Sidor som bilder
PDF
ePub

Y podem

latynny Pescynamen PILATE therefore took Jer

a

yr

Yr Efengyl. St. Ioan xix. 1. The Gospel. St. John xix. 1. NA

odd Pilat yr Iesu, ac a'i sus, and And fflan-gellodd ef. A'r milwyr a the soldiers platted a crown of blethasant goron o ddrain, ac thorns, and put it on his head, a'i gosodasant ar ei ben ef, ac a and they put on him a purple roisant wisg o borphor am dano: robe, and said, Hail, King of ac a ddywedasant, Henffych well, the Jews: and they smote him Brenhin yr Iuddewon; ac with their hands. Pilate thereroisant iddo gernodiau. Pilat fore went forth again, and saith gan hynny a aeth allan drachefn, unto them, Behold, I bring ac a ddywedodd wrthynt, Wele, him forth to you, that ye may yr wyf fi yn ei ddwyn ef allan know that I 'find no fault in i chwi, fel y gwypoch nad wyf fi him. Then came Jesus forth, yn cael ynddo ef un bai. Yna y wearing the crown of thorns, daeth Iesu allan, yn arwain ý and the purple robe. And Pigoron ddrain, a'r wisg borphor. late saith

unto them, Behold the A Philat a ddywedodd wrthynt, man! When the chief priests Wele y dyn. Yna yr arch-offeir- therefore and officers saw him, iaid a'r swyddogion, pan welsant they cried out, saying, Crucify ef, a lefasant, gan ddywedyd, him, crucify him.' Pilate saith Croes-hoelia, croes-hoelia ef. Pi- unto them, Take ye him, and lat a ddywedodd wrthynt, Cym- crucify him: for I find no fault merwch chwi ef, a chroes-hoel- in him. The Jews answered iwch: canys nid wyf fi yn cael him, We have a law, and by dim bai ynddo. Yr Iuddewon a our law he ought to die, beattebasant iddo, Y mae gennym cause he made himself the Son ni gyfraith; ac wrth ein cyfraith of God. When Pilate therefore ni, efe a ddylai farw, am iddo ei heard that saying, he was the wneuthur ei hun yn Fab Duw. more afraid ; and went again A phan glybu Pilat yr ymadrodd into the judgement-hall, and hwnnw, efe a ofnodd yn fwy, ac saith unto Jesus, Whence art a aeth drachefn i'r dadleu-dỹ, thou? But Jesus gave him no ac a ddywedodd wrth yr Iesu, answer. Then saith Pilate unO ba le yr wyt ti? Ond ni roes to him, Speakest thou not unto yr Iesu atteb iddo. Yna Pilat a me ? knowest thou not that I ddywedodd wrtho, Oni ddywedi have power to crucify thee, and di wrthyf fi? Oni wyddost ti have power to release thee ? fod gennyf awdurdod i'th groes- Jesus answered, Thou couldest hoelio di, a bod gennyf awdurdod have no power at all against i'th ollwng yn rhydd? Yr Iesu me, except it were given thee a attebodd, Ni byddai i ti ddim from above: therefore he that awdurdod arnaf fi, oni bai ei fod delivered me unto thee hath the wedi ei roddi'i ti oddiuchod: am greater sin. And from thencehynny yr hwn am traddododd i forth Pilate sought to release ti sydd fwy ei bechod. O hynny him: but the Jews cried out, allan

у. ceisiodd Pilat ei ollwng saying, If thou let this man go, ef yn rhydd ; ond

yr

Iuddewon thou art not Cæsar's friend : a lefasant, gan ddywedyd, Os whosoever maketh himself a gollyngi di hwn yn rhydd, nid king speaketh against Cæsar. wyt ti yn garedig i Caesar: pwy When Pilate therefore heard that

bynnag a'i gwnelo ei hun yn saying, he brought Jesus forth, frenhin, y mae yn dywedyd yn and sat down in the judgeerbyn Caesar. Yna Pilat, pan ment-seat, in a place that is glybu yr ymadrodd hwn, a ddug called the Pavement, but in allan yr Iesu, ac a eisteddodd ar the Hebrew, Gabbatha. And yr orsedd-faingc, yn y lle a elwir it was the preparation of the у

Palmant; ac yn Hebraeg, Gab- passover, and about the sixth batha. A darparwyl y pasc oedd hour : and he saith unto the hi, ac y'nghylch y chweched awr: Jews, Behold your King ! But ac efe a ddywedodd wrth yr they cried out, Away with him, Iuddewon, Wele eich Brenhin. away with him, crucify him. Eithr hwy a lefasant, Y maith ag Pilate saith unto them, Shall I ef, ymaith ag ef; croes-hoelia ef. crucify your King? The chief Pílat a ddywedodd wrthynt, A priests answered, We have no groes-hoeliaffi eich Brenhinking but Cæsar. Then deliverchwi? A'r arch-offeiriaid a atteb- ed he him therefore unto them asant, Nid oes i ni frenhin ond to be crucified: and they took Caesar. Yna gan hynny efe a'i Jesus, and led him away. And traddododd ef iddynt i'w groes- he, bearing his cross, went forth hoelio. A hwy a gymmerasant yr into a place called the place of Iesu, ac a'i dygasant ymaith. Ac a scull, which is called in the efe, gan ddwyn ei groes, a ddaeth Hebrew, Golgotha: where they i le a elwid Lle'r ben-glog; ac a crucified him, and two other elwir yn Hebraeg, Golgotha : lle with him, on either side one, y croes-hoeliasant ef, a dau eraill and Jesus in the midst. And gydag ef, un o bob tu, a'r Iesu Pilate wrote a title, and put it yn y canol. A Philat a'sgrifenodd on the cross; and the writing ditl, ac a'i dododd ar y groes. was, JESUS OF NAZARETH A'r ysgrifen oedd, IESU O THE KING OF THE JEWS. NAZARETH BRENHIN YR This title then read many of IUDDEWON. Y titl hwn gan the Jews: for the place where hynny a ddarllenodd llawer o'r Jesus was crucified was nigh Iuddewon; oblegid agosi'rddinas to the city: and it was written oedd y fan lle y croes-hoeliwyd in Hebrew, and Greek, and Layr Iesu: ac yr oedd wedi ei tin. Then said the chief priests 'sgrifenu yn Hebraeg, Groeg, 'a of the Jews to Pilate, Write Lladin. Yna arch-offeiriaid yr not, The King of the Jews; but Iuddewon a ddywedasant wrth that he said, I am the King of Pilat, Na 'sgrifena, Brenhin yr the Jews. Pilate answered, Iuddewon; eithr dywedyd o hono What I have written, I have ef, Brenhin yr Iuddewon ydwyf written. Then the soldiers, fi. Pilat a attebodd, Yr hyn a when they had crucified Jesus, 'sgrifenais, a 'sgrifenais. Yna'r took his garments, and made milwŷr, wedi iddynt groes-hoelio four parts, to every soldier a yr Iesu, a gymmerasant ei ddillad part; and also his coat: now ef (ac a wnaethant bedair rhan, i the coat was without seam, bob milwr ran) a'i bais ef: a'i woven from the top throughbais ef oedd ddiwnïad, wedi ei out. They said therefore among gwau o'r cwr uchaf trwyddi oll. themselves, Let us not rend it, Hwythau a ddywedasant wrth but cast lots for it, whose it eu gilydd, Na thorrwn hi, ond shall be : that the Scripture

hyn. Ac

[ocr errors]
[ocr errors]

27

the bwriwn goel-brennau am dani, might be fulfilled, which saith, eiddo

pwy fydd hi : fel y cyf- They parted my raiment among lawnid

yr ysgrythyr sydd yn them, and for my vesture they dywedyd, Rhannasant fy nillad did castlots. These things bicei yn eu mysg, ac am fy mhais therefore the soldiers did. Now te y bwriasant goel-brennau. A'r there stood by the cross of JeDo milwyr a wnaethant y pethau sus, his mother, and his mo

yr
oedd

yn sefyll wrth ther's sister, Mary the wife of fi groes yr Iesu, ei fam ef, a chwaer Cleophas, and Mary Magdalene.

ei fam ef, Mair gwraig Cleophas, When Jesus therefore saw his a Mair Magdalen. Yr Iesu gan mother, and the disciples standhynny, pan welodd ei fam, a'r ing, by, whom he loved, he disgybl yr hwn a garai efe, yn saith unto his mother, Woman, sefyll ger llaw, a ddywedodd behold thy son. Then saith wrth ei fam, O wraig, wele dy he to the disciple, Behold thy fab, Gwedi hynny y dywedodd mother. And from that hour wrth y disgybl, Wele dy fam. that disciple took her unto his Ac o'r awr honno allan y cym own home. After this, Jesus, merodd y disgybl hi i'w gartref. knowing that all things were Wedi hynny yr Iesu, yn gwybod now accomplished, that the fod pob peth wedi ei orphen Scripture might be fulfilled, weithian, fel y cyflawnid yr ys- saith, I thirst. Now there was grythyr, a ddywedodd, Y mae set a vessel full of vinegar: and syched arnaf. Yr oedd gan hyn- they filled a spunge with vineny lestr wedi ei osod yn llawn o gar, and put it upon hyssop, finegr: a hwy a lanwasant ys- and put it to his mouth. When pwng o finegr, ac a'i rhoddasant Jesus therefore had received the y'nghylch isop, ac a'i dodasant vinegar, he said, It is finished: wrth ei enau ef. Yna pan gym- and he bowed his head, and merodd

yr

Iesu y finegr, efe a gave up the ghost. The Jews ddywedodd, Gorphenwyd: a chan therefore, because it was the ogwyddo ei ben, efe a roddodd i preparation, that the bodies fynu yr yspryd. Yr Iuddewon should not remain upon the gan hynny, fel nad arhöai y cross on the sabbath-day, (for cyrph ar y groes ar y sabbath, o that sabbath-day was an high herwydd ei bod yn ddarparwyl day,) besought Pilate that (canys mawr oedd y dydd sab- their legs might be broken, bath hwnnw) a ddeisyfíasant ar and that they might be taken Pilat, gael torri eu "hesgeiriau away. Then came the soldiers, hwynt, a'u tynnu i lawr. Yna y and brake the legs of the milwyr a ddaethant, ac a dorras- first, and of the other which ant esgeiriau y cyntaf, a'r llall yr was crucified with him. But hwn a groes-hoeliasid gydâg ef. when they came to Jesus, and Eithr wedi iddynt ddyfod at yr saw that he was dead already, Iesu, pan welsant ef wedi marw they brake not his legs. But eisoes, ni thorrasant ei esgeiriau one of the soldiers with a spear ef. Ond un o'r milwyr a wahan- pierced his side, and forthwith odd ei ystlys ef â gwaywffon ; ac came thereout blood and water. yn y fan daeth allan waed a dwfr. And he that saw it bare reA'r hwn a'i gwelodd a dystiol- cord, and his record is true : aethodd; agwir yweidystiolaeth: and he knoweth that he saith

ar yr

ac efe a wyr ei fod yn dywedyd true, that ye might believe.
gwîr, fel y credoch chwi. Canys For these things were done that
y pethau hyn a wnaethpwyd, the Scripture should be fulfil-
fel y cyflawnid yr ysgrythyr, led, A bone of him shall not
Ni thorrir asgwrn o hono. A be broken. And again, another
thrachefn, ysgrythyr arall sydd Scripture saith, They shall look
yn dywedyd, Hwy a edrychant on him whom they pierced.
hwn a wahanasant.
NOS BASC.

EASTER EVEN.
Y Colect.

The Collect. VANIATTA, Arglwydd, RANT, O , megis y'n bedyddir i farwol

baptized into aeth dy fendigedig Fab ein Iach- death of thy blessed Son our awdwr Iesu Grist; fod i ni felly, Saviour Jesus Christ, so by contrwy farwolaethu yn wastad ein tinual mortifying our corrupt gwŷniau llygredig, gael ein affections we may be buried claddu gydag ef; a thrwy'r bedd with him; and that through the a phorth angau, fyned ym mlaen grave, and gate of death, we i'n hadgyfodiad llawen, trwy ei may pass to our joyful resurrechaeddedigaethau ef, yr hwn a tion; for his merits, who died, fu farw, ac a gladdwyd, ac a and was buried, and rose again ailgyfododd er ein mwyn; sef, dy for us, thy Son Jesus Christ Fab Iesu Grist ein Harglwydd. our Lord. Amen. Amen. Yr Epistol. 1 St. Petr iii. 17. The Epistle. 1 St. Pet. ii. 17. WELL ydyw, os. ewyllys I

T is better, if the will of oddef yn gwneuthur daioni, nag well-doing, than for evil-doing. yn gwneuthur drygioni. Oblegid For Christ also hath once sufCrist hefyd unwaith a ddïoddef- fered for sins, the just for the odd tros bechodau, y cyfiawn tros unjust, that he might bring yr anghyfiawn; fel y dygai ni at us to God, being put to death Dduw, wedi ei farwolaethu yn y in the flesh, but quickened by cnawd, eithr ei fywhâu yn yr the Spirit. By which also he Yspryd: trwy'r hwn yr aeth efe went and preached unto the hefyd ac a bregethodd i'r ys- spirits in prison ; which someprydion y'ngharchar; y rhai a fu time were disobedient, when gynt anufudd, pan unwaith yr once the long-suffering of God oedd hîr amynedd Duw yn aros waited in the days of Noah, yn nyddiau Noa, tra y darperid while the ark was a preparing; yr arch; yn yr hon ychydig, sef wherein few, that is, eight souls, wyth enaid, a achubwyd trwy were saved by water. The like ddwfr. Cyffelybiaeth cyfattebol figure whereunto, even bapi'r hwn sydd yr awrhon yn ein tism, doth also now save us, hachub ninnau, sef, bedydd (nid (not the putting away the filth bwrw ymaith fudreddi y cnawd, of the flesh, but the answer of a eithr ymatteb cydwybod dda tu- good conscience towards God,) agat Dduw) trwy adgyfodiad by the resurrection of Jesus Iesu Grist: yr hwn sydd ar Christ: who is gone into hea. ddeheulaw Duw, wedi myned ven, and is on the right hand

arah Jones

i'r nef; a'r angylion, a'r awdur- of God, angels and authorities dodau, a'r galluoedd, wedi eu and powers being made subject darostwng iddo.

unto him. Yr Efengyl. St. Matth. xxvii. 57. The Gospel. St. Matth. xxvii. 57.

SI ei myned hi yn hwyr: W Where came a rich man of Walleth gwyngoludog o X mathea a'i enw loseph, yr hwn Arimathæa, named Joseph, who a fuasai yntau yn ddisgybl i'r also himself was Jesus' disciple. Iesu. Hwn a aeth at Pilat, ac a He went to Pilate, and begged ofynodd gorph yr Iesu. Yna y the body of Jesus. Then Pilate gorchymmynodd Pilat roddi'r commanded the body to be decorph. A loseph, wedi cymmeryd livered. And when Joseph had y corph, a'i hamdodd â llïain taken the body, he wrapped it glân; ac a'i gosododd ef yn ei in a clean linen cloth, and laid fêdd newydd ei hun, yr hwn a it in his own new tomb, which dorrasai efe yn y graig: ac a he had hewn out in the rock; dreiglodd faen mawr wrth ddrws and he rolled a great stone to y bedd, ac a aeth ymaith. Ac yr the door of the sepulchre, and oedd yno Mair Magdalen, a Mair departed. And there was Mary arall, yn eistedd gyferbyn â'r Magdalene, and the other Mary, bedd. A thrannoeth, yr hwn sitting over against the sepulsydd ar ol y darparwyl, yr ym- chre. Now the next day that gynhullodd yr arch-offeiriaid a'r followed the day of the prepaPhariseаid at Pilat, gan ddywed- ration, the chief priests and yd, Arglwydd, y mae yn gof Pharisees came together unto gennym ddywedyd o'r twyllwr Pilate, saying, Sir, we rememhwnnw, ac efe etto yn fyw, ber that that deceiver said, Wedi tridiau y cyfodaf. Gor- while he was yet alive, After chymmyn gan hynny gadw y three days I will rise again. bedd yn ddiogel hyd y trydydd Command therefore that the dydd; rhag dyfod ei ddisgybliono sepulchre be made sure until hyd nôs, a'i ladratta ef, a dywed- the third day, lest his disciples yd wrth y bobl, Efe a gyfododd o come by night and steal him feirw: : a bydd yr amryfusedd di- away, and say unto the people, weddaf yn waeth nâ'r cyntaf. A He is risen from the dead : so dywedodd Pilat wrthynt, Y mae the last error shall be worse gennych wyliadwriaeth ; ewch, than the first. Pilate said unto gwnewch mor ddïogel ag y med- them, Ye have a watch ; go your roch. A hwy a aethant ac a way, make it as sure as you wnaethant y bedd yn ddïogel, can. So they went and made ac a seliasant y maen, gyda'r the sepulchre sure, sealing the wyliadwriaeth.

stone, and setting a watch.

DYDD PASC.

EASTER-DAY. Ar Foreol Weddi, yn lle'r Psalm, 1 At Morning Prayer, insteud of the Deuwch, canwn i'r Arglwydd, Psalm, 0 come let us sing, &c. &c. y cenir, neu y dywedir, yr these Anthems shall be sung or Anthemau hyn.

said. VRIST ein Pasc ni a aberth HRIST our passover is sa

crificed for us : therefore cadwn ŵyl: nid â hên lefain, let us keep the feast ;

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »