Sidor som bilder
PDF
ePub

am I.

ied mewn un weithred a wnelom; thing that we do; Mercifully Caniattâ yn drugarog fod i ni, grant that by thy power we trwy dy nerth,gael ein hymddiffyn may be defended against all adrhag pob gwrthwyneb; trwy Iesu versity ; through Jesus Christ Grist ein Harglwydd. Amen. our Lord. Amen. Yr Epistol. 2 Cor. xi. 19.

The Epistle. 2 Cor. xi. 19. FR ydych yn goddef ffyliaid Y

yang lawen, ein foameishyhya Yesufferufsels ela dalye semises ych yn goddef os bydd un i'ch For ye suffer if a man bring caethiwo, os bydd un i'ch llwyr you into bondage, if a man defwytta, os bydd un yn cymmeryd vour you, if a man take of gennych, os bydd un yn ym- you, if a man exalt himself, ddyrchafu, os byddunyn eich tar- if á man smite you on the o chwi ar eich wyneb. Am am- face. I speak as concerning mharch yr ydwyf yn dywedyd, reproach, as though we had megis pe buasem ni weiniaid: been weak: howbeit, whereineithr ym mha beth bynnag y mae soever any is bold, (I speak neb yn hộ (mewn ffolineb yr wyf foolishly,) I am bold also. Are yn dywedyd) hý wyf finnau hef- they Hebrews ? so am I. Are yd. Ai Hebreaid ydynt hwy? they Israelites ? so am I. Are felly finnau. Ai Israeliaid ydynt they the seed of Abraham? so hwy? felly finnau. Ai hảd A

Are they ministers of braham ydynt hwy? felly finnau. Christ? (I speak as a fool,) I Ai gweinidogion Crist ydynt am

labours more hwy? (yr ydwyf yn dywedyd yn abundant ; in stripes above ffol) mwy wyf fi. Mewn blin

measure ; in prisons more frederau yn helaethach, mewn gwial- quent; in deaths oft. Of the ennodiau tros fesur, mewn carch- Jews five times received I forarau yn amlach, mewn marwol- ty stripes save one; thrice was aethau yn fynych. Gan yr Iudd- I beaten with rods; once was ewon bumwaith y derbyniais I stoned ; thrice I suffered shipddeugain gwïalennod onid un. wreck; a night and a day. I Teirgwaith y’m curwyd â gwïail; have been in the deep; in unwaith y'm llabyddiwyd; teir- journeying often; in perils of gwaith y torrodd llongarnaf; nos waters; in perils of robbers ; waith a diwrnod y bûm yn y dyfn- in perils by mine own countryfor: mewn teithiau yn fynych, men; in perils by the heaym mheryglon llif-ddyfroedd; then; in perils in the city; ym mheryglon lladron;ym mher- in perils in the wilderness ; yglon fy nghenedl fy hun; ym in perils in the sea; in perils mheryglon gan y cenhedloedd; among false brethren; in weariym mheryglon yn y ddinas; ym ness and painfulness; in watchmheryglonary môr;ym mherygl- ings often; in hunger and thirst; on ym mhlith brodyr gau: ym

in fastings often; in cold and mheryglon yn yr anialwch ; nakedness; besides those things mewn llafur alludded, mewn an that are without, that which hunedd yn fynych; mewn newyn cometh upon me daily, the care a syched; mewn ymprydiau yn of all the churches.

Who is fynych; mewn anwyd a noethni. weak, and I am not weak? who Heblaw y pethau sy yn digwydd is offended, and I burn not?

more :

in

fendigedig yn oes oesoedd, a wyr odd ar ddammeg, Yr hauwr a city, he spake by a parable: A aeth allan i hau ei hâd : ac wrth old, am nad oedd iddo wlybwr. was sprung up, it withered ada, ac à eginodd, ac a ddug fell on good ground, and sprang ffrwyth ar ei ganfed. Wrth up, and bare fruit an hundredlefodd, Y neb sydd â chlustiau these things, he cried, He that ddywedyd y pethau hyn efe a fold. And when he had said A'i ddisgyblion a ofynasant iddo, And his disciples asked him, ganddo i wrando, gwrandawed. háth ears to hear, let him hear. gan ddywedyd, Pa ddammeg saying, What might this paraoedd hon? Yntau a ddywedodd, ble be? And he said, Unto you I chwi y rhoddwyd gwybod dir- it is given to know the mystegeloedd teyrnas Duw: eithr i ries of the kingdom of God: but meg; Yr hâd yw gair Duw; a'r stand. Now the parable is this: rhai ar ymyl y ffordd, ydyw y The seed is the Word of God.

a sy yn gwrando; wedi hynny Those by the way-side are they y mae diafol yn dyfod, ac yn that hear ; then cometh the hwynt, rhag iddynt gredu, a bod out of their hearts, lest they dwyn ymaith y gair o'u calon devil, and taketh away the word yn gadwedig. A'r rhai ar y graig should believe, and be saved. byniant y gair yn llawen; a'r which, when they hear, receive wreiddyn, y rhai sydd yn credu have no root, which for a while

oddiallan, yr ymosod yr hwnsydd if I must needs glory, I will arnaf beunydd, y gofal tros yr holl glory of the things which coneglwysi. Pwy sy wan, nad wyf cern mine infirmities. The finnau wan? pwyadramgwyddir, God and Father of our Lord nad wyf finnau yn llosgi? Oś Jesus Christ,

which is blessed rhaid ymffrostio

, mi a ymffrostiaf for evermore, knoweth that I am y pethau sy yn perthyn i'm lie not. gwendid. Duwa Thad ein Harglwydd ni IesuGrist, yr hwn sydd nad wyf yn dywedyd celwydd. Yr Efengyl. St. Luc viii. 4. WEDI i lawer o bobl ym. W

The Gospel. St. Luķe viii. 4.

CHEN much people were gynnull ynghyd, a chyrchu

gathered together, and atto o bob dinas, efe a ddywed were come to him out of every

sower went out to sow his seed;

ar ymyl y and as he sowed, some fell by volonnef a'r bwyttåodd. A down, and the fowls of the air

And some

fell enig; a phan eginodd, y gwyw- upon a rock, and as soon as it nye drain; a'r

drain a gydtyf- And some fell among thorns,

syrthiodd ym way, because it lacked moisture. olant , ac a'i tagasant ef. A and the thorns sprang up

with syrthiodd ar dîr it, and choked it. Ånd other ddamhegion ; fel yn to others in parables ; that see

ac yn clywed ing they might not see, and A dyma'r ddam- hearing they might not under

hau, peth a syrthiodd

sathrwyd

ffordd, ac a

A pheth arall a

pheth arall a

[ocr errors]

gweled na welant, na ddeallant.

D

a

rhai hyn nid

;

fore Lent.

tros amser, ac yn amser profed- believe, and in time of temptaigaeth yn cilio. A'r hwn a syrth- tion fall away. And that which iodd ym mysg drain, yw y rhai fell among thorns, are they, a wrandawsant, ac wedi iddynt which, when they have heard, fyned ymaith, hwy a dagwyd go forth, and are choaked with gan ofalon, a golud, a meluswedd cares, and riches, and pleasures buchedd, ac nid ydynt yn dwyn of this life, and bring no fruit ffrwyth i berffeithrwydd. A'r to perfection. But that on the hwn ar y tîr da yw y rhai hyn, good ground, are they, which y rhai â chalon hawddgar a da, in an honest and good heart

, ydynt yn gwrando'r gair, ac yn having heard the word, keep ei gadw, ac yn dwyn ffrwyth it, and bring forth fruit with trwy amynedd

patience. Y Sul a elwir Cwincwagesima, The Sunday called Quinquage

neu'r Sul nesaf o flaen y Ga sima, or the next Sunday berawys. Y Colect.

The Collect. O arsh wedding boum and yesu ( Lordhawhou hast taught weithredoedd a wnelom, heb without charity are nothing gariad perffaith; Anfon dy Ys- worth ; Send thy Holy Ghost, pryd Glân, a thywallt yn ein and pour into our hearts that calonnau ragorol ddawn cariad most excellent gift of charity, perffaith, gwîr rwymyn tangnef- the very bond of peace and of edd, a holl rinweddau da, heb all virtues, without which whoyr hwn pwy bynnag sydd yn soever liveth is counted dead byw, a gyfrifir yn farw ger dy before thee : Grant this for fron di : Caniattâ hyn er mwyn thine only Son Jesus Christ's dy un Mab Iesu Grist. Amen. sake. Amen.

Yr Epistol. 1 Cor. xiii. 1. The Epistle. 1 Cor. xü. 1. PEllefarwn â thafodan, dynion THOUGH I speak with the nyf gariad, yr wyf fel efydd yn angels, and have not charity, I seinio, neu symbal yn tincian. am become as sounding brass, A phe byddai gennyf brophwyd- or a tinkling cymbal. And oliaeth, 'a gwybod o honof y dir- though I have the gift of progelion oll, a phob gwybodaeth; phecy, and understand all mysa phe bai gennyf yr holl ffydd, teries, and all knowledge; and fel y gallwn symmudo mynydd- though I have all faith, so that oedd, ac heb fod gennyf gariad, I could remove mountains, and nid wyf fi ddim. A phe porthwn have no charity, I am nothing. y tlodion a'm holl ddã, a phe And though I bestow all my rhoddwn fy nghorph i'm llosgi, goods to feed the poor, and ac heb gariad gennyf, nid yw though I give my body to be ddim llesâd i mi. Y mae cariad burned, and have not charity, it yn hir-ymaros, yn gymmwyn- profiteth me nothing.. Charity asgar; cariad nid yw yn cenfig- suffereth long, and is kind;

diyw

cariad yn ymffrost- charity envieth not ; charity io, nid yw yn ymchwyddo, nid vaunteth not itself, is not puffed yw yn gwneuthur yn anwedd- up, doth not behave itself un

ennu, nid

prophwydo. Eithr

ddrych mewn

dioddef pob dim, yn credu pob things, hopeth all things, enarwn, fel bachgen y deallwn, fel aethum yn wr, mi a roes heibio away childish things. For now bethau bachgennaidd. Canys we see through a glass darkly; gweled yr ydym yr awrhon trwy but then face to face: now I adwaen o ran ; ond yna yr ad- And now abideth faith, hope, nabyddaf megis y’m hadwaenir. charity, these three; but the gobaith, cariad, y tri hyn; a'r The Gospel. St. Luke xviii. 31. mwyaf o'r rhai hyn yw cariad. Yr Efengyl. St. Luc xviii. 31.

ddeg atto, ac a ddywedodd rusalem, and all things that are wrthynt, Wele, yr ydym ni yn written by the prophets conmyned i fynu i Jerusalem ; a cerning the Son of Man shall chyflawnir pob peth a'r y sydd be accomplished. For he shall yn ysgrifenedig trwy'r prophwydi be delivered unto the Gentiles, am Fab y dyn. Canys efe a and shall be mocked, and spiteflan-gellu, y lladdant ef; a'r day he shall rise again. And trydydd dydd efe a adgyfyd. A they understood none of these hwy ni ddeallasant ddim o'r things: and this saying was hid pethau hyn : a'r gair hwn oedd from them i ryw ddyn dall fod yn eistedd certain blind man sat by the yn ymyl y ffordd, yn cardotta. way-side begging: and hearing A phan glybu efe y dyrfa yn the multitude pass by, he asked

aidd, nid yw yn ceisio yr eiddo seemly, seeketh not her own, is ei hun, ni chythruddir, ni feddwl not easily provoked, thinketh no ddrwg, nid yw lawen am an- evil, rejoiceth not in iniquity, ghyfiawnder, ond cyd-lawenhâu but rejoiceth in the truth ; bear

mae â'r gwirionedd; y mae yn eth all things, believeth all ymaros â phob dim. Cariad byth faileth : but whether there be hi chwymp ymaith : eithr pa un prophecies, they shall fail; whehwy a ballant

prophwydoliaethau, ther there be tongues, they shall a beidiant; ai gwybodaeth, hi ledge, it shall vanish away. For

ran y

we know in part, and we progwyddom, ac o ran yr ydym yn phesy in part. But when that

ddelo byn sydd berffaith, yna yr hyn that which is in part shall be am fachgen, fel bachgen y llef- I spake as a child, I understood

as a child, I thought as a child ; dammeg; ond yná, know in part; but then shall I kampeon yn

TH

the twelve, and said unto gymmerodd y deu- them, Behold, we go up to Jei'r . a ammherchir, ac a

and

they shall scourge him, and ac ei ; k

neither knew they ac ni the things which were spoken.

Y lesu a

[ocr errors]

watworir, ac a boerir arno :

[ocr errors]

guddiedig oddiwrthynt,

a

[ocr errors]

myned heibio, efe a ofynodd pa what it meant. And they told beth oedd hyn. A hwy a ddy- him, that Jesus of Nazareth wedasant iddo, mai Iesu o Na- passeth by. And he cried, sayzareth oedd yn myned heibio. ing, Jesus, thou Son of David, Ac efe a lefodd, gan ddywedyd, have mercy on me. And they Iesu fab Dafydd, trugarhâ wrth- which went before rebuked him, yf. A'r rhai oedd yn myned o'r that he should hold his peace: blaen a'i ceryddasant ef i dewi: but he cried so much the more, eithr efe a lefodd yn fwy o lawer, Thou Son of David, have mercy Mab Dafydd, trugarhả wrthyf. on me. And Jesus stood, and A’r Iesu a safodd, ac a orchym- commanded him to be brought mynodd ei ddwyn ef atto. A unto him: and when he was phan ddaeth yn agos, efe a ofyn- come near, he asked him, sayodd iddo, gan ddywedyd, Pa bething, What wilt thou that I a fynni di i mi ei wneuthur i ti? should do unto thee? And he Yntau a ddywedodd, Arglwydd, said, Lord, that I may receive cael o honof fy ngolwg. A'r Ie- my sight. And Jesus said unto su a ddywedodd wrtho, Cymmer him, Receive thy sight; thy faith dy olwg; dy ffydd a'th iachaodd hath saved thee. And immediAc allan o law y cafodd efe eiately he received his sight, and olwg, ac a'i canlynodd ef, gan o- followed him, glorifying God: goneddu Duw: a'r holl bobl, pan and all the people, when they welsant, a roisant foliant i Dduw.

saw it, gave praise unto God. Y Dydd cyntaf o'r Garawys, yr The first Day of Lent, commonly

hwn a elwir yn gyffredin, Dydd called Ash-Wednesday. Merchur y Lludw.

The Collect. Y Colect. HOL (OLL-gyfoethog a thragy God, who hatest nothing

wyddol Dduw, yr hwn ni that thou hast made, and dost chasâi ddim a'r a wnaethost, ac forgive the sins of all them that a faddeui bechodau pawb y sy are penitent; Create and make edifeiriol ; Crëa a gwna ynom in us new and contrite hearts, newydd a drylliedig galonnau ; that we worthily lamenting our fel

у bo i ni, gan ddyledus ado- sins, and acknowledging our lurio am ein pechodau, a chyf- wretchedness, may obtain of addef ein trueni, gaffael gennyt, thee, the God of all mercy, perDduw'r holl drugaredd, gwbl fect remission and forgiveness ; faddeuant a gollyngdod ; trwy through Jesus Christ our Lord. Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Amen.

Y Colect hwn a ddarllenir bob dydd [ This Collect is to be read every o'r Gurawys, ar ol y Colect a ap day in Lent after the Collect appwyntir i'r diwrnod.

pointed for the Day.. Yn lle yr Epistol. Ioel ii. 12. For the Epistle. Joel ii. 12. Ꭰ

The

VURN ye even to me, saith (medd yr Arglwydd) â'ch holl galon, ac ympryd hefyd, heart, and with fasting, and ac âg wylofain, ac à galar. A with weeping, and with mournrhwygweh eich calon, ac nid eich ing. And rend your heart, and dillad, ac ymchwelwch at yr Ar- not your garments, and turn glwydd eich Duw: o herwydd unto the Lord your God : for he

« FöregåendeFortsätt »