Sidor som bilder
PDF
ePub

cause

Canys heb achos y cuddiasant They have privily laid their eu rhwyd i mi mewn pydew: yr net to destroy me without a hwn heb achos a gloddiasant i'm : yea, even without a henaid. Psal. xxxv. 7.

cause have they made a pit for

my soul. Psal. xxxv. 7. Darparasant rwyd i'm traed; They have laid a net for my crymmwyd fy enaid : cloddiasant feet, and pressed down my soul : bydew o'm blaen; syrthiasant yn they have digged a pit before me, ei ganol. Psal. lvii. 6.

and are fallen into the midst of it

themselves. Psal. lvii. 7. Mawr yw ein Harglwydd, a Great is our Lord, and great mawr ei nerth : aneirif yw ei is his power : yea, and his wisddeall. Psal. cxlvii. 5.

dom is infinite. Psal. cxlvii. 5. Yr Arglwydd sydd yn dyrch The Lord setteth up the meek : afu y rhai llariaidd : gan ostwng and bringeth the ungodly down to y rhai annuwiol hyd lawr. Gwers the ground. Ver. 6. 6.

Let thy hand be upon the Bydded dy law dros wr dy man of thy right hand : and ddeheulaw: : a thros fab dyn, yr upon the son of man whom thou hwn a gadarnheaist i ti dy hun. madest so strong for thine owo Psal. lxxx. 17.

self. Psal. lxxx. 17. Felly ni chiliwn yn ol oddi And so will not we go back wrthyt ti : bywhâ ni, ac ni a from thee : 0 let us live, and we alwn ar dy Enw. Gwers 18. shall call upon thy Name. Ver. 18.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. Psalmau priod. Ixiv, cxxiv, cxxv. Proper Psalms. Ixiv, cxxiv, cxxv. Llithiau priod.

Proper Lessons.
Y Gyntaf, 2 Sam. xxii.

The First, 2 Sam. xxü.
Te Deum.

Te Deum.
Yr Ail, Acts xxiii.

The Second, Acts xxij.
Jubilate.

Jubilate. Yn y Gwersiclau ar y Credo, 1 In the Suffrages after the Creed yr anghwanegir

ac yr arferir y these shall be inserted and used for rhai hyn dros y Brenhin.

the King Offeiriad. Arglwydd, cadw y Priest. O Lord, save the Brenhin,

King; Pobl. Yr hwn sydd yn ym People. Who putteth his trust ddiried ynot.

in thee. Offeiriad. Anfon iddo borth Priest. Send him help from o'th sancteiddfa.

thy holy place. Pobl. Ac byth yn nerthol ym People. And evermore mighddiffyn ef.

tily defend him. Ofeiriad. Na ad i'w elynion Priest. Let his enemies have gael y llaw uchaf arno.

no advantage against him. Pobl. Na ad i'r enwir nesâu

People. Let not the wicked i'w ddrygu.

approach to hurt him.

Yn lle'r Colect cyntaf o'r Foreol Instead of the first Collect at Morn

Weddi yr arferir y ddau hyn. ing Prayer shall these two be used. HO

OLL-alluog Dduw, yr hwn
ym mhob oes a ddangos-

ALMIGHTY.God, who hast aist dy nerth a'th drugareddau Power and Mercy in the miray'ngwarediadau rhyfeddol a gras- culous and gracious deliverances usol dy Eglwys, ac yn noddi cyf- of thy Church, and in the proiawn a chrefyddol Frenhinoedd tection of righteous and relia Stadau yn proffesu dy sanct- gious Kings and States professaidd a'th dragywyddol wirion- ing thy holy and eternal truth, edd, rhag cydfwriadau maleisus from the wicked conspiracies, ac ystrywiau drygionus eu holl and malicious practices of all elynion ; Ni a roddwn i ti ein the enemies thereof: We yield diffuant ddïolch a moliant, am

thee our unfeigned thanks and ryfeddol a galluog warediad ein praise, for the wonderful and diweddar rasusaf Arglwydd Fren- mighty Deliverance of our grahin Iago y Cyntaf, y Frenhines, cious Sovereign King James the y Tywysog, a'r holl Frig Bren- First, the Queen, the Prince, hinol, gyda Dyledogion, Eglwys- and all the Royal Branches, wŷr, a Chyffredin Lloegr, ym- with the Nobility, Clergy, and

gynnulledig y pryd hwnnw ym Commons of England, then I Mharliament, wedi eu barnu, assembled in Parliament, by

trwy ddichell y Pabyddion, meg- Popish treachery appointed as is defaid i'r lladdfa, mewn modd sheep to the slaughter, in a creulawn a nawş-wŷllt, tu hwnt most barbarous and savage mani bob esampl yn y cyn-oesoedd. ner, beyond the examples of Nid ein haeddiant ni, ond dy former ages. From this unnadrugaredd di, nid ein rhag- tural Conspiracy, not our merit,

ddar bod ni, eithr dy raglun- but thy mercy; not our fore#iaeth di, a'n gwaredodd ni rhag sight, but thy providence deli

yr annaturiol Gydfwriad hwn: vered us: And therefore not ac am hynny, nid i ni, O Ar- unto us, O Lord, not unto us, glwydd, nid i ni, ond i'th Enw but unto thy Name be asdi y rhodder yr holl anrhydedd cribed all honour and glory, a'r gogoniant yn holl Eglwysi’r in all Churches of the saints, Saint, o genhedlaeth i genhedl- from generation to generation; aeth; trwy Iesu Grist ein Har- through Jesus Christ our Lord. glwydd. Amen.

Amen.
DE

ERBYN
Dduw, ein diolch "dittüt ACCEPT also, most gracious

God, of our unfeigned ant am iť lenwi ein calonnau thanks for filling our hearts adrachefn â llawenydd a gorfol- gain with joy and gladness, after edd, wedi'r amser y cystuddiaist the time that thou hadst afflicted ni, a rhoi caniad newydd yn ein us, and putting a new song into geneuau, trwy ddwyn ei Fawr our mouths, by bringing His hydi, y Brenhin 'Wiliam, ar Majesty King William, upon this gyfenw'i heddyw, i wared ein day, for the Deliverance of our Heglwys a'n Cenedl oddiwrth Church and Nation from Popish Drawslywodraeth a Chamrwysg Tyranny and arbitrary power. Babaidd. Addolwn ddoethineb We adore the wisdom and jusa chyfiawnder dy Ragluniaeth, a tice of thy Providence, which so

gyfryngodd mor amserol ar eithaf timely interposed in our ex. ein pergyl, ac a siommodd holl treme danger, and disappointed fwriadau'n gelynion. Attolygwn all the designs of our enemies. i ti roi i ni y cyfryw fywiol a We beseech thee, give us such a pharhaus ymsyniad o'r hyn a lively and lasting sense of what wnaethost erom yn, ac er, y pryd thou didst then, and hast since hwnnw, fel nad elom yn ddifraw that time done for us, that we ddïofal yn ein hufudd-dod, trwy may not grow secure and careryfygu ar dy fawr a'th anhaedd- less in our obedience, by preedigol ddaioni ; eithr tywys o suming upon thy great and unhono ni i edifeirwch, a'n cynhyrf- deserved goodness; but that it u i fod yn fwy ein diwydrwydd may lead us to repentance, and a'n hawydd-fryd yn holl ddyled- move us to be the more diligent swyddau'n Crefydd, a gedwaist i and zealous in all the duties of ni yn rhyfeddol. Blodeued felly our Religion, which thou hast in yn ein plith wirionedd a chyf- a marvellous manner preserved iawnder, mwyneidd-dra brawdol to us. Let truth and justice, a chariad perffaith, duwioldeb a brotherly kindness and charity

, dywosiwn, undeb a chyd-gord- devotion and piety, concord and iad, a phob rhinweddau eraill, fel unity, with all other virtues

, so y bont yn wastadfod ein ham- flourish among us, that they may seroedd, i wneud yr Eglwys hon' be the stability of our times

, and yn fawl ar y ddaear. Hyn oll make this Church a praise in the a ufudd-erfyniwn ni er mwyn earth. All which we humbly ein Harglwydd a'n Iachawdwr beg for the sake of our blessed bendigedig. Amen.

Lord and Saviour. Amen. 1 Ar ddiwedd y Litani (a arferir yn In the end of the Litany (which

wastad ar y Dydd hwn) ar ol shall always this Day be used) after Colect (Ni a attolygwn i ti, o Dad, the Collect (We humbly beseech &c.) y dywedir hyn y sydd yn thee, O Father, &c.) shall this be canlyn.

said which followeth. HOLL-alluog Dduw, a nefol

venly Father, who of thy Ragluniaeth, a'th dyner Dru- gracious Providence, and tender garedd tuagattom, a ragflaenaist mercy towards us, didst prevent falais a dychymmygion ein gel- the malice and innaginations of ynion, trwy ddatguddio a gwar- our enemies, by discovering and adwyddo eu bwriad erchyll ac confounding their horrible and ysgeler, a gydfwriadasent ac a wicked Enterprize, plotted and amcanasent ei ddwyn i ben y intended this day to have been dydd heddyw yn erbyn y Bren- executed against the King, and hin, a höll Ystâd Lloegr, er the whole Štate of England, for dymchweliad y Llywodraeth a'r the subversion of the GovernGrefydd a sefydlwyd yn ein ment and Religion established plith; ac heddyw hefyd a dy- among us; and didst likewise wysaist yn rhyfeddol dy was y upon this day wonderfully conBrenhin Wiliam, ac a'i dygaist duct thy servant King William, e'n ddiogel i Loegr, i'n cadw and bring him safely into Engo rhag diweddar ymgais ein gelyn- land, to preserve us from the ion i'n difuddió ni o'n Crefydd attempts of our enemies to be a’n Cyfreithiau : Nyni yn os reave us of our Religion and

Dad, yr hwn o'th rasol ALMIGHTY God and hea

Y

tyngeiddiảf ydym yn moliannu Laws: We most humbly praise ac yn mawrygu dy Enw gogon- and magnify thy most glorious eddus, am dy anfeidrol radlawn Name for thy unspeakable goodddaioni hyn tuagattom a am ness towards us, expressed in lygaist yn y ddeu-dwrn hyn o’th both these acts of thy mercy. drugaredd. Yr ým yn cydna- We confess it has been of thy bod mai dy drugaredd di yn mercy alone, that we are not unig ydoedd, na'n difethwyd: consumed : for our sins have canys yr oedd ein pechodau yn cried to heaven against us; and llefain hyd y nef i'n herbyn ; our iniquities justly called for a'n hanwireddau yn deilwng yn vengeance upon us.

But thou galw am ddial arnom. Eithr hast not dealt with us after our tydi ni wnaethost â ni yn ol sins, nor rewarded us after our yn ol ein hanwireddau, weshin iniquities ; nor given us over,

as we deserved, to be a prey traddodaist ni, fel yr haeddasom, to our enemies ; but hast in i fod yn ysglyfaeth i'n gelynion; mercy delivered us from their eithr yn dy drugaredd a'n gwar- malice, and preserved us from edaist ni rhag eu malais hwynt, death and destruction. Let the ac a'n hachubaist rhag angau a consideration of this thy redistryw. Trwy ystyried o honom peated goodness, O Lord, work dy ddaioni hwn, 0 Arglwydd, in us true repentance, that inigweithreda ynom wîr edifeir- quity may not be our ruin. And wch, fel na bo ein hanwiredd yn increase in us more and more dramgwydd i ni. Ac anghwan- a lively faith and love, fruitful ega ynom fwyfwy ffydd fywiol, in all holy obedience ; that a cháriad ffrwythlawn ym mhob thou mayest still continue thy ufudd-dod sanctaidd;

fel y bo it favour, with the light of thy gynnal dy ffafr, y'nghŷd â lle- Gospel, to us and our posterity wyrch dy Efengyl, i ni ac i'n for evermore; and that for thy heppil yn dragywydd;

a hynny dear Son's sake, Jesus Christ our er mwyn dy anwyl Fab Iesu only Mediator and Advocate. Grist ein hunig Gyfryngwr a'n Amen. Dadleuwr. Amen. N Yn lle'r Weddi (Ar amser Rhyfel Instead of the Prayer (In time of a Therfysgau) arferir y Weddi hon War and Tumults) shall be used sy'n canlyn.

this Prayer following. O Arglwydd, hwn hedd

Amelawaddatguddiaust Fagedau o discover the shares the leadek angau, a danasid i ni, ac yn that were laid for us, and didst rhyfeddol a'n gwaredaist oddi- wonderfully deliver us from the wrthynt; Bydd di yn wastad yn same; Be thou still our mighty Noddwr galluog i ni, a gwasgar Protector, and scatter our eneein gelynion å sychedant am mies that delight in blood: Inwaed: tro eu cynghorion yn fatuate and defeat their counffolineb, a diddymma hwynt ; sels, abate their pride, asswage gostwng eu balchder, tola eu their malice, and confound their drygioni, a gwaradwydda eu devices. Strengthen the hands bwriadau. Nertha ddwylaw ein of our gracious Sovereign King grasusaf Frenhin GEORGE, GEORGE, and all that are put a phawb y sy wedi eu gosod in authority under him, with

TRA

mewn Awdurdod dano, i dorri judgement and justice to cut of ymaith trwy farn a chyfiawnder all such workers of iniquity, as gymmaint oll o weithredwyr an turn Religion into Rebellion, wiredd ag a droant Grefydd yn and Faith into Faction; that Wrthryfel, a Ffydd yn Derfysg; they may never prevail against fel na chaffont byth y llaw uchaf us, or triumph in the ruin of arnom, ac _na orfoleddont yn thy Church among us: but that ninystr dy Eglwys yn ein plith : our gracious Sovereign, and his eithr trwy fod ein grasusaf Fren- Realms, being preserved in thy hin a'i Wladwriaethau yn ym- true Religion, and by thy mergynnal yn dy wîr Grefydd, a ciful goodness protected in the thrwy dy radol ddaioni yn cael same, we may all duly serve eu noddi yn yr unrhyw, allu o thee, and give thee thanks in honom ni oll dy wasanaethu di thy holy congregation; through yn ddyledus, a rhoddi i ti ddïolch Jesus Christ our Lord. Amen. yn dy sancteiddlan gynnulleidfa; trwy lesu Grist ein Harglwydd. Amen. TY'ngwasanaeth y Cymmun, yn lle

In the Communion Service, instead Colect y Dydd, yr arferir hwn sy'n

of the Collect for the Day, shell canlyn.

this which followeth be used. TRAGYWYDDOL Dduw, TERNAL God, and our

, : E a'n galluoccaf Noddwr, yr most mighty Protector, we ým ni dy weision annheilwng yn thy unworthy

servants do humostyngedig yn ein cyflwyno ein bly present ourselves before thy hunain ger bron dy Fawredd, gan Majesty, acknowledging thy gydnabod dy allu, dy ddoethin- power, wisdom, and goodness eb, a'th ddaioni, yn cadw yn in preserving the King, and the ddïangol y Brenhin, a Thair Three Estates of the Realm of Ystad Lloegr, ymgynnulledig England assembled in Parliaym Mharliament, rhag y distryw ment, from the destruction this á fwriadasid heddyw i'w herbyn. day intended against them. Gwna ni, ni a attolygwn i ti, Make us,

we beseech thee, yn wîr ddïolchgar am hon a'th truly thankful for this, and for holl drugareddau mawrion eraill all other thy great mercies totuagattom; yn bennodol am ail- wards us; particularly for makwneud y dydd hwn yn gofusing this day again memorable, trwy arwydd newydd o'th gar- by a fresh instance of thy lovingedigrwydd tuagattom. Bendith- kindness towards us. We bless iwn di am roddi i'w ddiweddar thee for giving his late Majesty Fawrhydi y Brenhin Wiliam King William a safe arrival here

, ddïogel ddyfodiad yma, ac am and for making all opposition wneud i bob gwrthgais syrthio fall before him, till he became o'i flaen ef, hyd onid aeth e'n our King and Governour. WebeFrenhin a Llywydd

seech thee to protect and defend Cadw ac ymddiffyn ein goruchaf our Sovereign King GEORGE, Arglwydd Frenhin GEORGE, and all the Royal Family, from a'r holl Welygordd Frenhinol, all treasons and conspiracies ; rhag pob brad a chyd-fwriad; Preserve him in thy faith, fear, Cynnal ef yn dy ffydd, ofn, a and love; Prosper his Reig chariad ; Llwydda ei Deyrnas- with long happiness here on

arnom.

« FöregåendeFortsätt »