Enw mawr a magnify thy great and glorious Et gogoneddus, am y Fuddugoliaeth Name for this happy Victory,

lwyddiannus hon: yr holl ogon- the whole glory whereof we do iant o honi a ddodwn i ti, yr hwn ascribe to thee, who art the wyt unig Roddwr pob Goruchaf- only giver of Victory. And, iaeth. Ac nyni a attolygwn i ti, we beseech thee, give us grace roddi i ni râs i ddyrchafu dy to improve this great mercy fawr drugaredd hon i’th ogon- to thy glory, the advancement

evermore.

O Holt-jalluog Dduw Spruchel O Almighty God, the Sovera

iant di, i fawrhâd dy Efengyl, i of thy Gospel, the honour of anrhydedd ein goruchel Ar- our Sovereign, and, as much as glwydd Frenhin, ac, hyd y boin us lieth, to the good of all ynom, i lesâd holl ddynol-ryw. mankind. And, we

beseech Ac ni a attolygwn i ti, roddi i ni thee, give us such a sense of y cyfryw ymsyniad o’th fawr this great mercy, as may endrugaredd hon, ag a'n rhwymo gage us to a true thankfulness

, ni i wîr ddïolchgarwch a ym- such as may appear in our lives ddangoso yn ein bucheddau, trwy by an humble, holy, and obeymarweddiad gostyngedig, sanct- dient walking before thee all eiddlan, ac ufudd, ger dy fron our days, through Jesus Christ di dros ein holl ddyddiau, trwy our Lord; to whom with the Iesu Grist ein Harglwydd ; i'r and the Holy Spirit, as for all hwn, gydâ thi a'r Yspryd Glân, thy mercies, so in particular for megis am dy holl drugareddau, this Victory and Deliverance, felly yn enwedig am yr Oruchaf- be all glory and honour, world iaeth a'r Ymwared presennol, y without end. Amen. byddo'r holl ogoniant a'r anrhydedd, hyd yn oes oesoedd. Amen. 2 Cor. xiii.

2 Cor. xüü. THE

Christ, and the love of God, chymdeithas yr Yspryd Glân, and the fellowship of the Holy a fyddo gydâ ni oll byth byth- Ghost, be with us all evermore. oedd. Amen.

Amen.

[ocr errors]

Wrth Gladdu eu Meirw ar y Môr. At the Burial of their Dead at Sea. I Gellir arfer Gwasanaeth yn y The Office of the Common Prayer.

Llyfr Gweddi Gyffredin ; yn unig book may be used; only instead of yn lle y geiriau hyn [Gan hynny these words (We therefore commit ym ni yn rhoddi ei gorph ef his body to the ground, earth to

earth, fc.) say, AN hynny yr ým ni yp TE therefore commit his

body to deep, dyfnder, i ddychwelyd i lygred- turned into corruption, looking igaeth; gan ddisgwyl am ad- for the resurrection of the body, gyfodiad y corph (pan fwrio'r (when the Sea shall give up Môr ei feirw allan a bywyd y dead,) and the life of the world byd y sydd ar ddyfod, trwy ein to come, through our Lord Jesus Harglwydd Iesu Grist; yr hwn Christ; who at his coming shall ar ei ddyfodiad a newidia ein change our vile body, that it corph gwael ni, fel y byddo yn may be like his glorious body

, gyffelyb i'w gorph gogoneddus according to the mighty work ef, yn ol y galluog weithrediad, ing, whereby he is able to subtrwy'r hwn y dichon efe ddar, due all things to himself. ostwng pob peth iddo ei hun.

her

4

a

TArglwydd: fraslawn yw'r THE Lord is full of compas

I'w harfer bob blwyddyn ar y Pummed Dydd o Dachwedd; am

ddedwyddol achubiad y Brenhin IAGO I. a thair Ystad Lloegr, rhag y bradol a'r gwaedlyd Furndwrn a amcanasid trwy Bowdr Gwn: ac hefyd am ddedwyddol ddyfodiad ei Fawrhydi y Brenhin WILIAM ar y Dydd hwn, yn Ymwared i'n Heglwys a'n Cenedl. Bid i Weinidog pob Plwyf roddi rhybudd i'w Blwyfolion yn gyhoedd yn yr Eglwys, ar y Foreol Weddi, y Sul o'r bluen, am gadw yn barchus y Dydd dywededig. Ac wedi'r Foreol Weddi, neu'r Bregeth ar y dywededig Bummed Dydd o Dachwedd, darllened ar osteg, yn ddosparthus ac yn eglur, yr Act Barliament a wnaethpwyd yn y Drydedd Flwyddyn o Deyrnasiad y Brenhin lago y Cyntaf, am gadw'r unrhyw. Yr un fydd y Gwasanaeth ag a arferir ar Ddyddiau Gwyl yn hollol ; ond a drefnir isod yn amgenach. s os ar Sul y digwydd, yn unig y Colect priodol i'r Sul hwnnw a arddodir at y Gwasanaeth yma. Y Foreol Weddi a ddechreu a'r | Morning Prayer shall begin with Adnodau hyn.

these Sentences. hwyrfrydig i sion lid, a mawr o drugarogrwydd. fering, and of great goodness. Psal. ciii. 8.

Psal. ciii. 8. Nid byth yr ymryson efe: ac He will not alway be chiding : nid byth y 'ceidw efe ei ddig- neither keepeth he his anger for ofaint. Gwers 9.

ever. Ver. 9. Nid yn ol ein pechodau y He hath not dealt with us gwnaeth efe â ni: ac nid yn ol after our sins : nor rewarded ein hanwireddau y talodd efe us according to our wickedness. i ni. Gwers 10.

Ver. 10. Yn lle Venite exultemus, arferer [ Instead of Venite exultemus shall yr Emyn hon sy'n canlyn ; Gwers this Hymn following be used ; one gan yr Offeiriad, a phob ail-wers Verse by the Priest, and unother gun y Clochydd a'r bobl.

by the Clerk and people. CLOD "LODFORWCH yr Ar Give thanks unto the Lord,

glwydd : canys da yw: 0 herwydd ei drugaredd sydd yn mercy endureth for ever. Psal. dragywydd. Psal. cvii. 1. cvii. 1.

Felly dyweded gwaredigion yr. Let them give thanks, whom Arglwydd : y rhai a waredodd the Lord hath redeemed : and efe o law y gelyn. Gwers 2. delivered from the hand of the

епету.

Ver. 2. Llawer gwaith y'm cystudd Many a time have they fought iasant o'm ieuengetid : y dichon against me from my youth up; Israel ddywedyd yn awr. Psal. may

. Israel now say.

Psal. cxxix. 1.

cxxix. 1. Llawer gwaith ym cystudd Yea, many a time have they iasant o’m ieuengctid : etto ni'm vexed me from my youth up: but gorfuant. Gwers 2.

they have not prevailed against me. Ver. 2.

[ocr errors]

O

« FöregåendeFortsätt »